Dubcek gaat rustig door IN NACHT 7 GEZINNEN DAKLOOS DOOR BRAND Zonnig lente(ver)schijnsel BEZORGDE TOPIN DRESDEN Praag wil herziening van rode handel Y-raad veroordeelt Israëlische aanval VUURDUEL f AN TWEE UUR Nederlander schiet Duitse vriendin dood DRUK OP ROBERT KENNEDY Vliegtuig in zee gestort: 61 doden Verkeer in weekend: 17 doden Vuur liet huizen met pannedaken met rust APENGR ACHT 32-LEIDEN •OSTBUS 11 - TELEFOON 20935 REDACTIE 0015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 IIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden 1IRECTIE: C. M. DRABBE J. F. J. M KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN JJONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; mnd. 4,45. p. kwart, ƒ13.35; fr. p. po6t 16.20 .DVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes ƒ2.— [lachten bezorging: telefoon 33839 (18.0019.00 u.) ZELFDE TEMPERATUREN Zonnige perioden, maar ook hier en daar een bul. Overwegend matige zuidwestelijke wind. Onge veer dezelfde temperaturen als vandaag. JAANDAG 25 MAART 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, no. 17.404 'ii,m ijai.:: .i - mi>lrrruH:! -:V 'i iv r.m :,r. Tii:.;: i«i:'J'! 'u 1 1 NEW YORK. (Reuter. A.P.) De iligheidsraad is er gisteren na vier gen beraad in geslaagd een eenstem- ge veroordeling van de Israëlische ver- Idingsactie tegen Jordanië op te stel- die echter onmiddellijk door Israël an de hand gewezen is. In de resolutie van de raad werd naast veroordeling van Israël voor de mas- le vergeldingsactie van donderdag op lrang van de Westerse landen ook laard dat alle schendingen van het BREMEN (DPA) De 43-jarige Ne- rlander W. K. heeft zaterdag in Bre- met een jachtgeweer in het bijzijn de politie zijn 15-jarige Duitse vrien din Ingrid Ratke doodgeschoten. De po- lie kon net voorkomen, dat de man de hand aan zichzelf sloeg. '0 Volgens mededeling van de politie had t paar, dat elkaar al meer dan drie- 3 irart jaar kende, besloten samen het de rug toe te keren. Vrijdagavond de geliefden een grote hoeveel- ^id slaaptabletten in, die echter slechts Hrlammingsverschijnselen ten gevolge ■d. ■De ouders van het meisje gaven hun E chter zaterdagmorgen als vermist 5 omdat Ingrid 's nachts niet thuis ge- men was. Zij suggereerden de politie, t hun dochter wel eens bij de Neder- ider gebleven zou kunnen zijn. Toen politie op zijn adres aanklopte werd er et opengedaan, waarop een van de innen op het balkon van de kamer \J >m. Door een openstaande deur zag hij t paar op een divan liggen. De man Ind op en mompelde dat hij open zou •n, waarop de agent terugklauterde. )p dat moment hoorde de agent een ot en zag hij de Nederlander het ge er op zich zelf richten. De politie :d een gewaagde sprong door het glas wist de man het geweer te ontrukken, liet zich daarna gewillig arresteren. De ouders van het meisje hadden de rierlander zes maanden geleden door rechter laten verbieden met Ingrid te gaan. Desondanks had K. zijn iendin telkens weer meegenomen kamer. Voor een dergelijk feit kortgeleden tot een boete ark veroordeeld. Achtervolging in ondergoed LONDEN (AP) Een woedende stzegelhandelaar. slechts in onderkle- ng gehuld en zwaaiend met zwaard, zat zaterdag rand een dief na. Een paar Londcna- vroege ochtendwandeling lakten, dachten dat het een of ande stunt was en bemoeiden zich niet t het nazetten van de dief. ior De 41-jarige postzegelhandelaar Cecil jQt chardson, was bezig zich te kleden, n hij het gerinkel van gebroken glas de winkel hoorde. Hij greep :k zwaard dat er als decoratie wand hing en kwam in zijn onder ?ding te voorschijn om de inbreker t hoofd te bieden, die met een bak en de etalageruit had ingegooid. dief, die slechts een gouden illle in zijn haast had kunnen meepak- koos het hazepad. Richards 'aaiend met het zwaard, begon nd de achtervolging. Ze renden langs Strand, de dief liet in zijn angst de iksteen vallen, Richardson gleed uit 1. Hij pakte de baksteen op itste gebaar van walging wierp hij de in de verte verdwijnende dief bestand in het Midden-Oosten betreurd worden De Israëlische V.N.-vertegenwoordiger Josef Tekoah verklaarde na het aan- ;n van de resolutie dat de actie op Jordaans grondgebied een daad van zelfverdediging was en dat bij voort duren van de Arabische sabotagedaden opnieuw vergeldingsacties zouden worden ondernomen. De Jordaanse vertegenwoordiger Mo hammed El Farrah noemde de Israëlische .waarschuwing voor nieuw optreden „dreigementen" en „Hitlerachtige ver langens", die volgens hem de Jordaanse overtuiging sterkten dat Israël bereid te-pVeyen. In de resolutie zag hij een laatste waarschuwing aan Intussen heeft zich in het Israëlisch- Jordaans grensgebied een nieuw vuur gevecht voorgedaan, dat bijna twee uur duurde. SCHEVENINGEN. De eerste zondag ire de lente was ook de eerste zonnige lentedag. Aan de kust was het zelfs nog enkele het „binnenland" en de terrasjes in de badplaatsen, zoals hier Bcheve- ningen, waren dan ook „op z'n zomers" bezet. Ook de Neder landse wegen toonden volgens de rijkspolitie een jeomers beeld", compleet m ei opstoppingen kruispunt Oudenrijn, Hoeve laken). De eerste topdrukte van dit seizoen heeft echter niet tot ernstige ongelukken geleid. ihiiiiiiiiiimhiiiiii ADVERTENTIE morgen voordeel volle maantjes 300 gram van 05 voor 75 PRAAG (Reuter - A.P.). De Tsjechische partijleider Dubcek heeft zijn collega's in de andere Oosteuropese landen duidelijk ge maakt dat er geen weg terug zal zijn wat betreft de politieke her- i vormingen in zijn land. Dit is I gebeurd op een bijeenkomst in Dresden, die de Oosteuropese leiders, bezorgd over de ontwikke lingen in Tsjecho-Slowakije, be legd hadden. Dubcek heeft zich daar bijzonder ingespannen deze bezorgdheid weg te nemen en beloofd, dat de „marxistische- lenistische eenheid" tussen de Oost europese landen niet verbroken zal worden. Zijnerzijds heeft Dubcek met succes een bijeenkomst geëist, waarop over economische vraagstukken zal worden gesproken. Tsjech-Slowakije is voor stander van economische hervormingen, samengaande met politiek maatregelen, die de levensstandaard van de Oost europeanen moeten verbeteren. Met na me wil Praag dat heel het stelsel van de communistische handel wordt herzien om een betere concurrentie met de wes terse industrie mogelijk te maken. Er zijn ook aanwijzingen dat Praag zijn betrek kingen met de westelijke landen wil uit- j breiden om de economische problemen, ontstaan onder hei bestuur van Novotny, uit de weg te ruimen. De bezorgdheid van met name Polen en Oost-Duitslancf spruit niet alleen voort uit de voortschrijdende liberalisa tie in Tsjecho-Slowakijke, maar ook uit de mogelijkheid dat Praag zich meer op Hopen as en geblakerde stenen zijn de restanten van zeven woningen met rieten daken, die door het vuur werden beaprongen. (Van «sponden! het westen dan op het oosten gaat rich ten, wat de toch al afbrokkelende een heid van het Oostblok nog meer in ge vaar zou brengen. De conferentie in Dresden werd niet bijgewoond door Roemenië, dat al lang zijn eigen weg gaat en met name de Roe menen grotere vrijheden heeft beloofd. LONDEN (Reuter-AFP) Een vlieg tuig van de Ierse luchtvaartmaatschap pij AER Lingus ia gisterochtend bij Pembrokeshire in zee gestort. Het toe- tel, een Viscount, had zevenenvijftig pas sagiers uit Engeland. Ierland en België en vier bemanningsleden aan boord. De Viscount was in Cork opgestegen. Het moest om 12.48 in Londen aankomen. Kort voordat het vliegtuig zich in de buurt van de kust van Wales moest be vinden zond het een radioboodschap uit waarin werd gezegd dat de Viscount tot een hoogte van 1.500 meter was gedaald. Het telegram stond echter niet in SOS- I vorm. Er is tot dusverre geen spoor van het toestel gevonden. Lyk aangespoeld. Op het strand bij Westerschouwen is het lichaam aange spoeld van een opvarende van het Oostduitse ms Stubenkammer, dat op 25 november van het vorig Jaar voor de monding van de Nieuwe Waterweg na een aanvaring zonk. Het lichaam is dat van de 31-jarige steward Paul Sakh- weh uit Halle (Oost-Duitsland). Amerikaanse presidentskandidaten de, al dan niet, spontane adhesie betuigingen ran hun aanhangers aan de lijve moeten ondervinden. Het is bijna onvoorstelbaar, maar onder Robert Kennedy bevindt zich nog een auto, die evenwel geheel overspoeld is door Kennedy- supporters. l'RSEM Zevenenveertig personen i|)n dakloos geraakt ten gevolge van een enorme brand, die In de nacht van zaterdag op zondag in het plaatsje Rustenburg (gemeente Uraem. halverwege Alkmaar en llonrn) vier boerderijen, reu woonhuis en een groentewinkel volledig In de as legde. De schade, die voor hel grootste gedeelte door de verzekering wordt gedekt, beloopt een bedrag van enige tonnen. heeft, dat Rustenburg niet compleet van de kaart is geveegd Johan moest even naar het tollet ,toen hij het vuur ln het huls van z(Jn vuder. de groenteboer, ont dekte Hij sloeg onmiddellijk alarm- In de vlammen kwamen 16 varken* «n 2 koelen om Omstanders en brandweer lieden sluugden er ln vee los te snijden en ln een wel te drijven. Verloren gingen landbouwwerktuigen, twee ton aardappe len en ren hoeveelheid antiek. Branden hebben ook gewoed ln Beha gen (boerderij), Baarn (twee woningen), Amsterdam (entrepot). Krommenie Iwoon huis), Herkenbosch en op de Veluwe. Beide laatste waren bosbranden. Blaibcrg maakt uitstapje naar zee KAAPSTAD (AP-AFP) Philip Blai bcrg. de enige overlevende harttrans plantatiepatiënt ter wereld heeft zijn eerste uitstapje naar zee gemaakt se dert hij acht dagen geleden het zieken huis heeft verlaten. Zaterdag maakte hij in Kaapstad ken nis met mevrouw Dorothy Haupt, de weduwe van de man. wiens hart in het lichaam van Blaiberg werd overge- De tandarts had een gesprek van een Haupt in zijn v Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur, nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd wende men zlcb tot de agent OEGSTG5EST Vijftien doden en negentien mini of meer ernstig gewonden Is de trieste balans van een weekend snelverkeer in Nederland. Op rijksweg 4, op de grens van de gemeenten Leiden en Oegstgeest sloeg zaterdagavond omstreeks half acht een Volkswagen over de kop, als gevolg van een mislukte inhaal manoeuvre. Twee Inzittenden, de 66-jari ge heer II. Keuker uit Amsterdam en zijn echtgenote (62) werden licht gewond. Een zevenjarig jongetje, dat achter in de auto zat, werd eruit geslingerd en met ernstig letsel overgebracht naar het aca demisch ziekenhuis in Leiden. ROZENBURG Op de Europaweg ln de gemeente Rozenburg is vanmorgen omstreeks kwart over acht de 24-Jarige J. Moerkerken uit Vlaardlngen veronge lukt. Bij een inhaalpogtng botste hij met zijn auto frontaal op een betonauto. HARDENBERG Twee personen kwamen zaterdagavond om het leven, toen hun auto bij Hardenberg op een rijdende melkwagen reed. Het ongeluk gebeurde vermoedelijk doordat zij een tegenligger wilden ontwijken. BEEMSTER De 83-jarige 1 Com mandeur uit Beemster is gistermiddag gedood toen hij bi) het oversteken van de weg voor zijn woning door een auto werd aangereden. ERMELO Op de Flevoweg onder Er- melo is gisternacht een personenauto door onbekende oorzaak geelipt en over De brand Is ontstaan in de groente winkel van de heer N. J. Koppes. Door dat de stormachtige, zuidelijke wind brandende rietstengels van het duk blies, vatten met korte tussenpoze ook vlam de recht tegenover de groentewinkel gelegen boerderij van de familie P. Bost en de famlllie P Hollenberg (dubbel bewoond), het woonhuis van B Mak en de boerde rijen van J. van Diepen, J. Stuljt en de weduwe Stuijt-Langendijk. Zeven gezin nen werden dakloos Het 19-man sterke brandweerkorps van Ursem stond machtenoos Commandant Hoogewerf liet weliswaar onmiddellijk de korpsen van Heerhugowaard. Schermer- hom. Avenhom. Hoorn en Alkmaar alar meren, maar meer dan veilig stellen van andere panden kon men toch niet uit richten Ala lucifers op een rijtje brandden de panden af. Het wonderlijke was, dat de brand de huizen met panne daken oversloeg De gedupeerden, die allemaal op het nippertje gewaarschuwd konden worden, werden ondergebracht bU buren en ken nissen, alsmede ln hotel „De Gouden Karper". Na een spoedvergadering onder leiding van burgemeester H J de Ni)s heeft het college van B en W voor de getroffenen een voorlopig onderdak kun nen vinden. Van alle kanten, ook van bulten de gemeente, was hulp aange boden Voor de t.v heeft burgemeester II J de Nijs van 1'rMm gisteravond verklaard een dringend beroep te zullen doen op het rampenfonds en op de dienst volks- :esting Noord-Ilolalnd. de kop geslagen. Twee Inzittenden. J.gewond. Ook de twee Inzittenden vi Schipper (23) uit Putten en de 23-Jarige achteropkomende auto, die op de A. Hulsman uit Ermelo overleden ter ongelukte wagen schoof, kregen ernstig I plaatse. Een derde Inzittende werd zwaar i letsel. De jongeman bleef nagenoeg on- j De secre'arls van het Nationaal Ram gewond gedeerd. pen fonds, dr. H. J Oosterhuls. heeft van ORISCHOT Met de auto die hij van DEN HAAG Op het schletterreln In ochtend ln de radioactuallteltenrubrlek een Tilburgse arts voor een plezlerrltje Borgen-Hohne West-Dultsland) ls zu- Echo van de KRO verklaard da' er voor had „geleend" is zondagnacht de 19-jarige terdagmlddag een legertruck uit de bocht het rampenfonds geen reden is steun te J. C. uit Tilburg geslipt en onder Oir- gevlogen en tegen een boom gebotst. De verlenen aan de door de brand ln Rusten- schot tegen een viaduct te pletter gcsla- chauffeur, de 22-jarige dienstplichtig sol - burg ge troffen gezinnen De statuten van gen. De Jongeman werd uit de auto ge- daat J. Twee boom nit Utrecht kwam hier- I het rampenfonds vermelden dat. indien het leven. Twee andere mill tal- men ln aanmerking wil komen voor ren ilingerd en overleed ter plaatse. SONDEL - Toen het plotseling de weg overstak, is het 4-Jarlge dochtertje van de familie Mink uit Sondel, door een auto gegrepen en gedood. ROTTERDAM Bij liet oversteken van de Veerlaan ln Rotterdam - Kuten - drecht is zaterdagnacht de 31-jarige J. Ridderhof door een auto aangereden en gedood. De bestuurder van de wagen is doorgereden GRONINGEN - Op ryksweg 43 deed zich zaterdagavond een ernstig ongeluk vqor, waarbij een persoon werd gedood, een zwaar en drie personen licht gewond werden. Oorzaak was een frontale bot sing, die ontstond nadat een dagen de file, die richting Groningen reed, verliet. HALFWEG -- en jeugdige auto bestuurder die dacht dat hij een hart aanval kreeg, schrok daarvan zó, dat hl) met zijn auto tegen een lichtmast reed. Zijn moeder, een broer en zuster die bij hem ln de wagen sat en, werden zwaar ren raakten zwaar gewond. SOHAIK De 20-Jarige J. Kouwen- berg uit Gruve ls vannacht om het leven gekomen, toen hij ln Schalk op de bromfiets tegen een personenauto botste. Het ongeluk gebeurde doordat de brom fiets op de llnkerweghelft reed. TOLBF.RT Bij een autobotsing op rijksweg 43 in Tolbert (gem. Leek) ls gisteravond de 30-jarige K. Hazewoude uit Veendam om het leven gekomen Het ongeval was het gevolg van een inhaal manoeuvre. Bij dit ongeval werd voorts een persoon zwaar en drie personen licht gewond. HBESWIJK De 18-Jarige H. Kap pen uit Heeswijk 1» vunnacht op zijn motor verongelukt. Hij reed met een snelheid van ongeveer 100 km en zonder verlichting door de hoofdstraat van zijn woonplaats en kwam ln botsing met een vrachtauto, die van een afrit van een parkeerplaats kwam. uitkering, de ramp nationual het economisch leven moet aan'uatcn en door natuurgeweld vcroorzaukt moet zijn aldus dr Oosterhuls Maar laat men een aanvraag indienen Misschien ls er toch een mogelijkheid om te helpen, aldus be sloot hij. De kleine Johan Koppes ls waarschijn lijk degene geweest, die ervoor gezorgd (ADVERTENTIE) De meest makkelijke verf heet Op een show In Amsterdam werd de nieuwe voorjaart- en zomer collectie 196H van Ferry Of/erman getoond. Tanja laat een grijze tailleur op zijn voordeligst zien.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1