S)e ftzidóe6oii/ïci/iit 0LGA Har to ver brenging in Parijs COMPLICATIES BIJ PATIËNT JAMIN Humphrey stelt zich kandidaat MARGRIET MET ZOON NAAR HUIS Baden - Württemberg Neo-nazïs bezetten 12 zetels in Landdag Zwaar verlies socialisten JONGETJE IN VIJVER VERDRONKEN Dubbel feest koninklijke familie NTB wil Carré behouden Donor na ongelnk overleden VS-offensief in A-Sjau-dal POLITIE EN STUDENTEN MET ELKAAR SLAAGS IN ROME Zwolsman verkoopt Continental Ds. Abernathy protesteert bi j Witte Huis BEIDE MEISJES IN DE NIEUWE MAAS GEVONDEN Angstige onzekerheid duurde volle week muziek en dansen Eén dode en zeven gewonden BUSJE SLIPT IN BOCHT BIJ YELSERTUNNEL VROUW GOOIDE BABY IN GRACHT Gevecht om VS-vlag in Praag PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20939 - REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank; Amro-Bank N.V, Lelden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post f 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm, Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) MAANDAG 29 APRIL 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN ENKELE BUIEN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI» geldig tot morgenavond! Half- tot zwaarbewolkt met plaatselijk enkde regen- of onweersbuien. Zwakke tot matige wind, aanvankelijk uit oostelijke richtingen, later ver anderlijk. Weinig verandering in temporatuur. 59e jaargang, no. 17.433 WASHINGTON (DPA) Vice-presi dent Humphrey heeft meegedeeld, dat hij zal meedingen naar de kandidatuur van de democratische partij voor het presidentschap van de V.S. In een toe spraak in Washington riep hij zijn par tijgenoten tot eensgezindheid op. De democratische partij heeft nu drie actieve mededingers naar de kandida tuur voor het presidentschap: Hubert Humphrey, Robert Kennedy en Eugene McCarthy. Humphrey heeft al tweemaal eerder getracht de kandidatuur te verwerven. Voor het eerst in 1952. Hij trok zich toen terug ten gunste van Adlai Steven son, die het later aflegde tegen Eisen hower. In 1960 trad hij bij de voorver kiezingen tegen John Kennedy in het strijdperk, maar dolf het onderspit. In politieke kringen te Washington wordt zijn kans ditmaal hoger aange slagen. DEN HAAG (ANP) Prinses Mar griet is zondag samen met haar zoon per ambulance teruggereden naar paleis Het Loo. De gezondheidstoestand van moeder en kind is uitstekend. Prof. Plate heeft dus gevolg kunnen geven aan de wens van de prinses om zo spoe dig mogelijk naar huis te mogen terug- (Van ome correspondent) STUTTGART. Na Hessen, Beieren, Sleeswük-Holstcin, Bremen. Rfjnland- Pals en Nedersaksen zijn de rechts- radicale neo-nazi's van de „National Demokratisehe Partei Deutschlands" (N.P.D.) nu ook vertegenwoordigd in de Landdag van de deelstaat Baden-Würt- temberg, waar gisteren verkiezingen zyn gehouden. De nezo-nazi's kregen 9,8 pet. van de stemmen en verwierven daarmee de twaalf zetels in de Landdag. Een verge lijking met een vroeger stemmental i6 slechts mogelijk met de Bondsdagverkie zing van 1965, toen de N.P.D. in Baden- Württember 2.2 pet. van de stemmen kreeg. Deze N.P.D.-stemmenwinst gaat vooral ten koste van de sociaal democratische partij, die sinds december 1966 ook in de landshoofdstad Stuttgart met de christen-democraten een „grote coalitie" vormde. De S.P.D. verloor 8,2 pet, aan stemmen en zag haar aantal Landdagzetels dalen van 47 tot 37. De christen-democraten die het in Baden-Wilrttemberg vooral met de on tevreden boeren te doen hebben gehad, verloren 2,1 pet. aan stemmen. Aange zien evenwel de verdeling van de zoge naamde restzetels aan de C.D.U. ten goede is gekomen, kreeg de partij van dr. Kiesinger er nog een zetel bij en heeft er nu zestig. Zij is daarmee ook nu nog verreweg de sterkste partij in de Landdag. De liberale vrije democratische partij heeft de serie stembusnederlagen van de afgelopen tientallen jaren tot staan kunnen brengen en kreeg 1,3 pet. van de stemmen meer. Haar zeteltal steeg van 14 tot 18. De pseudo-communistische partij De mokratisehe Linke, die tezamen met de Deutsche Friedens Union (D.F.U.) was gevormd, vooral met het doel om onte vreden sociaal-democraten te kunnen opvangen, heeft get i been aan de grond gekregen. Zij haalde maar 2,3 pel. van de stemmen, dat was 2,7 pet. te weinig. Zij had namelijk 5 pet. moeten krijgen om in de Landdag te worden vertegen woordigd. Voor de socialisten is de stembus uitslag in Baden-Württemberg een veeg teken. De verkiezingen in de zuidwest staat waren namelijk de laatste voor de algemene verkiezingen (voor een nieuwe Bondsdag) in september 1969. Van de 127 zetels in de nieuwe Land dag in Stuttgart worden er nu 115 bezet door afgevaardigden van de klassieke democratische partijen. De N.P.D. zal ook in die Landdag een soort melaatse blijven, volkomen geïsoleerd en door niemand eigenlijk serieus genomen. Dit neemt niet weg dat ook de stembus uitslag in Baden-Württemberg de vrees voor een herleving van het nazidom in Duitsland zal versterken. DELFT (ANP) De achtjarige Henk Stalknecht uit Lunteren is zaterdag in een vijver achter het Dirk Costerplein in Delft verdronken. Met zijn negenja rig broertje en een twaalfjarig vriend je, waarbij zij logeerden, speelde hij op een vlot. Toen hel vlot kantelde, raakten de jongens te water. Henk Stalknecht ver dronk, zijn broertje kon op eigen gelegen heid de kant bereiken en de twaalfjarige jongen kon door een leeftijdgenootje, dat toevallig passeerde, worden gered. Tmmmsr (ADVERTENTIE) Cultureel Centrum NIEUWE WETERING Morgenavond vanaf 9 morgen voordeel cocktail 250 gram van 99 voor 89 U niet duur wel heerlijk De maand april, toch al hoogtij- maand voor het koninklijk huis vindt morgen zijn passende bekro ning met de viering van twee ver jaardagen: van H.M. de koningin, die 59 jaar wordt en van mr. Pie- ter van Vollenhoven, die voor de negenentwintigste maal zijn ge boortedag herdenkt Max Koot maakte aan de vooravond van deze dubbele feestdag in de koninklijke familie bovenstaande portretfoto's van de jarigen. AMSTERDAM (ANP) De Neder landse Toonkunstenaai'sbond heeft in een brief aan B. en W. van Amsterdam aan gedrongen op het behoud van het Am sterdamse theater Carré. Het bestuur, dat zich ernstig zorgen maakt over de theaterruimte en het culturele leven in de hoofdstad, verzoekt het college alles in het werk te stellen en het uiterste aan middelen te zoeken om het theater voor de stad te behouden. PARIJS, In het Parijse ziekenhuis De la Pitié bij het Gare d'Austerlitz heeft in de nacht van zaterdag op zondag de eerste hart- overplanting in Europa plaats gehad. De donor was een 23-jarige man, die bij een ongeluk op de weg levensgevaarlijk was gewond en in het ziekenhuis De la Pitié overleden is. De patiënt is een I i vrachtrijder uit het dorp Linière van 6t> jaar. De operatie stond onder leiding van professor Mer- j ondier, hoofd van de chirurgische afdeling van het ziekenhuis, maar werd verricht, door diens beide assistenten, de twee hoogleraren Cabrol en Girodon, Geruchten over de hartoverplanting deden zondagavond al de ronde. De ge hele nacht brandden op de eerste ver dieping van het ziekenhuis alle lichten. Vanmorgen waren de berichten zó tegen strijdig, dut prof. Mercadier een pers conferentie beloofde. In een korte ont moeting met de pers gaf hij de volgende bijzonderheden: de naam van de vracht rijder is Clovis Roblain, 66 jaar; de naam van de donor is Michel Gyppaz. Het was van de aanvang af duidelijk, dat de 23-jarige Gyppaz zijn verwondingen niet zou kunnen overleven, zodat 48 uur voor de hartoverplanting alle voorbe reidende maatregelen konden worden genomen, na toestemming van de beide betrokken families en nadat, neuro logisch de dood van de donor was vast gesteld. De operatie begon zaterdag avond om tien uur en duurde tot zon dagmorgen zeven uur. Zaterdagavond om half twaalf wanen beide harten ver wijderd. Zondagmorgen om vier uur begon het hart van de 23-jarige in het lichaam van de vrachtrijder opnieuw te kloppen. Gevraagd npar de toestand van de patiënt antwoordde prof. Mercadier, dat hij zich alleen maar „gereserveerd tot zeer gereserveerd" kon uitlaten. Het ver luidt, dat complicaties in het zenuw stelsel zijn opgetreden. Intussen worden in Kaapstad weer voorbereidingen getroffen voor een nieuwe harttransplantatie. Een Zuidafri- kaanse vrouw, Isabella Ferreira, is naar het Groote-Sehuurziekenhuis overge bracht, in de hoop een nieuw hart te krijgen. Drie mannen zijn ook in afwach ting. Dr. Barnard zal te zijner tijd een keuze moeten doen. De Zuidafrikaanse tandarts Philip Blaiberg, die 117 dagen geleden een nieuw hart kreeg, rijdt thans weer in zijn auto door het drukke verkeer van Kaapstad. SAIGON Een grote Amerikaanse opmars is aan de gang in de A-Sjau- vallei. Duizenden manschappen van de eerste Amerikaanse luchtcavaleriedivisie zijn dit Noordvietnamesc bolwerk In het noordelijk deel van Zuid-Vietnam bij de grens met Laos binnengerukt. De Amerikaanse troepen worden per heli kopter aangevoerd. Het doel van de opmars is de be zetting van de grote communistische be- voorradingsbasis in de vallei als mede het afsnijden van een infiltratieroute, die sinds lange tijd gebruikt wordt. Het hoofdkwartier der Amerikaanse strijd krachten heeft bekend gemaakt, dat deze operatie, „Delaware" genaamd, met suc ces verloopt. Nadere bijzonderheden zijn niet verstrekt, maar uit telegrammen van de troepen te velde blijkt, dat de strijd tot dusverre licht is geweest. De Noordvietnamezen liggen blijkbaar in de heuvel om A-Sjau in plaats van in de vallei zelf. In de eerste fazen van de strijd werden de per helikopter aan komende (roepen met een ongekend zwaar luchtdoeivuur begroet. In de eer ste 24 uur werden tenminste dertig Amerikaanse helikopters vernietigd of beschadigd Meer dan vijftig studenten iti Rome gewond tijdens hevige gevechten met de politie. Deze gevechten ontstonden bij een ■betoging tegen het huidige univer sitaire systeem en 't brute optreden van de politie. PARIJS (ANP) De Exploitatiemaat schappij Scheveningen heeft het meer derheidsbelang in Hotel Continental te Parijs verkocht aan de Intercontinental Hotels Corporation, een dochtermaat schappij van de Pan American Airways, te Parijs door de heer R. Zwols en de heer R. iluyot. president van de Intercontinental Hotels Corporation. De heer Zwolsman zegt in de gemeen schappelijke bekendmuking dat de EMS het hotel in 1963 had gekocht om com- mierciële ruimte te bouwen. Inmiddels vernam de EMS echter, dat het tekort aan hotelruimte in Parijs kritieker werd en om deze reden besloot de EMS met de IHC samen te werken, beseffend, dat deze groep niet alleen in staat zou zijn het bestaande hotel te rehabiliteren, maar het ook in zijn oude positie van een van de voornaamste hotels van Eu ropa zou kunnen herstellen, De EMS behoudt een minderheidsbe lang in Hotel Continental. ROTTERDAM Nadat gistèrmorgen het stoffelijk overschot van Marie- Louise van Heuzen, een van de twee vermiste Rotterdamse meisjes, in de Nieuwe Maas was gevonden, is vanmorgen ook een einde gekomen aan de verschrikkelijke onzekerheid, waarin de familie Van Hulst een voile week heeft geleefd. Vanmorgen tegen kwart voor acht is eveneens in de Nieuwe Maas het stoffelijk overschot gevonden van de eveneens 7-jarige Anneke van Hulst. De kapitein van een sleepboot zag het lijkje voor zijn schip drijven. De rivier politie heeft het opgehaald en naar de begraafplaats Crooswijk overgebracht, waar de beid» ouders het vanmorgen hebben geïdentificeerd Het resultaat van de vanmiddag uitgevoerde sectie op beide stoffelijke overschotten is nog niet bokend, maar vooralsnog neemt de politie aan, dat de meisjes te water zijn geraakt en verdronken. Er is geen enkele aunwijzing, dat misdrijf ln het geding is. Ook It* deze zaak ls de verklaring van de Utrechtse paragnost Gerard Crolfet waarvan wij zaterdag melding hebben gemaakt juist gebleken. Toen de ouders van de kinderen vrijdag de mening van Croiset vernamen, was ln feite toen al hun hoop, dat de kinderen zich in een avontuur hadden gestort en met een auto, een trein of een schip ver ln het buitenland terecht waren gekomen, de bodem ingeslagen. Marle-Loudse is zondagmorgen om ongeveer 10 uur gevonden door een 73-Jarigé man. Hij zag het kind half ln het water liggen op de rivieroever van basaltstenen. Op het eerste gezicht was het te zien dat het kind dood was. Hij vroeg aan een voorbijganger de politie te waarschuwen. Zelf wachtte hij totdat de politie arri veerde. De rivierpolitie borg het stoffelijk overschot van het kind. Op het buread van de rivierpolitie herkenden de heer en mevrouw Van Heuzen hun dochtertje. (ADVERTENTIE) Men zegt dat „hulp in de huishouding" volkomen uit de tijd is. Maar wat moet er gebeuren met een familie, waarvan de ouders ,,de jaren der sterken" hebben be reikt? Wie van U kan hier werke lijk helpen Wij zoeken voor direkt een volwaardige kracht die zelfstandig een huishouding van 4 peraonen kan „runnen". Wfl denken aan een werktyd van 8.30- 16.30. „Gebruik warme maaltyd" pn desnoods zaterdags vrij. Het betreft hier een fyn vrij huis, niet te groot, zoiets waar je echt „eer" aan kan behalen. Kom, denk er eens over. De nood is hoog „en het salaris ook"! Bel direkt even Leiden 53091 voor nadere inlichtingen. IJMUIDEN, (A.N.P.) Op de Amster damse weg in Velsen in de bocht ter hoogte van de Velsertunnel is zondag morgen een Ford-autobusje geslipt, over de kop geslagen, tegen een lichtmast gebotst en in een sloot tot stilstand ge komen. Het busje werd totaal vernield. In de auto bevonden zich acht personen uit Amsterdam. De 11-jarige Sylvia van der Sluis kwam bij het ongeluk om het zijn een personenauto en een bestelauto frontaal in botsing gekomen. Bij deze botsing kwam één persoon om het leven en werden negen personen gewond, waar van twee levensgevaarlijk. In de gemeente Schermerhorn zijn zondagochtend twee mensen om het leven gekomen, doordat de personenauto, waarin zij zaten tengevolge van een nat wegdek tijdens een inhaalmanoeuvre te water raakte. Het 18-jarige meisje Willy Baay uit Heemstede is zaterdagmiddag op de Zui- derhoutlaan in Haarlem om het leven ge komen, toen de bromfiets, waar zij als duopassagier op zat, door een rechts- afslaande vrachtwagen werd aangereden. Op de rijksweg VenloNÜmegen, naby de gemeente Well, is zaterdag de 18- jarige leerling-verpleegster Mathilde Guelen uit Wellerlooi, toen zij lopend met haar bromfiets de rijksweg wilde over steken. door ven personenauto uil Bruns- m aangereden Zij was op slag dood. De 32-jarige mevrouw A. M. C. de JongSpoor uit IJmuiden is zondag middag dodelijk gewond, toen zij de Apeldoornseweg in Ede overstak en daar bij werd aangereden door een personen auto, Zij overleed tijdens het vervoer naar het ziekenhuis. In het vliegenbos in Amsterdam- Noord is zaterdagochtend het stoffelijk overschot aangetroffen van de 55-jarige classificeerder A. de Bruin uit Amster dam. De man bleek te zijn verdronken. Op de niet beveiligde overweg nabij de Bolsterweg bij Leek op het traject GroningenDrachten, is vanmorgen een personenauto tegen een goederentrein gereden. De auto werd totaal vernield, maar de bestuurder kwam met de schrik vrij. MORGEN (30 APRIL) KONINGINNEDAG zal ons blad niet verschij nen en zullen onze kan toren de gehele dag ge sloten zijn. De Directie (Van [-respondent) <1*. Martin Luther King, ds. Ralph Abernathy, protesteert voor het Witte Huis in Washington tegen dr vermindering van de regerings- bijdrage aan het fonds waaruit studiekosten voor kinderen uit arme neger gezinnen worden betaald. ZIERIKZEK De politie in Zlerikzee heeft de 38-jarige weduwe M. V. uit Zle rikzee aangehouden, die ervan wordt verdacht op 13 februari van dit Jaar haar pasgeboren baby om liet leven te hebben gebracht. ZIJ lis overgebracht naar het huis van bewaring te Middelburg. Zij heeft, aldus de politie bekend dat j zij de baby in een plastic zak, ver- I zwaard met een bijl en een nijptang, ln van de grachten rond Zicrikzee, de Zo»-te Gracht, heeft geworpen. PRAAG (Reuter) Middelbare scho* lieren en Noordvietnamese studenten hebben zaterdag bij de Amerikaanse ambassade ln Praag gedemonstreerd voor vrede ln Vietnam. De Noordviet namezen namen het embleem van de ambassude en ook een Amerikaanse vlag mee, maar dat ging de Tsjechen te ver. Zij pakten de Noordvietnamezen eerst het embleem af en brachten het terug naar de ambassade. Tenslotte slaagden zU er met hulp van de politie ook de Ameri- kaansc- vlag te veroveren, juist toen de Noordvlet nu mezen hem in de rivier wilden gooien. ADVERTENTIE Slapen alleen is nog geen uitrusten. de diep-slaap matras waarop u ook echt uitrust

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1