Grote studentenmars in stakend Parijs ECHTE BERAAD BEGONNEN MET HANDDRUKKEN Auto reed meisje van de weg af - overleden Sorbonne in alle rust heropend Pompidou belooft hervorming onderwijs Hanoi-W ashington Friese boeren protesteren tegen melkprijs Tyfusepidemie in Italië DODEN ONDER VOETGANGERS Wervelstorm treft Birma: 400 doden Derde hart overgebracht in Frankrijk DADER ROOF STATION VOORBURG IN ARREST Schilderijen gestolen uit etalage Tentbrand eist 68 doden Fit voor verkiezingen KABINET VERGADERT VANDAAG OVER ONTWIKKELING LONEN Mogelijk uitstel Moordenaar King mogelijk vermoord van ingreep PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 50013 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 onto 10.30.08 Bank: Araro-Bank N.V, Lelden MR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart, 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 et p. mm. Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) MAANDAG 13 MEI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN OPKLARINGEN Opklaringen met later plaatselijk een bul, mam aanvankelijk in het oosten en ruiden van het lawl nog zwaarbewolkt met enige regen. Matige, tijde lijk zwakke wind uit westelijke richting. Weinig verandering in temperatuur. 59e jaargang, no. 17.444 HEERENVEEN. (A.N.P.) Ongeveer and in dc melkveehouderij de daling van de melk- r heeft de veehouderij de landen aanzienlijke ver- Zo groot was de belangstelling voor deze protestbijeenkomst, dat de toevoer wegen naar Heerenveen een volkomen verkeerschaos te zien gaven. Op span doeken stond o.a. „Voordat we smoren, zal leder ons horen". De ongerustheid van at Friese boeren werd op deze protestbijeenkomst ver tolkt door de voorzitters van de stands organisaties in Friesland, de heren G. J. voorzitter van de ABTB en T. Tolman, voorzitter van de Friese CBTB. De heer Tolman was in tegenstelling tot minister Lardinois van oordeel, dat er wel degelijk reden tot ongerustheid is en er zeer zeker gesproken kan wor den van een noodsituatie in de veehou derij. nu er zb'n zware prijsval van zuivelprodukten heeft plaats gehad, waardoor het inkomen van de veehouder is gedaald met ongeveer 20 pet. De heer Tolman achtte een massale uiting van ongerustheid op zijn plaats. In een motie aan de regering werd dit tot uitdruk king gebracht. PARIJS (Reutcr-AFP-AP) Dc eerste echte besprekingen lussen Washington (Ilarriman) cn Hanoi (Xoean Thoey) z(jn vanmorgen om half elf in Parijs be gonnen met een uitgebreid ceremonieel van hartelijke handdrukken. Reeds zaterdag had men, bü de voorbesprekingen, al een akkoord bereikt over de procedure. Beide delegaties zullen in principe dagelijks bijeenkomen en als officiële talen Engels en Vietnamees gebruiken met Frans als werktaal. Wat Noord-Vietnam van deze besprekingen verlangt en verwacht is: een onvoorwaardelijk staken van dc luchtaanvallen cn andere acties op het gebied van Noord-Vietnam. Zodra dat het geval is. kan in Parijs ook over andere zaken worden gesproken. Algemeen verwacht men dat Thoey en Harriman, die elkaar nog uit Genève I kennen, uiterst behoedzaam te werk zullen gaan. zodat het besprekingen van lange duur zullen worden. De grootste hinderpaal voor de beide diplomaten is, dat er een diep wederzijds wantrouwen bestaat tussen de regeringen, die zij ver tegenwoordigen. Begonnen is met het uitwisselen van op schrift gestelde ver klaringen over de wederzijdse stand punten. Uit Vietnam blijven inmiddels berich ten van strijd komen. De oude keizer stad Hue kwam vanmorgen onder zwaar vuur van de Vietkong te liggen. In Saigon vallen Amerikaanse vliegtuigen stadsdelen aan waar de Vietkong zich schuil houdt. Ten noordwesten van Sai gon werden 85 Vietkongstrijders gedood bijeen poging om uit te breken. Naar de mening van Amerikaanse deskun digen is het jongste Vietkongoffensief in Saigon nagenoeg mislukt. Het kostte de aanvallers om en de ,5200 doden. Rue Gay Lussac eru gegooide en uitgebrand NAPELS (AFP) De tyfusepidemie, die bijna twee weken geleden in Battl- paglia, een plaats van 25.000 inwoners op 80 km ten zuiden van Napels, uit brak, heeft zich sindsdien sterk uitge breid. Gisteren waren er 462 gevallen geregistreerd. Tot dusver zijn 20.000 WEESP (A.l meisje R. II. I op de Kanaalw Rijnkanaal bü dan 400 mensen om het leven gekomen, toen dit gebied vrijdag door een wer velstorm werd getroffen, zo is officieel in Rangoon bekendgemaakt. De kust plaats Akyab, op 550 km ten noordwes ten van Rangoon, werd het zwaarst ge teisterd. Deze plaats werd voor negentig procent verwoest, terwijl ook dorpen in de omgeving zware schade opliepen. JNog meer op kerfstok van Bloemendaler BLOEMENDAAL (ANP) Bij een nader onderzoek van de Bloemendaalse recherche is gebleken, dat de 38-jarige J. T. M. Sch. van H. uit Aerdenhout, die vorige week in verzekerde bewaring werd gesteld als verdacht van een door hem geënsceneerde schilderijendiefstal op 14 november van het vorig jaar, zich al eer der aan oplichting heeft schuldig ge maakt. De man heeft een gefingeerde diefstal alsmede de oplichting van een maatschappij in Dordrecht voor 2.250,00 gulden erkend. Uit het nader onderzoek is gebleken, dat verdachte in 1962 dc Nationale Borgmaatschappij in Amster dam heeft opgelicht voor een bedrag van 27.000 gulden. De heer Sch. van H. was toen met vakantie in Parijs. Hij deed toen bij deze verzekeringsmaatschappij aangifte, dat zijn portfeuille met dit be drag werd vermist. Vier zusjes bij brand omgekomen HUDDERSFIELD (AP) Vier kleine Busjes van 1 tot 5 jaar zijn vandaag bij brand in hun woning om het leven gekomen. Hun zwangere moeder werd ernstig gewond toen zij uit het raam van de brandende slaapkamer sprong. jarige adjudai de heer G. (Van onze correspondent Lucas Kleijn) FARMS. Vannacht, om één I minuut na twaalf, is dc algemene staking in Frankrijk begonnen. Hier en daar reden vanmorgen nog wat treinen, en op de spits uren worden noodverbindingen onderhouden tussen Parijs en de voorsteden. De staking laat zich vooral voelen in de fabrieken die op elektrische stroom werken en die in verreweg de meeste gevallen zijn gesloten. In Parijs zelf redden de Parijzenaars zich zo goed moge lijk. Er zijn in de hoofdstad al zo veel transportstakuigen geweest, dat iedereen ervaring heeft opge daan om zich zo goed mogelijk door de moeilijkheden heen te slaan. Tegen de middag leek het er trouwens op dat de staking lang niet algemeen was. Heel wat winkels en zaken konden normaal doorwerken. :elckei uit Den Helder, on komen toen hij tijdens een inhaal manoeuvre tegen een links van de weg staande lantaarnpaal botste. De man is ter plaatse aan inwendige kneuzingen overleden. In Amsterdam werden twee voetgan- en verkeersongeluk zo gcraJkt. dat ze enige uren later in het ziekenhuis overleed. Met haar verloofde liep ze aan de linkerzijde van de weg in de richting van Nigtevecht. Een automobilist, die in I dezelfde richting reed, wilde met grote I snelheid een eveneens in de richting j Nigtevecht rijdende auto inhalen en druk- I te daai-bij het meisje van de weg af. In ?r ernstige toestand werd ze naar de ijellastichting in Bussum overgebracht iar verloofde bleef ongedeerd. Ische (ADVERTENTIE) morgen voordeel boterpalmiers 250 gram van 115 voor 99 lie automobl- niet duur wol heerlijk PARIJS In strijd i iekenhuis onder lei- Charles Dubost gis- tilte een derde hart- gehad. lijkc het gerucht gaat dat hij Père Boulogne heet is 45 jaar en heeft zelf om de operatie gevraagd, wetende aan welk risico hij met of zonder hartover- planting bloot stond. SOEST (ANP) De daders van de burg cn Soest en op een benzinestation in Roosendaal, de 22-jarige M. v. d. E. uit Baarn cn de 30-jarige A. A. v. d. B. uit Tilburg, zün de afgelopen nacht in het Belgische Doornik aangehouden. De beide overvallers waren betrokken bij een vechtpartij, waarna zij werden gearresteerd. Zij bevinden zich nog in België in hechtenis. De officier van jus- heeft betrekkelijk weinig lichten brandden h zodat op drukke nogal eens vastliep. Aan alle a listen was de raad gegeven boulevards te mUden, waar de stratie van vakbonden en stud< langstrekken. Het grootste gevaar bestond in het in een lift stappen, omdat onder- I weg de stroom kon uitvallen en men dan tussen twee' *4ages opgesloten kon raken. Alle krantegebouwen waren van- 1 morgen leeg en verlaten. De eerste kran- ten komen pas dinsdagavond weer uit. Af en toe tikt een telex, maar dat is in j de legt- krantecomplexen het enige i geluid dat men hoort. Sorbonne Sedert acht uur vanmorgen is de Sor- I bonne-universiteit weer open. Politie en C-R.S. (marechaussee) hebben zich terug- getrokken. Er hebben zich vunmorgen j i geen incidenten voorgedaan, hoewel de I verontwaardiging groot is na de publi- I kalie van prof. Kahn van de medische laculteit waarin hij de politie beschuldigt van het gebruik van traangusbommen waarin gevaarlijke gassen voorkomen I die longen, nieren en ingewanden kunnen i Frankrijk geen ie dichtbij de p Amerikaanse en Noord- ndcrhandeluars vandaag 'iclële ontmoeting hebben, ran plan ordeverstoringen le verhinderen. tUn bü Spiegelstrai besta: aties hiei Dc Voorbu rigens achter op 26 april c het kantoor dat M. v. d. E. [ebroken heeft in tation Leidschen- de hij een klein kleuter kijkt i< ene delegatieleider Xoean Thoey, toen door een park op de arm werd g lag hij i Parijs te wachten op donor. Laatstgenoemde was van 37 jaar, om het leven geko: een hersenbloeding. Twee hart tingen in Frankrijk, een in 1 een in Montpellier zijn mislukt. minister van Binnenlandse Zaken en v: de Parijse prefect van politie. Een hof van appèl zal vandaag, heeft premier Pompidou zaterdag vo de televisie beloofd, overal beslissen ov het vrijlaten van de gevangen genom studenten. Pompidou deed oen beroep op de studenten niet in te gaan op de provocaties van beroepsagitators, maar erkende dat hervormingen op de univer siteit noodzakelijk waren. De regering deed de belangrijke concessie de Sor bonne weer te openen en dit besluit werd door de studenten met instemming be ak twee schilderUei ter waarde van 17.500 gulden, gestolen. Het ene is een uit de 17de eeuw ta terende Albert Cuyp van 28,5 bij 39 cm, voorstellende een jager nu t geweer aan de oever van een rivier. Het andere een zittend vrouwelijk naakt met Cupido van Philip van Dijk (begin 18de eeuw) van i 40 bij 50 cm. Beide op houten panelen ge- I schilderde kunstwerken waren in een J* goudkleurige lijst gevat. De inbreker vernielde met een straat- n i steen de ruit van de winkeldeur en rong J dooi het ontstane gat nuar binnen. De schilderijen stonden in de etalage, waar 'r j ook antiek zilver was uitgestald. Een !r i buurman zag een ongeveer 35-jarige man n met de schilderijen vluchten HYDERABAD (AP) In de Indiase stad Goplvarigudem op 300 km van Hyderabad, zijn 68 mensen om het leven gekomen bij een brand in een grote tent bruiloft werd gevierd. Do i kinderen. MEXICO (AFP) Twe« per speciale koerier wordt o de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zün gevestigd, wende men zicb tot de agent. (Van onze parlementaire redactie DEN HAAG Slecht» zelden na de oorlog Is de spanning aan het loonfront in Nederland to groot geweest ab van daag. In de loop van dene het kabinet beslissen of maatregelen moeten worden getroffen. Hoewel er eind vorige week velen waren die een ingreep in de loonontwikkeling van de zijde van de regering als vast staand aannamen, en zelfs reeds meen den. dat bet kabinet zich al verzekerd had van de steun van de regerings partijen in de Tweede Kamer, weten goed uitgesteld. Naar verluidt is de kabinetsdelegatie I vrijdagavond tocli wel enigszins onder de indruk van het feit, dat niet alleen de I vakcentrales, maar ook de werkgevers vertegenwoordigers dc economische situ atie niet zwartgallig beoordeelden algemene' In boot genomen worden door de.huidige regering op zün zachtst gezegd in haar loonpolitieke boot genomen. Minister Roolvink heelf geen gebruik, maar mis- brulk gemaakt van zün bevoegdheid tot ingrüpen in C.A.O.'s. De regering en haar politieke aanhang maken d<- ge dragsregel* ran het huidige loonpolitieke de bouwnijverheid opening van de in muriaiuurb genot bondsruadsvergadering. Hij noemde k, dat d.- werk- o.aaj. is ioi nu loe ae enig»- vorm van wezenlijke medezeggenschap, die in het bedrijfsleven is gerealiseerd. ..Wij zullen er dan ook voor blijven werken, dat dit genomen", aldus de heer Buys, die meent dat zulks temeer geldt bij een overheldspolitiek. die er duidelijk op go- richt is om de lonen aan strakke banden te leggen en de overige inkomen» de vrije hand te laten. Het bericht over d het eerst In het M Universal". Volgens dit blad was lichaam onder het zand gevonden, de buurt zouden lege flessen zijn gevon den met de vingerafdrukken van de do de. De huisbewaarder van een naburig* villa had een dag of zes geleden menscr uit 'n witte auto mi merbord zien afdalen naar het strand. Na de vondst herinnerde hij zich dat het slachtoffer met zijn korte broek daar ook bij geweest was. Een arts heeft ver klaard dat de man eerst mishandeld is en toen een kogel in het hoofd heeft ge kregen. Senator Robert Kennedy houdt rich fit t

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1