S)e ftjidteGoti/tawt L. B. Johnson wijst zijn kandidatuur af BOMBARDEMENTEN N.-VIETNAM GESTAAKT LOOP VERKIEZINGSSTRIID GEWIIZIGD Instemming voor bou wdemon str atie Federalisme in België wint vooral ten koste van CVP JAMIN Dronken chauffeur drukt man tegen pui Man tracht meisje (6) te vermoorden IOVD:ONRUST NIET NODIG Lady Bird hielp met besluit Belgische verkiezingen in cijfers Meubelmaker doodt vader Rotogravure treedt toe tot VNU Wijzigingen verwacht in Tsjechische regering MYSTERIEUZE ERDW LINING BRESTANSKY Twee vermiste kinderen dood gevonden PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank NV., Leiden DIRECTIE: C. M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. ƒ4.45. p. kwart, ƒ13.35; fr. p. po6t ƒ16,20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes ƒ2,— Klachten bezorging: telefoon 33839 (18.00—19.00 u.) MAANDAG 1 APRIL 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN TIJDELIJK REGEN Half- tot zwaarbewolkt met tijdelijk regen Ma tige tot krachtige, aan de kust tot hard toenemende zuidwestelijke wind. Dezelfde of iets lagere tem peraturen. 59e jaargang, no. 17.410 Slachtoffers weekeind verkeer WASHINGTON (AP-Reuter) President Johnson van de Verenigde Staten I heeft in één redevoering aangekondigd, dat hij afziet van de kandidatuur voor het presidentschap en dat de bombardementen op Noord-Vietnam, met uitzondering van de gedemilitariseerde zone, gestaakt zullen worden, j Deze mededelingen zijn als evenzovele bommen ingeslagen. Algemeen wordt gijn besluit zich niet kandidaat te stellen gezien als een bekentenis dat zijn Vietnamees beleid heeft gefaald. De besluiten zijn van bijzonder veel invloed op het verloop van de strijd in Vietnam en op het verloop van de strijd om het presidentschap, die Johnson, naar de mening van politieke deskundigen, had kunnen winnen, ook al zou hij in alle voorverkiezingen worden verslagen. McCarthy, Kennedy en Humphrey staan nu op de voor grond als democratische kandidaten. AMSTERDAM De 24-jarige leer ling-accountant F. Steuncnbrink is in Amsterdam ernstig gewond ge raakt toen hij werd aangereden door een dronken automobilist, die na te gen een geparkeerde wagen te zfón gebotst niet zijn auto het trottoir op schoot. De wagen botste vervolgens tegen de pui van een lampenwinkel, waarbij het slachtoffer door de eta lageruit werd gedrukt. De jongeman werd opgenomen in het Wilhelmlna- g&sthuis en zal beide benen moeten missen. De automobilist, de 18-jarige behan ger E. B., moest door enkele agenten tegen woedende voorbijgangers wor den beschermd. De man gedroeg zich zeer aggress.- f én viel op het bureau twee te hulp geroepen artsen aan. Hfj vernielde een schrijfmachine en richtte schade in zijn cel aan. VAASSEN Op de weg Apeldoorn Zwolle zijn op een kruising twee personenauto's tegen elkaar gebotst. De inzittenden van één van de auto's, de 35-jarige heer E. T. Gerlag uit Schiedam en de 42-jarige heer N. van Galen uit Den Haag, waren op slag LEMSTERLAND Het 13-jarig meisje A. Koopmans is om het leven gekomen, toen zij op het Bronpad in Lemsterland met de fiets links af sloeg en door een auto werd aan gereden. NA AANRANDING HAREN De 33-jarige werkloze fa brieksarbeider Harmannus P. uit Gronin gen. heeft bekend zijn 6-jarig achter nichtje te hebben aangerand en daarna te hebben geprobeerd haar te verir den. De nian is naar Haren overgebracht, nadat hij in Amsterdam was gear resteerd. Morgen zal hij voor de officier van Justitie te Groningen worden ge leid. Uit het politieverhoor is gebleken dat hij op maandag 18 maart het meisje bij een kleuterschool in Groningen heeft opgewacht. Hij heeft het kind meegeno men naar het huis van zijn moeder, bij wie hij inwoonde. Wetende dat zijn moe der niet thuis was heeft hij ontucht met het meisje gepleegd, 's Middags heeft hij haar op de fiets meegenomen naar Zuidlaren. Daar is hij nog met haar in een café geweest. In de buurt van Haren heeft hij haar, na haar opnieuw te heb ben aangerand, geprobeerd te wurgen met een touw. Toen het kind geen teke nen van leven meer gaf liet hij het ach ter in de veronderstelling dat het dood was. Inmiddels was de Groningse poli tie met een speurtocht begonnen. Het meisje was evenwel slechts be wusteloos geraakt en kwam weer bij. Zij werd gevonden door een landbouwer. Toen P. hoorde dat het meisje nog leef de en met verwondingen aan de hals in het academisch ziekenhuis was opgeno men, nam hij de benen. Hij is liftend naar Amsterdam gegaan. De eerste nacht bracht hij door op straat en de olgende dag is hij naar het Leger des Heils gegaan, waar hij onderdak vond onder een valse naam. Na de publikatie rees er argwaan te gen hem. De politie werd getipt en vrij dagavond kon hij worden gepakt. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Verschillende organisaties hebben hun instemming betuigd en zullen meewerken aan de demonstratie van bouwvakkers, die morgen in Den Haag wordt gehouden. Het jongerencontact van de Algemene Ne derlandse Bond van Bouwnijverheid heeft alle jonge bouwvakkers opge roepen aan de demonstratie mee te doen. Den Haag. De bondsraad meent, dat protestmarsen vaak ongewenste neven gevolgen hebben en, dat ze niet tot het gewenste resultaat kunnen leiden. Johnsons besluit zich niet meer kandi daat te stellen is „onherroepelijk". Er stonden tranen in zijn ogen toen hij de onverwachte verklaring aflegde. Hij sprak, terwijl de ogen van zijn gezins leden op hem gericht waren. Toen hij uitgesproken was. stond ladv Bird op en omhelsde hem. Zijn dochter Lynda deed geen moeite haar tranen te bedwingen. Naai- het schijnt heetf Johnsons vrouw, lady Bird, zeer vee] tot Johnsons besluit -te hebben bijgedragen: zij zou hem ook geholpen hebben bij de tekst van de ver klaring waarin hij de kandidatuur afwijst. Wat Johnson na het beëindigen van zijn amtsperiode gaat doen, weet hij nog niet of wil het althans niet zeggen. Hij ont kende, dat zijn besluit iets te maken heeft met zijn gezondheidstoestand. Voor vele van zijn politieke vrienden en zeker voor zijn vijanden was John sons besluit volkomen een verrassing. Alleen Humphry was ervan op de hoogte en politieke deskundigen verwachten dat Humphrey, thans vice-president, in het centrum komt van de pogingen om de kandidatuur uit handen van de „duiven" te houden. Humphrey betreurt het Nlxon, de veirmoedelijke republikeinse j kandidaat, meent dat Johnson nu zijn i Invloed binnen de partij kan versterken. „Onderschat verder Humphrey niet", waarschuwde Nixon, die verder niet wilde zeggen of zijn kansen nu beter zijn ge- McCarthy, die een democratische gooi naar het. presidentschap doet en een tegenstander is van Johnsons Vietnam- politiek vond het „een moedig besluit, dat de kiezers voor een moeilijke keuze stelt". Robert Kennedy was zo verbaasd dat J hij geen onmiddellijk commentaar had. I Hij zou vanmiddag om vier uur een pers- j conferentie huoden. Het stopzetten van de bombardemen- I ten betekent, dat er geen aanvallen meer zullen worden gedaan op Hanoi en Hai- phong. De staking is inmiddels ingegaan. Het besluit is de Zuidvietnamese leiders nogal zwaar op de maak gevallen. Hier aan deed de mededeling dat de VS-troe- I penmacht op 550.000 man wordt gebracht weinig toe. Mocht Hanoi positief reage ren op het staken van de bombardemen ten, dun is ambassadeur Averell Harri- mande gene die namens Johnson de on derhandelingen zal lelden. Eventueel bij gestaan door Llewellyn Thompson, die onlangs voor overleg uit Moskou naar Washington is gekomen. Sommige waar nemers geloven evenwel dat de gemaakte uitzondering, namelijk de gedemilitairi- seerde zone, waar de infiltraties een di recte bedreiging voor de Amerikaanse troepen vormen, door Hanoi wellicht aan gegrepen wordt als voorwendsel niet op i het Amerikaanse gebaar in te gaan. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur, nummer 33839 en per speciale koerier wordt o de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent. Ook het onafhankelijk verbond van be drijfsorganisaties (OVB) staat geheel achter de voorgenomen bouwvakdemon stratie, die gehouden wordt als protest tegen het afwijzen van de bouw-CAO door minister Roolvink. Verder hebben Nederlandse organisa tie van werkers in de- bouwnijverheid, de Haagse stukadoorsvereniging, de lan delijke vereniging van hei- en funde ringswerken en de stukadoorsvereniging Leiden en omstreken hun leden opgeroe pen mee te demonstreren. Het hoofdbestuur van de jongerenorga nisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) is van mening, dat de werktijdverkor ting, zoals die is opgenomen in de on verbindend verklaarde bouw-CAO de huidige sociale onrust onder de bouw vakkers niet waard is. Het algemeen be lang had volgens de JOVD 'n belangrij ker rol moeten spelen dan 't eigen be lang van de bouwvakkers. De bondsraad van de Nederlandse Christelijke Bond van werknemers in de hout- en bouwnijverheid zal geen mede werking verlenen aan de protestmars in Charles Robb, de schoonzoon van Johnson to als militair tiaar Zuid-Vietnam vertrokken. Hij werd uitgeleide gedaan door zijn vrouw Lynda Bird. BRUSSEL (A.N.P.). Officiële be rekeningen gaven vanmiddag de vol gende verdeling van de 212 zetels van de nieuwe Belgische Kamer van Volks vertegenwoordigers Christelijke Volkspartij (C.V.P.): 69, verlies 8. Belgische Socialistische Partij (B.S.P.): 59. verlies 5. Partij voor Vrijheid (P.V.V.): 47, verlies 1. Communisten: 55. onveranderd. Volksunie: 20, winst 8. F.D.F.'Waalse Beweging: 12. winst 7. Unie van Linkse Socialisten: 0, verlies 1. BRUSSEL Na de verkiezingen, die forse winsten hebben opgeleverd voor de extreem Vlaamse en extreeip Waalse partijen en die aan de Christelijke Volkspartij opnieuw een enorme klap hebben toegebracht, Is koning Boudewijn van daag begonnen met het raadplegen vfcn zijn adviseurs. De Vooruitgang I P°,itici ZÜ" somber gestemd. Zoals te verwachten viel beeft de uitspraak van de kiezers de oplossing van de vele pro- blemen alleen nog maar moeilijker gemaakt, juist omdat de winnende partijen het federalisme in hun banieren hadden I geschreven. (Van e correspondent) ROTTERDAM De 56-jarlge uitvoer der J. H. is In zijn huis in de Woutrina- straat in Rotterdam-Overschie door zijn zoon. de 23-jarige meubelmaker Mario H. met een rookstandaard om het leven gebracht. De uitvoerder kwam zaterdag avond om zeven uur thuis, waarna een ruzie ontstond tussen hem en zijn echt genote. De jongeman kwam van boven en greep kort daarna een rookstandaard waarmee hij zijn vader een dodelijke slag op het hoofd toebracht. De uitvoer der moet direct zijn overleden. Zelfs Volksunievoorzitter Van der Elsl. wiens partij kan bogen op een winst van zes zetels, verklaarde ronduit, dat zijn land een bijzonder moeilijke periode tegemoet gaat. Oud- eerste minister Theo Lefèvre en demissionair minister De Saeger, beiden topmannen van de CVP. stelden onomwonden nieuwe verkiezingen in het vooruitzicht. De verkiezingen hebben de volgende sprekende resultaten opgeleverd De Christelijke Volkspartij (CVP), die uiteen gevallen is in een Vlaamse en Waalse Vleugel, heeft die breuk moeten betalen met een zeer groot stemmenverlies in het Vlaamse land en een iets kleiner verlies in Wallonië. Het verlies van de CVP zou nog groter zijn geweest, ais in het eerste kiesdistrict Brussel eerste minister Paul vanden Boeynants niet een enorm persoonlijk succes had geboekt Zijn Vlaams-Waalse kartellijst, onder de vlag van de CVP. sprak zeer veel kiezers aan. De Franstalige CVP-lijst in Brussel vormde een mislukking en behaalde geen enkele zetel. Het extreem Franstalige Front Démocratique Franco phone (FDF) ging in Brussel met de grote winst strijken. Dit vooral ten koste van de liberalen, die in het hele land trouwens bij de zeer hoog gespannen verwachtingen achter bleven, ook al werd de enorme winst die in 1965 werd be haald, geconeolideerd. Premier Vanden Boeynants, die in uitbracht, heeft dank zij het succes van partij in de hoofdstad kunnen voorkom van de C.V.P. catastrofale vorm De socialisten, die in de afgelopen twee jaar in de op positie waren, hebben in Vlaanderen en dan vooral in de economisch zwakke gebieden als West-Vlaanderen en Limburg winst kunnen behalen, ten koste van de libe ralen en de Christelijke Volkspartij. In Wallonië verloren de socialisten bijna overal. In het nieuwe parlement treedt ten gevolge van de winst van de kleine Waalse en Vlaamse partijen een duidelijke radica lisering op. Niet onbelangrijk is. dat er in de nieuwe Kamer zeker 35 echte federalisten zullen zetelen. Hoewel de twee derde meerderheid van de traditionele partijen CVP, so cialisten en liberalen gehandhaafd blijft, waardoor althans in cijfers gemeten de grondwetsherziening mogelijk is, mag worden verwacht, dat liet werk van het parlement d^or de versterking van de kleinere en extreme partijen zeer be- moeilijkt zal worden. Leidende politici spraken in hun commentaar op de verkie- zingsuitslug van de wenselijkheid om te pogen een regering van nationale eenheid te vormen. Een regering, die zou j steunen op de drie traditionele partijen: de CVP, de liberalen en de socialisten. Om zo ver te komen zal er echter wel heel wat water in de diverse partijwijnen gedaan moeten worden. Van essentieel belang voor de onderhandelingen tussen de partijen is de positie van de CVP. Voordat die partij met andere partijen rond de tafel kan gaan zitten, zal eerst de vraag moeten worden beantwoord of het nog mogelijk is de eenheid in dc CVP te herstellen. Eerste minister Vanden Boeynants, die een ongekend persoonlijk succes bevocht, zal bij de beantwoording van die vraag een zeer gewichtige rol LEIDEN (A.N.P.). De raad van bestuur van de Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven N.V. te Aerdenhout en de directie van de Nederlandse Roto- Eva en Tclevizler, delen mee dat zij tot overeenstemming zün gekomen inzake een nauwe onderlinge samenwerking. Sinds enige tijd was de directie van de Nederlandse Rotogravure Maat schappij tot de overtuiging gekomen dat een verdere voorspoedige groei van de onderneming het beste gediend zou zijn, indien aansluiting zou kunnen worden gevonden bij soortgelijke ondernemingen teneinde de technische ontwikkelingen in de grafische industrie gezamenlijk tegemoet te treden. De Nederlandse Rotogravure Maat schappij N.V, zal op het terrein van kwaliteitswerk in koperdiepdruk zijn eigen vooraanstuande plaats blijven in nemen en uitbouwen, Ook als uitgever van een eigen pakket tijdschriften zal de Nederlandse Rotogravure Maat schappij zich als zelfstandige vennoot schap blijven ontwikkelen. Terzake van hel overnemen van de aandelen van de Nederlandse Rotogra vure Maatschappij N.V. is tussen de be sturen van beide ondernemingen over eenstemming bereikt, aldus een geza menlijk communiqué. PRAAG Reuter-A.P.). Naa. verwacht- zal het centrale comité van de Tsjecho-Slowaakse com munistische partij, dat vandaag bijeenkomt, de premier en de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie uit hun functies ont heffen, Als de meest waarschijn lijke opvolger van premier Lenart wordt Oldrich Cernik genoemd. Groot opzien heeft in Tsjecho-Slowa kije de geheimzinnige verdwijning ge wekt van de 42-jarige vice-president van het hooggerechtshof, dr. Josef Brestan- sky, die belast is met de rehabilitatie van mensen, die in de stalinistische periode veroordeeld zijn. Hij verliet afge lopen donderdag het gerechtsgebouw orn naar een communistische bijeenkomst ti gaan en is sedertdien spoorloos. Vorig* week had hij nog een uitvoerig vraag gesprek gehad met het dagblad Prua over het „herstel van onrecht". Aange nomen wordt dat hij wist wie achter do schermen een rol hebben gespeeld bij WOLVERHAMPTON De twee ver- de stalinistische zuiveringen en op wien in Wolverhampton, naar last het eerherstel In 19fi;t grotendeel jv. illlgers en 500 politie- in het geheim plaats had. Hij had ook ht hebben, zijn dood ge- 1 toegang tot alle documenten, de zuivc- •n rioolzuiveringsinstallatie j ringen betreffende. De geheimzinnig* onlngen Er zijn geen aan- verdwijning roept herinneringen op aan vijzingen van een misdrijf. De kinderen, de vermissing van Charles H. Jordan t jaar oud. moeten door de draadver- een directeur van de Amerikaans-jood». 'Perring zijn geklommen en in de in- hulp, die op een avondwandeling vei ►•lak bij de stallatie zijn gevallen. tAnVRRTEHTIE morgen voordeel engelse snijcaramels 25Ö gram van 79 voor 69 niat duur te/u! heerlijk i dween en wiens stoffelijk overschot j dagen later uit de Vltavarlvicr weid opgehaald. Deze zaak is nooit opge helderd. Zoals zaterdag ln een deel van onz edities vermeld, is generaal Svoboda tot president gekozen en becdigd. Berichten dat hij een hartaanval zou hebben ge had. bleken uit de lucht gegrepen. Als voornaamste punten van de Tsjechische buitenlandse politiek noemde hij: trouw aan het bondgenootschap met de Sovjet unie en samenwerking met de Europese landen met een ander sociaal systeem.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1