Gewondenvervoer per helikopter OLGA LABOUR RAAKT 3 ZETELS KWIJT Novotny ontslagen uit partijluncties PROEF OP YPENBURG EN SOESTERBERG SIMCA JAMIN NKV ziet in CNV evt. fusiegenoot Eerste vrouw voor ruilhart opgenomen Jonge liefde onder jonge loten... Protestmars in Memphis ontaardt in plundering Ongenoegen over politiek Bezit U een giro-rekening? Gero-cassettes v. d. Water LOCOMOTIEF BOTST OP AUTOBUS In Groote Schuurziekenhuis Akkoord over trendvoorschot ambtenaren DAF INRUIL SHOW AUTO FOREHOLTE Vader gooit jongen zuur in gezicht PAPENGRACHT 32-LEIDEN P06TBÜS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 5 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIRECTIE: C. M. DRABBE - J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. ƒ4.45. p. kwart, ƒ13,35; fr. p. po6t ƒ16.20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes 2,— Klachten bezorging: telefoon 33839 (18.00—19.00 u.) VRIJDAG 29 MAART 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN MEER BEWOLKING De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Droog en overwegend zonnig weer, maar later op de dag meer bewolking. Zwakke tot matige wind tussen zuidoost en zuidwest. Aanvankelijk nog weinig verandering in temperatuur, later van uit het westen binnenstromende koudere zeelucht. 59e jaargang, no. 17.408 (Van ome parlementaire redactie) DEN HAAG Bij wijze van proef wordt zowel op het vliegveld Ypenburg als op dat van Soesterberg een helikopter gereed gehouden voor het vervoer van verkecrsgewonden. Hierbij zijn o.m. artsen en gediplo meerde ziekenverplegers ingedeeld, die op het eerste alarm kunnen opstijgen. Na de proeftijd zullen de ministers van Defensie en van Sociaie Zaken en Volksgezondheid overleggen of het beschik baar houden van deze helikopters definitief wordt, of uit breiding nodig is, of dat de proef negatief uitgevallen is. De militaire artsen en ziekenverplegers staan met de helikopters beschikbaar voor eerste hulp bij verkeersongevallen. Geruime tijd geleden heeft de minister van Defensie al een dergelijk aanbod gedaan aan zijn collega's van Sociale Zaken, dit mede op verzoek van instanties die betrokken zijn bij hulpverlening aan verkeersslachtoffers. Een en ander blijkt thans uit de schriftelijke stukken van het overleg, dat minister Den Toom en zijn staatssecretarissen gevoerd hebben met de Tweede-Kamercommissie van Defensie. In dit overleg werden verschillende zaken besproken, die tijdens de behandeling van de Defensiebegroting niet voldoende aan de orde waren gekomen. (ADVERTENTIE) de diep-slaap matras waarop u ook echt uitrust! BETAAL AUTOMATISCH (ADVERTENTIE) BESPAAR KOSTEN BETAAL AUTOMATISCH NA WITTE BENZINE OOK WITTE JENEVER (Van onze correspondent) DEN HELDER Bacchus heeft re- :n om in zijn vuistje te lachen. In Den Helder is tussen, het dranken-service be drijf Van der Lem en 13 andere slijters de strijd om de witte sterke drank ont brandt. Naar het zich laat aanzien zal het touwtrekken om de prijzen voor het geestelijke vocht een langdurige geschie denis worden, omdat beide partijen geenszins van plan zijn het hoofd in de schoot te laten hangen. Nadat Van der Lem de marinestad aan een primeur hielp door met bijna 5000 flessen witte drank tegen revolutionaire dumpprijzen op de markt te verschijnen, volgde vrij wel direct de tegenzet van zijn oppo santen. Deze kwamen met prijzen op de proppen, die gemiddeld twee kwartjes lagen beneden die van Van der Lem. Na de vrije recente witte benzine-oor- log is in Den Helder nu ook de witte je- -erslag een feit. Het mag dan waar zijn, dat één zwaluw nog geen zomer maakt; enkele zonnige dagen maken wèl lente. En velen ontvluchten dan tassen de middag schoolbank of kantoorstoel om (heerlijk met z'n tweetjes) van die zonnige dagen zoveel mogelijk te genieten. LONDEN (AFP-Reuter) Het diep gaand ongenoegen over het beleid van de regering-Wilson heeft zich giste ren overduidelijk gemanifesteerd in een zware nederlaag voor de Labourpartij in tussentijdse verkiezingen. Van de vier Lagerhuiszetels die op het spel stonden gingen er drie van Labour over op con servatieve zijde, terwijl in een vierde district de conservatieve meerderheid werd verdrievoudigd. Het is deze eeuw nog niet eerder voorgekomen dat bij tussentijdse ver kiezingen dj-ie districten op een dag van partij verwisselden. De slag voor Labour oltrok zich in feite binnen een uur. Eerst wisten de conservatieven in Warwick en Leaming ton, de vroegere zetel van ex-premier sir Anthony Eden, thans lord Avon, hun bestaande meerderheid bijna te verdrievoudigen. Vervolgens werd in het district Dudley een industriegebied, de Labourmeerder- heid van 10.022 stemmen omgezet in een conservatievè meerderheid van 11.656. Tenslotte gingen tw» een reputatie hebben van wisselvallige politieke trouw, voor Labour verloren. In Meriden was de conservatieve over winning een achterstand van 4.581 stemmen veranderd in een voorsprong van 15.263 overtuigender dan in de Londense buitenwijk Acton, waar de con servatieven een meerderheid van 3.720 stemmen kregen. In 1966 had Labour er een overwicht van 4.941 stemmen. De absolute meerderheid van Labour is se dert de verkiezingen van 1966 van 97 tot 74 geslonken. eerder op de dag ont- stonden tijdens een protestmars van ne- SSpflSSI^BBfgers onder leiding van Martin Luther IsH"siSsScTi Kink. De politie heeft bekendgemaakt dat een neger is doodgeschoten. Gouverneur Buford Ellington, die de staatspolitie van West-Tennessee* -eider op de dag in staat van alarm Re- bracht, gaf haar de opdracht Memphis binnen te trekken. Er staan nog eens 8000 leden van de politiemacht paraat. De wetgevende vergadering van Ten nessee heeft de gouverneur inmiddels met spoed verzocht de burgemeester van Memphis speciale volmachten te verle nen die deze in staat zouden stellen de j noodtoestand af te kondigen om tegen districten die I de °P Betaal dan het abonnementsgeld op De Leidse Courant door middel van een periodieke overschrijving. U bespaart dan maandelijks of per kwartaal een hoop moeite en kosten. Verstuur daarom vandaag nog onderstaand invulformulier aan de abonnementen-afdeling van De Leidse Courant, Papengracht 32. LEIDEN. ondergetekende wonende gironummer machtigingsformulier De rekeninghouder A D VBRTENTIE) Mijnders Meubel Discount Verkoop Hedenavond tot 10 uur en mot van 9 tot 6 uur. Zie advertentie in dit blad 23 en 27 maart KONINGIN RICHT ING LISSE HET MEUBELCENTRUM VOOR DE BOLLENSTREEK ONZE SHOWROOM IS VANAVOND NOG OPEN TOT 10.00 UUR KOMT U OOK AUTO BIERMAN Stationsweg 11 - 17 Telefoon 4 0 4 4 7 (ADVERTENTIE) Hosixvwoxiiv ivvxaa - NaxsoH avvasaa - hdsixvwoxüv ivvxaa JUWELIER - HORLOGER HAARLEMMERSTRAAT 181 Vy 'ADVERTENTIE) morgen voordeel kersenbonbons 150 gram van 149 voor 125 niet duur mrul hecrlnU Chauffeur dood (Van onze correspondent) OUDENBOSCH De 31-jarige chauf feur A. Welten uit FUnaart is om het leven gekomen, toen zUn autobus op de onbewaakte overweg tussen Oudenbosch en Zegge werd gegrepen door een diesel locomotief. De chauffeur moet op slag dood z(jn geweest. Het ongeval had een enorme ravage tot gevolg. ADVERTENTIE I STADGEHOORZAAL Zie pagina 16 1 Het treinverkeer ondervond geduren- den twee uur een vrij aanzienlijke ver traging. De chauffeur was op weg naar Zegge om daar een aantal pendelaars op te halen. Hij stopte voor de overweg om de sneltrein RoosendaalAmsterdam te laten passeren. Zonder te wachten tot het rode licht gedoofd was, stak de chauffeur de overweg over en kwam frontaal ln botsing met een dieselloco motief die in de richting van Ouden bosch reed. Vakbeweging moet christelijk blijven (Van i Betogingen tegen kandidatuur Svoboda PRAAG (DPA-AFP) Hel centrale comité van de Tsjecho-Slowaakse com munistische partij heeft de 78-Jarige generaal Ludvik Svoboda hij geheime stemming kandidaat gesteld voor het itdentschap en Antonio Novo'ly die tot voor kort de leiding van partij staat in handen had uit 'rijn voor- unste partljfiincies ontslagen. Htf biytt wel lid van het centrale comité. Dit zijn de eerste resultaten van de met spanning tegemoet geziene zitting van het partijcomité. die als de belang rijkste bijeenkomst in de geschiedenis (ADVERTENTIE) van Tsjecho-Slowakije wordt betiteld en de basis moet leggen voor een ingrijpen de democratisering en economische her vorming. Svoboda. oud-minister van Defensie en oorlogsheld, kreeg 105 van de 107 uit gebrachte stemmen. Het was de eerste maal dat een partflkandidaat btj geheime stemming werd aangewezen. Twee an dere kandidaten voor het presidentschap, minister van Bosbouw Josef Smrkovsky en oud-minister van Cultuur Cestmir Cisar. gaven Svoboda tijdens de zitting hun volle steun, zo werd na afloop mee gedeeld. De generaal, die bekend sLa;rt als vriencl van de Sovjet-Unie en kort geleden nog nauwe banden met dat land bepleitte, maakt nu een grote kans mor gen door de nationale vergadering (het parlement) als opvolger te worden be noemd van Novotny, die vorige week vrijdag als president aftrad. Ongeveer 200 Jongelui, onder wie veel studenten, betoogden gisteravond ln Praag voor hun favoriet, oud-minister Cestmir Cesar Cisar. Ze droegen span doeken mee met leuzen als ..Wij willen Svoboda niet, wjj willen Cisar" en „Wij willen geen president die op z(jn zetel inslaapt", en kalkten Cisars naam op trams en het standbeeld van koning Wenceslaus. In Polen blflft ook de onrust onder de studenten voortduren. De universiteit van Warschau is gesloten nadat studen ten een oproep hadden laten uitgaan voor een niet goedgekeurde bijeenkomst. UTRECHT De katholieke bond van werknemers in industriële bedrijven „8t- Willibrordus" staat op het behoud van de eisen confessionele vakbeweging. Voorzitter II. M. de C.roodt heeft dit van daag op de hondsraadsvrrgadering bena drukt. „Wanneer we als katholieke vak beweging lot hechtere banden komen, dan is voor ons de christelijke vakbewe ging (het CNV) de eerst aangewezene. De gemeentelijke grondslag van het christendom geeft ons ais leden van het NKV toch reeds een bijzondere band met JOHANNESBURG. (A.P., Reuter) Hel in dc Afrikaanse taal verschijnende blad uit Johannesburg. Vaderland, deelt mee. dat ren mogelijke derde harttransplan tatiepatiënt voor professor Chrlstiaan Barnard woensdagmiddag In het Groote Schuuraiekenhuis is opgenomen. De patiënte, mevrouw Louva Damasio. 52, die reeds twintig jaar aan een hart- aandoening lijdt, is per trein aangekomen uit Lourenco Marques, de hoofdstad van het Portugese gebied Mozambique.Op de Stanford universiteit in Californië zal in de komende dagen mogelijk een harttiansplantatie worden verricht, zo heeft een woordvoerder gezegd. In de universiteitskliniek zijn al een patiënt en een mogelijke donor. De beslissing over het wel of niet doorgaan van de operatie zal naar alle waarschijnlijkheid niet voor maandag worden genomen. In Leeds zijn drie hartkleppen van een varken in een hart van een vrouw overgezet. De operatie is maandag in een ziekenhuis uitgevoerd. De vrouw, de 38-jarige mevrouw Jean Bastow, gaat goed vooruit, zo wordt van het ziekenhuis vernomen Geen krant ontvangen? Bel lussen 6.00 en 7.00 uur. nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen rön gevestigd, wende men zich tot de agent. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Het overleg over de ambtenarensalarissen In vanmorgen nf- gernnd nw\ een akkoord tussen staats secretaris mr. C. van Vev en de amb- tenarendelcgatlc over het trendyoornchot, dat met 1 'j tot S*/j pet ia verhoogd. Met de meerderheid van de in de com missie vertegenwoordigde centrales van overheidspersoneel werd overeenstem ming bereikt over een regeringsvoorstel tot het leggen van een vloer ln de vakantie-uitkering. Alle gehuwden, on geacht hun leeftijd, en ongehuwden, die de leeftijd van 23 jaar hebben bereikt, zullen in 1968 tenminste 540,-- ont vangen. In 1969 zal dit minimum 800.- bedragen. De procentuele vakantietoeslag, die tot heden over de kindertoelage werd be rekend, zal met ingang van 1968 wor den vervangen .lor een vasthedrag van 43,— per kind. De aan «leze maat regelen verbonden kosten zullen ton las te worden gebracht van de algemene salarisverhoging. (ADVERTENTIE) Van 700.tot 4300.—. Bouwjaar '63 tot '67 ZATERDAG 30 MAART 10—18 UUR ZONDAG 31 MAART 12—17 UUR OFF. DAF DEALER PRINS BERNHARDSTRAAT 8 VOORSCHOTEN TEL. 7341 «Ir leden van het CNV". ïei de vt hierover. Dc heer Dc Groodt roemde openingsrede de federatlevi king met de katholieke mijnwerkersbond die om een aantal praktische redenen tot stand kwam. Hij achtte deze federatie van grotere betekenis dan alleen maar als een sa mengaan van twee bonden. „Deze fede ratie kan het begin zijn van een nieuw perspectief en bepalend voor de verdere ontwikkeling van het gehele NKV als christelijke vakbeweging. Daarom ook staat dc federatie open voor andere ka tholieke bonden", zei de voorzitter van St.-Willibrordus hierover. Ten bewijze van dit hechte samengaan woonden na mens de katholieke mijnwerkersbond de heren Dohmen, Dirx en Weyers voor het «>erst deze vergadering bij. De heer De Groodt had al eerder ge pleit voor een beperkt aantal levens-, krachtige bonden, waarbij ook de media-* Ie en hogere groeperingen als een nieu we structuur van het NKV. Deze bon den zouden een federatie moeten vor men als een vakcentrale met een kleine efficiënte cn slagvaardige top. I riendje ran dochter MIDDELBURG (ANP) De 50-Ja- rlge L. H. uit Nicuw-en Sint-Joostland Is door de Middelburgse politie gearres teerd omdat hij ervan wordt verdacht zuur in liet gezicht gegooid te hebben van de 22-Jarige Middelburger M. C„ een vriend van zijn minderjarige doch ter. H. zou bezwaren hebben tegen de om gang van C. met zijn dochter. Volgens de verklaring die C'. tegenover de politie heeft afgelegd, wilde hij zaterdagavond omstreeks half een bij de familie H. op bezoek gaan. Toen hij vlak bij de wo ning van H. gekomen was. kreeg hij, naar hij aanvankelijk dacht, een plens water in het gezicht. Toen hij verschrikt wegrende, merkte C. dat het vocht In zijn gezicht brandde en dat er blaren ontstonden. C. liep door de polders naar Middelburg en ging direct naar het zie kenhuis. HIJ heeft het behoud van zijn gezichtsvermogen te danken aan het feit dat hij op het juiste moment wegrende. Momenteel ligt hij nog ln het zieken huis. De vader van zijn vriendinnetje, H-, geeft echter een heel andere lezing van het gebeurde. Volgens hem zou hij na middernacht in zijn garage met een accu bezig zijn geweest. Plotseling zou hij gerucht gehoord hebben en naar bui ten zijn gaan kijken met een kan accu- zuur in zijn hand. Bij de deuropening zou hij tegen C. zijn opgebotst en zou C. het nccuzuur uit de kan door de schok in het gezicht hebben gekregen. H. zal vandaag voor de Middelburgse officier van justitie worden voorgeleid. In het gerechtelijk laboratorium ln Den Haag wordt nagegaan of C. werkelijk in zijn gezicht heeft gekregen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1