S)e £eicbe(SouAatit Hanoi wijst VS-voorstel af IMPASSE OVER PLAATS VAN GESPREK NIET OPGEHEVEN Spoedig antwoord gevraagd ERIC STARVO GALT BLIJKT JAMES EARL RA Y TE ZIJN Prof. Diepenhorst valt gevangenisbeleid aan DAlcantara geeft zijn opdracht terug Reeds twintig jaar in politieregisters Wachten op prinsennaam JAMIN DANSEN Creatie-tjes DANSMIDDAG ONTSLAG VOOR 140 MAN IN LEEUWARDEN DANSEN Bollenvelden bedreigd door vlotte koppensnellers OMDANS STNTOEGSTGEEST 'V// PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 - TELEFOON 20935 - REDACTIE 30015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELINO 20626 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V, Lelden DIRECTIE: C. M DRABBE - J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. ƒ4,45; p. kwart, ƒ13,35; fr. p. post ƒ16,20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes ƒ2,— Klachten bezorging: telefoon 33839 (18.0019.00 u.) ZATERDAG 20 APRIL 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VRIJ ZONNIG De weersverwachting, meegedeeld door KNMt» geldig tot hedenavond: Droog en vrij aonnig weer. Zwakke tot matige zuidoostelijke wind en belangrijk hogere middag- temperaturen dan vrijdag 59e jaargang, no. 17.426 WASHINGTON (Reuter) De Amerikaanse federale re cherche heeft vrijdag de iden titeit vastgesteld van de man die zy ervan verdenkt de moord op ds. Martin Luther King te hebben gepleegd. Zij maakt thans jacht op de 40-jarige James Earl Ray, alias Eric Starvo Galt, die een jaar geleden ontsnapte uit een gevangenis in Jefferson City (Missouri) waar hij zeven jaar had uitgezeten van een straf van twintig jaar wegens een roofoverval. De man stond al twintig jaar ln de politieregisters gesigna leerd in verband met roof- ontdekte tenslotte dat de vin overvallen en oplichting. FBI- gerafdrukken van Galt en chef Hoover zei, dat zijn Ray dezelfde waren. James mannen de vingerafdrukken Ray is bij de politie onder de hadden bekeken van meer volgende namen bekend: dan 53.000 personen die al James McBride, James Wal- eens met de politie in aan- ton, W. C. Herron en James raking waren geweest. Men O'Conner. Na de moord ln Memphis op King werd hij gesignaleerd onder de namen Eric Starvo Galt, John Wil- lard en John Lowmyer. Mensen die Ray kennen be schrijven hem als een fel voorstander van rassenschei ding en aanhanger van de om zijn rassenvooroordelen beken de voormalige gouverneur van Alamaba, Wallace. De gevangenisautoriteiten ge loven dat Ray vorig Jaar snapte in een broodkist, borgen onder broden die naar andere huizen van bewaring ln de stad werden gebracht. ALS PADDESTOELEN UIT DE GROND! Het aantal Jamin winkels groeit met de dag. In korte tijd kwamen er maarliefst 18 bij. Deze zijn het: 14/3 AlmelO Grotestraat 14/3 Zwolle Winkelcentrum „Holterbroek" 14/aBunnik v.Hardenbroeklean 14/3 Bergen Op Zoom Antwerpsestrsat 21/3 Deventer Winkelcentrum „Keizerslanden" 21/3Nijmegen Winkelcentrum „de Notenhout" 2i/3Driebergen Traey 21/3LeidSChendam Prlna Fredertklasn 27/3Dieren Callunacentrum 28/3Geldermalsen t Hooghei* 28/3 Harderwijk Winkelcentrum „Stadadennan' 28/3 Katwijk aan Zee Hoornespolder 28/3 0egstgeest Winkelcentrum „lange Voort' 28/3 Helmond Veestraat 29/3Eindhoven Generaal Coenderslaen 4/4 Wljchen Touwslagersbaen 4/4 Rotterdam Jacob v. Campenpleln 4/4 Pijnacker Raadhalspleln Er koman er nog véél meer! DEN HAAG AFP/Reuter. ANP Noord-Vietnam heeft de vijftien landen die de minister van Buitenlandse Zaken Rusk van Amerika genoemd heeft als mogetyke plaatsen voor Inleidende be sprekingen over vrede in Vietnam, van de hand gewezen. Hanoi heeft tevens la ten weten dat het vasthoudt aan War schau als geschikste onderhandellngs- plaats en dat het ook niet akkoord gaat met de voorwaarden die de Verenigde Staten stellen aan een keuze van de plaats (eerljjk voor beide partijen in ter men van verbindingen, bereikbaar voor de wereldpers en eerlijk voor wat betreft de sfeer rond de besprekingen). In een verklaring van het Noordviet- namese ministerie van Buitenlandse Za ken is gezegd dat de tien door Rusk gestelde nieuwe plaatsen en de vijf al eerder genoemde zelfs niet met de door de V.S. zelf gestelde voorwaarden over eenkomen: „De Verenigde Staten willen een plaats waar beide partijen vertegen woordigingen hebben, maar in de door Rusk geopperde plaatsen z\jn alleen maar Amerikaanse ambassades". Vol gens de verklaring zijn enkele van de I door Amerika genoemde plaatsen niet eens neutraal. „Sommige z|jn onder steuningsbases voor de Amerikaanse ag- i gressie-oorlog in Vietnam", i Noord-Vietnam houdt vast aan ztyn eigen keuze van Warschau en vraagt de I Verenigde Staten daarop officieel te ant- J woorden. De door Noord-Vletnam voorgestelde plaatsen Pnom Penh (Cambodja) en i Warschau (Polen) zijn door de Verenig de Staten al eerder afgewezen. Pnom Penh omdat de V.S. daar geen ambassa de hebben en Polen oindat dat als com munistisch land mogelijk moeilijk toe gankelijk zou z(jn voor een Zuidvietna- mese missie. (ADVERTENTIE) t.b.v. liefde voor harmonie zondag 21 april in de Alkenburcht ROELOFARENDSVEEN Aanvang 8.00 uur. M.m.v. FLYING BIRDS KRITIEK OP PUBLIEKE OPINIE (Van een onzer verslaggevers)' DEN HAAG. De oud-minister van Onderwijs, prof. nir. I. A. Diepenhorst, thans Tweede-Kamer lid voor de A.R., heeft in het blad „Nederlandse gedachten" een felle aanval gedaan op de manier waar op Nederland zijn gevangenen be handelt. Hij komt daarbij tot de conclusie, dat het de politieke partijen zou sieren, wanneer zij wat meer belangstelling voor deze bevolkingsgroep aan de dag leggen. .Versterking van de rechts positie der gevangenen, modernisering van hun onderdak, een beleid dat gees telijke monotonie en verschraling keert, uitbreiding van de individuele zorg tijdens de gevangenschap en een betere begeleiding na beëindiging van de straf een dergelijk beleid zou stellig enige vrucht afwerpen", betoogt prof. Diepen horst. Christenen dienen hier vooraan te staan in de eerste linie, zo voegt hij hieraan toe. Prof. Diepenhorst constateert dat de publieke opinie ten aanzien van het gevangeniswezen in ons land helaas „zwenkend" is Als er staaltjes van blinde bureaucratie bekend zouden wor den, dan zou men stellig wel protest slaan. Heden komt de publieke opinie echter meer In beweging als er lang niet altijd uit gevangenissen ontsnap pingen plaatsvinden en als psychopaten ontvluchten of tijdens een proefverlof een afschuwelijke misdaad plegen. Prof. Diepenhorst stélt voorts, dat reportages ln kranten of de televisie over modern L sering in de behandelingsmethode, de indruk wekken dat zachtzinnigheid troef is. „De harde feiten leren daarentegen, dat er op uitzonderingen na van echte behandeling nog weinig terecht komt, dat de opvoedende werking van de hui dige gevangenis vrijwel nihil is en voorwaardelijk of definitief ontslagenen dikwijls zedelijk verslapt ln de samen leving terugkeren", aldus prof. Diepen- Prof. Diepenhorst geeft voorts een schets van de situatie in de gevangenis, waar wel alles op tijd gaat, maar geen eigen verantwoordelijkheid bestaat. Niets gaat bijna vlug, want de dagen zijn Massiel, de Spaanse verrassing va» het Londense songfestival, heeft gisteren opnamen gemaakt t oor de K.R.O.-televisie. Haar la" komt das binnenkort nog eens op het L De jonge zebra van het Dierenpark Wassenaar moet tot maandag op zijn naam wachten. Het diertje is woensdag geboren, op de dag, dat prinses Margriet het leven schonk aan haar zoon. Het zebraatje, dat de naam van de jonge prins gaat dragen, moet nu tot maandag wachten, tot het moment, dat de naam van de jonge prins bij de geboorteaangifte bekend wordt. BELGISCHE KABINETSCRISIS Socialisten in kaart gespeeld De komende herfst en winder kunnen de moeders ook op dt kleintjes letten. Ook voor hen zijn de modekoningen in de weer. Pierre Cnrdin showde deze week een hele collectie kinderkleding: voor de meisjes gestreepte jurkjes onder effen capes, voor de jongens een swarte broek, rood wollen jasje en witte trui. (Van onze correspondent) BRUSSEL Dc Belgische informa teur graaf d'Alcantara heeft, hoewel hij met zU» informatiewerkzaamheden nog niet halverwege gevorderd was, zün op dracht aan koning Boudewijn terugge geven. Na 11 dageninformatie heeft graaf d'Alcantara onder druk van de socialis tische partij, het bijltje erby neergelegd. Hü verklaarde gisteravond, dat h(j het tweede deel van zijn opdracht het tot elkaar brengen van de standpunten van de partijen moeilijk te realiseren achtte omdat h|j stond voor een soort veto van een van de drie partijen. Graaf d'Alcantara doelde daarmee op een verklaring van het bureau van de socialistische partij. Daarin stond, dat het bureau van mening is: „Dat niet tot in het oneindige meningen kunnen wor den ingewonnen en dat het wenselijk is dat een formateur wordt aangewezen om een regering te vormen". Een driepar- tijenregering het ideaal van de infor mateur werd door de socialisten van de hand gewezen. Graaf d'Alcantara toonde zich over het feit, dat hij deze verklaring uit de kran ten had moeten vernemen, zo gebelgd, dat hij een vergadering van hem met de voorzitters van de drie nationale par tijen afzegde en de koning vroeg hem van zijn opdracht te ontslaan. Hij speelt daarmee duidelijk in de kaart van de socialisten, die kennelijk hopen dat zij de volgende fase van de crisis met een eigen voorman en de naam van die man zal ongetwijfeld Achiel van Acker zijn de leiding zullen kunnen geven I aan de vorming van een regering. Een regering met de (Vlaamse) Christelijke I Volkspartij, zonder liberalen en zonder de huidige demissionaire eerste minister Van den Boeynants, tegen wie de onder voorzitter van de socialistische partij een veto heeft uitgesproken. In het voordeel van de socialisten speelt de omstandigheid, dat de infor matie van graaf d'Alcantara één ding duidelijk heeft aangetoond: als het over de procedure voor de oplossing van de problemen gaat, liggen de standpunten van de socialisten en van de Christelijke Volkspartij niet ver uiteen. Zij wensen beide een oplossing langs parlemen taire weg. Dit in tegenstelling tot de liberalen, die met een buitenparle mentaire commissie en met regerings volmachten willen werken. (ADVERTENTIE! Hotel DE BEURS NOORDWIJK ZONDAG A.S. THE RUNAWAYS (ADVERTENTIE) SLOTBAL ZONDAGS uur - 5 BANDS STADSGEHOORZAAL EVERT CASTELEIN Financiële moeilijkheden LEEUWARDEN (ANP) Ten gevol- kc van de zeer moeilijke financiële po sitie van de NV Kingverwarminf te Leeuwarden, is aan 140 van de 260 per soneelsleden ontslag aangezegd. I»e produktie van centrale verwarmingsln- stallaties zal binnenkort worden ge- staakt en overgaan naar de haardrnfa- briek Faber N.V. te Leeuwarden. Gepoogd wordt om het resterende deel van het personeel in dienst te hou- den door zich te specialiseren op ser vice voor verwarmingsinstallaties. De I betrokken werknemers zijn schriftelijk in kennis gesteld van het ontslag. Van I hen zullen enkele in dienst kunnen tre- i den bij de haardenfabriek Faber, terwijl I de coöperatieve condensfabriek Fries land heeft meegedeeld belangstelling te hebben voor veertig werknemers, die of in Leeuwarden of in de dochteronderne- I ming van dit bedrijf in Berlikum werk 1 kunnen vinden. Ook de blikfabrieken in Leeuwarden zouden enige personeels leden kunnen plaatsen. Van de 140 werknemers, die ontslagen zijn, werkten er ongeveer 90 in het pro- duktiebedrijf in Leeuwarden. De overi gen waren voor „Ringverwarming" werkzaam elders in Nederland of in het buitenland. Eind vorig jaar waren bij 1 Ringverwarming N.V. ook reeds enke le tientallen werknemers ontslagen. Het Leeuwarder bedrijf, onderge bracht in een gemeentelijke industriehal.j is een jong bedrijf dat een jaar of vijf i geleden met vier man begon en op het toppunt van zijn groei tegen de vijfhon derd werknemers telde in binnen- en bui tenland. Het heeft een vestiging in Bel gië. een bedrijf in Engeland dat met on deraannemers werkt, en een showroom in Krefeld in de Bondsrepubliek. I President Johnson en z'n voorganger Eisenhower heitben gezamenlijk geluncht in het presidentiële vlieg tuig. Johnson had de oud-generaal uitgenodigd om hem te raadplegen over de besprekingen, die Johnson in Hunoloeloe had gehouden over de Vietnamese oorlog. i WTWVTIW) ZATERDAG 20 APRIL THE CATS eentonig dat opschieten geen zin heeft. Afwisseling in het werk is er meesten tijds niet. Nog een heleboel andere zaken maken de gevangenisstraf verre van gemakkelijk Prof. Diepenhorst noemt het dragen van gevangeniskleding, het baden onder toezicht, het invullen van formulieren voor verkrijging van kleine gunsten, de lange wachttijden wanneer er een verzoek loopt, het zich „gekooid" voelen, de onophoudelijke wrijving tussen wat men zou willen en de voorschriften, de egalisering, de ver valing van het leven en de geleidelijke slijtage, die men bij zichzelf opmerkt. Prof Diepenhorst stelt dit alles tegen over de indruk die bij veel Nederlanders bestaat, „dut de gevangenis een vrij prettige inrichting is waar iemand het goed kan uithouden". Bijna nooit zün deze zonnige beoordelaars zelf ln e«n gevangenis geweest, merkt hij bitter op. Prof. Diepenhorst heeft in het ver leden al meermalen bij de behandellnf van de justitiebegroting kritiek op het gevangeniswezen geleverd. Het ls een materie waarover hij veel ervaring heeft opgedaan, niet in het minst door zich ook van de dagelijkse praktijk van het gevangenisbestaan op de hoogte te stel len via diverse maatschappelijke activi teiten. DEN HAAG (ANP) „Er 1* veel veranderd. Mensen die de bollenstreek tien Jaar geleden voor het laatst bexorh- I ten en nu weer eens naar de streek tus sen Hsarlem komen, sijn soms ronduit teleurgesteld. Je siet niet meer die uit bundige kleurenpracht. Er staan geen bunders en nog eens bunders meer ln bloei, zo zeggen zij. j Dit schrijft het „weekblad voor bloe- menculluur", orgaan van de koninklij ke algemene vereniging voor bloembol lencultuur En het vervolgt: „Ze hebben gelijk. Gewijzigde inzichten van de kwe kers zijn daar de oorzaak van. De bloe men laten we niet meer rijp worden. Zodra het kan halen we de tulpen eraf. Het gaat ons per slot van rekening niet om de bloem maar om de bol. Er wordt ln de bollenstreek licht getild aan da klacht van de kijkers" In toeristische kringen is men veront rust over het feit dat de bollenstreek ln de bloeitijd steeds meer aan aantrekke lijkheid Inboet. Men wil dan ook de aan dacht van de kwekers gaan vragen om bij hun bedrijfsbeleid ook bijzondere aandacht te schenken aan dc publid- teitswaarde van de bloeiende bollenvel- Het blad van de bleembollenkwekera geeft zijn lezers tenslotte de raadt „Kop uw velden niet, als u ze voor het zelfde geld en zonder enig risico nog paar dagen kunt laten staan". Collecte op herenigingszondag BOXTEL (KNP) Dit j«»r wordt Hcrenigingszondag gevierd op 12 mei. Dan zal heel bijzonder de aandacht van katholiek Nederland worden gevraagd voor de Oosterse Kerken. Met instem ming en op aanbeveling van de Neder landse bisschoppen organiseert 't Apos tolaat der Hereniging die zondag een collecte voor steun aan oosterse bisschop pen en gelovigen ln het Nabije- en Mid den Oosten. ADVERTENTIE) STEEDS GEZELLIGER ONZE DAN8AVOND OP ZONDAG 8 u \NT. CLUBHUIS. LEIDEN. Entree 1.75

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1