S)e£cidie6oii/tci/nt e Onderzoek universiteit op helling RAPPORT VAN ACADEMISCHE RAAD Kabinetswisseling in Zuid-Vietnam VERTEGENWOORDIGER IS MAN DIE TE HARD RIJDT Bijstand juristen gevraagd Ontlasting van taken professor Golf van stakingen slaat over Frankrijk Welkom thuis en goede reis...! Laatste nieuws De Gaulle eerder naar huis Verschil bij overheid tussen hoofd en handarbeid opheffen ESRÖ2 doet het goed Vervoer tegen verbod op lage snelheid BETREKKING MOSKOU EN TUSSEN PRAAG IN NIEUW STADIUM DANSEN vao^dans^^t gegstgeest rVi7;,° PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIE A FDELING 20826 GIKO 10.30.03 Bank: Amro-Benk N.V., Lelden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) ZATERDAG 18 MEI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN PLAATSELIJK ENKELE BUIEN De weersverwachting, meegedeeld door bet KNMI. geldig tot hedenavond: Wisselend bewolkt met plaatselijk enkele buten. Ongeveer dezelfde temperaturen als gisteren. Meeat matige, noordelijke wind, later draaiend van noord tot noordoost. 59e juargang, no. 17.449 Verstekelingen aan boord autoslaaptrein UTRECHT (ANP) Toen de auto slaaptrein naar Narbonne gisteren uit Amsterdam wegreed zag stationsperso- neel twee jongemannen tussen de auto's op de laatste wagen springen. De spoor wegrecherche. die direct werd gewaar schuwd. inspecteerde de trein, zodra hij in Utrecht aankwam. De rechercheurs zochten op, onder en in alle auto's maar konden niemand vinden tot zijop het idee kwamen een kijkje te nemen onder het zeil van een boot, die de reis per auto-slaaplrein ook meemaakte. Daar zaten inderdaad de verstekelingen, twee 24-jarige Amsterdamse studenten. Zij vertelden, dat zij een eindje mee hadden willen rijden: „Maar niet ver Frankrijk in, want we moeten woensdag al weer terug zijn ".De trip eindigde uiter aard in Utrecht. De studenten moesten als nog ten kaartje Amsterdam-Utrecht betalen plus een boete Het merendeel van deze za- een veel te groot aantal be- De algemene vergadering nam ken heeft betrekking op over- zoeken aan afnemers. In an- een resolutie aan naar aan- schrijding van een gestelde dere gevallen maakt men vol- leiding van het ontwerp van maximumsnelheid. De secre- gens mr. Plomp een „order- wet minimumloon en mini- laris van de N.H.R.V., mr. C. jager" van de vertegenwoor- mumvakantiebijslag, dat on- G. L. Plomp, zegt in hel jaar- diger door diens inkomen in langs door de minister van verslag over 1967 dal op de hoofdzaak te laten bestaan Sociale Zaken en Volksge- algemene vergadering in Rot- pit een soms geringe zondheid is ingediend. In deze Verdam werd behandeld, dat provisiepercentage over de be- resolutie draagt de vergade- de vertegenwoordiger bij vele haalde omzet. ring het bestuur op de no- kantonrechters bekend staat „Opvallend groot", aldus het dige stappen te doen bij de als de man die te hard rijdt. jaarverslag, „is ook het aan- minister en bij de Tweede Ka- De Mr. Plomp vraagt zich echter tal werkgevers dat zijn overig mer om te bereiken, dal het Nederlandse handelsreizigers- af, of de werkgevers er ook personeel wel regelmatig een minimumloon uitsluitend en handelsagenten vereniging geen schuld aan hebben dal salarisverhoging toekent, wordt gekoppeld aan de loon- wordt door haar leden in een hun vertegenwoordigers te maar aan de vertegenwoordi- indexcijfers en dal de vakan- toenemend aantal gevallen gc- hard rijden. Sommige fabri- gers meedeelt, dat zij een sa- tietoeslag wordt gesteld op zes vraagd om rechtsbijstand in kanten verwachten van hun la risverhoging maar moeten procent van het verdiende «aken betreffende verkeers- vertegenwoordigers wekelijks zien te bereiken door een ver- loon. overtredingen. groting van hun omzet". ROTTERDAM (ANP) BEZORGDHEID OVER ..PARIJS" Ex-onderwijzer weer premier SAIGON (Reuter - AFP - AP) Het pe veertigduizend werknemers van het staatsautomobielbedrijf Renault hebben het bijltje erbij neergelegd en en passant het enorme fabriekscomplex bezet. Eén van de grote montagehallen is een ideale plaats voor het houden van en luisteren naar een zogenaamde stakingsrede. Naam De Gaulle in discrediet ling zou, volgens Van Loc, een ernstige en gevaarlijke situatie voor Zuid-Viet nam scheppen, omdat het land niet bij het overleg vertegenwoordigd zou zijn en oindat wellicht geen rekening zou wor den gehouden met de belangen van Zuid-Vietnam. De 64-jarige ex-onderwijzer, Tran van Zuidvietnamese kabinet is vandaag afge- Hoeong, de nieuwe Zuidvietnamese pre- treden. President Ngjoejen Van Thieu, mier is van nature een non-conformist, die het ontslag heeft aanvaard, heeft de Hij heeft voortdurend gepleit voor een laatste weken gedacht aan een kabincts- j regering van eerlijke mannen, die zich wijziging en zou ook de stoot hebben ge- zouden moeten inspannen voor de we- geven tot het vertrek van het huidige deropbouw van het zuiden en voor her kabinet. Zijn rivaal bü de presidentsver- eoiging van Nord- en Zuid-Vietnam. In kiezingen van september vorig jaar, Tran J 1964 en 1965 is hij twee maanden pre- Van Hoeong, is aangewezen voor de sa- j mier geweest. Voordien heeft hij zich mcnstelling van een nieuwe regering. Het j niet alleen tegen de communisten, maar nieuwe kabinet zou reeds zijn gevormd. I ook tegen de elkaar opvolgende Zuid maar de samenstelling zou pas begin Vietnamese regeringe gekant getoond, volgende week bekend worden gemaakt, j Wel is bekend dat de afgetreden premier, I Van Loc, minister van Buitenlandse Zaken wordt in het nieuwe kabinet. Volgens welingelichte bronnen heeft Premier Van Loc, alvorens zijn ontslag aan te bieden, tegenover de president uiting gegeven aan zijn bezorgdheid over de onderhandelingen in Parijs. Hij zou zich vooral ongerust maken over de uit lating van de Franse minister van Bui tenlandse Zaken, Couve de Murville, dat de huidige besprekingen zouden kunnen overgaan in definitieve onderhandelingen over Vietnam. Een dergelijke ontwikkc- (Van onze parlementaire redactie DEN HAAG. Een commissie uit de academische raad heeft in een rapport over het intra-univer- sitair onderzoekbeleid een aantal aanbevelingen gedaan om de pro blemen op dit terrein tot een op lossing te brengen. De commissie dringt vooral aan op de totstand koming van overlegstructuren en overlegprocedures ten einde een goed gestructureerd onderzoek beleid te verzekeren. Tot de wette lijke mogelijkheden behoren de instelling van wetenschapscommis sies en maatregelen op het gebied van het beheer. Voorts bepleit men dat hel universi teitsbestuur wetenschapsbeoefenaren in formatie zal gaan verschaffen over onder meer ontwikkelingen, die voor de con crete mogelijkheden van onderzoek be palend kunnen zijn. Ook zal men zich moeten bezinnen over de vorm en in houd van de relatie van de universiteiten tot het zuiver wetenschappelijk onder- Van belang is voorts de aanbeveling om per instelling een organisatiebureau te vormen, dat desgevraagd adviezen zal verstrekken op de verschillende niveaus. Daarnaast moet de wenselijkheid be keken worden van een gezamenlijk bu reau voor meer algemene vragen. De noodzaak tot evaluatie van lopend onder zoek dient ernstige aandacht te krijgen. Binnen de begroting van de instelling veling een literatuurstudie te ondei- zai ,men middelen moeten trachten af te nemen inzake de bestaande wetenschap zonderen voor ..veelbelovende Initiatie- polijke kennis betreffende „research- ven". De commissie adviseert voorts om j management" op het gebied van univer- ter ontlasting van de hoogleraar van siteit en hogeschool, administratieve taken over te gaan tot De „commissie algemene vraagstukken aanstelling van beheerders van (groepen wetenschappelijk onderzoek" stond onder van) laboratoria of instituten. Ook zou voorzitterschap van dr. E. H. Reerink men per instelling dan wel gezamenlijk Haar rapport is thans de oprichting moeten overwegen van een leiten en hogescholen voorgelegd. opleiding vuur het leidinggevend i -e- neel op de verschillende interuniversitair beheer. Inzake hei „instrumentenbeleld" be pleit de commissie de instelling per uni versiteit cn hogeschool van een centrale instantie van technisch deskundigen of van een beoordelingscommissie hoogleraren, die bjj belangrijke schaffingen van advies moeten dienen. Voorts bepleit de commissie een centrale onderhoudsdienst voor onderhoud reparatie van apparatuur. Van groot belang is ook de aanbc- (Van onze correspondent Lucas Kleijn) PARIJS Er wordt in Frankrijk druk gestaakt. Ook bü het trein- en luchtver keer. Maar De Gaullc maakt nog geen aanstalten om naar Parijs terug te keren. Het Elysée heeft laten weten, dat de ge neraal niet eerder dan zondag thuis komt. Tijdens een vergadering van 20.000 metaalbewerkers in de bezette Rcnault- fabrieken van Billancourt werd de naam van De Gaulle verscheidene malen uit gefloten. Men schreeuwde: .„Laat hij maar in Roemenië blijven". Een taxi chauffeur, die mü wegens gebrek aan een trein naar een voorstad naar huis reed, zei onderweg: „Ik ben bereid de duivel te stemmen als hü r dwifnt". De stemming in Parijs is aan de ner veuze kant. Van paniek is geen sprake. Wel kan men overal horen zeggen: „Ca va mal" (Het gaat niet goed). Men kan dat niet alleen horen van anti-gaullisten maar ook van gaullisten zelf. Laatstge noemden nemen de generaal zelf niets kwalijk, hooguit dat hij zolang wegblijft. Op de grote boulevards kan ogenblik groepjes mensen gegeven. Het wachten is blijkbaar op wat De Gaulle 24 mei gaat zeggen. Het was gisteravond volstrekt onmo gelijk van de omvang der staking een goed beeld te geven. Gestaakt wordt hoofdzakelijk in de metaalindustrie (Re nault), de vliegtuigindustrie (Sud Avia tion) van Normandië, Parijs, Le Havre en Lyon en bij het trein- en luchtverkeer. Kleinere bedrijven gaan geleidelijk naar staking en bezetting overhellen. BOEKAREST (A.F.P.). President De Gaulle zal in verband met de onrust in Frankrijk vanavond al naar Parijs leder I teruggaan, een daK eerder dai die mei i "lan Staatssecretaris (Van onze parlementair redactie Onmiddellijk na de receptie de Franse ambassade in Boekarest, ter ere van president Ceausescu van Roemenië, die het officiële bei A discussie bezig zijn voor of tegen De Gaulle, pro of contra de studenten. "T" dil "nd met. geen pen te beschrijven. Iedereen verliet ijlings de kantoren, want per i radio was bekend gemaakt, dat men slecht weg kon komen met treinen uil j de stations St.-Nazaire en Montparnasse. Daar hadden de spoorwegmannen het sein gegeven tot gehele of gedeeltelijke stakingen. Later op de avond breidden die stakingen zich ook uit tot andere stations. Bij gas en elektriciteit verwacht men hetzelfde. Bij de drie grote vakcentrales heeft de aommunistische CGT ongetwijfeld de lei ding in handen. De twee andere centra les CFDT (neutralen) en FO (socialisten) volgen, maar kijken voorzichtig de kat uit de boom. In de eerste plaats omdat zij voor politieke staking weinig voelen en ten tweede omdat zij de strijdvaar digheid van de leden willen peilen. Een parool tot algemene staking is nog niet zal de Franse president vertrekken. NOORD WIJK (A.N.P.). De Europese satelliet ESRO-2. die gister morgen vroeg van de luchtmachtbasis Vandenberg in Californië is gelanceerd, functioneert nog steeds goed. Om 4.30 uur zijn signalen ontvangen door de stations Johannesburg. Pretoria en Bre- tigny en Redu. De stalliettransmissies zijn normaal ontvangen. De satelliet heeft de orders, gegeven door het sta tion Redu, opgevolgd. DEN HAAG Staatssecretaris van Veen (Binnenlandse Zaken) meent, dat het onderscheid tussen hoofdarbeiders en handarbeiders ook bij de overheid dient te verdwijnen, in navolging van de tendens daartoe in bepaalde sectoren van het particuliere bedrijfsleven. In zijn antwoord op vragen hierover van de Tweede-Kamerleden Luban en Wieldraaijer (Soc.) zegt staatssecreta ris van Veen, dat steeds duidelijker het bezoldigingsbesluit burgerlijke rijks ambtenaren van 1948 structureel niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Hij beraadt zich nu over de uit gangspunten voor een verantwoord an der systeem. De staatssecretaris voegt hieraan toe, dat deze aangelegenheid in een zo vroeg mogelijk stadium aan de orde zal worden gesteld in de centrale commissie voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken. Een van de pun ten, die daarbij hel eerst aan de orde zal komen is de integratie van do zo genaamde loongroepen in de salaris schalen. (ADVERTENTIE) Een rage, die wij hier reeds lang achter de rug hebben, viert op het ogenblik hoogtij in Praag. Op het Wenzelplein bloeit de vrije markt". Verzamelaars komen hier iedere dag bijeen om te ruilen, te kopen en te verkopen. Waar het hoofdzakelijk om gaal speldjes en insignes DEN IIAAG (ANP) Dr drir ver voersorganisaties KNVTO, EVO en NOB- weglransport hebben in een telegram aan de minister van Verkeer en Water staat hun ernstige verontrusting uitge sproken naar aanleiding van de berich ten over de voorgenomen invoering vin een minimumsncllieid op de autosnel- Met name gezien de verkeerstechni sche en economische consequenties voor het goederenvervoer over de weg van deze maatregelen, dringen de drie or ganisaties er met klem bij de minister op aan. aan deze plannen geen verdere uitvoering te geven alvorens met het georganiseerde vervoersbedrijfsleven overleg is gepleegd 'ADVERTENTIE! Superhippe Blitsavond ZONDAG 19 MEI ond KONTAKT ha (Uien gist ere PRAAG (AP) Naar het zich laat aanzien zijn de betrekkingen tussen Mos kou en Praag in een nieuw stadium ge komen. Kort na de aankomst* van maar schalk Gretsjko in Praag, arriveerde premier Kosygin, zogenaamd voor een vakantie en medisch onderzoek. Van groot belang is verder de benoeming van Konstatln Katoesjev een be schermeling van Bresjnev als partij secretaris met de waarschijnlijke op dracht het regelen van de betrekkingen tussen de communistische partijen in het Oostblok. Daarmee is de 41-jarige ingenieur de niot-ofticiële minister van Buitenlandse Zaken voor de Oosteuropese landen ge- Zlj werd bekend dal hij de harde lijn leugschrikt voor militaire intimidatie als het erom gaat Tsjecho-Slowakije tot rede te dwingen. Naar verluidt zou se cretaris-generaal Brezjnev met deze harde lijn niet gelukkig zijn en thans een lid van de jonge communistische „carrièremakers" aangesteld hebben om een andere, gematigder, politiek te Maarschalk Gretsjko komt „kennis maken" met de nieuwe Tsjecho-Slo- waakse militair# leiders en wat Kosy gin precies komt doen is niet duidelijk. Hoewel Kosygin niet bepaald blaakt van gezondheid hij werkt hard on lang- m prins op Schiphol een onverwachte ontmoeting met prins Aschwin. de broer van prins Brrnhard en diens echtgenote prinses Simone, Van Nederlandse :ijde kwam men juist terug van een bezoek aan Engeland en van Duitse zij<Ustond men op het punt naar Rome te vertrekken durlg is toch ook geen ziekte bekend, die ren reis naar Tsjecho-Slowakije rechtvaardigt. Het is waarschijnlijk dat dc 'werkelijke reden voor zijn komst naar Praag, besprekingen met de hui dige Tsjecho-SIowaakse leiders is. Rob Hoeke R B groep Aanvang 8 uur f 4.25 PROGGIHUI8 VOORHOUT DANSEN FREE SPIRIT Rest. „DE DOES" HOOGMADE ADVERTENTIE DE STAD ROME te WARMOND ZONDAGMIDDAG THE SHOES met THE BEATGIRL8 ZONDAGAVOND THE BLUE BEAT (ADVERTENTIE) TOP-DANSFEEST

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1