!^£eidóe0oiiAatif OLGA Topoverleg Camp David over boodschap uit Hanoi <3b2> WAAR HET EERSTE CONTACT? PLUNDERINGEN IN PITTSBURGH EN BALTIMORE JAMIN Mogelijk boter van 75 cent per pakje Eindelijk siert graf van dominee King Wachten op volledige bompauze Huur per advertentie verhoogd Overleg over legen van koelhuizen Populariteit van Johnson gestegen Per seconde niet veel wijzer... Sluikhandel Rhodesische tabak in Nederland Régis weer achter zijn deegrollen PAPENGRACHT32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIHO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V., Lelden DIRECTIE: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. ƒ4,45; p. kwart, ƒ13,35; fr. p. post ƒ16,20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes ƒ2,— Klachten bezorging: telefoon 33839 (18.0019.00 h.) DINSDAG 9 APRIL 1968 DROOG WEER Droog weer met een zwakke tot matige wind tus sen noord en oost. Vannacht enkele wolkenvelden en plaatselijk naohtvorst. Morgen overdag vrij zonnig en dezelfde mlddagtemperaturen als van daag of Iets hogere. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, no. 17.417 ATLANTA (AP-Reuter) „Free at last, free at last, thank God Almighty I'm free at last". Eindelijk vrij, eindelijk vrij. God zij dank, eindelijk vrij, zo luiden de simpele woorden van een oud slavenlied die het graf van ds. Martin Luther King zullen sieren. Met deze woorden ook heeft ds. King in 1963 zijn rede besloten op de trappen van het Lincoln Memo rial in Washington na de grote mars. Miljoenen over de hele wereld hebben vanmiddag de begra fenisplechtigheid van ds. King in Atlanta via de televisie kunnen volgen. Veel kantoren in Amerika waren op dat mo ment gesloten. Vice-president Humphrey vertegenwoordigde president Johnson, die in Camp Davis de hele dag bespre kingen heeft gevoerd met zijn ministers Rusk en Clifford en de ambassadeur in Vietnam, Bunker, over de vredeskansen in dat werelddeel. Ambassadeur Schurmann was namens de Nederlandse regering bij de begrafenis aanwezig. Gisteren hebben duizenden negers in Memphis een stille mars gehouden ter nagedachtenis van, hun grote leider. Omringd door haar kinderen en vergezeld van de zanger Harry Bela- fonte liep mevrouw King aan het hoofd van de stoet, die uiterst rustig door de stad trok. De stakende arbeiders van de gemeentelijke reiniging sloten zich bij de stoet aan en droe gen borden waarop zij recht eisten. Mevrouw King verklaarde na afloop: „Ik daag -u uït ervoor te zorgen dat zijn geest nooit sterft, zodat Amerika uit deze ervaring kan leren, die voor mij de kruisiging en wederop standing en de verlossing van de geest vertegenwoordigt. Na elke Goede Vrijdag komt Pasen! Ds. King maakte zich zor gen om de armen van alle rassen", zei zijn vrouw. „Nü zijn wij op het punt aangekomen dat wij economische macht moe ten hebben Hij maakte zich zorgen over „de minsten onder hen", de vuilnisophalers en straatvegers, en dat is waarvoor hij naar Memphis kwam om u zijn hulp te geven". Daarna stelde zij de klemmende vraag: „HoeveeL-mensen moeten erven voordat wij in deze maatschappij vrijheid en vrede en tvaarheid kunnen hebben?". Ds. Martin Luther King sr., de vader van de vermoorde negerleider, barst in tranen uit bjj het opgebaarde lichaam van zfjn zoon. Even later zou hjj ineenstorten. WASHINGTON (A.P. - Reuter) President Johnson heeft bekend gemaakt dat een boodschap uit Hanoi is binnengekomen, waar over vandaag op het hoogste niveau in Amerika overleg wordt gepleegd. He president heeft zich met zijn minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie, Rusk en Clifford, en met de ambassadeur in Saigon, Bunker, in het buiten verblijf Camp David teruggetrok- ken. De boodschap, gedateerd 3 april, schijnt via Vientiane, de I hoofdstad van Laos, waar zowel Amerika als Noord-Vietnam ver tegenwoordigers hebben, Washing ton te hebben bereikt. u-al de ADVERTENTIE §r oom fondanteïtjes 250 gram 109 niet duur wei heerlijk (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Ongeveer half april zal 't ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in alle Nederland se dagbladen een grote publikatie laten verschijnen rond de komende facultatie ve huurverhoging van maximaal 4 pro cent per jaar per 1 mei a.s. Daarin zal zo duidelijk mogelijk al les worden vermeldt, wat huurders 'en verhuurders over deze zaak moeten we ten. Het gaat hier niet om een verplich te huurverhoging, maar om een maat regel die het verhuurders mogelijk maakt om aan een huurder een huurverhoging voor te stellen. Die mogelijkheid komt er in alle gemeenten in de provincies Overijsel, Gelderland, Utrecht, Noord- Holland en Zuid-Holland, plus nog in 34 gemeenten in de overige provincies. Het desbetreffende wetsvoorstel moet overi gens nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Als de huurder het voor stel van de verhuurder niet acceptabel acht kunnen beide partijen om een ad vies van de huuradviescommissie vra gen. In laatste instantie kan ook het oor deel van de kantonrechter worden ge vraagd. Ove deze zaken zal de komende publikatie allerlei gegevens verschaffen. „GOEDET OUDE" CHRISTENTIJD BOSTON (KNP) De goede dagen van de Kerk van weleer, waarin het kerkbezoek volgens algemene opvatting zo uitstekend was en iedereen in een be tere verhouding tot de Kerk stond, wor den tegenwoordig nogal eens rooskleurig voorgesteld dan zij in werkelijkheid wa ren. Een journalist van het Amerikaan se blad „Church Herald" is daarvoor in de oude kranteberichten gedoken; hij stuitte op een onderzoek van een dag blad in Boston (Massachusetts), dat op een zondag in april 1882 het aantal kerk bezoekers had geteld. Dit leidde tot de volgende uitkomsten: ca. 30 procent van de rooms-katholieken kwam die dag naar de misviering; naar alle protes tantse kerken ging eveneens 30 procent en bij de joden slechts 15 procent van da gelovigen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De vereniging van groothandelaren in boter heeft gisteren besloten het produktschap voor zuivel te verzoeken morgen het probleem van het Nederlandse boteroverschot in openbare bespreking te brengen. Deze organisa tie wil de huidige, in koelhuizen opge slagen voorraad van 16.000 ton op kor te termijn kwijt door ze met een speci ale verpakking als koelhuisboter op de markt te brengen tegen een prijs van minder dan een gulden per pakje. Verse boter kost nu in de winkels 1,67 gulden per pakje van een half pond. Het valt te betwijfelen, of het produkt schap morgen al tot een oordeel komt. Eerder moet worden aangenomen, dat het probleem eerst in de botercom- missie van het schap ter sprake zal wor den gebracht. Overigens kan het pro duktschap voor zuivel niet beslissen over de wijze, waarop de boterberg wordt geruimd. Een dergelijke beslis sing neemt de minister van Landbouw, die op zijn beurt de EEG-autoriteiten in Brussel niet kan passet en. De vraag is overigons, of men op dit moment reeds zal besluiten tot het op de markt brengen van goedkope koel huisboter. Tegen de tijd, dat dit in verband met de hiervoor genoémde procedure zou kunnen, is de tempe ratuur sterk gestegen, wat de houdbaar heid van de koelhuisboter aantast. Als men boter namelijk aan de koelketen onttrekt, daalt de kwaliteit sterker dan verse boter in dezelfde periode. Dit brengt voorstanders van een ruimen op dit moment ertoe, een zeer lage prijs (75 cent per pakje) te suggereren. Zij willen de boterberg snel kwijt, omdat de produktie van verse boter thans weer in volle hevigheid begint. Een la ge prijs en daardoor snelle verkoop van de hele verkoop zou ook voorkomen, wat de meer bedachtzame vrezen: het instorten van de markt voor verse bo ter doordat er goedkopere boter te koop is. Snel ruimen van de voorraad zou, zo menen sommigen, slechts een korte ko perstaking voor verse boter betekenen, terwijl een prijs voor koelhuisboter, die toch nog aanzienlijk afwijkt van de mar- gai-ineprijs, de „opruimingsperiode" ver lengt, met als gevolg dat er al weer ver se voorraden ontstaan, terwijl de oude boterberg nog niet is verdwenen. Het produktschap voor zuivel heeft zich nog niet hevig beziggehouden met de boterbei'g. Daar schijnt men meer te voelen voor een ruimen in de herfst, als er al geen andere afzetmogelijkheid via export te vinden zou zijn. Bovendien kan men in de herfst via de goedkopere koel huisboter ook voorkomen, dat de prijs voor verse boter scherp stijgt, zoals dikwijls in het najaar gebeurt. Het pro duktschap zit veel meer tegen de kaas- voorraden aan te kijken, want deze zijn minder lang houdbaar dan de diepvries- Het gaat momenteel vraag waar de eerste onderhandelingen zullen plaatshebben. Hanoi heeft Pnom Penh. de hoofdstad van Cambodja, voor gesteld, maar tevens verklaard dat iedere andere plaats ook welkom is. De Ver enigde Staten hebben enige bezwaren tegen Pnom Penh, omdat met Cambodja geen diplomatieke betrekkingen worden onderhouden en omdat Washington meent dat Pnom Penh de communicatie problemen niet zal kunnen verwerken als daar een grote conference wordt gehouden. De Verenigde Staten geven de voorkeur aan Genève, waar de onder handelingen over Indo-China steeds zijn gevoerd. Noord-Vielnam heeft verklaard dat het met de Verenigde Staten overeenstem ming over datum, plaats en niveau van de besprekingen zal bereiken zodra alle Amerikaanse aanvallen op Noordviet- namees gebied onvoorwaardelijk zijn gestaakt. Uit Saigon is inmiddels gemeld dat de Amerikaanse bombardementen beperkt zullen worden tot doelen be zuiden de achttiende breedtegraad. In het weekeinde waren de bombardemen ten beperkt tot bezuiden de negentiende breedtegraad. Aan het front is het gisteren overigens betrekkelijk rustig geweest. Johnson heeft in een boodschap aan de troepen in Vietnam gemeld dat de Amerikanen en hun bondgenoten het initiatief hebben genomen in de oorlog. Hij waarschuwde er echter voor dat de strijd nog niet ten einde is. Niets wijst er nog op dat de vijand zich bezighoudt met een de- escalatie van de oorlogsinspanning. Machinefabriek ontslaat 59 man NIEUWE PEKELA (ANP) Wegens een te kleine orderportefeuille, voorna melijk veroorzaakt door het achterblij ven van de industriële expansie in het noorden des lands, is de N.V. machine fabriek Oost-Groningen gevestigd te Nieuwe Pekela genoodzaakt de produk- tiecapaciteit van het bedrijf aan te pas sen. Voor 59 werknemers is bij het Ge westelijk Arbeidsbureau ontslag aan gevraagd, waardoor de bezetting gere duceerd wordt van 265 werknemers naar 206 werknemers. Over een draadversperring reiken twee Amerikaanse soldaten elkaar de hand. De een zal de ander gaan aflossen; want na achtenzeventig dagen te zijn ingesloten, zullen de mariners van Ke Sanh worden afgelost (ADVERTENTIE) de diep-slaap matras waarop u ook echt uitrust! WASHINGTON (Reuter) Dc popu lariteit van president Johnson is sterk toegenomen sinds zijn afwijzing van een nieuw ambtstermijn en zijn vredesaan bod aan Ilanoi. Volgens een vorige week door bet bureau Louis Harris ver richte opiniepeiling keurt nu 57 procent van de Amerikanen zijn algemene poli tiek goed (tegen 38 procent vorige maand) en stemt 43 procent In met zijn Vietnambcleid (was 30 procent). Anderzijds sprak 57 procent zich uit voor de beperking van de bombarde menten op Noord-Vietnam, terwijl 24 procent tegen was. Veertig procent van de ondervraagde personen meende ech ter dat het Amerikaanse vredesinitia tief niet tot onderhandelingen zal leiden, 31 procent was overtuigd van hel tegen deel en 29 procent wist het niet. Tenslotte verklaarde 54 procent een gunstiger oordeel over Johnson te heb ben gekregen nu hij zich niet herkies baar heeft gesteld 22 procent zei zelfs voor het eerst tijdens zijn president schap respect voor hem op te kunnen brengen maar bij 6 procent was Johnson door zijn besluit in achting ge- ADVERTENTIE) De meest makkelijke verf heet Geen krant ontvangen? Bel tussen per speciale koerier wordtu de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de «cent. WASHINGTON (Reuter-AP) Terwijl in Atlanta duizenden negers defi leerden langs de baar met het stoffelijk overschot van dominee Martin Luther King en in Memphis een indrukwekkende massale herdenkingsmars werd gehouden, kwam het in andere Amerikaanse steden opnieuw tot uit barstingen van geweld. De golf van onlusten die op de moord volgde, heeft tot dusver aan minstens dertig mensen het leven gekost: 11 in Chicago, 9 in Washington, 5 in Baltimore, 2 in Detroit, en in Minneapolis, Tallahassee en Oakland elk een. Voorts zijn er honderden gewonden en loopt het aantal arrestaties in de duizenden. Memphis wacht ongeduldig op arrestatie In W.tókingto» ca Chicago was het maandag vrij rustig en kwam 'het open bare leven weer op gang, maar in Bal- timore werd op grote schaal geplunderd en brand gesticht én moest de politie menigten met traangas uiteendrijven. Een plunderaar werd doodgeschoten. Er werden nog 1.9110 federale militairen naar de stad gestuurd, waarmee het to tale aantal manschappen van leger en nationale garde daar tot 10.848 steeg. Ernstig is de toestand ook in Pitts burgh, waar de nationale garde gister avond met nog 400 man werd versterkt, nadat het voor de vierde achtereenvol gende avond tot plundering en brand stichting was gekomen. Zowel in Balti more als in Pittsburgh hebben zich de afgelopen dagen honderden branden voorgedaan. Voor het eerst sinds de moord op dominee King braken ook in Cincinnati (Ohio) onlusten uit. Na een rustig verlopen herdenkingsdienst wer den winkels bestormd en geplunderd. Evenals in andere steden is er een avondklok ingesteld, Te Youngstown, in dezelfde staat, werden twee blanke po litiemannen neergeschoten door een i neger, die zelf ook door een kogel ge- j troffen werd. De toestand van een dei- agenten is kritiek, Er werden verschei dene branden gesticht. Ook hier begon nen de incidenten na een herdenkings bijeenkomst. In Buffalo tenslotte kwa men vechtpartijen voor tussen negers en de politie, die traangas gebruikte. Ook daar werd geplunderd. Ook deden zich moeilijkheden voor in Wilmington (Dele- ware) en New York. Volgens militante negers in Memphis dreigt daar een uitbarsting van de ne gerbevolking, die er zich hoe langer hoe meer over op begint te winden dat de moordenaar van King nog niet gepakt is. De negers bewaren, zolang dominee King nog niet begraven is, hun zelfbe heersing, zo wordt gezegd, maar daarna zou het weieens anders kunnen worden, De nationale garde In de stad is met 1.500 man versterkt tot 5.500 man. ONDERZOEK TOEGEZEGD (ADVERTENTIE) zoekt U een GOUDEN RING voor dame of heer JUWELIER v. d. WATER Haarlemmerstraat 181 heeft hem. Ook in briljant. Altijd voordelig, 's Maandags gesloten. Dokter J. Balten uit Lelystad had gisteravond, om de laatste ronde in „Per seconde wijter" te kunnen spelen, een bevalling „overgedaan" aan een oollega. En direct nadat da naman van enkele Duitse generaals hem op vier cadeaubonnen zetten, nam hij weer de wijk naar Lelystad, om da kraamvrouw op te zoeken. „Het is een beetje moeilijk gegaan", zei hij, „maar het resultaat is dan ook een wolk van een jongen". Treuren over de (bijna) 5-100 gulden f „Ach whet is een egel en ik hóóp dat ik me een goad eer Heter heb getoond DEN HAAG De regering laai een onderzoek instellen naar de juistheid van berichten in het Engelse zondags blad „The Observer" van 17 maart j.l. over het ontduiken van V.N.-sancties door Rhodeslë door o.m. het bedrijven van sluikhandel met tabak via Neder landse havens. Over de resultaten van het onderzoek zal het parlement t.z.t. worden'Ingelicht. De regering is onder tussen van mening, dat de in Nederland getroffen voorzieningen een voldoende uitvoering van de V.N.-sancties waarbor gen. Mocht echter niettemin blijken, dat dit toch niet het geval is, dan zal de regering verdere maatregelen overwegen. Aldus delen de ministers Luns (Bui tenlandse Zaken), De Block (Economi sche Zaken) en Polak (Justitie) mede ln antwoord op vragen van het Tweede- Kamerlid Van det Stoel (SocA Van i' correspondent) PARIJS Wat maar eenmaal op de 100.000 keer gebeurt, is zondagmorgen de 17-jarige bakkersknecht Régis Bar bier In Nantes ovorkumen. Aan een stom toeval heeft hU zfjn leven te dan- De jongen was zondagmorgen om 4 uur op zijn post achter de deegmuchlne om deeg te kneden. Omstreeks half tien was hij ermee klaar en toen was het tijd om de machine schoon te maken. Waarschijnlijk door een verkeerde ma noeuvre of door een fout in het mecha niek, kwam de rechter hand van de jongen in de machine, maar tot zijn geluk stond de machine onmiddellijk stil en was niet meer voor of achteruit te krjjgen. De bakker telefoneerde naar de brandweer, maar die kon uit de vol automatische machine niet wijs. De bak ker wist welke fabriek de machine ge leverd had. Een Zwitserse. Maar in zijn' verbouwereerdheid kon hij het telefoon nummer niet vinden. Alle postkantoren kwamen erbij te pas. Verbindingen met Zwitserland, die op weekse dagen vaak drie! uur en langer duren, liepen zon dagmorgen zo gesmeerd, dat de bakker binnen een kwartier de vrouw van de fabrieksdirecteur aan de telefoon had. Zij schakelde hem over naar een tech nicus, die op 1000 kilometer afstand antwoordde, dat hij weinig anders kon doen dan er voor te zorgen, dat maan dagmorgen vroeg eon monteur In de bakkerij zou verschijnen om de machine weer op gang te brengen. Intussen moest men proberen met snijbranders de deeg- rollen door te branden. Dat laatste gebeurde. Er was haast bij, want de hand van Régis zwol hoe langer hoe mèer op. De bakkerij was vol mensen: er waren brandweerlieden, de ouders van de bakkersknecht, de baas zelf en ook nog een dokter, die Régis kalmerende medicijnen gaf. Régis hield zich goed en verloor geen ogenblik het bewustzijn. Toen zijn arm vrij was, werd hij naar een ziekenhuis gebracht, waar men een Inwendige bloeding constateer de, die weinig om het lijf had. Van morgen stond Régis weer achter zijn deegmnchine, want de Zwitserse fabriek had woord gehouden en gezorgd, dat maandagmorgen een monteur de bak kerswinkel Instapte met nieuwe deegrol len.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1