Duinbrand bij kinderziekenhuis Al plannen om patiëntjes te evacueren Wie weg haalde schel bij verlamde? Film over tekort aan politie JAMIN Ramp door ingrijpen politie en brandweer voorkomen 4000 m2 duinplant afgebrand Kamperen te duur Spelling Ned. taal goed voor geleerden Beraad toegankelijk voor bondgenoten Staking in Memphis geëindigd bouw huizen luchtmacht kost 15 mille Mike Meany 56 dagen ondergrond PAPENGRACHT 32-LEIDEN 30015 en 25594 AD VERTENTTEAFDELINO 20826 POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIRECTIE: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. ƒ4,45. p. kwart, ƒ13,35; fr. p. poet ƒ16,20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes ƒ2,— Klachten bezorging: telefoon 33839 (18.00—19.00 u.) WOENSDAG 17 APRIL 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN KANS OP EEN BUI De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Licht- tot halfbewolkt met voornamelijk later op de dag enkele plaatselijke buien. Zwakke tot ma tige, morgen overdag tijdelijk vrij krachtige zuid oostelijke wind. Weinig verandering In tempera- 59e jaargang, no. 17.423 DEN HAAG Een snel om zich heen grijpende duinbrand heeft gisteren een kritiek moment opgeleverd voor het Juliana Kinderziekenhuis bij de Haagse Laan van Poot. De fikse brand verslond de kurkdroge duinbeplan ting en verspreidde zich in de richting van het ziekenhuis. Dank zij krachtig ingrijpen van de Haagse politie mannen, die op de nabijgelegen schietbaan met oefeningen bezig waren en de forse aanpak van de Haagse brandweer was men het vuur echter spoedig de baas. In het ziekenhuis stond men al op het punt de zieke kinderen te evacueren. BETROKKENEN GEVEN ELKAAR SCHULD VAN VERBRANDING VAN PATIENT z correspondent) De brandweer, die tegen vier uur ver schillende alarmerende telefoontjes bin nenkreeg, aarzelde niet om met niet j— minder dan vijf autospuiten uit te ruk- i pi ken. Toen de brandweer arriveerde, L- waren tien politiemannen al met spaden j en stokken bezig het vuur een halt toe te roepen. Men kon niet meer verhinde ren, dat vierduizend vierkante meter Om zich niet te laten afleiden door een welgevormde neu-v door kuiltjes in de wangen, of door fraaie lippen; om niet de kluts kwijt te raken door een verleide lijke glimlach of een sneeuwblank geschuurd gebit, besloot de jury dat de deelneemsters aan de strijd om de mooiste ogen van Enge land, de (hier) niet essentiële delen van het gelaat achter een stuk karton moesten verbergen. Foto onder: dat zat erachter: de mooiste ogen (en de niet minder rest). de 45-jarige, totaal verlamde patiënt C. Kornuijt uit Helmond tot gevolg i duinbeplanting afbrandde. Oorzaak bebben gehad. Zoals wij gisteren meldden is de man vrijdag levensgevaarlijk gewond, nadat zijn bed vlam vatte. De man, die niet kon praten, lag alleen op een kamertje. Het ver plegend personeel heeft drie weken geleden een alarmsohel uit de kamer wegge haald, omdat de man er, naar de mening van de verpleegsters, te veelvuldig ge bruik van zou maken. Het gerechtelijk onderzoek in het sanatorium spitst zich toe op de vraag op last van wie de bel is weggehaald en wie dit heeft gedaan. Mr. J. Booster, officier van justitie in Den Bosch, deelde mee, dat hij na twee dagen onderzoek nog geen genoegdoenend antwoord heeft gekregen. Alle personen, r die eventueel in aanmerking zouden kunnen komen voor een tenlasteleging terzake I van grove nalatigheid met de dood tot gevolg, zijn inmiddels gehoord. Het onder- I zoek wordt voortgezet. Hieruit zal moeten blijken of de reohter-commissaris tot aanhouding zal overgaan. Vast staat, dat een verpleegster een handdoek bedlampje bij de patiënt heeft gehangen oi vatte vlam en stak vervolgens het bed aa l het licht af te schermen. De handdoek ANWB VERWACHT (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Dc ANWB heeft zich tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid gewend met het ver zoek commentaar te mogen leveren op het ontwerpuitvoeringbesluit van de nieuwe kampeerwet. De ANWB zegt mét de kampeerders en houders van kampeerbedrijven ongerust te zijn over de financiële consequenties van de nieuwe kampeerwet. In de nieuwe wet worden hogere eisen gesteld aan de sanitaire voorzieningen. Deze eisen hebben tot gevolg, dat op de meeste kampeer terieinen de sanitaire voorzieningen zullen moeten worden aan gepast. De kosten voor deze aanpas sing zullen hoogstwaarschijnlijk worden doorberekend aan de kampeerders, zo dat het kamperen duurder zal worden en de kampeerduur korter. I deze brand is waarschijnlijk baldadig heid van een paar jongens. Enkele uren tevoren was de brandweer al uitgerukt naar de Westduinen, bij de Wieringse- straat, waar vijfentwintighonderd vier kante meter verloren ging. Een enorme duinbrand heeft gisteren 300 hectare duingebied tussen Zandvoort en Bloemendaal verwoest. De brand werd bestreden door brandweerkorpsen uit Zandvoort, Haarlem, Bloemendaal, Over- veen, Vogelenzang en Aerdcnhout. Twee honderd militairen van de groep tech nische specialisten uit de Ripperda- kazerne in Haarlem en tientallen burgers hielpen met de blussing mee. De brand ontstond 's middags om half drie op een groot bosterrein. eigendom van staatsbosbeheer, in de buurt van Overveen. De brand sloeg over naar een dennebos. Door een brede weg, gelegen tussen Overveen en het strand, kon de brand zich niet verder uitbreiden. Om kwart over vijf 's middags was men de brand meester. Tot laat in de avond is men met nablussen bezig geweest. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Radicale vereenvoudi ging van de spelling van de Nederland se taal is een onderwijskundige en een sociale noodzaak. Onderzoekingen wij zen op een onaanvaardbare achterstand in taalbeheersing bij kinderen uit zwak ke sociale en zwakke culturele milieus. Een van de oorzaken daarvan ligt in de moeilijk leerbare Nederlandse spelling, die anti-sociaal en anti-cultureel werkt. Daarom behoort de spelling tot een 10 eenvoudige vorm te worden terugge bracht. dat de gemiddelde leerling van het basisonderwijs deze snel en met weinig moeite kan leren. De dan vrijko mende leertijd opent mogelijkheden voor werkelijk taalonderwijs. Dit is de opvatting van dr. I. van der Velde, oud-inspecteur van het lager onderwijs, zoals die blijkt uit een boek je van zijn hand onder de titel „Onze spelling is een geleerdenspeUing". De schrijver, dr. Van der Velde, studeerde onder andere Nederlandse taal en let terkunde en promoveerde in 1956 op het proefschrift ,.De tragedie der werk woordsvormen". Dr. Van der Velde stelt dat onze spel ling een geleerdenspeUing in dubbele zin is: „Klaarblijkelijk zijn alleen de bolle bozen op de lagere school in staat spellingzuiver te schrijven". Hij zegt voorts: „Den Haag heeft het in zijn macht om de spelling radicaal te her- ftlen Volgende week in omloop (Van onze correspondent LONDEN. Komende dinsdag worden de eerste Britse decimale munt stukken In omloop ge bracht. Het a||n vijftien miljoen stukken van 10 nieuwe pennies (10 p.), waarvan de waarde over eenkomt met die van de oude stukken van 'l shil ling. en twintig mH lom stukken van 5 nieuwe pennies (5 p.). die kunnen omgeruild worden stukken van 1 shilling de oude muntsoort. Beide nieuwe geldstukken kunnen in automaten, par keer- en gasmeters ge stopt worden, die stukken van 1 en 2 shilling opslok ken. Het zijn In feite de „decimale tweelingen" van de oude „florin" (2 shil ling) en de shilling. De nieuwe stukken zullen gemakkelijk herkenbaar zijn. Op de ene zijde van het stuk van 10 p. prijkt de Britse leeuw met daar onder een groot cijfer 10. Het stuk van 5 p. is ver sierd met een Schotse dis tel met daaronder een grote 5. Op de achterkant van beide geldstukken staat een portret van koningin Elizabeth. De stukken van 10 p. en 5 p. worden zo vroeg in omloop gebracht om de Britten te wennen aan het feit dat het decimale pond De voorzitter uit honderd nieuwe pen- nies zal bestaan. De 10 p. is dus een tiende van een pond (2 shilling volgens Ongeveer zesduizend Brit- de ,J)ecimale stelselraad". Lord Fieke, wiet toe hoe de eerste Britse decimale munten uit de machine komen. het oude systeem) en 5 p. is een twintigste (of 1 shil ling). wegens het grote aantal filiaalbanken zullen in oude geldstukken dat in de loop van deze week gebruik ls. Verzamelaars loding nieuwe munt- zullen zich reeds in mei of Het ligt ln de bedoeling stukken ontvangen. De juni a.s. pus ln februari 1971 vol- verhouding 10 p.- en 5 p.- rige reeks decimale munt- ledlg op het decimale stukken tot stukken van stukken kunnen j NIEUWE V.S.-VOORWAARDEN: OOK GELDEND VOOR VIETKONG WASHINGTON (Reuter - A.P.). Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dinsdag bekendgemaakt dat Verkennend, padvinderend en gid send Nederland is in deze paas- vakantiedagen weer op pad om de schoonmakende, boodschappende en straatschrobbende huisvrouwen voor een heitje bij dit karweitje te assisteren. Moet er echter worden verhuisd, gras gemaaid of schoor steen geveegd, dan stijgt het tarief: een knaak voor een taak. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur, nummer 33839 en per speciale koerier wordt o de kram alsnog gebracht. Wiar agentschappen iRn gevestigd, wende men zicb tot de agent. Demonstrant in ziekenhuis (Van onze correspondent) MAASTRICHT Bij het opmaken van de balans van de relletjes op tweede paasdag ln Maastricht, bleek dinsdag morgen dat toch een van de demonstran ten ten gevolge van de rake klappen, die de Maastrichtse politie uitdeelde, in het ziekenhuis is terecht gekomen. Het is H. M. R. uit Rotterdam. Hij was één van de zesarrestanten, die tijdens de „Vrijthofcharge" word aangehouden. Door deelnemers aan de „vredesmars" zijn bij de justitie enkele aanklachten tegen de politie Ingediend. Het zijn jon gelui die bij de charges klappen met de gummistok van de politie opliepen. Naar aanleiding hiervan is een in Limburg gedetacheerde rijksrechercheur met een onderzoek begonnen. ADVERTENTIE SLOTBAL ZONDAG 8 uur - 5 BANDS STADSGEHOORZAAL EVERT CASTELEIN i Neder- (Van een onzer verslaggeve DEN HAAG De gemeentelijke politiekorpsen land komen samen ongeveer eo'ii duizend man personeel te kort. Vijf jaar gele«len bedroeg het tekort vijftienhonderd man. In de drie grote steden van ons land zijn momenteel zevenhonderd plaatsen vacant. Dit onthulde minister H. K. J. Beernink (Binnenlandse Za ken) gistermiddag in het Nederlands Congresgebouw te Den Haag voor de première van de voorlichtingsfilm „Van uur 0 tot 24", die ten behoeve van het Haagse, Rotterdamse en Amsterdamse politiekorps vervaardigd is. Ter vergelijking: op 1 januari 1963 bedroeg de organieke sterkte van de Nederlandse gemeentepolitie 14.200 man. Vijf jaar later was dat 15.100 man. Er is een duidelijke tendens, dat het grote tekort wordt Ingelopen. Op 1 Januari 1963 waren er bijvoorbeeld 444 man ln opleiding. Thans *ijn het er 633. Voor de drie grote steden Is het aantal politiemensen, dat in opleiding is ln die periode verdubbeld tot driehonderd. Minis ter Beernink achtte het verheugend, dat de werving auccea- Minister Beernink overhandigt de burgemeesters Amsterdam een kopie ran de pohtievoorhchtingsfilm Den Haag en Rotterdam en de loco-burgemeester uur O tot tr'. vol verloopt: onder meer de gezamenlijke advertent i. pagne van de drie grote steden draagt daartoe b|j. Thans richt men zich in het bijzonder op de provincie Groningen Zesenveertig aanstellingen vormer 't eerste resultaat. Indien deze werving succesvol bl|jft verlopen, dan zal men de actie uitbreiden tot andgre provincies. Bovengenoemde film past ook in het kader van de wervings acties van de drie grote gemeenten. De film. die geprodu ceerd ls door de Rotterdamse cineast Plm Korver, geeft een beeld van de taak en het werk van de politie In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De film duurt b|Jna een half uur en toont o.m. de politie ln actie b|j een redding uit see en na een bankoverval. De première werd" bijge woond door vele politiefunctionarissen. Aan het slot over handigde de heer Beernink fllmkopleën san de (loco) burgemeeeUre van de drie genoemde steden. elke plaats, die eventueel wordt gekozen voor onderhandelingen met Noord-Viet- nam toegankelijk dient te z|jn voor alle bondgenoten van de Verenigde Staten in de Vietnamese oorlog. Dit was één van de redenen waarom Pnom Penh of War schau niet In aanmerking kwamen. Hoge functionarissen van het minis terie, die dinsdag het woord voerden op een conferentie voor Amerikaanse hoofd redacteuren in Washington, zeiden dat de V.S. elk voorstel zouden willen steu nen dat de Vietnambondgenoten in staat stelt nauw persoonlijk contact te onder houden met Averell Harriman, die de eventuele besprekingen met de Noord- vietnamezen zal voeren. Zo zou Zuld- Vietnam waarschijnlijk een contact commissie kunnen zenden naar elk van de vijf door Washington voorgestelde plaatsen: New Delhi, Djakarta, Rangoon, Vientiane en Genève. Deze missie zou echter moeilijk toegang kunnen krijgen tot Pnom Penh of Warschau. Een rege ling om contactcommissies ter plaatse te hebben zou daartegenover ook voor het nationale bevrijdingsfront (Vietkong) gelden. President Johnson heeft gisteren tij dens besloten bijeenkomsten met de hoogste Amerikaanse militaire leiders in Vietnam de strategie van de oorlog in Vietnam besproken. Voorafgaand aan zijn besprekingen met de Zuidkoreannse president Choeng Hee Park, die voor vandaag zijn vastgesteld, heeft Johnson overleg gepleegd met de vertrekkende opperbevelhebber in Azië, admiraal Sharp, en diens opvolger, admiraal McCain. I MEMPHIS (Reuter) De staking van vuilnisophalers, die negerpredikant Martin Luther King ertoe bracht naar Memphis te komen waar h|J bij een aan slag het levgn liet, ls afgelopen. De 1300 vuilnismannen, bijna allen negers, krij gen zes dollar opslag en hun bond wordt erkend, Z|j zullen het werk woensdag hervatten. Ds King leidde op 28 maart een mars ter ondersteuning van de eisen der vuil nismannen die op plundering en brand stichting uitliep. HIJ werd op 4 april door een onbekende doodgeschoten toen hij in Memphis een nieuwe protestmars voorbereidde. Het weekloon van de vuil nismannen bedraagt nu 78 dollar. (ADVERTENTIE) morgen voordeel wiener melange ZSO gram van BS voor 79 nlot duur wol heerlijk Vertraging in O O DEN IIAAG. Vertraging van de bouw in woningwetwoningen voor lucht- •nachtpersoneel van de basis Gilse-R|jen kost bijna 15.000 gulden. Dat heeft minister Den Toom meegedeeld op vra gen van het Tweede-Kamerlid Jongeling (G.P.V.). In Alphen en Kiel (N.-B.) wor den 64 woningwetwoningen voor lucht- ■nachtpersoneel neergezet, waarvan de laatste in augustus/september klaar sul len t|)n. Aanvankelijk zouden de woningen in mei worden opgeleverd, maar dc aan nemer bleek hiertoe door onvoldoende hulpmaterTeel niet ln staat. Daarna werd overeengekdróen, dat de huizen vóór de bouwvakvakantie klaar zouden zijn, maar ook dat zal niet het geval kunnen zijn. Door de vertraging moesten de mili tairen onder meer tijdelijk in hotels worden ondergebracht. Du extra-kosten van heen en weer reizen' naar hun woonplaatsen, van hut tijdelijk onder brengen ln hotels, maaltijden enz. komen op 14.789 gulden. De ln aanbouw zijnde huizen doen 133,- per maand en komen „qua sociaal niveau" ln aanmerking oin door onderofficieren van de luchtmacht te worden bewoond. LONDEN (Reuter) De Ierse Mlke Meany, die zich ln Londen drieëneen halve meter diep heeft laten graven, was vandaag 56 dagen ondergronds Hg heeft dit record met een fles champagne gevierd. Hg wil de honderd dagen vol maken, maar zijn manager denkt daar anders oarer. Hg geeft de 33-Jartge Meany nog zes dagen, dan gaat h(J hem opgraven.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1