Gekke (Eou^aiit HEVIGE AANVAT.!EN OP SAIGON Duizenden vluchtelingen stromen naar centrum Zorgen over infiltratie Bloemendaler stal eigen schilderijen Miljoenen appelen rotten in Betuwe JAMIN Nederlandse sleepboot redt opvarenden Griekse tanker Ingesloten mijnwerkers vanavond vrij Verzekeringsgelden nog niet uitgekeerd Voor 25 mille geen werk voor functionaris van 80 mille Roofoverval op station in Soest Vrouwtjesfazant was na rui een mannetje TOCH NOG IMPORT Geen definitief plan PTT voor l.v.-signalen Vier rode landen in Moskou tezamen Ontslag dreigt van 80 lot 90 bouwvakkers PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V„ Lelden DIR.: C M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN 'ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart, 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) DONDERDAG 9 MEI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN ENIGE REGEN De weersverwachting, meegedeeld door liet KNMI, geldig tot morgenavond: Aanvankelijk opklaringen. Morgen ui de loop wan de dag toenemende bewolking met later plaatse lijk enige regen Overwegend matige wind tussen zuidoost en zuidweat Iets koudere nacht met hier en daar mist Ongeveer dezelfde mlddagtampera- turen als vandaag. 59e jaargang, no. 17.441 PARIJS - SAIGON (A.P. - Reu ter). Terwijl Parijs zich op maakt voor de inleidende en waarschijnlijk ook wel definitieve besprekingen tussen de V.S. en Noord-Vietnam Xoean Thoey is vanmiddag aangekomen en Harriman komt vanavond wordt de toestand in Saigon met de dag onaangenamer. Vietkong en Noordvietnamese troepen vech ten nu ook aan de oostelijke zijde van de stad, waar de havens liggen. Duizenden vluchtelingen, onder wie vele infiltranten, stro men naar het centrum van de stad. Honderden Amerikaanse infante risten, gesteund door tanks en gevechtshelikopters, rukken de stad binnen om aanvallers en infiltranten te lijf te kunnen gaan. Men beschikt over inlichtingen dat de grote aanval op Saigou moet voorafgaan aan het begin van het beraad in Parijs. In Amerikaanse kringen toont men zich zeer bezoorgd over de toenemende infiltratie van Noordvietnamese troepen- Men beseft zeer wel, dat men de bom bardementen niet kan uitbreiden, aan gezien Hanoi dan onmiddellijk de be sprekingen afbreekt. Een strijdmacht van de Vietkong heeft vanmorgen vergeefs geprobeerd de wijk Cholon, die goeddeels in hun handen is, van buitenaf binnen te dringen. Zij werden met zware verliezen terugge slagen. In de buurt van het strijdtoneel woeden tal van branden. Verder buiten de stad worden optrek kende Vietkongeenheden waargenomen. De meeste worden, voor zij de stad heb ben kunnen bereiken, opgevangen en aangevallen, waarbij gebruik wordt ge maakt van vliegtuigen, raketten en artillerie. In Washington heeft president Johnson ter gelegenheid van het bezoek van premier Kittikatsjorn van Thailand, ver klaard, dat de V.S. zijn troepen zal terugtrekken, zodra een eervolle vrede bereikt zal zijn. Ter gelegenheid van het vertrek van de Amerikaanse delegatie zei hij, dat de V.S. met grote zorgvul digheid zijn verplichtingen jegens Azië zal nakomen. IJMUIDEN (ANP) De IJmuidense zeesleepboot Noord-llollaiid heeft gis termiddag omstreeks vijf uur bij de Zuid-Westkust van Afrika de 28 opva renden gered van het Griekse tankschip Andron, dat woensdagmorgen vroeg in zinkende toestand lag op 100 mijl ten zuid-zuidwesten van Walvisbaai. De Noord-Iiolland. behorend tot de vloot van NV bureau Wijsmuller, was slechts 40 mijl verwijderd van de plaats waar de bemanning van de 10.431 ton metende tanker vanmorgen in de red- dingvlotten ging. De sleepboot was samen met de sleep boot Willem Barendsz slepende met het olielaadplatform Suhail van Griekenland rond Kaap de Goede Hoop naar Kuweit. Toen 's morgens het SOS-signaal werd opgevangen van de Andron, gooide de sleepboot Noord-Holland van de Suhail los om de bemanning van de tanker An dron hulp te bieden. Een poging om de zinkende tanker vast te maken, moest worden opgegeven toen de Andron eind van de middag snel wegzonk in de Atlantische Oceaan. HOMINY FALLS (AP) Het zal op zijn vroegst vanavond worden voordat reddingsploegen de vijftien mijnwerkers naar boven kunnen brengen van wie bekend is dat zij in leven zijn in een on dergelopen gang. zo heeft C. E. Richard son, de president van de mijnmaataehap- pij woensdag gezegd. Maandagmiddag is een drie km lange mijngang onder water gelopen. De overlevenden bevin den zich in ruimten waar slechts een paar van hen kunnen «Wan. „Gestolen" doeken in garage BLOEMENDAAL (ANP) De 38-jarige directie-secretaris J. T. M. S. van H. heeft bekend de diefstal te hebben geënsce neerd van twee kostbare schil derijen uit zijn villa. In de maand november van het afge lopen jaar deed S. van H. bjj de politie aangifte van de ver missing van twee schilderijen, een winterlandschap van Aert van der Neer, dat 200.000 gul den waard is. en een dames- portret van Gerard Terborgh, dat op 300.000 gulden wordt ge waardeerd. De man verkeerde in geldnood. Het was hem oin de verzekeringsgelden te doen. Het blijkt, dat Van H. de twee „gestolen" schilderijen heeft bewaard in de garage naast de villa. Overigens blijken de be dragen waarvoor de schilderij en door de eigenaar werden ge waardeerd sterk overdreven te zijn. De Aert van der Neer, die voor 200.000 gulden verzekerd Do verzekering had de schade nog niet uitbetaald. Wel had Van H. 2250 gulden ontvangen van de N.V. Holland van 1851 in Dordrecht voor de eveneens zogenaamde vermiste suiker, strooier. De verdachte zal po ging tot oplichting worden ten laste gelegd. Vrijdag zal hjj voor de officier van Justitie in Haarlem worden geleid. Zijn echtgenote bleek niet op de hoogte van de gang van zaken. De oplossing van de diefstal geschiedde door de korpschef J. Voerman en de adjudant-hoofd van de recherche Chr. Baas, dezelfde politiemensen die vijf jaar geleden de beruchte Rem- bi andtdiefstal bij jonkheer Lou don, eveneens in Aerdenhout, tot oplossing hebben gebracht. In de villa was een alarmin stallatie aanwezig maar deze was tijdens „de inbraak" niet Ingeschakeld. Bij zijn aangifte zei verdachte, dat de vermoe delijke dader binnengekomen moest zijn door met een tuin- harkje een ruit van de eetka mer aan de voorzijde van de de villa te verbreken. De belde ontvreemde schilderijen hingen was. bleek bij taxatie 100.000 gulden verzekerd) bleek maar waren verzekerd bij de firma In de eetkamer vlak bij elkaar, gulden waard te zijn. De Ge- een waarde van 60.000 gulden Langeveld en Schroeder in Am- Een derde, eveneens kostbaar, rard Terborgh (voor 300.000 te hebben. Beide schilderijen sterdam. schilderij was onaangeroerd. Een detail uit i de „gestolen" schilderijen. der Meer. l'TRECHT (A.N.P.). De directeur van het gewestelijk arbeidsbureau In Utrecht, de heer II. Bellwlnket, heeft kritiek geuit op werkgevers, die weige ren leidinggevende functionarissen, die elders na reorganisaties of fusies zijn ontslagen, in dienst te nemen, omdat sU bang zUn voor te hoge salariseisen. De heer Bellwinkel vertelde, dat hij het heeft meegemaakt, dat een functio naris, die in zijn oude werkkring tachtig duizend gulden verdiende en die bereid was in een nieuwe baan genoegen te nemen met 25.000 gulden, niet kon wor den geplaatst. De werkgevers vrezen kennelijk, dat de betrokkenen na enige tijd toch zullen gaan proberen hun sala ris weer tot op het oude peil op te Anderzijds had de heer Bellwinkel kritiek op werknemers en vakbonden, die bemiddeling voor oudere ontslagenen van de hand wijzen, omdat deze zoge naamd „vervroegd pensioen" genieten. In werkelijkheid komt het er dan op neer dat het bedrijf de werkloosheids uitkering aanvult tot het niveau van I het pensioen. Dader dezelfde als in Voorburg SOEST (ANP) Omstreeks 10 over half twaalf gisteravond is een roofover val gepleegd op het station Soest-zuid te Soest. De dader, vermoedelijk dezelfde, die zaterdag een roofoverval pleegde op het station in Voorburg, verdween met een geldkistje met 85 gulden. De loket- tist die door de dader bedreigd werd met een vuurwapen heeft de 22-jarige Martin v. d. E. uit Baarn van foto's zeer positief als de dader herkend. Rond half twaalf kwam de in een rode trui gestoken jonge man aan het station en vroeg de 41-jarige N.S.-lokettist J. A. Meyerink een kaartje naar Utrecht. Toen de heer Meyerink hem vertelde, dat er geen trein meer naar Utrecht ging ver dween de jongeman, maar keerde kort daarop weer terug. Hij stapte via een zijdeur het vertrek achter het loket bin nen en gelastte de lokettist onder bedrei ging met een pistool tegen de muur te gaan staan. De jongeman nam 'n geld kistje weg en rende er mee naar buiten. De lokettist heeft nog kunnen zien hoe de overvaller de spoorlijn overstak en toen in het duister verdween. Aan de andere kant van de spoorlijn had de dader vermoedelijk een auto klaar staan. Een paartje in de buurt heeft op datzelfde moment een grote witte' Opel met grote snelheid zien wegrijden. De politie heeft onmid- delijk de hele omgeving uitgekamd, maar zonder resultaat. Volgens de politie staat vast dat de da der, Martin v. d. E„ onlangs ontsnapt uit het huis van bewaring tc Amsterdam, ook de overval in Voorburg heeft ge- (Vom OOST correspondent) Zl'lDDOKPE De heer Joe Belaert, de Zuiddorpte wethouder is MD beroemd kippenfokker. Die sport heeft hem al een ksst met bekers opgelevrd. Het fenomeen, dat zich echter thans in een van zijn bokken bevindt, ia niet het resultaat van sUn fokkunst. Een lady-fazant, die acht jaar lang had rondgelopen in het opvallend creme-grijze pak. dat in deze vogelwereld het gebruikelijke kostuum van de dames is, bleek na de rui een mannetje te zUn geworden. Trots op zijn prachtige, kleur rijke nieuwe pak stapt de fazant nu hooghartig rond met achter zich z(jn lange mannelijke staart. „Alles is mannelijk aan hem geworden", vertelt de heer Belaert. De lange staart- partij, de hoofdversiering, dc kopuitdrukking en hij heeft ook alle andere manne lijke neigingen, maar het kraaien blijft hem in de keel steken. In de fokkerswereld wordt dit als een unicum beschouwd. Deze jtmge Himalajabeer. Pep**, w een slachtof/er van de oorlog in Vietnam; Mijn moeder werd door granaatvuur gedood. Pepsi i* nu onderweg naar de Guernsey Zoo in Engeland. (Van onze correspondent LIENDEN Miljoenen appelen liggen op grote braakliggende terreinen in de Betuwe te rotten. Kostelijk fruit wordt met kisten vol vernietigd, omdat de koel kastcellen in de Betuwe overvol zijn ge raakt. De fruittelers krijgen dertig cent per weggegooide kilo. De Betuwse telers zijn bijzonder gedupeerd door de appelcrisis, die door de enorme oogst van het vorig jaar is veroorzaakt. Ondanks de maat regelen. e het produktschap voor groenten en fruit heeft genomen, waar- onder deze massale fruitvernietifing, is voor hen de fruitoogst niet meer te red- Op elke kilo appelen, die op de markt gebracht wordt, wordt zeker 18 cent verloren. Voor de opslag in de koelhui zen betalen de fruittelers 12 tot 14 cent per kilo. De fruittelers voorzien bovendien voor bet volgend jaar grote gevolgen van da j appelcrisis. Door de grote financiële l strop, die zij dit jaar hebben geleden, zullen zij geen nieuwe investeringen kunnen doen. Op de vergadering van het Landbouw schap heeft voorzitter ir. Knottnerus over deze aangelegenheid gezegd, dat ge- I vreesd wordt, dat de zgn. „gewone crisis", waarbij hel centraal bureau van de tuinbouwveilingen appelen uit de markt j neemt met financiële bijstand van Ne- j derlandse en EEG-overheid, zal overgaan j in een „ernstige crisis", waarbij het uit i de markt nemen rechtstreeks door de overheid geschiedt. De heer Knottnerus I vond het wel merkwaardig, dat er tege lijkertijd importen van appelen van het j zuidelijk halfrond mogelijkis. De Zuidafrikaanse chirurg C. Barnard was gist erin i<l dag enkele uren in ons land. Hij moest op doorreis naar de Verenigde Staten enige tijd op Schiphol wachten. statica Vliegende grootmoeder in V.S. verongelukt RIVERSIDE (AP) Mevrouw Mar garet Ritchie, de „vliegende grootmoe der" die in '66 luchtacrobatiek kampioen schappen voor dames won, is om het le ven gekomen toen haar vliegtuig bij Ri verside in Californië neerstortte Zij werd 43 jaar. «pedaal voor he sikiialen van t.v.-satellieten. Wel heeft ren projecttegroep een ontwerp gemaakt voor een Nederlands grondstation voor tele communicatie via satellieten .Minister Hakker (Verkeer en Waterstaat) heeft dit meegedeeld In antwoord op vragen van liet Tweede-Kamerlid, mevr Van Some ren Downer (VVD). Genoemd statiou moet, volgens de minister, in de eerste plaats dienen voor de afwikkeling van intercontinentaal tele foon- en telegraafverkeer via de satellte- Intelsat is het Internationale consor tium voor een wereldomvattend systeem van telecommunicatie door middel van satellieten. Een dergelijk grondstation zou ln beginsel ook kunnen dienen voor de ontvangst en de venen ding van tv -pro- gramma's uit andere landen via satellie ten. Eten beslissing over de bouw hiervan ls eriitor nog niet genomen. Bezorgd over Praag MOSKOU (AFP-Reuter) De partij leiders uit vier Oosteuropese landen zijn gistermiddag in het grootste geheim in Moskou -aangekomen voor een bijeen komst die naar alle waarschijnlijkheid over de ontwikkeling in Tsjecho-Slowa- kije zal gaan. Het zijn Gomoelka (Po len). Ulbrichl (Oost-Duitsland). Kadar (Hongarije) en ZjiUov (Bulgarije). in de Russische i deel Alexander 'cho-Slowakije, die in het Moskou was voor be- t de Russische leiders, en I Nicolae Ceausescu van Roemenië. Hun landen willen openlijk een onafhanke- liiker koers varen. Niet alleen de Sovjet unie, maar met name ook Oost-Duits- j land en Polen maken zich zorgen over de liberalisatie in Tsjecho-Slowakije. en I i die bezorgdheid is sinds de topbijeen- komst in Dresden van 23 maart, een d.-iK I na de val van president Novotny. zeker i niet verminderd Te oordelen naar de reacties van Tsjecho-Slowaakse kringen in Moskou schijnen de leiders in Piaag van tevo ren niet te zijn ingelicht. Roemenië, dat in Dresden al ontbrak, is ook ditmaal mol uitgenodigd. Niettemin bestaat hij j waarnemers do indruk dat de Sovjet - Unie een welwillend afwachtende hou- j ding jegens Praag aan wil nemen en haar trouwste bondgenoten zal verzoe- I ken hetzelfde te doen. In Tsjecho-Slowakije Is de oud-minis- i I ter vun Binnenlandse Zaken Rudolf Ba-1 rak. die in 1981 M (jfNn i.i.n ggUan j genisstraf was veroordeeld, in voorlopi- i l ge vrijheid gesteld. Er zal een nieuw' I onderzoek worden geopend. Barak is I destijds in het geheim door een militair tribunaal berecht. Hij was een politiek (tegenstander van de afgezette president I Novotny, destijds partijleider. (ADVERTENTIE) morgen voordeel bitterkoekjes 250 gram van 85 nlai duur wal lieer-hik TE HARD GEWERKT ETTEN-LEUR Voor «0 tot 90 Bra bantse bouwvakkers dreigt ontslag als het rijk niet op korte termijn een bouw vergunning afgeeft voor 193 woningen ifl een continubouwplan te Etten-Leur. legt aantal de laatste hand aan een continubouw plan van 339 woningen, eveneens in Et ten-Leur. welk bouwplan versneld werd uitgevoerd in twee in plaats van in drie.jaar waarvoor het tweede bouw plan van 193 woningen niet aansluit op het eerste Normaal gesprokrn zou Groo tels nu reeds bezig moeten zijn met het grondwerk voor het tweede bouwplan. geen vergunning Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.06 en 7.00 uur, nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de kram alsnog gr bracht. «Vaar agentschappen cfji Driehonderd tachtig firma's op het gebied van werktmgen voor land- en tuinbouw waren gisteren rn vandaag present op de werktuig, ndagen. ,he op het landgoed Velder m Lsempde run gehouden. Tienduizend, n boer, en tuinders kobben doom parado vam technisch vernuft met belang stellino bekeken

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1