0LGA Tsjechische kritiek op Moskou neemt toe BEZWAAR TEGEN „GESLOTEN DEUREN" Meisjes ondanks 230 tips nog zoek Er op Nederlander geeft gehoor aan slogan uit, eigen land is in SIMCA Strenge selectie hoogleraarschap NORMAAL CONTACT MET BONN GEËIST Treinkaartje onderweg te koop Notre Dame wordt ontdaan mil van TUIN SUPERMARKT SS alles Vlieland DISCO DANCING - Boule 7 Het Dakterras OP BEZOEK BIJ FAMILIE GEWEEST? PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20933 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTTEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V, Lelden DIR.: C. M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. xnnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes f 2. KLACHTEN bezorging tel. 3383r '18.00—19.00 ttur) VRIJDAG 26 APRIL 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Vannacht bier en daar mist en in het binnenland plaatselijk nachtvorst. Morgen droog, zonnig en iets warnier dan vandaag. Aanvankelijk weinig wind, later zwakke tot matige wind tussen oost en zuid. 59e jaargang, no. 17.431 BOEDAPEST-PRAAG (AP-Reu- ter) Tsjecho-Slowakije lieeft, bij monde van Lienard, op de com munistische conferentie te Boeda pest, bezwaar gemaakt tegen de muur van stilzwijgen rond de con ferentie. Lienart verlangt open bare debatten op democratische basis tussen onafhankelijke par tijen en geen besprekingen achter gesloten deuren. Het is bekend dat met name het Krem lin helemaal niet gelukkig is met de ont wikkelingen In Tsjecho-Slowakije. In dit laatste land wordt de kritiek tegen de overheersende positie, die Rusland tracht te behouden, met de dag toe. Zo maakt het dagblad Mlada Fronta bezwaar tegen de Russische opvattingen en noemt ze ln strijd met de liberalisatie in Tsjecho-Slo wakije. Het blad stelt dat Rusland de iedeologische controle wil over de andere communistische partijen onder het voor wendsel de eenheid van het wereldcom munisme te handhaven Afgevaardigden van de Tsjechische na tionale vergadering hebben aangedron gen op normalsiatie van de betrekkingen met West-Duitsland en Oostenrijk en verlangen dat president De Gaulle van Frankrijk voor een bezoek wordt uttge- Geen krant ontvangen? i per speciale koerier wordt o de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende raen zich tot de agent. UTRECHT (ANP) Meer dan in voorgaande jaren het geval is, zal de Nederlandse vakantiegan ger de komende zomer in eigen land willen blijven. Dit verwacht drs. D. J. Engelen, hoofd van de afdeling voorbereiding van de ANWB. Hij baseert deze ver wachting voor een belangrijk deel op het feit, dat de zomer van 1967 redelijk Is geweest. Drs. Engelen acht de belangstel ling voor de vliegreizen sterk toegenomen, omdat er nog steeds een tendens bestaat verder af gelegen bestemmingen te bezoe ken. Bovendien, aldus de heer Engelen, bevorderen de steeds toenemende verkeerscongesties in Europa en de inspanningen van de luchtvaartmaatschappijen tot grotere eenheden en dus goedkopere prijzen te komen eveneens het vliegverkeer. Een door de ANWB in 1966 ge houden enquete, wees uit dat in dat jaar 65 procent van alle Ne- 5? 5? derlanders met vakantie zullen het prlvé-vervoermiddel opnieuw maanden derlandse vakantiegangers per joen in eigen land blijven. Ruim hem weinig van invloed zijn op toegenomen, zal dit volgens veel reisbureaus al volledig vol- juni zijn bij hoopt dit jaar op 80.000 lucht- Opmerkelijk vindt de NRV-di- reeteur het sterke toenemen van het aantal jongerenreizen. „Deze reizen voor jongeren tot 30 Jaar maken hu al 43 pet. uit van al onze gezelschapsreizen", aldus de heer Van Zwijndregt, die constateert dat de jongeren de laatste jaren duidelijk over meer financiën beschikken en ook veel vlugger met vakantie gaan. Van de bijna vier miljoen Ne derlanders die deze zomer hun vakantie in het buitenland zul len doorbrengen gaat nog altijd het grootste aantal naar Duits land. Het vorig Jaar reisde een miljoen Nederlanders naar onze oosterburen. Tezamen met de Nederlandse kampeerders regis treerden men ruim 3 miljoen overnachtingen. Volgens het Duitse verkeersbureau zullen in de komende maanden bijna 1% miljoen Nederlanders van hun ..welverdiende" rust gaan genie auto op pad ging, 15 procent n de trein, 7 procent de bus, 4 procent het vliegtuig, 4 procent motor, Scooter en bromfiets, 3 procent de boot en 2 procent de fiets. „De percentages drie miljoen Nederlanders blij- het i i 15 augustus het recteur reizigers, hetgeen een stijging ten in Duitsland, zou betekenen van circa 20 pet. De Nederlandse Spoorwegen De heer C. van Zwijndregt, di- wachten dit jaar ong. 100.000 Op drie lijnen GRONINGEN (ANP) De Neder» landsc Spoorwegen gaan een proef ne men met een nieuw systeem van kaart verkoop. Conducteurs op de baanvakken Sauwerd-Roodeschool. Santpoort Noord- IJmuidcn en Sittard-Heerlen, zullen worden uitgerust met draagbare plaats» kaartcnapparaten, zoals die in dc bus sen al langer in gebruik zijn. Slaagt de ze proef, dan is het ln do toekomst mo gelijk dat op de drie genoemde baanvak ken de treinen zullen rijden langs volle dig onbemande stations. De proef gaat in tegelijk met de nieuwe dienstregeling op 26 mei. De conducteurs zijn nu ln op leiding voor hun nieuwe taken. Op de drie baanvakken waar de proef zal wor den genomen, betekent het ln totaal een besparing van 50 man. (ADVERTENTIE) de diep-slaap matras waarop u ook echt uitrust! de ramingen zullen deze zo'n kwart miljoen Nederlanders per vliegtuig naar hun vakan vliegtuig, de boot en de auto tieoord worden gebracht, zijn de laatste twee jaar flink De secretaris van de gestegen", aldus de heer Enge- Nederlandse vereniging len, die voorts constateert dat „tweede" vakantie steeds mee in trek komt. Bij de reisbureaus verwacht geveer tien procent bureaus (ANVR), vakantieseizoen al vrijwel gelopen. De drie grote Nederlandse kingen luchtvaartmaatschappijen op 't gebied van ITE-reizen (KLM, de algemene vakantiereizen. De vakantiegan- Martin's Air Charter en Trans zal dit jaar prijsbewust gewor- Avia) vervoerden in 1967 bijna A. Borst, den. De huidige tendens is, dat 230.000 reizigers de Nederlandse vakantierelzigers met extra-treL zegt de heer Borst, het is dui delijk merkbaar, dat er sprake is van een zekere terughoudend heid bij de verkoop Reisvereniging (NRV), vindt het wel verwonderlijk dat de boe- het komende schatting tien procent meer vakantiereizen ver zorgen dan in 1967. te zullen vervoeren. Dat is ongeveer evenveel als in 1967. De meeste toeristen werden ln land, Engeland en België ver voerd. In de periode Kerstmis 1987 tot half maart 1968 ver deer men later boekt en eerder met zonnige oorden. Dit jaar zullen De Nederlandse toerist schijnt voerde de N.S. met extra-reia- wel 250.000 worden. De dit Jaar bijzonder geïnteresseerd bureautrelnen ruim 25.000 rei- het i dat ln de komende met vakantie zullen den ongeveer tien miljoen Ne- gaan. Hoewel het gebruik vakantie gaat. Veel reisbureaus constateren, aldus de heer Borst dat ook dit jaar de „top" van het seizoen is verschoven. De 67.000 vakantiegangers. Men bungalows in het buitenland. ■voerde vorig jaar met te zijn In het huren charters ruim tiehuisjes, appartementen zigers. Dat is een stijging 16 procent ten opzichte voorgaande seizoen. PARIJS (Reuter) In juni van dit jaar wordt begonnen met de schoon maak van de buitenkant der Notre Da me, zo heeft het Franse ministerie van Cultuur bekendgemaakt. De Notre Da me is het laatste belangrijke monument in Parijs dat nog onder een dikke laag vuil zit. De schoonmaakkosten worden geraamd op 1,5 miljoen franc (bijna 1,1 miljoen gulden). (ADVERTENTIE) ONZE SHOWROOM IS VANAVOND NOG OPEN TOT 10.00 UUR KOMT U OOK? AUTO BIERMAN Stationsweg 11-17 Telefoon 40447 VOORSTELLEN COMMISSIE VAN OS (Van een o DEN HAAG lijk systeem vai combineerd met erslaggevers) i weliswaar ambte- s benoemingen, ge- i strenge beoordeling en een viertal kritische „drempels" in de loopbaan. «Me het gevaar van inteelt moe ten bezweren, zullen de frustraties moe ten wegnrmen die bij het wetenschappe lijk korps bij de universiteiten leven. Twee bijzondere maatregelen zullen bo vendien de weg van en naar de vrije maatschappij en de doorstroming op de (ADVERTENTIE.) morgen voordeel bitterkoekjes 250 gram van 85 voor 75 niot duur wol heerlijk universiteit zelf open houden: een stage die de kandidaten moeten doorlopen voor zij in vaste dienst treden en een getuig schrift betreffende geschikheid voor het lectoraat. Dit stelsel van richtlijnen is opgesteld door een commissie uit de Akudemiache Raad. die onder voorzitterschap van prof. dr. F. H. L. van Cte de oorzaken heeft bestudeerd van het minder goed functio neren van het universitair bestel. De commissie stelt thans maatregelen voor om de functies bij het wetenschappelijk onderwijs aantrekkelijker te maken voor afgestudeerden die thans een tunctle in de maatschappij prefereren. De oorzaken van veel frustraties liggen niet bij dc huidige honorering, maar veel eer bij het gebrek aan academisch pres tige en sociaal aanzien, bij de verouderde onderlinge verhoudingen, het huidige rangenstelsel en een te lang moeten wachten op een verantwoordelijke positie. Tot ln de hoogste rang ontbreekt het de wetenschappelijke medewerkers aan de vereiste zelfstandigheid, en zU zijn vol komen afhankelijk van de hoogleraren ..onder wier toezicht" zij werken. „Zelfs in gevallen van een voortreffelijke sa menwerking tuisen staf en hoogleraar is deze slechts door de welwillendheid van de hoogleraar bestaanbaar", zo merkt de commissie op- In de nieuw voorgestelde structuur zfjn een groot aantal •elecUenormen opgeno men terwijl asplruntleden van bet weten schappelijk corps een duidelijke beeld krijgen van de kaneen gedurende een academische loopbaan. Daarbij wordt van Iedere functie een duidelijke om schrijving gegeven van aard en omvang van taken en bevoegdheden. In het kort komen de voorstellen op het volgende (Zie verder pag. I, laatste kolom ADVERTENTIE VOOR bloemzaden (230 soorten), ZAAD groente/kruldenzaden, graa- zuden in 7 soorten, kweek- turfpotjes, broeibakken en -kastjes, vaste planten, hees ters, bolbegonia's, dahlia's, gladiolen en fresla'a, teveel om op te noemen.... MEST Koemest, gemalen, ge droogd; strooien, water en klaarSpeciale kunst- mesten. om, voor roaen. Compost voor grondverbe tering. Kalk. GEREED- Harken, spaden, kruiwagens, SOHAP hand en motormaaiers in grote keuze; modern ge reedschap voor liefheb bers ADVIES door vakmensen. Nieuwe Rijn 90 Tlfl 2 06* (01710) (ADVERTENTIE) OPENT A.S. ZATERDAG Uniek voor de Nederlandse kust overgrote deel van Nederland zich in een avondlijke feestroes: voor het eerst i Oranje weer een prinsje geboren, Willem-Alexander, hu een parmantige kleuter, viert morgen sijn eerete verjaardag. Brandweer onderzoekt afbraakpanden ROTTERDAM (ANP) Politieman- sen ln Rotterdam, die op zoek zijn naar dc sinds zondagmiddag 3 uur vermiste meisjes. Louise van lleuzen en Anneke van Hulst, zijn gisteren de hele dag bezig geweest met de behandeling van een tip, waaruit zou kunnen Mijken. dat dc twee meisjes drie uur nadat zij het huls ver lieten nog z(jn gesignaleerd in de Oranje boomstraat in Rotterdam-Zuid. Heide meisjes wonen de de noordel(jkr oever van de Maas. De tip. die i langs.: cl ling Y£ een verklaring van een man die vertelde zondagavond rond 6 uur door twee meis jes te zijn aangesproken met dc vraag waar ln dc Oranjeboomstraat de familie Loos woonde In dc Oranjcboomstraat woont sinds enige tijd een 21-Jartge stief broer van Anneke van Hulst, die Loos heet Het lijkt afguande op de verklaring van de man waarschijnlijk dat de twee meisjes de familie Ixxk zondag hebben willen bezoeken Veel verder is dc politie echter niet met de tip kunnen komen, doordat de fainllte Loos zondag niet thuis Naar aanleiding van dear verklaring lieeft de recherche met assistentie van liet brandweerpersoneel de afbraakpan den op het Noorderelland in de on middellijke nabijheid van de Oranje- boomstraat nauwkeurig afgezocht. Dc speuractie had evenwel geen resultaat. Brandweermannen hadden daarvoor al de Beabrtxhaven ln Rottend am-Zuid uit gekamd. Duikers ven da seme- en dntkaohnot j uit Oeertruidenberg onderzochten op nieuw de Zalmhaven en weer zonder i resultaat. In alle openbare gebouwen en op alle reclamezuilen in Rotterdam zijn biljetten met foto's en de antecedenten van dc vermiste meisjes opgeplakt. De j politie heeft, tot nu toe ongeveer 230 tip.^ over de vermissing van de twee meisjes ontvangen. Volgens een woordvoerder van de recherche biedt tot nu toe geen I AAA dom tips enige reëel houvast. I De surveillancewagens der rijkspolitie in Noordbrabant en Limburg hebben een oproei) gekregen om uit te kijken naar een bepualde personenauto waarmee de meisjes mogelijk als lifters hebben mee gereden Het .aiderzoek naar dene auto heelt in het Limburgse Tl iron geleid tot de aanliondlng van twee Jongens die wa ren ontsnapt uit een Inrichtli*. De ver miste meisjes zijn echter niet, gevonden De Zweedse autoriteiten hebben foto's Brandweerlieden hebben g Interen het Noorderelland onderzocht. Vla de dakgoten keken ze door de zolderraampje*. opgevraagd van de twee vermlote meisje» ln verband met de komst van enige sche pen. die de afgelopen dagen de Rotter- ditmsr haven hebben verloten voor een ret* naar Zweden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1