Ste£aid<te0oii/ïaut Rusk noemt 15 steden voor vredesberaad „AAN PLAATSEN IS GEEN GEBREK" Mr. van Vollenhoven noemt zich een bijzonder gelukkige vader' JAMIN Minister wil geen goedkope koelhuisboter in de winkel „De zuster zal wel geld voor de hemel in de kist hebben SIMCA GEREED OM TE BEGINNEN üJDupli-kaast Argentijnse luchtmacht wil F-28 SHOW - INRUIL - AUTO'S AUTO F0REH0LTE - Tel. 02532-7280 DISCODANS-FEEST EN BEATAVOND DANSEN Botervet in nieuw artikel Goedkope aardappel klap voor de telers Polen brengt Nederlands schip op PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 - TELEFOON 2U935 REDACTIE 20015 en 25594 - ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Banlc: Amro-Bank N.V., Lelden DIRECTIE: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p mnd. ƒ4.45. p. kwart, ƒ13,35; fr. p. post ƒ10.20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes ƒ2,— Klachten bezorging: telefoon 33839 (18 00—19.00 u.) VRIJDAG 19 APRIL 1968 De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgeiMvond: Zonnig en droog weer. Zwakke tot matige zuid oostelijke wind en belangrijk hogere middag- temperaturen. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WASHINGTON (A.F.P. - Keu ter). De Verenigde Staten heb ben Noord-Vietnam vijftien plaat sen voorgesteld voor inleidende onderhandelingen met Noord-Viet nam. De landen waarin de moge lijke onderhandelingsplaatsen lig gen zijn: India, Birma, Laos, Indonesië, Ceylon, Japan, Afgha nistan, Pakistan, Nepal, Maleisië, Zwitserland, België, Italië, Finland en Oostenrijk. Naar minister van Buitenlandse Zaken Dean Busk op een inderhaast belegde persconfe rentie verklaarde zijn de Verenigde Staten „gereed contacten te leggen en onderhandelingen te beginnen om de oorlog in Vietnam zonder verder uitstel te beëindigen". „Onze zorg is mensen te sparen om de zaak van de mensheid te dienen, niet om propaganda te maken", aldus Rusk, die eraan toevoegde dat onderhandelin gen moeten plaatshebben in een land dat voor beide partijen aanvaardbaar is, bereikbaar voor de wereldpers en eerlijk voor wat betreft de sfeer rond de be sprekingen. ..We zouden geen plaatsen aanbevelen als Washington, Seoel (Zuid- Korea) of Canberra (Australië) en wij zouden plaatsen als Hanoi, Peking of Moskou niet kunnen aanvaarden. Er is evenwel geen gebrek aan plaatsen. Rusk zei dat de Verenigd? Staten. Laos. Rii-nu» h.done ii; en India al eerder hadden voorgesteld en dat daar nu bij zijn gekomen Ceylon, Japan, Afghanistan, Nepal en Maleisië. In Europa hebben de Verenigde Staten Italië, België, Finland en Oostenrijk ge suggereerd. Secretaris-generaal Oe Thant had Genève al als mogelijke onderhan delingsplaats genoemd. Sommige van deze landen zijn door derden voorgesteld. iADVERTENTIE Die slag Is aan u, Mijnh. J. Dirkse uil Rijswijk Prijswinnaar van f 500.- in het boeiende Shell Dupli- kaart spel. Speel mee, win mee op elk Shell-Station. UTRECHT (ANP) ..Ik ben een bijzonder gelukkige vader", zei mr, Pictcr van Vollenhoven gisteren in Utrecht, toen hu voor het eerst na de geboorte van z(jn zoon het Academisch Ziekenhuis per auto verliet. HU ver telde, dat zUn vrouw het heel goed maakt en dat de baby een erg lief kind is. Over het ge richt het In Suriname gingen de beschuit met muisjes vlot van de hand. wilde mr. Van Vollenhoven i niets zeggen: „Dat biyft nog e' een geheim". Op paleis het Loo zijn vele be wijzen van belangstelling en ge lukwensen ontvangen ter gele genheid van de geboorte van de Van verschillende officiële in stanties werden bloemstukken bezorgd op paleis het Loo. Vooral veel particulieren maakten van de gelegenheid gebruik grote en kleine boeketten en bloemstuk ken te zenden. Ook werden vele tientallen telegrammen op het paleis afgeleverd, waaronder zeer vele afkomstig van schepen op zee, die via radio Scheveningen binnenkwamen. Ook babykleer tjes werden bezorgd. Minister-president De Jong heeft namens de ministerraad telegrafische gelukwensen aan geboden aan prinses Margriet en haar man, aan de koningin en prins Bemhard en aan de ouders van de heer Van Vollenhoven. Prinses Christina heeft gisteren ook een bezoek aan het kraam bed van prinses Margriet ge bracht en haar jongste neefje even mogen zien. Vele mensen hebben de felici-' tatieregisters op het Loo, op fioen de ggboorte gemeld van de paasvakantie zijn gesloten, paleis Soestdijk en het Haagse "ÖP nletiwe bratffetelg. Het' door uitgereikt in da ziekenhuizen te paleis Lange Voorhout getekend. Nederlandse biscuitfabrieken ge- Paramaribo. en wer goed is. Alle Surinaamse bladen hebben schonken beschuit met muisjes Prof. Plate en Ur. Drukker ver- op de frontpagina's met grote werd, omdat de scholen vanwege klaarden hedenmorgen, «tal de gezondheidstoestand van moe BUENOS AIRES (Reuter) De Ar gentijnse luchtmacht zal acht Fokker F-28 transportvliegtuigen kopen. Naar van betrouwbare zijde in Buenos Aires wordt vernomen, geeft zij aan die toe stellen de voorkeur boven de Britse Avro turboprops. Fokker heeft het con tract gekregen, zo verluidt uit dezelfde bron, omdat de betalingsvoorwaarden beter zijn dan die van Hawker Siddeley, die de Avro maakt. Een woordvoerder van de Argentijnse luchtmacht wilde het bericht bevestigen noch ontkennen. (ADVERTENTIE) STEEDS GEZELLIGER ONZE DANSAVOND OP ZONDAG ANT. CLUBHUIS, LEIDEN. Entree ƒ1.75 (ADVERTENTIE) DAF DAF DAF DAF DAF DAF DAF DAF DAF vanaf 700 gulden Van 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 Voor 500.kontant koopt U reeds met DAF-garantie. KOMT U KIJKEN, 'T KOST NIETS Op ZATERDAG 20 APRIL a.s. 10-18 u. Op ZONDAG 21 APRIL a.s. 13-17 u. PRINS BERNHARDSTRAAT 8-11 VOORHOUT (ADVERTENTIE) morgen voordeel melk en puur krokantjes 200 gram van 99 niet duur wel heerlijk ADVERTENTIE Dancing Groenendijk HAZERSWOUDE organiseert a.s. ZATERDAG 20 april ter gelegenheid van sluiting competitie V.V. „St. Bernardus", sluiting kaart- competitie en 1 jaar „En Toen" Disco-bar Triptique „En Toen" komt ook. Aanvang 8.3( (ADVERTENTIE) ZATERDAG 20 APRIL THE CATS (Van o e parlementaire redactie) DEN HAAG Op korte termijn komt er geen koelhuisboter op de binnenland er geen koelhuisboter op de binnenland- Landbouw heeft het bestuur van het pro- duktschap voor zuivel geadviseerd, in 't najaar nog maar eens terug te komen met het plan om de aanwezige boter- voorraden te ruimen door het lanceren van koelhuisboter voor minder dan een gulden per pakje. Intussen zou volgens de minister overwogen kunnen worden om een nieuw artikel te lanceren, een zogenaamde concentraat, speciaal ge schikt voor bakken en braden, in welk produkt ook botervet zou kunnen wor den verwerkt. De boterhandel is furieus op de mi nister, want zij had hoop, dat de im mense alsmaar groeiende boterberg zonder veel pijn geruimd zou kunnen worden. De voorraad is op het ogenblik zo'n 64 miljoen pakjes boter. De produk- tie van verse boter neemt op het ogen blik dusdanig toe, dat zij niet meer wordt verbruikt via export en binnenlandse consumptie. De vrees bestaat, dat de bo- terproduktie nog een extra impuls zal krijgen door de recente zuivelmaat- regelen. Sinds 1 april is het namelijk niet meer mogelijk om kaas, die geen redelijke prijs meer opbrengt op de vrije markt, bij de overheid in te leveren. Als gevolg daarvan is de kaasprijs sterk ge daald, terwijl men in de komende dagen verdere daling verwacht. Voor de zuivel fabrieken is het dan niet interessant meer om kaas te maken. En aangezien de melk toch op enigerlei wijze poet wor den verwerkt, zullen vele fabrieken over gaan tot een opvoeren van de boterpro- duktie waarvoor wel een inleveringsre geling bestaat en waarvoor men dus al tijd zijn geld krijgt. DADERS GRAFSCHENNIS BEKEND (Van o e correspondent) ADVERTENTIE SLOTBAL ZONDAG 8 uur - 5 BANDS STADSGEHOORZAAL EVERT CASTELEIN SIMPELVELD Gistermorgen heeft een van de daders van de grafschennis op het kerkhof van het zusterklooster in Simpelvcld zich vrUwillig bU de politie gemeld. Het bleek een jongetje van negen jaar oud te zUn. Toen hU gezien had, dat de politie met een speurhond werkte, was de schrik hem in de benen geslagen. „Politiehonden bytcn", was zün gedachtengang en dat wilde hü biykbaar voor komen. Hy maakte ook de identiteit van de andere jongens bekend, die aan deze wandaad hadden meegedaan. Het bleek een jongen van tien jaar en een jongen van twaalf jaar te zijn. De oudste van het drietal had nog de meeste schrik. Toen de andere jongens bezig waren had hij al lang het hazepad gekozen. Ze gingen naar een graf kijken en besloten om de kist van een overleden klooster zuster open te maken, omdat „de zuster beslist geld voor de hemel bij zieh moest hebben", zoals een van de jongens het uitdrukte. Om het geld te verbergen hadden de jongens al van te voren een kruisvormige sleuf gegraven in een naburig weiland. De jongste twee zijn ondanks hun prille leeftijd geen onbekenden van de politie. Na verhoor bleek, dat zij ook de inbraak in een kleuterschool en in een construc tiewerkplaats op hun geweten hebben. Geen krant ontvangen? Rel tussen 6.00 en 7.00 uur, nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent. (Van een onzer verslaggevers.! DEN HAAG De .«ardappeloofIs ao overvloedig geweest, dat het teterqjuar voor het bedrijfsleven mislukt is. Ver betering In deze situatie valt niet meer pk Brabant, Zeeland en andere aard- appel gebieden liggen enorme hoeveel heden opgeslagen als overschot. De laat ste maanden worden grote partUen al als veevoeder afgezet. De consumentenmarkt heeft van deze overschotten rog weinig geprofiteerd. Dit wordt thans anders. Een aantal supermarkten en grootwin kelbedrijven heeft de prUzenalng ingezet. Sommigen dumpen de pr)js ao ver, dat de consument by afname van 25 kg nog maai- 10 tot 11 cent per kilo betaalt. De situatie kan nog ernstiger worden, omdat de Zuldeuropese vroege aardappel thans op de Nederlandse markt binnen komt Dan krijgt, de Nederlandse aard- appelsector opnieuw stevige klappen. Voor de consument ia het belangrijk, of liet voorbeeld van een aantal belanR rijke detallhandelsaaken gevolgd wordt door andere, kleinere winkels. De kans Is groot, dat des» gedwongen worden met deze prijzenslag mee te ga tui. Voor de aardappelsector betekent dit nauwelijks enige uitkomst. De consument kan toch niet meer aardappelen gebruiken dan 7 Zijn niet allen paters die lange rokken dragen (DPA) De sympathieke Belgi sche pater had in t en restaurant in Oberammergau lekker gegeten. Na zijn maaltijd stak hij een si gaartje op en wachtte tot de kelner met de rekening zou terug keren. Toen deze weer bij het ta feltje van de pater kwam, was hij echter verdwenen Eenzelfde stunt haalde de pater enkele uren later weer uit in ten ander restaurant. Men schakelde de politie l« die de pater wist op te sporen. Oroot was de verbazing van de poltiemannen toen ander de pij een SK-jarig meisje bleek te zitten. Het meisje werd al door de politie gezocht wegens oplichterij. Johnson treuzelaar ARNHEM (ANP) Onder het motto „Johnson treuzelaar" heeft het be stuur van de werkgemeenschap voor jonge wereldfederalisten, de jongerenor ganisatie van de wereldfederalistenbe- weging Nederland uiting gegeven aan haar verontrusting Inzake het uitblij ven van overeenstemming over een on- derhandellnsplaats voor besprekingen tussen de Verenigde Staten en Noord- Vietnam. niet van boord ROTTERDAM AN1') Het Neder landse motorschip „Spe.s" is woensdag lu volle zee door Poolse marineschepen aangehouden en gedwongen terug te ke ren naar de haven Stettin. Volgens de redery, de Oost-Atlantic Lyn N.V. te Rot terdam wordt de bemanning van de Spe* vUf Nederlanders en twee Portugezen gedwongen aan boord te biyven. De reden van de aanhouding van het schip zou zyn geweest, dat de bemanning Volgens de rederij behoort dit tot de competentie van de kapitein, de 39-jarige K. van der Plas uit Katwijk. „Als de bemanning inderdaad dronken zou zijn geweest, is dit uitsluitend een zaak die de kapitein aangaat, zeker wanneer het schip in volle zee is", zo deelde de woordvoerder van de rederij in Rotter dam mede. De redery werd gisteren door de agent (ADVERTENTIE, ONZE SHOWROOM IS VANAVOND NOG OPEN TOT 10.00 UUR KOMT U OOK' AUTO BIERMAN Stationsweg 11-17 Telefoon 40447 in Stettin van de aanhouding op de hoogte gesteld. Het ministerie van Bui tenlandse Zaken, dat door de reder van de Spes was ingelicht, heeft nog geen nader bericht over de aanhouding uit Polen ontvangen. De Spes was uit Stettin vertrokken met een lading kalk, bestemd voor de kalkzandsteenfabriek in IJ muiden. Het schip vaart regelmatig op Polen. Het ministerie van Buitenlandse Za ken heeft van de Nederlandse ambassa de in Warschau vernomen dat de Poolse autoriteiten bezwaren hebben geuit tegen het optreden van de gezagvoerder en de bemanning van het Nederlandse schip. Volgens voorlopige berichten zou het hier gaan om een vertrek uit de haven zonder vergunning. De ambassade heeft voorts laten weten dat de procureur- generaal van het districtsgerecht te Swl- nousjscie een onderzoek instelt. De am bassade is doende de nodige bijstand te verlenen, aldus het ministerie van Bui tenlandse Zaken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1