S)e £eidóe6oti/tant BOMMEN TOT BIJ HANOI D Alleen noorden van N.-Vietnam Johnson akkoord met gesprek R.F.K. JAMIN Christen-soc ialisten Tsjecho-Slowakije: contact met westen THIEU MET BOMPAUZE AKKOORD Tankwagen bij Heer gestrand Lijkkisten uit Jordanië met zand gevuld Premiejagers smokkelen dode ratten SLOTBAL Prix de Joke voor studenten die NAVO-vlag verwisselden Johnson zorgt voor stijging in Wall Street Zusterpartijen in W -Europa krijgen brief Bouwvakbonden: Rooi vink heeft bijl gezet in de vrije loonpolitiek Bevalling prinses Margriet PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank. Amro-Bank NV., Leiden DIRECTIE: C. M DRABBE - J F. J M KOENS HOOFDREDACTEUR: L C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w 1.04; p mnd. 4,45. p kwart, 13.35; fr. p po6t 16.20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm Telefoontjes ƒ2,— Klachten bezorging: telefoon 33839 (18.00—19.00 u.) DINSDAG 2 APRIL 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN BUIEN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI. geldig tot morgenavond: Zwaarbewolkt met tijdelijk regen of buien. Meren deels matige wind uit zuidelijke richtingen en Iets lagere temperaturen. 59c jaargnng. no. 17.411 SAIGON (Reuter-AP) De dag nadat president Johnson een bombardementspauze had bekend gemaakt voor een groot deel van Noord-Vietnam, hebben Amerikaanse toestellen doelen in Noord- Vietnam gebombardeerd lot ongeveer 320 km ten noorden van de gedemilitariseerde zone en tot ongeveer 135 km van Hanoi. Volgens een Amerikaanse woordvoerder in Saigon lagen de doelen nog „binnen het voorgeschreven gebied", dat door president Johnson in zijn geruchtma kende rede van zondag was aangeduid als „het gebied onmiddellijk ten oosten van de gedemili tariseerde zone". President Johnson is gisteren nader ingegaan op zijn vredespogingen voor Vietnam. In Chicago verklaarde hij, dat hij de Zuidvietnamese president Thieu naar Washing ton heeft uitgenodigd om samen te zoeken naar middelen waarmee aan de oorlog een eind moet worden gemaakt. Thieu heeft zich akkoord ver klaard met de bombardementspauze, die hij evenwel een laatste poging noemde om Noord- Vietnam van de goede wil van het zuiden te overtuigen. De nieuwe aanvallen op Noord- Vietnam hebben toch bevreemding verwekt. Hoewel het Amerikaanse opperbevel niet had bekendgemaakt welk gebied van bombarde menten verschoond zou blijven, bestond toch de mening, dat de bombardementen zich niet verder zouden uitstrekken dan tot 20 kilometer van de gedemilitariseerde zone. Na de gisteren uitgevoerde bombardementen tot bij Tanh Hoa meent men te moeten aannemen, dat alleen de noordelijke helft van het land waar overigens 90 procent van de bevolking woont van bombardementen is gevrijwaard. Kennedy prijst de president WASHINGTON lReuter-AP) Presi dent Johnson beeft zich bereid verklaard een ontmoeting te hebben met senator Robert F. Kennedy om een eventuele samenwerking in het belang van de een heid van het land te bespreken. De presi dent zei bereid te zijn Kennedy te ont moeten op het moment dat het hem schikt. Kennedy had Johnson in een telegram tot een dergelijk gesprek uitgenodigd. Kennedy prees gisteren tijdens een pers conferentie het besluit van Johnson zich niet meer beschikbaar te stellen voor (ADVERTENTIE) Onzekerheid aan grens door nieuwe verkeersregels (Van onze correspondent) HENGELO Aan de grens met Duitsland in Twente bestaat de indruk, dat de Duitse controle-ambtenaren, nu het nieuwe vergunningenstelsel voor het beroepsvervoer in Duitsland is ingegaan, niet precies weten waar ze aan toe zijn. Nederlandse vrachtauto's, die volgens het nieuwe stelsel een vergunning (..witte kaart") moeten hebben, worden niet op deze vergunningen gecontroleerd. Er hebben al diverse vrachtwagens zonder „witte kaart", die moet worden afgege ven door het Nederlandse ministerie van Verkeer en Waterstaat, de grens over schreden. Buiten het Twentse grensgebied wor den de papieren wel gecontroleerd. Om dat de douaniers met de nieuwe maat regelen niet zo goed vertrouwd zijn, le vert dit aanzienlijke vertragingen op. De vereniging van Kamers van Koop handel heeft in een telegram aan staatssecretaris Keyzer (Verkeer en Wa terstaat) gevraagd om de vervoersover- eenkomst met Duitsland voor enige tijd op te schorten. Het opschorten van de overeenkomst zou de vervoersonderne- mers de gelegenheid geven zich beter aan de regeling aan te passen. (Van onze correspondent) HEER Een tankwagen met 40.000 liter propyleengas is binnen de bebouw de kom van Heer, nabij Maastricht op de rijksweg Maastricht-Vaals gestrand. Het iager van het rechter achterwiel van de trekker-opleggercombinatie was vastgelopen. Toen de chauffeur het be merkte zette hij de wagen aan de kant en waarschuwde de chemische bedrijven van de Staatsmijnen in Beek. Na enkele uren kon het lager worden vervangen en kon de tankwagen zijn reis voortzetten. herverkiezing. Hij noemde dit besluit een daad waarmee de Amerikaanse president het belang van het land boven zijn eigen belang stelt. Kennedy verklaarde voorts tijdens zijn rondreizen overal Amerikanen te hebben ontmoet die vurig naar vrede in Vietnam en naar verzoening in de Verenigde Sta ten zelf verlangen! De verkiezingscam pagne van dit jaar zal de richting be palen van de V. S. in de jaren zeventig. Hij zei te hopen dat de nieuwe vredes initiatieven met succes worden bekroond. Hij wil vrede zien in Vietnam, niet door capitulatie maar door onderhandelingen, waarbij rekening wordt gehouden met de behoefte van alle Vietnamezen de toe komst van hun land te bepalen. Vice-president Humphrey heeft nog geen antwoord gegeven op de vraag of hij zich kandidaat wil stellen voor de presidentsverkiezingen. In Mexico wei gerde hij vragen over zijn politieke toe komst te beantwoorden. Oud-gouverneur Wallace van Alabama verklaarde dat zijn kansen na het terugtrekken van Johnson sterk waren gestegen. Nixon waarschuw de Amerika voor de verleiding van een gecamoufleerde overgave, en gouverneur Reagan van Califomië verwacht van de bombardementspauze in Vietnam slechts meer Amerikaanse slachtofefrs. TEL AVIV (AFP) Twee van de drie lijkkisten, die de Jordaniërs op 28 maart bij de Allenbybrug over de Jor- daan aan de Israëliërs overdroegen, be vatten slechts zand. zo is officieel in Tel Aviv bekendgemaakt. De derde kist bevatte het lijk van een bij de jongste Israëlische militaire actie ver miste militair. Israël heeft bij het inter nationale Rode Kruis aangedrongen op stappen bij Jordanië de lijken van de twee andere Israëlische militairen als nog over te dragen. De Jordaniërs heb ben hierop nog niet gereageerd. Op 28 maart lieten de Israëliërs door bemiddeling van het Rode Kruis bij de Allenbybrug 12 Jordaanse militairen vrij, die op 21 maart krijgsgevangen waren gemaakt. De Jordaniërs zouden toen de stoffelijke resten van drie Is raëliërs overdragen. (Van onze correspondent) BREDA Elk jaar worden, vooral in Brabant, tientallen in België gedode bi- samratten over de grens gesmokkeld. Deze ratten worden opgekocht door de Nederlanders, die proberen de vijf gul den te bemachtigen, die in Nederland voor het doden van een bisamrat wordt uitgeloofd. Dit handeltje mislukt echter bijna al tijd. De beloning van vijf gulden wordt namelijk pas uitgekeerd wanneer de bij het Faunabeheer in dienst zijnde ratten vangers een onderzoek hebben ingesteld naar de achtergronden van de. vangst. Bij dit onderzoek vallen de vangers van Belgische bisamratten bijna altijd door de mand. Ze komen daarna op een zwar te lijst te staan. President Thieu van Zuid-Vietnam noemde de bombardementspauze geen zwakte van de regering. Hij verklaarde dat hij een algemene mobilisatie zou afkondigen wanneer Hanoi zich niet binnen enkele weken ertoe zou verbin den te ijveren voor een rechtvaardige vrede. Ook- zei hij geen ogenblik le twijfelen aan de vastbeslotenheid van president Johnson zich ertegen te ver zetten dat Hanoi zich met geweld van Zuid-Vietnam meester maakt. Thieu herhaalde zijn weigering met commu nisten een regeringscoalitie aan te gaan. In een toespraak te Chicago verklaarde president Johnson vurig te hopen dat zijn vredesboodschap door de leiders van Noord-Vietnam zal worden aanvaard. Wel zullen deze week in de Verenigde Staten 14.000 reservisten worden opge roepen als direct gevolg van het besluit nog 13.500 man naar Vietnam te zenden. De verkenningsvluchten boven Noord- Vietnam gaan gewoon door, ook boven het noordelijk deel van het land. Reacties De reacties uit communistische landen op de bombardementspauze zijn voorals nog weinig bemoedigend. Hanoi en Pe king hebben nog niet gereageerd. Het Russische persbureau Tass verklaarde (ADVERTENTIE) 1e ZONDAG NA PASEN STADSGEHOORZAAL EVERT CASTELEIN ZANDVOORT (ANP) Het ..1 april- genootschap" te Zandvoort heeft in de sociëteit Duijsthergast in Zandvoort de Prix de Joke 1968 bekendgemaakt. In de categorie humor in daad werd deze prijs (een bronzen „loeres") toegekend aan vier leden van het Utrechtse stu dentengezelschap Veritas, Henk van Driel. Piet Nooren, Jan Brunia en Paul van Geldrop. Zij hadden in de groen tijd een bezoek gebracht aan het NATO- kwartier AFCENT in Brunssum en daar zondar door de wacht opgemerkt te wor den de NATO-vlag vervangen door de Veritasvlag. Een eervolle vermelding ging naar de wielrenner Jos van der Vleuten, die tijdens de Tour de France door 'n gefingeerd bericht over de geboorte van zijn zoon de aandacht van de Franse televisie op de Nederlandse ploeg wist te vestigen. In de nieuwe categorie humor in beeld werd de bronzen loeres toegekend aan Eddy Posthuma de Boer uit Am sterdam voor zijn fotocollectie „Carna val". De Britse ochtendbladen brachten de opzienbarende besluiten ran president Johnson in grote opmaak. Hier een kijkje in het Londense krantencentrum Fleet Street. dat de eis van Hanoi tot volledige en onvoorwaardelijke stopzetting van de bombardement nog steeds wordt ge negeerd. Ook Praag noemde Johnsons besluit hoewel toe te juichen nog onvoldoende. In Londen verklaarde de Russische ambassadeur, na overleg met minister Stewart: „Mijn eerste reactie is dat de bombardementen niet volledig en niet onvoorwaardelijk zijn gestaakt". De Azjatische landen reageerden over het algemeen positief met uitzondering van Zuid-Korea en Thailand. ADVERTENTIE morgen voordeel pinda rotsjes 200 gram van 92 voor 79 niet duur we' heerlijk NEW YORK (Reuter) De verkla ring van president Johnson inzake Viet nam heeft gisteren geleid tot een forse stijging van de koersen op de New Yorkse effectenbeurs. Na anderhalf handel bedroeg de verhouding tussen koersverbeteringen en -dalingen onge veer tien op een. De omzet was groot. PRAAG De Christelijke Tsjecho-Slowaakse Volkspartij zal dezrr dagen een brief zenden aan de drie grote confessionele partijen in Nederland (KVP, ARP en CHU), waarin gevraagd zal worden om het herstel van de betrekkingen met de Tsjecho-Slowaakse zusterpartij. De partijleiding in Praag wil op korte termijn afgevaardigden van alle christen-democratische partijen in Europa uitnodigen voor een congres en intensief contact met deze partijen gaan onderhouden. Partij voorzitter Josef Plojhar is zondag op aandrang van het centraal comitë van de party afgetreden. In het vooroverleg heeft Plojhar, een ex-prlestcr, bedongen dat hU de titel „erevoorzitter" krijgt en zijn ambt van minister van Gezondheid voor lopig mag blijven vervullen. Het partijblad van de Tsjecho- Slowaakse volksparty, Lidove Demo- kracie (Volksdemocratie) zal vandaag een verklaring afdrukken, waarin de redactie mede namens een grote groep jeugdigen, intellectuelen en oud gevangenen, zal protesteren tegen deze compronilsoplossing. Het blad wil Plojhar helemaal van het politieke toneel laten verdwijnen, omdat de chris telijke kiezers geen vertrouwen meer In hem hebben en omdat Plojhar de goede betrekkingen met de katholieke en protestantse Kerken in de weg staat. De Tsjecho-Slowaakse Volkspartij is van oorsprong een katholieke party, maar is nu een partij van katholieken en protestanten, die zich op een socialis tische basis verenigd hebben. In sep tember zal een partijcongres gehouden worden, waarop een geheel nieuwe hrls- telijk socialistisch programma aan de afgevaardigden zal worden voorgelegd. Hierin zal onder meer de nadruk gelegd worden op het weer toelaten van kleinere particuliere bedryven. Tevens zal dan een nieuwe partyvoorzitter gekozen worden. Het voorzitterschap wordt nu waargenomen door de 65-jarige Antonin Pospiel, die een belangrijke rol heeft gespeeld in de christelijke vakbond in Tsjecho-Slowakye. Hy wordt echter als een overgangsfiguur beschouwd. Gisteren hebben de communistische Tsjechische schrijvers in Praag besloten i |4nd uiterlijk begin juli een eigen dagblad te groep. De 42-jarige dr. Josef Brestansky, eerste vice-president van het hoog gerechtshof in Praag, die aedert donderdag werd vermist, is vanmor gen dood gevonden. Zyn lichaam hing aan een boom in een bos by Blee. Het blad heeft momenteel een oplage van 185.000 exemplaren. Dageiyks moe ten enkele honderden exemplaren meer gedrukt worden. Over enkele weken zal <le 200.000 bereikt zyn. Gisteren werden in dit blad getuigenissen van priesters over het leven in de stalinistische ge vangenissen gepubliceerd. Frankrijk weigert Britse popgroep Auto beschilderd met Engelse vlag LONDEN (AP) Gisteren werd op nieuw een geschil vermeld tussen Enge- Frankrijk. toen een Schotse pop- taarvan de auto beschilderd wss de Rude Pravo. De communistische In tellectuelen sturen niet direct op een scheuring aan, maar willen een eigen geluid laten horen. Sommige intellec tuelen menen echter, dat het ontstaan van een tweede communistische party in Tsjecho-Slowakye op de duur niet ge heel uitgesloten mag worden. Een groep niet-communlstische schrij vers, waaronder veel jongeren en ook enkele zojuist uit gevangenissen ont slagen schrijvers, willen zich apart orga niseren. Het partyblad van de Tsjecho- Slowaakse Volksparty, Lidove Dcmo- kracie, zal deze schrijvers aantrekken om een intellectuele oppositie te vormen. werd I uggestuurd. De vier zanger.-,, bewonderaars van Sherlock Holmes, die hun groep „My dear Watson" noemen, waren op weg van Duitsland naar Frankrijk voor een optreden in een Frans radioprogramma. Zij telegrafeerden naar hun manager in Londen dat de Franse autoriteiten, die hen de toegang tot Frankrijk had den ontzegd, hiervoor geen reden had den gegeven. Een woordvoerder van de Franse ambassade in Londen zei ech ter; „Als de auto niet met Engelse vlag gen was beschilderd, was het voor hen een stuk gemakkelijker geweest het land in te komen". „Diep geschokt in adres aan heide Kamers Geen schoten Schoolvrij Ambtenaren blijven werken DEN HAAG, (A.N.P.) Prinses Mar griet zal zich voor haar bevalling laten opnemen in de kliniek voor verloskunde van het Academisch Ziekenhuis te llrecht. Prof. dr. W. P. Plate, hoog leraar in de verloskunde en leer der vrouwenziekten aan de rijksuniversiteit te Utrecht, xal de prinses bi) de ge boorte van haar baby tenyde staan. Prof. Plate zal daarbij worden geassis teerd door de kinderarts dr. J. Drukker, de anesthesist G. M. H. Nijhuis en de hoofdverpleegster mej. C. L. van Beuzekom. De bevalling wordt tegen het einde van de maand april verwacht. In verband met de te verwachten blijde gebeurtenis heeft de regering het volgende besloten: De officiële bekendmaking zal door de rijksvoorlichtingsdienst geschieden met medewerking van pers, radio en televisie. Na de officiële bekendmaking zal van alle rijksgebouwen de Nederlandse vlag met oranje wimpel tot zonsondergang wu.den uitgestoken Mocht de officiële bekendmaking na 16 00 uur 's middags plaats vinden, dan zal ook de volgende dag worden gevlagd. In het geval de geboorte op een zondag, dan wel op Goede Vrijdag, tweede paasdag of op de 4e mei plaats vindt, wordt op de dag erna gevlagd. De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Ged. Staten en de gemeentebesturen uit genodigd op bedoelde dag(en) op over eenkomstige wijze te handelen. Het zal op prijs worden gesteld als de bevol king eenzelfde gedragslijn zal volgen. D Besloten is voortaan by ge boorten van leden van het koninklijk huls af te zien van het geven van saluutschoten. Op onderwijsinstellingen kan als volgt vryaf worden ge geven: vindt de officiële be kendmaking plaats vóór of ge durende de schooltijd vóór S uur 's middags, dan diezelfde dag vrij; gebeurt dit na 3 uur 's middags, dan de volgende dag vrij; heeft deze plaats onder schooltijd na 3 uur. dan boven dien de rest van die dag vrij; bij de melding op een zaterdag voor 12 uur 's middags, dan diezelfde dag vrij; zaterdags na 12 uur, dan terstond en de daaropvolgende maandag vrij; bij de bevalling op een zondag of een daar mede gelijkgestelde feestdag kan vry af worden gegeven op de eerstvolgende werkdag. De eindexamens vinden ge woon doorgang. De ambtenaren zullen geen vryaf krijgen. D Volgens de wet moet de aan gifte van de geboorte door de vader worden gedaan aan de plaatselijke ambtenaar van de burgerlijke stand binnen drie dagen na de bevalling, zondagen, zater dagen en algemeen erkende feestdagen niet meegerekend. Volgens traditie fungeert bij de aan gifte van de geboorte van een lid van het koninklijk huls de burgemeester van de gemeente waar de aangifte plaats vindt als ambtenaar van de burgerlijke stand en wordt het kind tevoren aan deze ambtenaar en een tweetal getuieen getoond. Wie bij de geboorteaangifte ids getuigen zullen optreden, zal na de bevalling worden medegedeeld. arbeidstijdverkorting is volgens de bon-1 situatie vooi* de bouwvakarbeiders op de den noodzakeiyk gezien de bijzondere arbeidsmarkt een grote rol. De arbeids situatie |n de bouw zoals relatief zware tijdverkorting kan een verantwoorde by- weersomstandlgheden en de lange werk- drage leveren tot eliminatie van de sinds dagen met inbegrip van de reistijden, enige tyd bestaande overcapaciteit, al- By dit alles speelt de niet rooskleurige I dus de drie bonden. Treinongeluk Vannacht ia op het traject Mülheim-Duisburg een passa- gierstrein op een ploeg spoorbaanarbei ders ingereden met het gevolg, dat vier arbeiders de dood vonden en drie ern stig gewond werden. De drie houwvakhonden zyn diep ge schokt door het optreden van minister Rnolvink tegen de bouw-C.A.O. In een adres aan belde Kamers van de Staten- Generaal, dat de drie honden vanmorgen tijdens de grote protestdemonstratie in Den Haag aangeboden hebben, wordt de minister van Sociale Zaken verweten de byi gezet te hebben aan de voet van de vrije loonpolitiek. „Door het afwijzen van de pensioenverhoglng en van de kortere werkweek In de Iwiiw hrengt de minister de C.A.O.-verbeteringen terug tot 'n onaanvaardbaar minimum", aldus de algemene, dc katholieke en de chris telijke bond van bouw vakkers. In het adres aan de Staten-Generaal leggen de drie bonden er de nadruk op, dat de onderhandelingen over de C.A.O. de resultaten ervan voor verantwoor- delijkheid van het bedryfaleven zyn sinds de vrije loonpolitiek ingevoerd is. De bouwmyverheid heeft in volledige ov eenstemming tussen werknemers werkgevers besloten een kortere werk week toe te passen van een half uur dag. Verder onder meer om de pensioen- premie per 1 Januari 1969 te verhogen 1 procent. Deze overeengekomen verbeteringen zijn door de minister verbindend verklaard, omdat hy daar- repercussies verwacht in andere be- dryfssectoren. De bonden benadrukken echter, dat bijvoorbeeld de verhoging van de pensioenpremie overeengekomen is mede met de gedachte de besteding L de consumptieve sfeer te beperken. De de meest tot nadenken stemmende leuzen, die tvanochtend ■egedragen op de bowicvakkersdemonstratie

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1