S)e &2icke6oti/ïci/iit MILITAIREN VERLATEN YPENBURG OLGA JAMIN 'I Machtsvertoon aan grens van Slowakije bleek loos alarm Vliegbases Woensdrecht en Eindhoven gaan ook dicht voor luchtmacht Voorlopig intact voor overheid en burgerij RUST VOORLOPIG TERUG IN SAIGON Vanmiddag begin beraad Club: FLIPSIDE Reparatie van Karei Doorman kost 4 maanden Stoom moet drama met aardappels voorkomen Directeur Bank van Engeland afgetreden Kiezer veegt met Labour vloer aan Praag vierde spanningloze bevrijdingsdag DANSMIDDAG drive-in discotheek PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20G26 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V, Leiden DIR.: C M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p..kwart 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) VRIJDAG 10 MEI 1968 De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Wisselend bewolkt met enkele buien. Matige to4 krachtige wind tussen zuidwest en west Vrij korf KATHOLIEK OAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, no. 17.442 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De luehtniacht- bases Woensdrecht en Ypenburg worden begin volgend jaar geslo- ten voor het militair luchtverkeer. De basis Eindhoven gaat in 1980 j dicht. Dit heeft de minister van Defensie gisteren in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld. Als gevolg van dit besluit verhuist de gecombineerde BelgischNederlandse vliegopleiding van Woensdrecht naar Twenthe. De Friendships, helikopters en lichte vliegtuigen worden van Ypenburg naar Soesterberg overgeplaatst. Ook de vliegers en het technisch grondpersoneel^ dat hierbij behoort, verdwijnen, van de twee bases. Op Woensdrecht blijft wel de werk plaats voor straalmotoren gevestigd met de vierhonderd werknemers, terwijl op Ypenburg de administratieve eenheden tewerkgesteld op de luchtmachtstaf en gelegerd aan de Brasserskade blijven. Ypenburg zal in de voorkomende ge vallen nog wei als vliegbasis gebruikt kunnen worden. Dil geldt voor bijvoor beeld de regerings-Friendship en voor vliegtuigen van buitenlandse autoriteiten, die een bezoek brengen aan het rege ringscentrum Den Haag. Het besluit om deze bases te sluiten als vliegveld is genomen om de militaire vliegtuigen meer te centraliseren en de exploitatiekosten van de luchtmacht zo véél mogeiyk te beperken. Ook In de per sonele sfeer kan hierdoor efficiënter ge werkt worden. Bovendien wordt ook de militaire efficiency sterk betracht met het sluiten van de drie vliegbases. De luchtmacht blijft na 1980 onvoor ziene omstandigheden daargelaten, in plaats van over negen, over zes bases beschikken Leeuwarden. Twenthe. Soesterberg, Deelen. Volkel en Gilze- Rijen. Wat met de velden van Ypenburg en Woensdrecht en later met Eindhoven gaat gebeuren is nog niet bekend. Daar over moet nog een beslissing genomen worden in overleg met rijks-, provinciale- en gemeentelijke autoriteiten. Het is mo gelijk. dat er burgervliegvelden van ge maakt kunnen worden. Het is ook mo gelijk, dat de gronden ingepast worden in streekplannen. Reeds jarenlang hebben de Provin ciale Staten van Zuid-Holland aange drongen op het verdwijnen van het vliegveld Ypenburg, laatstelijk bij de begrotingsbehandeling van dit jaar..Toen werd zelfs Ged. Stalen opgedragen met het rijk te overleggen. Daaraan werd tevens de suggestie verbonden op Ypen burg eventueel helikopers te stationeren, die /.ouden kunnen worden ingeschakeld bij het gewondenvervoer bij verkeers ongelukken op de grote rijkswegen in het westen. Het provinciaal bestuur van Utrecht betreurt het dat door de sluiting van twee vliegbases de rol van het vlieg veld Soesterberg in het militaire vlieg patroon zal toenemen. De klachten over de geluidshinder dateren al van geruime tijd geleden. Ged. Staten van Utrecht voeren nog Steeds overleg met de lucht machtautoriteiten om de geluidshinder zoveel mogelijk te beperken. Eerste Kamer voelt veel voor verhoging toto en loterijprijs DEN HAAG (ANP) Het wetsontwerp tot wijziging van de wet op de kans spelen, dat beoogt de maximumprijzen in sporttoto en staatsloterij op een half miljoen gulden te brengen, heeft in de Eerste-Kamercommissie voor Justitie geen grote weerstand ondervonden. Met uitzondering van de leden die zich om principiële redenen niet met de strekking van het ontwerp kunnen ver enigen, gaan zo blijkt uit het voor lopig verslag de meeste leden akkoord met de voorgestelde verhogingen. Ge noemde instellingen zullen naar de me ning van de voorstanders ongetwijfeld meer aantrekkingskracht verkrijgen, terwijl voorts de maximuminzet hoger en de registratie eenvoudi ger wordt. De tegenstanders vragen zich af of in wetsontwerp en memorie van toelichting niet te gemakkelijk wordt heengestapt over de bezwaren die bij een deer van ons volk leven en de daar aan voor hen verbonden offervaardig- De Tweede Kamer ging op 9 april j.l. akkoord met de voorgestelde wetswijzi ging met 99 tegen 15 stemmen. Tegen stemden toen de fracties van S.G.P. en G.P.V., de P.v-d.A.-afgevaardigde Frans- sen en een aantal leden van de fracties van A.R.P. en C.H.U. SAIGON-PARIJS (AP, Reuter) De Amerikaanse en Zuidviet- namese troepen hebben de tweede aanvalsgolf van Vietkong en Noordvietnamezen doorstaan. Het is thans in de stad tamelijk rustig al weet niemand voor hoe lang. De verdedigers zijn erin geslaagd de oprukkende troepen ver buiten de stadsgrenzen op te vangen en uit een te slaan. Enkele eenheden, ter sterkte van een compagnie slaagden erin tot in tie stad door te dringen en strijd te leveren te zamen met de reeds in de stad aanwe zige guerrilla's. De verliezen van de Viet kong zijn. evenals na het T.E.T.-offensief buitengewoon hoog. Er zijn schattingen van tachtig tot negentig pet. van de aan vallers. Het grote voordeel voor de Amerikanen is geweest, dat de inlichtin gendiensten veel beter werkten dan voor het vorige offensief. In Parijs zouden vanmiddag laat de eerste besprekingen beginnen tussen de Amerikaanse en Noordvietnamese dele gaties die gisteren zijn aangekomen. Ethel Kennedy verwacht haar elfde kind WASHINGTON (AP) Vrienden van de familie Robert F. Kennedy hebben meegedeeld, dat mevrouw Kennedy haar elfde kind verwacht tegen eind januari. De Kennedy's hebben zeven jongens en drie meisjes in leeftijd variërend van 13 maanden tot 16 jaar. (ADVERTENTIE) presenteert ZATERDAG 11 MJEI the „BLUE BEATS ln de „Ontmoeting" fr» iMnnhtini: Ajwang w Bovenaan de agenda staat de Noord vietnamese eis dat de V.S. onvoorwaar delijk de bombardementen boven de 17e breedtegraad stop zal zetten. Waarne mers geloven dat Hanoi tot een compro mis bereid is. bijvoorbeeld door de troepensterkte in het zuiden te „bevrie zen". Tot zover zal men vandaag niet komen; deze eerste bijeenkomst is waarschijnlijk louter formeel. Het eigen lijke werk begint pas maandag. De Noordvietnamese delegatie is on tevreden over haar huisvesting in Hotel Lutetia. De delegatie is nog al gevoelig voor status en was liever ondergebracht in het kasteel De la Celle St.-Cloud staatsbezit). Dit heefl Frankrijk ge weigerd. Ook hotel Majestic, waar de onderhandelingen plaatshebben, vinden zij te haveloos. De delegatie he%eft voorts de Franse vervoersfaciliteiten van de hand gewezen en zichzelf zeven nieuwe auto's aangeschaft. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het vliegkampschip Karei Doorman gaat op 1 januari 1970 uit dienst. Dit is dc officieel vastge stelde datum. De reparaties in beide ma chinekamers na de branden van enige weken geleden zullen echter dik vier maanden duren. Dit is nog maar een raming van staatssecretaris Van Es vanMarine, zo als hij in de Tweede Kamer bekend maakte. Het is echter niet ondenkbaar, dat het herstel nog meer tijd zal ver gen, zodat het schip nog hoogstens een jaar in de vaart kan blijven. Ook over j de kosten kon de staatssecretaris geen directe gegevens verstrekken. Het on- derzoek naar de branden en de gevol- gen ervan, is nog niet afgesloten, maar 1 hij hoopt volgende week rapporten bin- i nen te krijgen. De commissaris ran de koningin in de provinciën waar de oefening door de civiele verdediging wordt ge houden, heeft de leiding over een commandobunker. In de bunker bij Noordwijk kreeg mr. J. Klaasesz, commissaris in Zuid-Bolland, even gelegenheid bij te komen van alle drukte. Nederlands schip overvaren door Amerikaans oorlogsschip VLISSINGEN (ANP) Het Ameri kaanse oorlogsschip „Courtney" heeft o( de Wrsterschelde, boven de Zandvliet- sluis, dus op Belgisch grondgebied, het Nederlandse binnenvaartuig „Speranza" overvaren. De speranza is onmiddel lijk gezonken. De drie opvarenden zijn aan boord van een ander Nederlands binnenvaartuig, de „Haringvliet" geno men en naar Antwerpen gebracht. De „Speranza". die 550 ton meet, komt uit Werkendam. Het schip, dat met zand is geladen, levert geen hinder paal op voor de scheepvaart. Dc ..Courtney" is een escortevaar tuig. Het heeft een lengte van ongeveer 100 meter. (Van onze correepondent LONDEN Enige uren nadat de I.ondcnse beurs was geopend heeft de directeur van de Bank of England. Cecil King, ziin ontslag ingediend. Hel ontslag is aanvaard. King, die tevens krantenmagnaat is, verklaarde in een redactioneel artikel in zijn voornaamste bladen: „We worden thans bedreigd door de grootste finan ciële crisis in onze geschiedenis". Een en ander had ook zijn invloed op de aandelen. De Londense beurs, die erg gevoelig is voor politieke of econo mische opwinding, noteerde in vele ge vallen dalingen, die varieerden van een penny tot drie shilling. (Van r verslaggevers) BEEK Er dreigt zich in Nederland n aardappeldrama te voltrekken. De landbouwers zitten met miljoenen ki n's onverkoopbare aardappels. Terwijl erleden Jaar om dese tijd een ernstig tekort bestond aan consumptieaardap- j pelen en de prijzen daardoor zo snel ste gen. dat de regering beschermende prijs- maatregelen moest nemen, zit Neder- j land dit voorjaar barstens vol aardap pelen. De prijs zakte zodanig, dat de boeren de pierpers enkel met verlies van dc hand kunnen doen. Deze abnormale en voor de aardap peltelers rampzalige toestand vindt zijn oorzaak in het feit, dat de aardappel oogst van 1967 ongekend groot en goed was. Om te voorkomen, dat tonnen aard appels binnenkort verrotten en naar de mesthoop gebracht kunnen worden, heelt het produktschap voor aardappelen in Den Haag de hulp ingeroepen van de heer Nic. Voncken uit Beek, die in bin nen- en buitenland bekendheid verkreeg met een door hem uitgevonden metho de voor het atomen van aardappelen en groente tot onbeperkt houdbaar veevoe der. Nic. Voncken vond een methode uit om op 't bedrijf aardappelen in een kuil te stomen, waardoor tijd en geld werd ge spaard. Waren er voor tien ton aardap pelen te stomen vroeger vier tot vijf man nodig, met zijn speciale mobiele stoommachine stoomt Voncken thans c.p zijn gemak meer dan 30 ton per daR. Het produktschap heeft de heer Von cken gevraagd van zijn octrooi gebruik te mogen maken voor 50 cent per 1000 kg. gestoomde aardappelen. De heer Voncken heeft nog niet beslist, ook al omdat het produktschap bij eerdere ge legenheden geen oren naar zijn voorstel len heeft gehad. (ADVERTENTIE) de diep-slaap matras waarop u ook echt uitrust! (ADVERTENTIE) morgen voordeel melkhazelnoolles 150 gram van 109 voor 95 niet duur wol heerlijk Aardverschuiving in Engeland en Wales LONDEN (Reuter-AFF) Kiezer» ln Engeland ca Wales hébben van de gemeenteraadsverkiezingen gebruik ge- ninakt om hun grieven tegen het rege ringsbeleid te uiten en premier WUmm de zwaarste verkiezingsnederlaag te ba* zorgen sedert hQ ln 11164 aan het be wind kwam. In een dag werd een eind gemaakt aan de reeds dertig jaar oude domt» nerende rol van Labour in dc gemeente». Tot de plaatsen waar de conservatieven de meerderheid veroverden behoren Lon_ den en de staalstad Sheffield, die veer tig jaar door Labour was bestuurd. Door de verpletterende nederlaag ta grote onzekerheid ontstaan over de toe komst van het Lubourbewlnd. Labou rpartij f u n c tl onar issen hadden een nederlaag verwacht, maar de om vang daarvan moet volgens waarnemers een schok zRn voor de regering. Een voorbeeld voor de massale ver schuiving ten gunste van de conserva tieven is de Londense arbeiderswijk Is lington, waar Labour 34 Jaar onafge broken aan het bewind is geweest, waar van 15 jaar niet alle zetels in de ge meenteraad. Nu hebben de conservatie ven in Islington 47 gemeenteraadszetels, Labour slechts 15. Ook normaal .zekere" gemeenten als Mammersmith, Bcxley. Wandsworth. Greenwich, Lambeth, Hackney, Ealing en Camden gingen voor Labour verloren. PR A AG-WARSCHAU (Reuter-DPA) De berichten over Russische troepenbe- I wegingen in Zuid-Polen, dicht bij de j Slowaakse grens, hebben in het Westen meer opzien verwekt dan in Tsjecho- Slowaküe zelf. Waarnemers geloven thans evenwel dat deze bewegingen meer te maken hadden met de 23e ver jaardag van de val van het nazi-rijk dan met de huidige liberalisatie in Tsjecho-Slowakije. de bevrijdingsdag In Polen lagen de zaken enigszins anders. Wellicht met het oog op de troepenbewegingen, werden buitenlanders ook diplomaten die Warschau wilden verlaten, teruggestuurd. In een enkel geval bood het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar het een diplomaat betrof zijn excuses aan en zei dat het allemaal een vergissing was. Poolse burgers waren aan geen enkele beperking onderhevig. President Svoboda sprak gisteren in Praag over de vriendschap en verbon- éantoatd saM de Bovjet-Unie en het par ti jorgian Rudo Pravo bestempelde de dc geruchten dat de Russische gene raal Jepitsjev onlangs gezegd zou heb ben dat het Sovjetlegcr kluar staat om in Tsjccho-Slowakije in te grijpen, als provocatie. Radio Praag heeft gisteren de com munistische bondgenoten verzocht Tsje cho-Slowakije toe te staan zijn eigen democratische revolutie uit te voeren, zonder daarin door zijn bondgenoten ge hinderd te worden: „Wij weten wat wij willen en welke weg wij opgaan", al dus de radio. Dese baby is door artsen van de Nuffield Neonatal Research Unit in Londen in folie geuHkkeld. Het doel is kinderen, direct na de geboorte, tegen warmteverlies te beschermen. tADVERTENTIE Hotel De Beurs NOORDWIJK Iedere zondag van 3 000 00 uur The Runaways 19 MEI A S. RADIO VERONICA'S

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1