S)e CeidóeGoii/fcci/nt Kiezer moet politicus vertrouwen Morgen DAF INRUIL SHOW Grote partijpolitieke problemen: WEGLOPERS, JONGEREN EN 18 Leden hebben recht op inbreng Verschuiving van belastingdruk niet voor 1970 JAMIN Nieuwe voorzitter van K. V.P. mr. A. v. d. Stee op bestuursraad: Probleem rond AOW opgelost Israël en Jordanië zeven uur slaags Buitenlandse rijles voor nieuwbakken DANSEN Bezit U een giro-rekening? v. d. Water DANSEN chauffeurs DANSMIDDAG van 12-17 uur AUTO FOREHOLTE OFF. DAF-DEALER PRINS BERNHARDSTRAAT VOORHOUT - TEL 7341 PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 130015 en 25594 - ADVERTENTIEAFDELINQ 20826 IGIRO 10 30.03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden J piRECTTE: C. M DRABBE - J. F. J. M KOENS HOOFDFIEDACTEUR: L. C. J. ROOZEN JONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; mnd. ƒ4,45. p. kwart, ƒ13.35; fr. p. post ƒ16.20 iDVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes 2,— Jachten bezorging: telefoon 33839 (18.00—19.00 u.) f ATERDAC. 30 MAART 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN AFKOELING De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot hedenavond: Aanvankelijk nog warm en zonnig weer. maar later op de dag meer bewolking en kans op wat regen en afkoeling door binnenstromende koudere lucht Zwakke tot matige wind, aanvanklijk zuidelijk, later van zee. 59e jaargang, no. 17.409 I' (Van onze parlementaire redactie) UTRECHT. De 39-jarige nieuwe voorzitter van de K.V.P.. mr. A. P. J. M. M. van der Stee uit Arnhem opvol ger van mr. P. Aalberse heeft de K.V.P. vanmiddag in Utrecht opgeroepen alles in het werk te stellen om de kiezer het vertrouwen in de politiek en de politicus terug te geven „Daarom is de presentatie van ons beleid een van de belangrijkste zaken. De geloofwaardig heid van de politiek en de politici is 'een veel verdergaand vraagstuk dan dat van de duidelijkheid", zei mr. Van der Stee, 's morgens door de bestuursraad in aiJn functie gekozen, over deze materie. Hij riep de leden van zijn partij op zich zoveel mogelijk bezig te houdeft met de politieke vraagstukken om op deze manier mee te helpen aan het be palen van het K.V.P.-standpunt in deze raagstukken. Daarbij achtte hij het contact tussen de top en de leden bijzon- Ier belangrijk. „Het streven van de C.V.P. moet in ieder geval gericht ilijven op een consequent-vooruitstre- end christelijke volkspartij, samen met .R. en C.H.U.". Mr. Van der Stee weet de vele span- lingen binnen de partij niet alleen aan verscheidenheid van inzicht, maar rooral aan een gebrek aan onderling ertrouwen. „Wij moeten aanvaarden. a de partij verschillend gedacht vordt over verschillende zaken, maar laarbij moeten wij voorkomen dat dit eidt tot wantrouwen in eikaars bedoe- ingen en tot allerlei tegenstellingen. Wen moet bereid zijn zich te laten over- uigen en zich neer te leggen bij de jeslissingen van de meerderheid", aldus euwe K.V.P.-voorzitter, die er in lit verband op wees. dat de op de •artijraad van Arnhem aangenomen esoluties volledig uitgevoerd moeten De radicalen moeten hierin in belang rijke mate bijdragen. Het feit, dat een lantal radicalen de partij verlaten heeft Reeds eerder hebben deze bewinds lieden te kennen gegeven, dat een zekere verschuiving van de belastingdruk van inkomstenbelasting naar omzetbelasting wenselijk zou zijn. Thans hebben zij echter opgemerkt, dat men zich hiermee nu ook weer niet moet haasten. Een ta riefsverhoging van de omzetbelasting reeds op 1 januari a.s. zou, omdat dan ook al het nieuwe OB-systeem Ingaat met daarmee annex een zekere prijs verhoging, de prijsbeweging wel eens i onevenredig kunnen versterken. De ml- wi» nlater én «tantaaecretarls denken dan ook volgen Men acht in politiek schrijven, maar of de KVP-radt- rechtlijnige politieke K.V.P.- of me: Worden zij gekozen, bestuur De aanhang vermin meer aan de datum van 1 januari 1970 Den Haag de kans bijzonder calen daarover in dit stadium denker is, die zich overal by zal ondanks de tegengestelde op- dert, of verliest zijn belangstel- He, doe, VJin de verschuivingsoperatie B - ook zo enthousiast zijn, valt te neerleggen. Dit geldt evengoed vattingen, die zijn blijven be- ling. Een groot aantal jonge- irlementaire redactie DEN HAAG KYT-bcstuur, dat vandaag door Onder voorzitterschap van Aal- de bestuursraad in Utrecht ge- berses opvolger mr. A. K.V.P.-radicalen. Een aantal raad al peilen, hoe het zal gaan, representanten van deze groep Want de heer J. A. Copray uit K.V.P. is in het nieuwe bestuur opge- Amsterdam, lid van het demo- raadvry veel vooruitstrevende opgenomen zyn. Van de K.V.P.-radlcalen ordt, staat ste uur af al voor grote party- polivieke problemen. Vanavond «eken ook de vraag te beaiu- nog zal het bestuur namelijk woorden, of deze partij of de KVP-leden groep-Comvenherg in de partij blijven of het voorbeeld van de groep Aarden-Bogaers zullen besttuur de komende beeld de nieuwe vice-voorzit- didaat voor het nieuwe partij ter Th. Laan uit Hem-Venhul- bestuur. Verder is zen (N.-H.(in de plaats ge- uit Brussel, eveneens lid var doorgaan met het gesprek bin- komen van drs. Bogaers, die het democratisch centrum Ne- de 18 of niet. Een groot zoals bekend weigerde deze derland, kandidaat functie te aanvaarden, het bestuur zal verder gesprek zeker onder- de breuk volgde) niet direct de nieuwe politieke koers wil- F. Crljns len. Een nieuwe koers, die moet aanslaan vooral b(J de jongeren. Zy moeten straks immers het de par- kader en het ledental bieden. En dit is ln feite he«t vierde pro- :ij hun kandidatuur bleem voor het nieuwe K.V.P.- :y gekozen, bestuur. De aanhang vermin- (Van o r parlementaire redactie) DEN HAAG De bewindslieden van Financiën achten de belastlngvrUc voet voor de inkomstenbelasting stellig te laag. io hebben z(j de Tweede Kamer desgevraagd meegedeeld. ZU onderzoeken daarom de mogelijkheid een deel van de verlaging van de Inkomstenbelasting, die mede een verhoging van de belastingvrije voet tal inhouden, zo vroeg mogelijk te laten ingaan. liet probleem van de AÖW-ultkeringen. die onder de belasting dreigen te vallen, zal daarbU tevens worden betrokken. de N.K.V.'er F. v. d. Gun sta; HHRH de nieuwe penningmeester hem Men heeft de laatste tyd enke- aanhang binnen de A.R. de op- de Eindhovenaar mr. J. G. A. .- vatting, dat de drie partijen Janssen, die byzondei dicht i de partyraad te Arn- ren staat voor de keuze lid le keren geprobeerd stemming te verkrijgen met K.V.P. het democratisch centrum Ne- j de opvattingen van zijn Bra- gevaardigden eerst moeten bewijzen, welke bantse radicale naamgenoot fractielid van de radicale par tij, drs. Janssen, staat. Het derde belangryke probleem Men kan vandaag tijdens de zowel ln het de verschillende de K.V.P. te worden, of zich bij een andere party voor namelijk Radicalen en D '66 i te sluiten. Het nieuwe be- Couwenberg, contacten, die op stuur krijgt weinig de trouw gebleven verkiezing door de bestuurs partybe- nieuw „Arnhem" kan bet- als ln de nieuwe party- worden verandert hieraan volgens mr. Van der I Stee niets. Over enige maanden zal de partijraad zich in ieder geval moeten uitspreken over de rapporten van de groep 18, om daarna het gesprek binnen de achttien eventueel voort te zetten. In zijn afscheidsrede als voorzitter had mr. P. Aalberse hierover ook al gesproken. Ook hij achtte het herstel van vertrouwen de noodzakelijke voor waarde om goed met het nieuwe be stuur te kunnen werken. De scheidende voorzitter verdedigde zich in deze bUeenkomst opnieuw tegen de opmerkingen van drs. J. M. Aarden, dat het K.V.P.-bestuur namvelüks iets gedaan had om de ideeën binnen de partij naar voren te brengen. Mr. Van der Stee haalde in zijn ver kiezingsrede vertier nog de benarde financiële positie van de K.V.P. aan. In dit verband sprak hij, ondanks zijn eerdere kritiek op de bedelbrief-De Quay, waarderend over deze groep, die „zich persoonlijk inzet om verbetering te brengen in onze financiën Op langere termijn moet de K.V.P. zich volgens hem bezinnen over de vraag of het politieke werk of onderdelen daarvan wellicht door de overheid ge subsidieerd moeten worden. (Zie ook paf/. 7) CADVERTENTIE gesort. chocolade '2S2 eitjes ISO gram 109 niet duur wel heerlijk TEL AVIV-AMMAM, (Reuter. AFP) Israëlische en Jordaanse troepen hebben elkaar gisteren ruim zeven uur lang over de Jordaan heen met artillerie bescho ten. terwül Israëlische vliegtuigen in golven de stellingen van de tegenstander bestookten. De strijd speelde zich af over een front van 120 km, in het hele Jordaan-dal tussen het Meer van Galilea en de Dode Zee. Bü het vallen van de avond kwam aan de gevechten Israël heeft een klacht ingediend bij de Veiligheidsraad, waarin het Jordanië ervan beschuldigt te zijn begonnen. Het vroeg echter niet om een bijeenkomst van de raad. Jordanië heeft ook een klacht ingediend en een bijeenkomst van de Veiligheidsraad gevraagd. Deze zou in de vroege ochtend bijeenkomen. Het was de hevigste botsing sinds de Israëlische actie op 21 maart op Jordaans gebied tegen bases van de Palestijnse verzetsorganisatie El Fatah. De Jor- daniërs zeggen zeven Israëlische vlieg tuigen te hebben neergeschoten en de Israëliërs zware verliezen aan tanks en andere rupsvoertuigen te hebben toege- Bespreek vroegtijdig i (ADVERTENTIE) „DE STAD ROM IE WARMOND ZATERDAGAVOND THE BUFFOONS ZONDAGMIDDAG en ZONDAGAVOND THE GROOVY'S plaatsen. TELEFOON 01711-818 of 309 echter niet zijn de reële inkomsten verdeling tussen de inkomensgroepen te veranderen ten ongunste van de lagere inkomens Voor de bestemming van de 30 miljoen gulden per jaar, die volgens schatting als gevolg van het nieuwe OB-systeem beschikbaar komt, hebben de bewinds lieden nog geen vastomlijnde plannen. Zij donken in de eerste plaats aan de mogelijkheid van een vervroeging van de inwerkingtreding van de verlaging van de inkomstenbelasting of een ge deelte ervan in het kader van de ver schuiving van de belastingdruk van de inkomstenbelasting naar de OB. In de tweede plaats zo i conjuncturele aan- ff wending mogelyk zijn, enerzijds door de I meeropbrengst te gebruiken voor al- remming van de conjunctuur, anderzijds ter stimulering ervan door in de over gangstijd een grotere aftrek van de OB op bedrijfsmiddelen mogelijk te maken. 1ADVERTENTIE1 STADGEHOORZAAL Zie pagina 14 FORD (ADVERTENTIE) /*)JA... GEZELLIG DANSEN I i IEDERE ZONDAG 8—11 UUR I M ANT. CLUBHUS LEIDEN Entree 1.75 OMDANS ^J^MVntOEGSTGEEST TO BETAAL AUTOMATISCH Betaal dan het abonnementsgeld op De Leidse Courant door middel van een periodieke overschrijving. U bespaart dan maandelijks of per kwartaal een hoop moeite en kosten. Verstuur daarom vandaag nog onderstaand invulformulier aan de abonnementen-afdeling van De Leidse Courant. Papengracht 32. LEIDEN. ondergetekende wonende gironummer verzoekt toezending van een machtigingsformulier automatische girering. De rekeninghouder Speurtocht naar twee ontvoerde jongetjes WOLVERHAMPTON (AP) Tweedui zend Britse burgers helpen vijfhonderd politiemannen bij het bezoeken naar twee jongetjes van drie Jaar die volgens de laatste berichten in ren auto zouden zijn meegelokt. Mark Jones en Edward Timmlns zijn mderdagavond verdwenen. De politie, .lie door speurhonden wordt geholpen, lad via de plaatselijke radio vrijwilli gers opgeroepen om in de bossen cn hei rond Wolverhampton naar de jongetjes te zoeken. Terwijl kikvorsmannen kanalen en me ren afzochten heeft de politie meege deeld dat twee andere jongetjes hebben verteld dat zij aangesproken waren door een man in een auto. De woordvoerder zei dat nog niets op een misdrijf wijst, maar dat wel met elk uur de vrees over de veiligheid van het tweetal toeneemt i'/pn teas het niet alleen Ook apen amuseren zich kostelijk in het warme zonnetje. In Amsterdam liet een eigenaar van drie apen zijn beesten uit. Hef kostte hem de odigi eite terug n ADVERTENTIE Voor GOUD Juwelier Haarlemmerstraat 181 H3SIXVWOXRV IVVXaa - N3XSOH HVVJS3H - iiosixviMOxnv Tvvxan (ADVERTENTIE) IADVERTENTIEi ZONDAG 31 MAART Aanvang 8 uur. EINDHOVEN (ANP) Het jongste Zaal J. HEEMSKERK ROELOFARENDSVEEN ervaring bij te brengen stamt uit Eind hoven. Een onderofficier van de lucht macht (sergeant-majoor XV. M. Tilburgs) begint maandag 1 april en het is geen grap met (lrielandentochtcn voor j nieuwbakken chauffeurs. Zij die pas in het bezit van een rijbe- wijs zijn gekomen (en dus nog nauwe- lijks of geen praktische rij-ervaring heb- I ben) kunnen bij de Eindhovense ser- i geant-majoor terecht voor een voortge- j zette rij-opleiding. De sergeant-majoor j maakt zelf tochten mee naar het bui- 1 tenland. The Flying Birds 'ADVERTENTIE) Hotel DE BEURS N O O R D W IJ K IEDERE ZONDAG 31 MAART MANS WORLD 7 APR11. THE RUNAWAYS Entree 2. JONGETJE IN SCHUUR VERBRAND (Van onze correspondent) BERGEN OP ZOOM De 4-jarige Jopie Pistorlus uit Bergen op Zoom is gistermiddag omgekomen, toen brand uitbrak in een schuurtje, waarin hij speelde Toen de brand ontdekt werd was het al te laut om het jongetje nog uit de vuurzee te redden. Do brand is vermoedelijk ontstaan doordat de kleu ter in het (grotendeels houten) schuur tje met vuur speelde. Het schuurt)* brandde geheel uit. Dr. Barnard wil lever transplanteren JOHANNESBURG (AP) De hart chirurg. professor Cristlaan Barnard ïal mogelijk binnen zes weken op een Jon getje van acht maapden een levertrans- plantatle toepassen. Het Afrikaanse dagblad Vaderland schreef vrijdag dat Barnard de oudera van b*t kind, de heer en IMYTOU* M J. Vos. uit Johannesburg geschreven heeft om hen op de hiK»gte te stellen dat het jongetje Marius binnen zes we ken naar het kinderziekenhuis van het Rode Kruis in Kaapstad overgebracht zal worden voor een definitieve beslis sing over een lcvertransplantatle na overleg met de leden van de harttrans- plantaticplocg. IADVERTENTIE1 Een ptooti» dat ha* laar* en echriiven. De horde vaderlander al dan niet menaire bddrager, too. na uren haeeen. praten raken, drinken en weer hanen moegentreden. In het halet ran de ochtend werd hek rulturrlc b,,lt,r erbë naergegoaid. Sdirgrerebal 196S liOp pagina 7 vindt u nog wat indrukjee van dit taaMiga i een teert Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur, nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alanog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wend* men atch tot de agent.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1