VUURZEE TEISTERT SCHEVENINGSE PIER Grote moeilijkheden met blussing Pleidooi voor hulp luchtmacht Indonesië JAMIN Vader Simons krijgt proces verbaal van arbeidsinspectie Inflatie is nog niet geheel overwonnen Twee meisjes vermist Personeel en publiek door vuur ingesloten Beaver van Verongelukte Boeing zonder diamanten en zwarte doos verongelukt Grafschenner aan het werk in Groesbeek Na Heintjes optreden bij Mies Willebrordbetogers samen voor rechter JAARVERSLAG NEP. BANK Lonen moeten minder sti jgen PAPENGRACHT32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 - ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V., Lelden DIRECT TEC. M. DRABBE - J. F. J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. O. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. ƒ4,45; p. kwart, ƒ13,35; fr. p. po6t ƒ16,20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes ƒ2,— Klachten bezorging: telefoon 33839 (18.00—19.00 u.) DINSDAG 23 APRIL 1968 ZONNIGE PERIODEN Hier en daar ochtendmist. Morgen overdag zonnige perioden en op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Ongeveer dezelfde mlddagtemperaturen als vandaag, maar ln het westen van het land Iets hoger. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, no. 17.428 IN ROTTERDAM: Voor het laatst gezien rond afbraak kerk ROTTERDAM (ANP) Tien mensen van de Rotterdamse kin derpolitie zijn ingeschakeld bij de opsporing van de 6-jarige Maria van Heuzen en de even oude An na Hulst, die sinds zondagmiddag spoorloos verdwenen zijn, nadat zy de ouderlijke woning verlaten hadden om samen te gaan spelen. Het zoeken concentreert zich rond de afbraak van de kathedraal aan de Westzeedijk, waar 20 mensen, die daar aan hei werk zijn, ook op zoek zijn gegaan naar de twee meisjes. Bij het puin van deze af braak weiden de twee meisjes zondagmiddag voor het laatst ge signaleerd. Vanaf maandagmorgen is de Rot terdamse politie bezig met het zoeken naar de twee vermiste meisjes. Tot maandagavond laat had deze speurtocht echter geen resultaat. Naar aanleiding van vage verklaringen heeft de politie intensief gezocht tussen het puin van de bijna afgebroken kathe draal aan de Westzeedijk. Verder heeft men het hele Kralingse Bos afgezocht en gespeurd in het luna park aan de St.-Jacobsplaats. De opsporingsactie is ook vannacht doorgegaan. Vanmorgen heeft de opsporings ploeg uitbreiding gekregen van honderd mariniers, die met behulp van eigen verbindingsdienst, de omgeving van de Van Brienen- oordbrug afzoeken. Verder heeft de Rotterdamse politie veertig man van de mobiele eenheid in gezet, die het park en de om geving zullen uitkammen. Twee klassen van de politieopleidings- school zoeken het Kralinger Bos en het spooremplacement bij de Westzeedijk af. Ook de spoorweg- recherche is ingeschakeld, even als de rivierpolitie. Deze is bezig met dreggen. Bedijrfsrecherches van de grote warenhuizen nemen ook deel aan de opsporingsactie. In de kantines voor het personeel zijn de foto's en signalementen van de beide meisjes opgehangen. (Van een onzer verslaggevers) SCHEVENINGEN De Scheveningse pier is vanmorgen voor een deel door brand verwoest. Dikke rookwolken dreven de zee op in de richting van Katwijk. Hoewel de Haagse brandweer met man en macht alles in het werk stelde om het vuur te bestrijden, vraten de vlammen zich steeds verder door de luifel, die over het midden van de pier loopt. De geweldige brand brak uit om streeks kwart over tien. Zeehengelaars op de visring en elektriciëns, die op de pier aan het werk waren, stonden bin nen een paar minuten voor een massale vuurzee. Men greep om zich heen naar brandblusapparaten, maar tegen de felle aanwakkerende vlammenzee was niets te beginnen. Toen snel daarop de brand weer kwam stonden vijf winkeltjes hal verwege de pier al in brand. Het EMS- personeel, zeevissers en enkele toeristen, die op deze natte dinsdagmorgen het einde van de pier hadden opgezocht, werden totaal onverwacht op de pier- eilanden geïsoleerd. Pas een uur later zouden ze door een rookgordijn en een drabbige massa weer naar de entree van de pier kunnen terugkeren. De Haagse brandweer, die met extra- veel materiaal de brand aanpakte, kreeg pas na vijf minuten water: de slangen moesten over afstanden van honderden meters van de boulevard worden aan- ADVERTENTIE) gelegd. Men kon weliswaar de pier op rijden, maar er zijn op het wandelhoofd geen brandkranen voor het aansluiten van slangen aanwezig. Het vuur is waarschijnlijk uitgebro ken in een patat-fritestent, waar een jongeman een oven zou hebben aangezet. Enkele ogenblikken later hij zou een boodschap zijn gaan doen zag men al rookwolken en volgden twee ontplof fingen. De Haagse brandweer heeft la ter zes butagasflessen uit de tent ver wijderd. De flessen werden in zee ge- Door de enorme rookwolken, die zich door slagregens een weg baanden in de richting van Katwijk, werden de pier- eilanden aan het gezicht onttrokken. Op de eilanden kreeg men nog eenmaal ver binding met het vasteland, maar daar na kwam er bij de plaats van de brand een vonkenregen de lucht in en ont stond er een geweldige kortsluiting in de voedingskabels, die over de pierluifel naar de eilanden lopen. Daardoor viel niet alleen de telefoonverbinding uit maar ook alle lichten. Donorlanden bijeen nint duur ven! heerliiU 99 WINDHOEK (AFP) De deskundi gen die proberen de oorzaak vast te stel len van het verongelukken van de Boe- ing-707 van de Zuldafrikaanse Lucht vaartmaatschappij bij Windhoek in Zuid- west-Afrika, moeten het stellen zonder de .zwarte doos", het bandopnameap paraat waarop alle vluchtgcgevens wor den opgenomen. Het toestel was pas 16 dagen geleden in gebruik genomen en was nog niet voorzien van de „zwarte doos", toen het zaterdag op een vlucht van Johannesburg naar Londen na een tussenlanding te Windhoek op 15 km van deze plaats neerstortte, waarbij 122 van de 128 inzittenden om het leven kwamen. De onderdirecteur van de Zuidafri- kaanse Luchtvaartmaatschappij ver klaarde, dat de mogelijkheid van sabo tage wordt onderzocht, maar dat men geen reden heeft om aan kwaadwillig heid te geloven. Een veronderstelling dat de Boeing diamanten ter waarde van 2,5 miljoen gulden aan boord zou heb ben gehad, blijkt niet juist te zijn. Van de zes overlevenden is de Zuid afrikaan Peter Wiliams er nog ernstig aan toe. De anderen verkeren niet in levensgevaar. ROTTERDAM (ANP) De prijsstij gingen voor het Indonesische volksvoed- sel rijst hebben hier en daar ongeken de afmetingen aangenomen. De moei lijkheden concentreren zich vooral in Djakarta. Hoewel de bevolking blijk geeft van een groot incasseringsvermo gen, doet het bedrijfsleven van Indone- sië vaak van zijn ongerustheid blijken. Daarom is het voor Indonesië van be lang te weten, dat het de steun heeft i de landen die in staat zijn te hel- Dit is te lezen in een rapport van het Internationaal Monetaire Fonds (I. M.F.), behandeld op de gisteren in het Rotterdamse Bouwcentrumn begonnen conferentie van de zg. donorlan den. Belangrijk was ook een rapport van 450 pagina's van de wereldbank, waarin de gehele Indonesische situatie en de behoefte aan hulp wordt geschetst. Van alle landen tezamen zal een bedrag van 325 miljoen dollar moeten komen. De gedelegeerden zijn het erover eens, dat deze conferentie geen definitieve be slissingen kan nemen over de bedragen die ieder land afzonderlijk zal moeten opbrengen. Bij alle te ondernemen projecten wil Indonesië het advies inwinnen van de wereldbank. Hierbij komen in de eerste plaats in aanmerking een wegenaanleg en een kunstmestproject. Dit laatste is van eminent belang voor de rijstcul tuur. Volgens het rapport van het IMF mag het beeld van Indonesië veelbelo vend worden genoemd. DEN HAAO (A.N.P.). Vanmiddag om even over twaalf is een Beaver- vliegtuig (eenmotorig toestel) van de Koninklijke Luchtmacht bU Gardcrcn op de Veluwe verongelukt. Over de oorzaak van het ongeluk en het lot van de inzittende(n) is nog niets bekend. GROESBEEK (ANP) Op het Ca nadese erekerkhof te Groesbeek zijn met rood viltstift anti-nazileuzen en godslasterende zinnen op de zerken aan gebracht. Ook in het gezoekersboek, dat vrij bereikbaar is, is een hele pagina vol geklad, onder andere met dc woor den „Hitier was here". De rijkspolitie van Groesbeek heeft de zaak in onderzoek. Er zijn geen aanwij zingen dat de grafschenner uit Limburg en andere plaatsen aan het werk is ge weest, Er is hier slordig gewerkt in te genstelling tot elders. Op de Canadese begraafplaats te Groesbeek zijn 2500 ge sneuvelde Canadese soldaten begraven. (Van onze correspondent) KKRKRADE De vader van Heintje Simons is door de arbeidsinspectie geverbali seerd omdat hjj toegestaan heeft dat zoontje geïnter viewd werd door Mies Bou- man in haar programma „Mies-en-scène" vrijdag een week geleden. I>e arbeids inspectie had de heer Simons van tevoren gewaarschuwd dat proces-verbaal zou wor den opgemaakt als Heintje ergens zou optreden. De heer Simons zegt nlete van een eventueel optreden geweten te hebben en is zeer verontwaardigd over het ge drag van de arbeidsinspectie. „Vorige week zijn twee van die lieren bij mij in het café geweest om te praten over dat optreden van Heintje. Ze zel den dat hij daarvoor betaald was, maar daar is niets van waar. Zelfs zijn manager Ad- die Kleingeld, die met hem naar Amsterdam is gereden, heeft zijn onkosten nog niet vergoed gekregen. Ik heb de heren gezegd dat het leuk was geweest, als er Journalisten bij dat gesprek aanwezig wa ren geweest; die hadden dan een ntool verhaal over die be lachelijke toestand kunnen maken. Daarop zei een van die heren, dat hij persmensen de mak uitgezet zou hebben. Daarna heb Ik gezegd dat tk ln mijn zaak zelf uitmaak wie er uit gezet wordt en wie niet. Tenslotte heb Ik ze de deur gewezen", aldus de felle heer Ook manager Addle Klein geld kon het gedrag van de arbeidsinspectie niet waarde ren „Het ls Je reinste discri minatie". zegt hl). „Iedere dag zie Ik massa s kinderen optre den voor de televisie Rlen van Nunen draalt er een hele show mee ln elkaar. En don komt daar zon klein ventje uit Lim burg en dat mag nog niet eens geïnterviewd worden Betaald is er niet voor. zover lk weet. Of de heer Simons van te vo ren wist dat Heintje voor de televisie zou komen weet lk niet.. Ik ga elke vrijdagavond met Heintje naar Helmond om hem te laten paardrijden ln een manege. Het ls dus heel goed mogelijk dat Heintjes vader dacht dat zijn zoon op de paarderug zat. terwijl hl) ln werkelijkheid voor de ca mera's stond besluit de heer Kleingeld. De heer Wanslnk van de arbeidsinspectie deelt deze me ningen uiteraard niet. „Als het om kinderen guat ls voor een optreden ln Nederland 'n vergunning nodig. Of de vader van Heintje daarvan Iets af weet of niet, doet niets ter zake. HIJ ls verantwoordelijk voor het gedrag van zijn zoon. Bovendien laat ik de bewering van de lieer Simons, als zou lib van het Interview niets af weten graag aan hem zelf over Of er voor betaald ls moeten we nog uitzoeken, maar Ut geloof dat dit erg moeilijk te bewijzen zal zijn Heintjes vader ls ln elk geval van te voren door ons gewaar- sohuwd. Indien hij wel een vergunning had aangevraagd, zou die trouwens toch gewrl- gerd zbn Het riekt ons een beetje teveel naar klnder-ex- plottatie", meent de heer Wan slnk. Geen krant ontvangen? Bel tussen per speciale koerier wordt u de kram alsnog gebracht. Waar agentschappen tUn gevestigd, «vende men rich tot de agent. (Van onze correspondent) SINT-WILLEBRORD BREDA De jongelui, die tijdens en na de ongeregeld heden van zaterdag en zondag in St.-Willebrord zRn gearresteerd, zullen zo snel mogelijk worden berecht. Dit verklaarde minister Polak van Justitie gistermiddag na een bespreking van twee uur in het gerechtsgebouw te Breda. Nader vernemen wij, dat de mogelijkheid wordt overwogen om alle arrestanten het zijn er thans twintig ln één speciale rechtzitting samen te berechten. Onderzocht zal worden of er nog andere raddraaiers uit andere plaatsen b.v. uit Zevenbergen schuldig zbn aan de onlusten in St.-Willebrord. De comman dant van de rijkspolitie te Zevenbergen zei, dat het niet uitgesloten is, dat een groep jongelui uit deze plaats in andere gemeenten opereert. Maar in Zevenbergen heeft men er geen last van. Het is blijkbaar een veel voorkomend verschijnsel, dat dergelijke groepen buiten hun woonplaats de boel op stelten plegen te zetten. Inmiddels is de rust in St.-Willebrord teruggekeerd. Ook gisteravond bleef het betrekkelijk kalm in het Brabantse dorp. Wel waren er vele honderden nieuws gierigen op de been, onder wie veel jongeren tussen tien en twintig jaar, die door de Dorpsstraat trokken. De rijkspolitie paste gisteravond een volkomen andere tactiek toe. In groepjes van twee patrouilleerden de leden van de te hulp geroepen mobile eenheid van het district Tilburg van de rijkspolitie in normaal uniform zonder de aggressief aandoende helm. (Van c r verslaggevers) Minister Polak van Justitie, Ma Mich gigteren in 8t. WUUbrord op de hoogte heeft gesteld van de situatie in het roerige Brabantse dorpis ook evew aangelopen biwachtmeester v. d. Meedenburg, een ran de manschappen van de rijkspolitie die bif de ongeregeldheden gewond raakte. De wachtmeester, d»e een enkelband scheurde, kreeg 'n fijne ministriële fruitmand. AMSTERDAM. De toestand van dc Nederlandse economie is nog steeds on evenwichtig. Die toestand is zodanig, dat de economie bbzonder weinig riaico's kan verdragen. Ter bestrijding van de nog steeds voortdurende Inflatie, sullen de bestedingen met name die van de overheid geleidelijk moeten worden afgeremd. De jaarlijkse stijging van de loonkosten zal weer in de buurt van de verhoging der arbeidsproduktlviteit (on geveer 3.5 pet. per Jaar) moeten komen. Dit ia te lezen in het jaarverslag 1967 dat de president van de Nederlandse bank, dr. J. Zijlstra, vandaag In de aan deel houderavergadering heeft ultge- De betalingsbalans ls al vier jaar lang zo onbevredigend, dat ln de komen de jaren aan een verbetering moet wor den gewerkt. Grondslag voor een gezond en stabiel economisch evenwicht moet zijn een overschot op de lopende reke ning van de betalingsbalans, die echter al enkele Jaren een tekort laat zien. Zonneklaar blijkt, dat de nationale economie zich in de afgelopen jaren in bedenkelijke male ln de verkeerde richting heeft ontwikkeld. In de laaaUte vier jaar zijn enkele duidelijke stap pen gezet op de weg die uiteindelijk zou lelden tot een fundamentele econo mische onevenwichtigheid. Elke stap zal een terugkeer naar gezonde economische verhoudingen steeds moeilijker maken. I Ned. Bank maakt 47 miljoen winst (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM De Nederlandse Bank maakte vorig jaar ruim i7 miljoen gulden winst. Om precies te zijn il.l99.S15.9S. Dit bedrag ia ter beschikking van de staat gesteld. Het is zeker niet de bedoeling om de jaarlijkse winst van de staatsbank voor een speciaal fonds te bestemmen. Met ingang van volgend jaar tal de Nederlandse Batik, die niet graag aan de weg timmert, meer publikaties uitbrengen. Naast de uitvoerige jaarverslagen sal de bank dan ieder kwartaal een beschouwing wijden aan de stand van de Nederlandse economie en de internationale geldmarkt. De loonlnflatle blijkt nog steeds niet te zijn overwonnen. De loonontwikkeling in 1968 kan derhalve reden tot zorg geven, aldus dr. Zijlstra. Zolang niet duidelijk vaststaat, dat de economische overspanning en de over- besteding zijn overwonnen dient een zeer behoedzaam beleid te worden gevoerd enerzijds ter verbetering van de beta lingsbalans en anderzijds ter verbetering van de werkgelegenheid. Met algemene maatregelen ter stimulering van de eco nomie dient voorzichtigheid te worden betracht om te voorkomen dat er een toestand komt waarin herstel van de be talingsbalans zou moeten voorgaan op verbetering van de werkgelegenheid. (Zie verder pag t, eerste kolom)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1