CcicbeSotiAomt Enquêterecht voor werknemers VOORSTELLEN MINISTER POLAK INGRIJPEN BIT WANBELEID Vetarme melk kan 10 cent goe er KENNEDY EN NIXON WINNEN IN NEBRASKA Stuckwish (nieuw hart) overleden DOOR PANIEK BIJ DE PTT 2000 MAN MINDER NODIG Vier soorten melk in EEG Geheime reserves openbaar Drie vakcentrales steunen actrice Melina Mercouri Nederland versnoept per jaar 525 miljoen Ingesloten mijnwerkers gered Kritiek van chr. bond McCarthy ligt achter „Executie van autodief Geen hulp voor onwel geworden man Dutschke is bijna de oude 1 PAPENGRACHT32 - LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V, Lelden DIR.: C. M DRABEE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart 13.35; fr. p. post 16.20 j ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) WOENSDAG 15 MEI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN PLAATSELIJK ENIGE REGEN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Zwaarbewolkt met plaatselijk enige regen of mot regen, later mogelijk enkele opklaringen. Matige, aan de kust af en toe krachtige wind tussen zuid west en noordwest Ongeveer dezelfde tempera turen als vandaag. 59e jaargang, no. 17.446 Van e r verslaggevers) (Van onze parlementaire redactie DEN HAAG Zuiveldeskundige Sa ke van der Ploeg van de PvdA-fractie heeft in de Tweede Kamer een motie in gediend, waarin de regering wordt ge vraagd op 2 juni niet alleen vettere, maar ook schralere melk in te voeren dan thans in de handel is. Tevoren had hij minister Lardinois (Landbouw) ver weten, dat deze de mensen vettere en duurdere melk opdringt en geen alter natief biedt. Zijn fractiegenoot en me dicus Lamberts voegde hieraan toe,- dat vettere melk eerder slecht dan gunstig voor de gezondheid is. De heer Van der Ploeg hield een inter pellatie over de verhoging van hel vet gehalte in de melk van 3 tot 3,2 pro cent en de voornamelijk hiermee in verband staande prijsverhoging met twee cent per liter, ingaande 2 juni. ,,Door de verhoging van het vetgehalte grijpt de regering in de consumptiege woonten van de Nederlanders in. De maatregel is getroffen, omdat men in Nederland de boter niet kwijt kan. Zij komt erop neer, dat men 't botervet, dat men niet wil consumeren in de vorm boter, nu opgedrongen krijgt via de melk", aldus de heer Van der Ploeg. De en begrijpen er niets meer van: terwijl de boeren minder krijgen uitbe taald, moet de consument meer betalen. Daarom wilde de heer Van der Ploeg naast melk met een vetgehalte van 3,2 procent ook nog melk met een vetgehal- in 1,7 procent verkrijgbaar stellen. Deze vetarme melk zou dan een dubbel tje per liter goedkoper kunnen zijn dan de andere, vette melk. ADVERTENTIE Patiënten moeten dokter als militair laten schieten ISSAQUAH (AP) De inwoners van Issaquah nabij Washington zijn tevergeefs in actie gekomen om te bereiken, dat «'en van bun vijf daktaren voor militaire dienst wordt opgeroepen. Het is dr. Marco Terwiel (31). die anderhalf jaar geleden uit Neder land overkwam en nu hier 600 patiënten per maand behandelt. In ttoaal werden 845 verklaringen ten gunste van de dokter door inwoners gedeponrdee en naar Washington gestuurd om te voorkomen, dat de dokter onder militaire dienst wordt geroepen. De patiënten betoogden, dat dr. Terwiel niet gemist kan worden Terwiel en zijn echtgenote kwamen in 1964 uit Nederland in Seattle aan. waar hij als internist in een ziekenhuis gfrig werken. Zijn echt genote zei: ..Als Marco oinder dienst moet. ga ik met de kinderen terug naar Amsterdam, omdat, ik hier niet alleen wil blijven zitten" In hoogste Instantie heeft de keurlngs- raad ln Washington beslist, dat Terwiel ..niet onmisbaar' voor Issaquah Is". dat het Minister Lardinois beleid in Nederland moet zien tegen de achtergrond van het zuivelbeleid in de EEG. In de gemeenschap speelt men met de gedachte om per 1 april 1969 ver schillende soorten melk met 3,5 procent vet, magere melk met circa 1,8 procent n taptemelk. Goede zeden in Italië tijdens vakantie ROME (Reuter) De Italiaanse po litie heeft opdracht gekregen nauwlet tender er op toe te zien dat op de stran den de goede zeden worden gehand haafd. Zo zal worden opgetreden tegen badgasten die zich in het openbaar ver kleden, of wier kleding niet welvoeglijk wordt geacht. Ook wil men maatregelen nemen te gen jongelui die zich hinderlijk gedra gen tegenover vrouwelijke toeristen. Dit laatste wordt een moeilijke taak voc politie, omdat vaak niet te peilen valt in hoeverre de toeristen de attenties op prijs stellen. Het ministerie van Binnenlandse Za ken in Rome streeft er ook naar, de ge luidshinder van motorrijtuigen, radio's e.d. in de steden te beperken. Tot dus ver heeft dit streven niet veel succes opgeleverd. DEN HAAG Het recht om een on derzoek te vragen naar het beleid en de gang van zaken in een onderneming wordt als de Kamer akkoord gaat met twee door minister Polak (Justitie) inge diende wetsontwerpen sterk uitgebreid. Dit enquêterecht wordt dan ook toege kend aan representatieve werknemersor ganisaties. Ook alle besloten naamloze vennootschappen zullen dan onder het enquêterecht vallen. Een nieuw in te stellen ondernemingskamer zal boven dien het recht krijgen ingrijpende voor zieningen te treffen als er in een bedrijf van wanbeleid sprake is. Het eerste wets ontwerp dwingt een aantal voorschriften af ten aanzien van inhoud, controle en publikatie van jaarrekeningen. Het tweede wetsontwerp regelt de herziening in het enquêterecht. Speciale maatregelen worden aange kondigd ten aanzien van de besloten N.V.'s, waarvan het karakter de laatste tijd aan forse kritiek onderhevig is ge weest. Minister Polak stelt voor: de voorschriften omtrent de inhoud i de jaarrekening vaan toepassing te verklaren. Onderzoek van de jaarrekening van grote besloten N.V.'s door een regis teraccountant voor te schrijven. Een voorlopige voorziening te treffen inzake de publikatieplicht van der gelijke grote N.V.'s. Ook het reeds genoemde enquêterecht in te stellen. In zijn memorie van toelichting zet de minister uiteen, dat de ondernemingen door middel van de jaarrekening een zo danig inzicht moeten geven, dat een ver antwoord oordeel over de financiële po sitie kan worden gevormd. Het wetsont werp keert zich hierbij tegen de zoge naamde stille en geheime reserves, om dat hierbij het beeld van de jaarrekening wordt vertroebeld. Minister Polak wil de verplichting van deze jaarrekening leggen op alle N.V.'s, de boerenleenbanken, die niet coöperatief zijn, de coöperatieve verenigingen en de onderlinge waarborgmaatschappijen. Mr. Polak stelt voorts voor, om de ter mijn tot opmaking van balans, en ver en winstrekening terug te brengen acht tot vijf maanden. Iedere be langhebbende, die vindt dat een jaar rekening niet aan de wettelijke voor schriften voldoet, zal voortaan beroep kunnen aantekenen bij de ondernemings kamer van het Amsterdamse gerechts hof. Strafsancties Als een onderneming een bevel van de ondernemingskamer niet opvolgt, levert dit een economisch delict op. Dit geldt o.m. ook voor handelingen, die in strijd zijn met de andere wettelijke voor schriften. In zeer ernstige gevallen kan AMSTERDAM (ANP) Het overlegorgaan van de drie vakcentrale* heeft de Grlekae actrice en strijdster tegen de militaire Junta ln haar vaderland. Melina Mer couri, zowel morele al* financiële steun toege zegd. Zij had gisteren bU haar bezoek aan Amster dam (hier zwaait ze van uit eon taxi met de vlag van Griekenland) een kort gesprek met het overlegorgaan onder lei ding van de voorzitter van het N.V.V.. de heer A. H. Kloos. De drie samenwerkende vakcen trales, sullen hun leden oproepen tot steun aan de actie „Van harte", die op 29 mei door de V.A.R.A. op gang ge bracht zal worden. Deze actie Is bedoeld om zo veel mogclUk geld b(jeen te brengen ten bate van het „Steunfonds Grie kenland", dat de finan ciële middelen zal ge bruiken ter ondersteu ning van de gezinnen van politieke gevange nen en het verzet buiten Griekenland. een economisch delict leiden tot onder- bewindstelling van een onderneming. Over bet enquêterecht merkt ,ij>inister Polak nog op, dat ook de coöperatieve verenigingen hieronder zullen vallen. Als bij een onderneming wanbeleid wordt ge constateerd kan de ondernemingskamer de volgende maatregelen treffen: Schorsing of vernietiging van beslui ten, schorsing of ontslag van bestuurders tijdelijke aanstelling van bestuurd of commissarissen. ontbinding van de vennootschap. UTRECHT (ANP) Dc b|jna 250 gespecialiseerde zoctwarcngrossiers in ons land hebben in 1967 voor ruim 325 miljoen omgezet in chocolaterie, suikerwerken biscuiteric. Van dit totale bedrag consumeerde de Nederlander voor 65 miljoen aan drop. De gehele omzet was in 1967 v|Jf procent hoger dan in 1966. Daarnaast bestaat tien procent van de omzet van de ruim 200 levensmiddelengrossiers in on< land eveneens uit zoetwaren, hetgeen nog eens ruim 200 miljoen betekent. Neder land behoort hiermee tot de toonaangevende zoetlanden in de wereld. Dit werd meegedeeld op een persconferentie in Utrecht ter gelegenheid van d< tiende zoetwarenbeurs in de Jaarbeurs. Nederland behoort wat de produktie var de chocolaterie betreft tot de drie grootste landen in de wereld. Alleen in Amerika en Duitsland is de omzet groter. Lynda Johnson in verwachting WASHINGTON (Reuter) Het witte Huis heeft bekendgemaakt dat presi dent Johnsons kleindochter Lynda die ge huwd is met de kapitein van de mari niers Charles „Chuck" Robb, in okto ber haar eerste kind verwacht. Lynda Johnson en kapitein Robb zijn op 9 de cember van het vorig jaar op het Wit te Huis in de echt verbonden. Kapitein Robb dient op het ogenblik in Vietnam. HOUSTON (AP) John Stuckwish. de derde patiënt in het episcopaalse St.- Lukas ziekenhuis te Houston, die een nieuw hart heeft gekregen, is overleden, hij is 62 jaar oud geworden. Zijn dood werd toegeschreven aan geelzucht en de reeds bestaande vaat ziekte. Stuckwish was stervende toen hij vo rige week dinsdag een nieuw hart kreeg. WESTVILLE (Reuter-AFP) Bij een instorting in een mijn in Westville (No va Scotia) zijn gisteren zestig mijn werkers enige tijd vai de buitenwereld afgesloten geweest. Reddingsplogen wisten hen echter binnen enkele naar de oppervlakte te brengen. De in storting deed zich op een diepte tweehonderd meter voor. UTRECHT (ANP) De voorzitter van dc groep PTT van de Nederlandse christelijke bond van overheidsperso neel, de heer C. Brinkman, heeft in Utrecht op de landelijke vergadering van de groep gezegd, dat hij indruk heeft, dat de bedrijfsleiding van de PTT onder druk en kritiek van verschillende kanten paniekachtige maatregelen gaat treffen. Hierbij dreigt het evenwicht in de belangen van bedrijf, publiek en personeel ernstig ten nadele van het personeel te worden verstoord. Het uit overwegingen van efficiency aanbrengen van veranderingen in de werkmethoden zal volgens de heer Brink man zeer zorgvuldig moeten gebeuren, omdat deze veranderingen gevolgen kunnen hebben voor het dienstbetoon en voor het personeel. Hij vroeg zich af, of de bedrijfsleiding wel een juist be leid voert ten aanzien van een zo reeël mogelijke activering van de werkgele genheid. Hij dacht daarbij aan de afschaffing van de tweede bestelling en de invoe ring van 't zogenaamde abc-sorteersy- steem, dat er in hoofdzaak op is gericht de sorteringswerkzaamheden tijdens be paalde pieken door (leken) hulpkrach ten in de avonduren te laten verrichten. Als deze twee maatregelen, die op zijn minst een vermindering van de werkge legenheid met 2.000 arbeidsplaatsen tot gevolg zuilen hebben, gelijktijdig den ingevoerd, aldus de heer Brinkman, dan staat dat toch wel in schrille tegen stelling tot het door regering en parle ment voorgestane werkgelegenheidsbe leid. OMAHA (Reuter-AFP). Dc Ameri kaanse senator Robert Kennedy heeft dinsdag bij de voorverkiezingen in de staat Nebraska opnieuw een overwin ning behaald op zijn rivaal Eugene McCarthy in de strijd om de presidents kandidatuur van de democratische par tij. Toen 43 procent van de stemmen wa- geteld had Kennedy, 53 procent van de democratische stemmen op zich ver enigd. tegen McCarthy 31 procent. Vice-president Hubert Humphrey be haalde tien procent en president John son zes procent. Humphrey was geen officiële kandidaat, zodat zijn naam op de biljetten moest worden bijgeschre ven. De naam van Johnson kwam wel op de lijsten voor. Toen hij aankondigde geen kandidaat voor het presidentschap te willen zijn was het al te laat om zijn naam nog te kunnen schrappen. Bij de republikeinen had Nixon weer een grote voorsprong met 69 procent van stem men, De Californische gouveneur Ronald Reagan behaalde 23 procent en gouver neur Nelson Rockefeller van New York 5 procent. De overige stemmen gingen naar de vroegere gouverneur van Ne braska en „favourite son" Howard Stas- sen en naar George Wallace, die met een eigen partij meedoet. De overwin ning van Kennedy bij de democraten was aan de vooravond van de „prima ries" reeds voorspeld in een opiniepei ling van de NBC (National Broadcas ting Company), waarbij hem echter slechts 47 procent van de democra tische stemmen waren toebedeeld. Sena tor McCarthy zou volgens deze prognose 22 procent krijgen, Humphrey negen pro cent en Johnson zeven procent RIO DE JANEIRO (AP) „Ik wa* een autodief" stond met onbeholpen let ters op een stuk karton, bevestigd op het lijk van Sergio de Almeida Araujo, dat met negen kogels doorzeefd werd ge vonden. Het stuk karton was met een strop om zijn hals gehangen en met het uiteinde van het touw waren zijn handen op zijn rug gebonden. Op het karton was ook een doodskop met gekruiste beenderen getekend, bene vens het cijfer 2. De politie acht het mo gelijk, dat het cijfer 1 al was gebruikt voor een andere autodief. De politie deel de mee, dat zij 's-morgens vroeg was opgebeld door iemand, die zei: „Ik en een paar kameraden hebben een auto dief gedood. Ga maar kijken". Elk jaar in de maand mei verhuizen in Polen honderden schapen. De dieren trekken van hun winter verblijven naar de zomerweiden, waar zij tot september blijven. De reis gaat soms over grote afstanden en wordt daarom deels per trein gemaakt. Daarna gaat het te voet verder over de weg. Het snelverkeer houdt daarbij geduldig afstand. (Van onze correspondent) TILBURG De weigering van twee I artsen om een patiënt eerste hulp te ver lenen en het ontbreken van een huia- I artsenwaarschuwingsdienst In Tilburg la er de oorzaak van, dat aan de 51-Jarlge I J. D. 's avonds laat, toen h|| op straat i ernstig onwel was geworden, geen j ziekenauto kon worden gestuurd om hem naar een ziekenhuis te brengen. Een voorbijganger, de beer J. Rijnen uit Gilze R|Jcn heeft dc man toen ten einde raad in z|)n auto naar een ziekenhuis gebracht. De Tilburger is sindsdien buiten be wustzijn en verkeert in levensgevaar. De Rijcnaar belde de G.G. en G.D. in Tilburg op, na de onwel geworden J. D. in een nabij gelegen woning te hebben gebracht. De verpleger, die het gesprek aannam, verwees dc heer Rijnen naar een hulsarts. De G.G. en G.D. mag geen hulp verlenen aan patiënten die in een woning verblijven. Ze mag dan slechts I op advies van een arts optreden. De poging om een huisarts naar de steeds zieker wordende J. D. te krijgen mislukte. Een huisarts was niet thuis. Een andere huisurts hoorde het relaas van de heer Rijnen aan en verwees hem toen weer naar de G.G. en G.D., om- i dat hij ter plaatse toch niets kon doen. De geneesheer-directeur van de Ttl- burgse G.G. .-n G.D., dr. W. J. Schaab. zegt het gebeurde zeer te betreuren. „Formeel zijn er bij on« geen fouten gemaakt, maar zo Iets mag in ieder ge val niet meer gebeuren." Hij heeft de ziekenverplegers van de acht ambulan ces mondeling en schriftelijk opdracht gegeven bij alle meldingen uit te ruk ken, ook als het patiënten betreft die zich niet op of aan de openbare weg bevinden. HIJ hoopt, dat het gebeurde de Tllburgse artsenorganisatie ertoe zal brengen een huisartsenwaarschuwings- dienst in te stellen. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur, nummer 33639 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zlcb tot de agent. WEST-BERLIJN (Reuter) De links- radicale studentenleider Rudl Dutschke, op wie II april een moordaanslag werd gepleegd, heeft maandag weer een ope ratie ondergaan, zo is meegedeeld van de zijde van het ziekenhuis in Weat-Ber- lijn waar hij verpleegd wordt. Delen van zijn schedel die waren weg- gehuald, zijn weer op hun plaats ge bracht Professor Herbert Marcuse die Dutschke maandag bezocht, zei dat de studentenleider weer bijna „de oude" is en van plan is om nog dit jaar naar de VS te gaan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1