©e£ckk>e(BouAaut Minimumloon 1 juli f 135.- i Voor mannen en vrouwen Vangrail langs Moerdijkbrug PRAAG WIL MET WESTEN ÏN ZEE Kapitein van Spes op borgsom vrij JAMIN Speuractie tot in België naar twee vermiste kinderen BRILJANT v. d. WATER Philips draaitopstofzuigers Verontrusting verlenging studieduur Tweeduizend ton appels uit markt genomen 119.- Man die op Ray lijkt in Mexico aan gehoud en PAPENGRACHT 32- LEIDEN T POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 1 30015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V., Lelden 2 DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS J HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w, 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.0019.00 uur) ge-1- DONDERDAG 25 APRIL 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN IETS WARMER De weersverwachting:, meegedeeld door het K.N.M.L, geldig tot morgenavond: In de nacht en vroege ochtend op vole plaateen mist cn weinig wind. Morgen overdag droog en vrij zonnig, maar in hot zuidoosten van het land tijdelijk meer bewolking. Zwakke tot matige, oostelijke wind en iets hogere middag* temperaturen. 59e jaargang, no. 17.430 GEEN INHAALVERBOD EN SNELHEIDSBEPERKING Nieuwe wet regelt ook vakan tie bijslag (Van onze parlementaire redactie) IV DEN RAAG. Op 1 juli zal het minimumloon in Nederland, dat. nu nog 131 gulden per week bedraagt, worden opgetrokken tot 135 gulden. Het zal gelden voor alle personen tussen 25 en 65 jaar, dus zowel voor mannen als voor vrouwen. Het minimumloon zal voortaan telkens op 1 juli nader worden vastgesteld aan de hand van de ontwikkeling van lonen en prijzen. In bijzondere gevallen kan het ook tussentijds worden ver hoogd. Dit is vastgelegd in een wetsontwerp, regelende het mini mumloon. Hiervan profiteren naar schatting 30.000 personen, zijnde één proeent van de afhankelijke beroepsbevolking. Het wetsont- j qjj A werp regelt ook de minimum- Vv vakantiebijslag. Tot dusver in het minimumloon altijd een kwestie geweest van afspraak bin nen de Stichting van de Arbeid of als de Stichting er niet uitkwam van een oekaze van de minister van Sociale Zaken. In 1964 werd het bepaald op 100 gulden, in 1965 op 1J0 gulden, in 1966 op 120 gulden en in 1967 op 128 gulden. Om te voorkomen dat een ver hoging per 1 januari 1968 een aanduiding zou geven voor de toelaatbare algemene loonstijging, werd besloten het minimum loon pas per 1 juli 1968 op te trekken, maar na vele strubbelingen werd per 1 januari jl. op de nog geldende 128 guiden vast een toeslag van drie gulden per week gegeven. Nu er over loonpolitieke zaken in de Stichting van de Arbeid geen afspraken meer worden gemaakt (vrije Iponpolitiek) moet het minimumloon wettelijk gere geld worden. Minister Roolvink heeft hiervoor nu een wetsontwerp ingediend bij de Tweede Kamer. Belangrijk bij de wettelijke voorziening is, dat het mini mumloon zowel voor mannen als voor vrouw van 25 jaar en ouder geldt. Extra-verhoging Eens in de drie jaar moet de S.E.R. nagaan, of het minimumloon in verband met de algemene welvaartssituatie nog een extra-verhoging moet krijgen. Het is immers mogelijk, dat het minimum loon door de wijze, waarop de verhogin gen worden berekend, wat achterblijft bij de loonontwikkeling van de andere werknemers. Als men korter werkt dan normaal (bijvoorbeeld halve dagen) wordt het minimumloon naar rato verlaagd. Voorts kan de minister voor minder- validen een lager minimumloon vast stellen, terwijl de minister ook" een lagere norm kan toestaan als dit nodig zou zijn in verband met de situatie in een onderneming of een bedrijfstak. „Deze wettelijke regeling wordt inge steld voor een groep, die bescherming behoeft. Ik hoop, dat de laagste lonen er in de CAO's al bovenuit gaan. Deze wet moet zichzelf eigenlijk overbodig maken door een prikkel te zijn voor de werkgevers om de minimumlonen wat hoger vast te stellen", zo zei minister Roolvink ons. „Het ware mij liever ge weest de minimumlonen te koppelen aan alleen maar de loonontwikkeling. Maar de lonen zijn thans vrij en daardoor kan er een vrij sterke differentiatie ontstaan tussen de onderlinge loonstijgingen. Zou den we de gemiddelde loonstijging aan houden, dan is het dus denkbaar, dat het minimumloon in een bepaalde be drijfstak sterker stijgt dan de CAO-lonen in die tak. Die kans zit er bij het nu gekozen systeem ook wel in, maar is toch kleiner, omdat de kostenstijgingen meestal minder groot zijn dan de loons verhogingen". Vakantiebijslag Roolvinks wetsontwerp regelt ook de vakantiebijslag. Deze krijgt, als mini mumregeling, zowel een begrenzing naar boven als naar beneden. De vakantie- biislag is in beginsel op 6 pet. van het loon gesteld, moet tenminste 6 pet. van het minimumloon bedragen maar behoeft niet meer te zijn dan 6 pet. van het tweevoud van het minimumloon. De werkgever mag dus (op basis van 135 gulden per week minimumloon) de vakantiebijslag bepalen op een bedrag tussen 421,20 en 842,20 gulden, tenzij uiteraard een CAO of andere arbeids overeenkomst anders bepaalt Hel is derhalve niet verboden meer vakantie bijslag te geven en gebruikelijk is, dat de werkgever een bijslag geeft van 6 pet. van het hele loon De wet wil alleen bepalen, waartoe een werkgever ten minste verplicht is. t ADVERTENTIE) Voor JUWELIER HORLOGER Haarlemmerstraat 181 ROTTERDAM (ANP) De enor me speurtocht naar de twee sinds zondag vermiste Rotterdamse meisjes van zeven jaar, is gister avond opnieuw uitgebreid. Na zes uur kreeg de man, die het onder zoek leidt, de chef van de Rotter damse zeden- en kinderpolitic, commissaris P. Ligtvoet, de be schikking over driehonderd man personeel van de bescherming be volking. De B.B.'ers doorzochten alle slooppanden en leegstaande huizen in 52 wijken van de stad. Woensdag, aan het eind van de middag heeft commissaris Ligt voet een groot aantal affiches met daarop de foto's van de twee meisjes laten verspreiden. Van daag hangen deze affiches in alle openbare gebouwen in de Maas stad te zien. De familie van de vermiste Anne ke van Hulst heeft inmiddels de hulp van de bekende telepaat Croiset ingeroepen. Met een buur man is een van de zusjes van het vermiste meisje woensdag naar Utrecht gereisd om de telepaat te confronteren met een foto van het De politie heeft een, overigens ge ringe, hoop dat onder de bijna 200 tips, die tot nu toe over de ver dwijning van de beide meisjes zijn binnengekomen er enkele zullen zijn waaraan men enig houvast zal blijken te hebben. Zo beschikt de politie over onafhankelijke ver klaringen van vier automobilisten, die maandagmiddag rond 12 uur twee meisjes van 7 8 jaar op rijksweg 20 (Hoek van Holland Rotterdam) onder de gemeente Maasland hebben gezien, die daar stonden te liften. Een van de au tomobilisten kon melden, dat hij de meisjes uit bosjes onderaan het talud van de rijksweg heeft zien komen. Geen van de bestuurders is echter in staat een duidelijk signalement van de meisjes te geven. De politie hoopt ook iets te hebben aan tips van twee andere automo bilisten die zondagmiddag om streeks drie uur bij het stadion Feijenoord in Rotterdam twee lif tende meisjes hebben zien staan Honderden politiemensen mari niers en burgers hebben gisteren overdag opnieuw intensief naar de vermiste Anna van Hulst en Maria van Heuzen gezocht. Ruim 100 mariniers, die dinsdag al het gebied rond de Van Brienenoord- brug hadden uitgekamd, doorzoch ten de hele dag tientallen binnen schepen in de haven, die in de on middellijke nabijheid van de woonplaats van de beide kinderen liggen. Personeel van de rivier politie vervolgde het dreggen in de Leuvenhaven en de Zalmhaven Twee duikers van de vaar- cn duikschool uit Geertruidenberg hadden geen resultaat bij het nauwkeurig afzoeken van de bo dem bij de ingang van de Zalm haven. De Belgische spoorwegen hebben op alle Belgische stations de goe derenwagons laten controleren, die sedert zondag uit Rotterdam zijn gearriveerd, doch zonder resultaat. Het onderzoek werd op verzoek van Interpol ingesteld, omdat men ook met de mogelijkheid rekening wil houden, dat de kinderen in een lege goederenwagen zijn ge klommen en ingesloten geraakt. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Op de Moer dijkbrug zullen aan weers- ijden van de rijbaan vang rails worden aangebracht om zoveel mogelijk te voorkomen dat uit de koers geraakte voertuigen in aamaking zul len komen met bet vakwerk de brug. Dat is de enige maatregel, die minister Bak- van Verkeer cn Water staat wil treffen op deze brug na het afschuwelijke ongeluk met een busje op 26 maart j.l. waarbij zes doden waren te betreuren. In antwoord op schriftelijke vragen van het socialistische Tweede-Kamerlid, Meester, de minister, dat op de Moerdijkbrug, zeer belangrijke schakel in de weg Rotterdam —Breda, dagelijks gemiddeld 21.000 motorvoertuigen pas seren. De toeristen hebben twee rijbanen met ieder twee rijstroken, de brug zelf heeft maar één rijbaan, die inge deeld ls in vier rijstroken. Die stroken zijp niet breed, reden waarom er op de brug een inhaaiverbod voor vracht wagens is. Voorts geldt voor de brug een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. De minister gelooft niet, dat de rijstroken te smal zijn om inhaalmanoeuvres voor per sonenauto's gevaarlijk en dus ontoelaatbaar te maken. Aan het inhalen als zodanig is het ongeluk met het busje dan ook niet te wijten geweest. Het ging erom. dat het busje na het inhalen te snel naar rechts uitweek en toen de In gehaalde wacht auto raakte. Wel lijkt het waarschijnlijk, dat de vrij krachtige weste lijke wind invloed heeft uit geoefend. Mogelijk heeft het busje ook te snel gereden. Tegen een algeheel Inhaaiver bod pleit volgens drs. Bakker, dat er dan voortdurende files zouden ontstaan, die niet al leen de verkeersstroom ver tragen, maar ook de kans op kettingbotsingen op onaan vaardbare wijze bevorderen. Wil de minister dus geen al geheel Inhaaiverbod voor de Moerdijkbrug, hij ziet even min iets in het terugschroe ven van de maximumsnelheid tot 50 kilometer per uur. Het vaststellen van lage maximum snelheden leidt alleen dan tot grotere verkeersveiligheid, als men er voortduren controle uitoefent (wat mogelijk is) of als de automobilisten de nood zaak van die maximumsnel heden duidelijk inzien, aldus de minister. Uit een onder zoek is gebleken, dat ruim 60 procent van de automobilisten op de brug de huidige maxi mumsnelheid van 70 kilometer per uur al overschrijdt en dfit allen sneller dan 50 kilometer B(j dit ongeluk, veroorzaakt door verkeerd Inhalen, kwa men op 26 maart zes men sen om. per uur rijden. Hieruit blijkt, aldus de minister, dat het risico van de verkeerssituatie op de brug door meer dan de helft van de bestuurders wordt onderschat en dat de gekozen waarde van 70 kilometer per uur hen al niet aanspreekt, Van verlaging van de maxi mumsnelheid zal dan ook geen positief erfect uitgaan, zo stelt de minister. PRAAG (AP-Rcuter) Premier Cer- nik van Tsjecho-Slowakjje heeft laten uitkomen dat Tsjecho-Slowaküe zich, economisch, meer wil richten op het Westen: „WU moeten planning cn pro- duktie ingrijpend veranderen, de kwa liteit van de export verhogen en de kroon in het Westen inwisselbaar maken. Thans hebben wij een economisch peil, dat ver beneden het na-oorlogse niveau ligt van de ontwikkelde landen". Cernik was er niet over te spreken dat het land met name uit Rusland grondstoffen betrekken moest tegen prijzen, die boven het wereldniveau lig gen en liet voorts doorschemeren niet afkerig te zijn van leningen uit het j Westen voorzover er geen politieke voorwaarden aan verbonden waren. Wat de binnenlandse situatie betreft zei hij, dat het politieke veiligheidsapparaat onder controle van regering en parle ment hoorde te staan, dat voor de rech ter ieder gelijk behoorde te zijn en de rechter een onafhankelijke positie moest Op kerkelijk gebied is de situatie in Tsjecho-Slowakije aanmerkelijk gunsti ger geworden. Mgr. Tomasek heeft in Rome verklaard, dat de Kerk in vrijheid begint te leven. Er zijn belangrijke con cessies gedaan, waaronder het recht om in het openbaar bijeenkomsten te hou den. Op korte termijn zullen onderhan delingen beginnen over de terugkeer van mgr. Beran, de in ballingschap vertoe vende aartsbisschop van Praag. Beweging is er ook te bespeuren in arbeiderskringen. De elektriciens van het (ADVERTENTIE) l.v.m. a.s. moederdag STELLEN WIJ TOT 12 MEI A.S. 12 stuks Oldrich Cernik: leven van Weeten. vliegveld van Praag hebben een staking aangekondigd uit protest tegen hun ar beidsomstandigheden. Een gesteld ulti matum zou op 5 mei aflopen. De gevangenen van de gevangenis van Minkovic, die dinsdag in opstand zijn gekomen, zijn nu in hongerstaking ge gaan. LEIDSE CO-ASSISTENTEN (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN In een tel gram aan de minister van Onderwijs en Wetenschap pen heeft de Leidse vereniging van co- assistenten van de medische faculteit haax ernslge verontrustig geuit over de steeds toenemende wachttijd voor co-assisten ten. Ze achten de vrees gegrond dat vol gend jaar de studie tussen het doctoraal examen en het artsexamen drie Jaar zal gaan bedragen in tegenstelling tot de twee jaar die dit deel van de studie normaliter vergt. Hier, aldus de vereniging, is sprake van een onwrijwlllge verlenging van de studie van meer dan een jaar. De ver eniging drlntg er bij de minister dan ook sterk op aan, maatregelen te nemen om dit oponthuod te bekorten, omdat de ca paciteit van het academisch ziekenhuis Leiden reeds lang onvoldoende ls geble ken om de steeds toenemende aantallen eo-assistenten te verwerken, zijn ook zie kenhuizen bulten Leiden onder meer in Den Haag en zelfs ln Londen ingescha keld bij de opleiding van doctorandi tot Twee jongens ontsnapt uit werkinrichting AMSTERDAM (ANP) Uit de rijks inrichting voor jongens aan de Ooste lijke Handelskade in Amsterdam zijn twee jongelui ontsnapt, die morgen naar de rijksinrichting in Amersfoort zouden worden overgeplaats. De knapen, die beiden ter beschik king van de regering zijn gesteld, ver braken een ruit aan de achterzijde van de inrichting, het voormalige Lloydho- tel en namen de benen. ROTTERDAM (ANP) Na vier dagen in de gevangenis van de Poolse havenplaats Stettin tc hebben doorgebracht, is de gezagvoerder van het Nederlands* kust vaartuig „Spes" gistermiddag om twee uur op vrU« voeten gesteld. Dit gebeurde nadat de Poolse autoriteiten uit Nederland de borgsom van 55.000.hadden ontvangen, die z(| als voorwaarde voor de vrijlating hadden geHlst. Dc gezagvoerder van de Spes, kapitein Van der Plas (39), verblijft op het ogenblik In een hotel te Stettin. Hij zal zo spoedig mogelijk naar Nederland reizen. Kapitein Van der Plas werd vorige week door de Poolse autoriteiten gevangen gezet. Wat precies de aanleiding voor de Polen is geweest om de Nederlandse zeeman te arresteren is nog steeds niet bekend De arrestatie gebeurde nadat zijn schip door Poolse marineschepen 30 mijl bulten de haven van Schwinemünde was aangehouden en opgebracht naar de haven van Slettln. De eigenaar van het schip, de Rotterdamse reder W. in 't Veld, heeft ook voor dit optreden geen verklaring kunnen vinden. Vanuit Polen bereikten geruchten Nederland over moeilijkheden met paspoorten en over de weigering van kapitein Van der Plas om bij het ver laten van de haven gebruik te maken van een loods. Of dit echter de werkelijke reden voor de arrestatie van de kapitein ls geweest, betwijfelt de Rotterdamse reder. Een jaar geleden heeft kapitein Van der Plas al eens drie maanden in een Poolse gevangenis doorgebracht wegens belediging van de Poolse staat. Kapitein Van der Plas heeft met zijn schip „Spes" al meer dan vijfhonderd maal Poolse havens aangedaan. Reder In 't Veld verklaarde gistermiddag, dat hij kapitein Van der Plas bij diens terugkeer in Nederland zal adviseren niet meer met de „Spes" op Polen te varen. „Na al die moeilijkheden lijkt het me beter dat hij daar zijn gezicht niet meer laat zien", aldus reder In 't Veld. DEN HAAG (ANP) Het centraal bureau van de tuinbouwveilingen in Ne derland heeft gedurende dc appelclrsis die drie weken oud is reeds 1900 tot 2000 ton appelen uit de markt ge- KNTIR) ter beschikking RADIO PLEIN 16 5 MEIPLEIN 1 en 16 TEL. 25 1 00 LEIDEN jonge neger stichtte brand in Newark NEWARK (AFP) Een 13-jarige negerjongen heeft bekend de brand te hebben gesticht in het negergetto Cen tral Ward van Newark, \vaarbij 35 hui zen volledig werden vernield. Hij heeft geen reden voor zijn daad opgegeven. De politie is ervan overtuigd dat hij al leen gehandeld heeft. morgen voordeel mandarijnzuurtjes 250 gram van 89 voor 75 niot duur wol heerlijk MOORDZAAK KING MEXICO-CITY (A.P.) De politie van de stad Caborca in het noordwesten van Mexico heeft bekend gemaakt, dat z(j een Amerikaans burger vasthoudt, die beantwoordt aan de algemene be schrijving die is gegeven van James Earl Ray, dc man die wordt gezocht, om dat h(j wordt verdacht van de moord op dr. Martin Luther King Jr. Luitenant Roberto Fletcher van dc op sporingsdienst van do criminele polltic deelde mede, dat hij de man woensdag heeft gearresteerd ln een café te Caborca en hem ln arrest houdt voor een nader onderzoek. Caborca ligt in de staat Sonora, onge veer 125 km ten zuidwesten van Nogales in Arizona, maar het Amerikaanse con sulaat-generaal tc Hcrmosillo, de hoofd stad van Sonora, verklaarde geen in lichtingen over de zaak te hebben. Flet cher deelde mede, dat de man op 7 april bij Nogules de grens over is gekomen met een Amerikaanse pas. vermaken. Ook m or dit jaar een origineel ingerichte saloon geopend. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur, nummer 32839 en l»er speciale koerier wordt u de kram alsnog gebracht. Waar agentschappen t(jn gevestigd, wende men zich tot de agent.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1