S)e CcidóeSoiiAcmt Westmoreland verlaat Vietnam DaNsEn DEMONSTRATIE automatische vw's WEGGEPROMOVEERD NAAR PENTAGON? Feestvreugde in Praag na ontslag Novotny Nederland kwam royaal over brug ONTSLAG VOOR 286 MAN IN ROTTERDAM Val van Novotny einde van 15 jaar Opvolger bureaucratischautoritair bewind nog niet Schuldig aan dood Slansky Mensen omarmden elkaar. THE FIRE STRINGS THE NICOLS bekend Enorme gezellige dansavond Gemeente saneert haven Afvloeiing ijf jaar Twee kinderen bij brand omgekomen APENGRACHT 32-LEIDEN -foSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 IRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden BflRECTIE: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN BONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; mnd. ƒ4,45, p. kwart, ƒ13,35; fr. p. post ƒ16,20 DVERTENTTES 32 ct p. mm. Telefoontjes ƒ2 achten bezorging: telefoon 33839 (18.0019.00 u.) VEEL WIND De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot hedenavond: Veel bewolking met af en toe regen of motregen. Matige tot krachtige, nu en dan harde wind tussen zuidwest en zuid. Iets hogere mlddagtemperaturen. i! ATERDAG 23 MAART 1968 KATHOLIEK OAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Gerucht over tatholiek worden van Johnson (Van onze correspondent) WASHINGTON In de Amerikaanse ►ofdstad heeft deze week het gerucht eirculeerd dat president Johnson van jan Is katholiek te worden. Dit naar tnleiding van een berichtje dat de pre- lent vorige zondag vroeg in de ochtend I tde kerk van St.-Franciscus Xavcrius, 3 km van zijn ranch in Texas, de mis keft bijgewoond. j Een goede békende van president Jolin- t>n is pater Gilbert Hartke. een domini- ftan die doceert aan de katholieke uni- ërsiteit te Washington. Deze pater ver- jezelt LBJ soms tijdens diens privé- pzoeken aan de St.-Domlnicuskerk in Washington, waar ook Johnsons katho- ke dochter Luci geregeld komt. Voor eerst zijn de president en zijn doch- daar gezien op de avond toen Ameri- bommenwerpers hun eerste bom- lementen op Hanoi en Haifong uit- ffden. Hoewel een overgang van Johnson tot katholicisme in dit verkiezingsjaar tot onmogelijkheden behoort, en daarom door het. Witte Huis nadrukkelijk rdt ontkend, wijst toch alels erop dat son zich sterk tot het katholicisme :lt aangetrokken. Sedert het begin van it jaar woont Johnson vrijwel wekelijks een of andere kerk de mis bij. Als mo- «lijke reden wordt hierbij opgegeven dat ht katholieke priesters de Vietnampoli- L van Johnson openlijker steunen dan protestantse dominees. Bovendien .rdt erop gewezen dat de president zich meer in zichzelf keert en steeds troost zoekt in emditatie en gebed. AANSLAG OP PROSTITUEE MISLUKT AMSTERDAM (ANP) Even na Idernacht is in een „rosse buurt" in een poging gedaan een pro- ,1( lituéc te beroven, waarbij gedreigd is net een pistool. De opzet mislukte en ank zij de oplettendheid van enkele an- ere vrouwen werd de politie snel ge- faarsehuwd, zodat direct een speurtocht aar de dader(s) kon worden ingesteld. Een man had even na middernacht 'n raatje met de vrouw aangeknoopt, was kamertje binnengegaan en had lotseling een greep naar haar handtas edaan, waarin zich een flink bedrag aan eld bevond. De vrouw begon te gillen en erweerde zich, zodat de man, die in- liddels een pistool te voorschijn had ehaald, bang werd en de benen nam. Na de recente moord op Barbara van er Eng is de buurt zeer oplettend ge worden. Dit had nu tot gevolg, dal bij et eerste gegil van de vrouw de politie i-erd gewaarschuwd ADVERTENTIE DANCING „HET ZWAANTJE" in café-restaurant organiseert zondag 24 maart DANSEN THE SANDY COAST AANVANG 8 UUR Toegang onder voorbehoud PRAAG (DPA-AFP) De val van Antonin Novotny vormt de afsluiting van een 15-jarige periode van bureaucratisch, autoritair bestuur, waarvan de afgetreden president het le vende symbool was. Met deze leider van de oude garde is het voornaamste obstakel voor de democratisering van Tsje- cho-Slowakije uit de weg ge ruimd. Zijn uitschakeling be tekent een grote overwinning voor de liberale krachten in de partij. Met dezelfde hardnekkigheid als waarmee hij zich de laat ste maanden tegen zijn af treden heeft verzet, had de nu 63-jarige Novotny zijn car rière opgebouwd. Hij slaagde erin zich zowel bij het stali nisme als bij de destalinisatie en de begeleidende verschijn selen succesvol aan te passen. Hij bleef echter als orthodox communist ook de laatste ja ren een rem vormen voor po litieke en economische her vormingen. Een „revolte" on der leiding van Alexander Dubcek, die hem in januari als partijleider opvolgde, leid de via een in Oost-Europa on gekende campagne van open lijke kritiek tot zijn defini tieve val. Novotny werd op 10 decem ber 1904 in Letanany bij Praag geboren als zoon van een met selaar. In 1919, toen hij als slotenmaker werkzaam was, sloot hij zich aan bij de ar beidersbeweging en 3 jaar la tei' bij de communistische partij, waarin hij snel opgang maakte. In 1938, toen de par tij verboden werd, bleef hij als ondergronds lid actief. Na de bezetting van het land werd hij door de Duitsers ge arresteerd. De jaren 1941 tot 1945 bracht hij in gevangenis sen en het concentratiekamp Mauthausen door. Korte tijd na zijn bevrijding werd hij lid van bet centraal comité der communistische partij. Na de val van partijsecretaris edities uit. Het No- Sommige kranten kw men gisteren in Praag met extra iver het aftreden van Novotny werd Rudolf Slansky, waaraan No- verslonden en vaak met gejuich begroet. votny medeschuldig was, werd hij secretaris van het cen traal partijcomité en lid van het Politburo. In september niêtisch land, die van partij- potocky ook staatshoofd. Nieuwe onrust in Polen en in Rusland PRAAG (Reuter) Een golf van geestdrift is door Tsjecho-Slowakije ge slagen, nu Antonin Novotny, de doctri naire en orthodoxe communist, die evenwel de destalinisatoe overleefde, zijn ontslag heeft genomen. Met Novotny hebben voorts tal van hoge functionaris sen, al dan niet gedwongen, hun functie neergelegd. Overal in Praag zag men opgeluchte gezichten; de mensen om armden elkaar en de cafés en restau rants waren tot de laatste plaats bezet. (ADVERTENTIE) ADVERTENTIE (ADVERTENTIE) DANSEN ZONDAG 24 MAART a.s. .Het Blesse Paard" Stompwijk ACT OF LOVE AANVANG 8 UUR met de communisten in één front ver enigd hebben zich uitgesproken voor oprichten van oppositiepartijen. Tsjechische arbeiders maken bezwaar tegen het aanstellen van Karei Polacek als leider van de centrale raad van de vakbonden. Polacek volgde Pastyrik op, die was afgetreden toen de moeilijkhe den rond Novotny zich begonnen toe te spitsen. De arbeiders willen zelf een vin ger in de pap hebben bij de benoeming. De hoogste kerkelijke autoriteit, mgr. Tomasek, apostolisch administrator van het aartsbisdom Praag heeft de rege ring volledige vrijheid van godsdienst en rehabilitatie van alle veroordeelde geestelijken en religieuzen gevraagd. Ook van mgr. Beran, die zich thans in Rome bevindt na zeventien jaar ir Tsjecho-Slowakije gevangen te zijn ge weest. Mgr. Beran is bereid naar Praag terug te keren. De priester-vredesbewe ging, die onder leiding stond van de in middels afgetreden, gesuspendeerde priester Plojar, heeft zichzelf opgehe ven. Het is nog niet bekend, wie Novot ny zal opvolgen. De meest waarschijn lijke figuur is Smrkovsky. De presiden tiele verplichtingen worden momenteel waargenomen door premier Lenart. Ook elders in Oost-Europa blijft het onrustig. De studenten van Warschau zijn opnieuw tot een sit-downstaking overgegaan en werden daarbij toege juicht door 'n duizendkoppige menigte De politie moest optreden. Er werden kreten gehoord als „Lang leve Tsjecho- Slowakije". Uit Leningrad komt het be richt dat vorige week achttien leden 'n groep intellectuele hebben terechtge staan wegens activiteiten, die tegen de staat zouden zijn gericht. Zij zouden lid zijn van 'n beweging, die zich „socialis tische bbnd voor vrijheid van het volk" noemt. De kern van de beweging be vindt zich in de universiteit van Lenin grad en er zouden vertakkingen zijn in de Oekraïne en in Siberië (Nvosibirsk). (ADVERTENTIE) STAD ROME te WARMOND ZATERDAG- EN ZONDAGAVOND ZONDAGMIDDAG met BONNIE St. CLAIR. Oranje Nassau- mijnen gaan op Noordzee boren HEERLEN (ANP) Eind mei zal de N.V. Oranje Nas$aumijnen te Heerlen beginnen met de eerste boringen op het Nederlandse deel van het continentaal plat van de Noordzee. Daartoe heeft Oranje Nassau zich met vier Ameri kaanse maatschappijen verenigd in de „CLOMS-groep", zo genoemd naar de eerste letters van de deelnemers. In het kader van haar continuïteits planning wil de N.V. Oranje Nassaumij- nen zo mogelijk overgaan tot de exploi tatie van bitumina zoals olie en aardgas. Een dezer dagen begint de CLOMS- groep aan een nader geofysisch en seis misch onderzoek. WASHINGTON (Reuter-AP) - Generaal William C. Westmore-1 land, bevelhebber van de Ameri- kaanse troepen in Vietnam zal naar Amerika terugkeren. Hij is benoemd tot chef van de generale staf van het Amerikaanse leger. Wie hem zal opvolgen is nog niet bekend; de beste papieren heeft Westmorelands naaste medewerker, generaal Creighton Abrams. De kritiek op Westmoreland was. vooral na het grote offensief van Vietkong en Noord-Vietnam, zeer toege nomen. Het is ook alleszins redelijk te veronderstellen, dat Johnson voor deze kritiek gezwicht is en Westmoreland „weggepromoveerd" heeft. Westmore- land zelf wilde geen enkel commentaar leveren op zijn verandering van werk kring, die waarschijnlijk over twee maanden zijn beslag zal krijgen. Johnson maakte de benoeming van Westmoreland persoonlijk op een pers conferentie bekend. Hij zei erbij, dat de commandowijziging niet van invloed zou zijn op de strategie en tactiek in Viet nam. Er was voorts nog niets besloten over de door Westmoreland gevraagde troepenversterking van 200.000 man. Er zijn momenteel 525.000 man Ameri kaanse troepen in Vietnam. Waar schijnlijk wordt binnenkort een verster king van 35.000 man aangekondigd. William Childs Westmoreland is meer een methodisch en energiek dan intelligent man. Hij drinkt, rookt noch vloekt en vraagt niets van zijn soldaten wat hij zelf ook niet zou doen. Volgende week 26 maart wordt hij 54 jaar. Hij is gehuwd en vader van twee doch ters en een zoon. In de laaite wereld oorlog was hij artillerie- en infanlerie- eommandant in Tunesië, op Sicilië, in Normandië en bij de troepen die op rukten tot de Elbe. Hij werd in 1952 ko lonel, toen hij met een regiment para chutisten in Korea vocht. In 1956 werd hij de jongste generaal-majoor van 't le ger. Hij was toen 42 jaar. Begin 1964 kwam hij in Vietnam. Hoewel hij er nu al vier jaar is, kent hij nog steeds geen woord van de taal. (ADVERTENTIE) DANSEN (PAGE 14) achter paviljoen „De Does" i a r* a AI^CTCDC ^r'e gangstermeisjes rijden schietend KJ M KjM KJ Mlv KJ O LAJ door Kattenburg. Bewapend met sten- gun vormen zij de lijfwacht van Pistolen Paultje in een gangster.srrne rond de Kattenburgkade. De camera legde dit hete halfuurtje vast voor Moef Oa Qa. Streefbedrag ruim overschreden (Van e •ersluggevers) DEN HAAG De actie voor het I werk van de protestantse kerken over zee. gevoerd onder de naam „Kom over I de brug" is een enorm succes geworden. Men had gestreefd naar het stoutmoe- ADVERTENTIE) MET DE (Kever 1500 Sportomatic, VW 1600 Automatic) ZATERDAG 10-18 uur, ZONDAG 14-18 uur KAMSTEEG v. d. Valk Boumanweg 2 Leiderdorp (ADVERTENTIE) IEDERE ZONDAG 8—11 UUR ANT. CLUBHUIS LEIDEN ENTREE 1.75 0MDANS SuMuEtnt 0EGSTGEEST te^: Bouwbonden boos over manier waarop regering C.A.O. behandelt UTRECHT (ANP) De drie in de centrale commissie bouwnijverheid sa menwerkende werknemersorganisaties volgen met toenemende zorg en veront waardiging de behandeling, waaraan de onlangs overeengekomen collectieve ar beidsovereenkomst voor het bouwbe drijf door de regering wordt onderwor pen". Deze verontwaardiging geldt in het j bijzonder de achteloosheid waarmee de j partijen die de CAO hebben afgesloten buiten elk overleg zijn gehouden. Vol- j gens de drie bouwbonden heeft de rege ring geen enkel contact met hen opgeno men en is hun mening in het geheel niet gevraagd. Dit ls volgens de drie bon den een betreurenswaardige houding tegenover de werkgevers- en werkne mersorganisaties, die toch een eerste verantwoordelijkheid dragen ten opzich te van het scheppen van een passende rechtspositie voor 250.000 bouwvakarbei ders. 111 VI ROTTERDAM (ANP) B. en W. van Rotterdam hebben een voorstel ingediend bij de gemeenteraad dut, al» het wordt aangenomen, zal leiden tot het ontslag van 286 «erknemer* van de gemeente lijke handelsinrichtingen. Onder hen zijn 224 kraanmachinisten. B. en IV. zien nog slechts mogelijkheden voor een beperkt aantal van hen. als een centrale werk plaats behouden blijft. De afvloeiing zal, aldus B. en W. in het voorstel aan de raad, in vijf zes jaar plaatsvinden. Het voorstel van B. en W. dat reeds de goedkeuring heeft van de raad com missie voor het havenbedrijf, houdt in de geleidelijke beëindiging van de activi teiten van de gemeentelijke handels- inrichtingen, oe verhuur van terreinen, loodsen en kranen aan kleine, nlet- kapltaalkrachlige bedrijven. Deze sector van het Rotterdamse havenbedrijf bc- schikt over 138 kranen, die ook in de komende jaren moeten worden af gestoten. De exploitatie van de handelsinrich tingen leidden over 1967 tot een tekort van 1.8 miljoen, terwijl het verlies voor 1968 wordt geraamd op twee miljoen. B. en W. verwachten, dat een aantal kraanmachinisten ln dienst kan treden van de bedrijven, die kranen van de ge meenten kopen. Vele kraanmachinisten hebben een lagere technische opleiding en dit zal de kans op het vinden van ander werk vergemakkelijken. Op korte termijn zal echter een afvloeiingsrege ling moeten worden vastgesteld, gekop peld aan de mogelijkheid van herscho ling, aldus B. en W. van Rotterdam. De structurele wijzigingen die zich ln de haven voltrekken maken liet wense lijk de activiteiten van de gemeentelijke handelsinrichtingen geleidelijk te beëin digen door de kranen en loodsen te ver kopen en de terreinen op lange termijn uit te geven, aldus het voorstel van B. en W. van Rotterdam. Aan de gebruikers van de loodsen en kranen willen B. en W. een voorkeursrecht verlenen op de overname van deze activa. Voor de min der kapitaalkrachtige bedrijven kan de mogelijkheid worden geopend de loodsen en kranen op bti6ls vun huurkoop over te nemen. De kleine gezonde bedrijven zul len zich, aldus B. en W., bi) een soepele toepassing van een dergelijke regeling kunnen handhaven, eventueel ln coöpe ratief verbund. Een dergelijke samen werking wil het college zoveel mogelijk bevorderen. Een onderzoek zal nog worden inge steld naar de vraag of het van belang kan zijn de centrale werkplaats te be houden ten behoeve van bedrijven die maar over een gering aantal kranen be schikken. Het personeel van de gemeentelijke handelsinrichtingen bestaat uit 224 kraan machinisten, 28 opzichters. 24 portiers en 10 timmerlieden. Geen krant ontvangen? Bel lusten per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Wnar agentschappen zfln gevestigd, wende men zlcb tot de agent. dige resultaat van 21 miljoen gulden, maar toen vannacht in de AMRO-Bank te Den 'laag de rrsultatrn van het ge hele land binnenstroomden bleek het voorlopige eindbedrug niet minder dan 24 miljoen te zijn en durfde men voor zichtig schatten dat het totale eindre sultaat zich rond de 28 miljoen zou (aan bewegen. Zulks op grond van het feit dat verwacht werd dat Apeldoorn één procent van het totaul zou bijdragen en Apeldoorn kwam met 280.000 gulden Het was hard werken gisteren in het gebouw van de AMRO-Bank. 32 tele foonlijnen en vier telexen gaven do re sultaten van de plaatselijke actieleiders door. Veertig AMRO-mcnsen hadden zich beschikbaar gesteld voor het ver werken van de cijfers en het doorgeven van de tussenstanden. Het bankkantoor was herschapen in een wat rommelige t.v.-studio waar heen en weer gerend werd met papieren. Vijftien AMRO- kantoren in het gehele land gaven tel kens tussenstanden door die in Den Haag werden gebundeld. Het werden snel enorme bedragen: kwart voor tien: 4,6 miljoen; een half uur later: 11,6 mil joen; half twaalf: ruim 21 miljoen. Een schitterend resultaut van een ac tie waarvoor 150000 medewerkers en medewerksters In touw waren geweost. Zij hadden op ruim 1,9 miljoen adressen enveloppen bezorgd op maandagavond en deze weer later opgehaald. Welge vuld zoals vannacht bleek. Op die en veloppen moest men het ingesloten be drag schrijven. Velen hebben dit niet gedaan en hun gift zat nog niet in het voorlopige eindtotaul. Ook nog niet ver werkt zijn de ongetwijfeld vele giro- overschrijvingen die nog In behande ling zijn zodat het eindbedrag nog kan stijgen. Verheugend daarbij is dat ook uit tal van niet-protestantse kringen medewerking is verkregen. Leerlingen van het Haagse St.-.innscollege b.v. heb ben zich met harte voor „Kom over de brug" ingezet. WILDERVANK (ANP) BIJ een he vige brand in een dubbel woonhuis aan l'"t M.xt.rdiep in Wildervank zijn twee jonge kindrren acht en twaalf Jaar oud om het leven gekomen. De brand brak tegen middernacht uit. De brandweer van Wildervank rukte met groot materieel uit naar do dubbele wo ning, die wordt bewoond door twee fa milies. Het huis werd bewoond door de fami lie D. Klein, vier kinderen, door de moe der van de heer Klein. Het oudste kind, een dertienjarige Jongen, en een baby konden worden gered. De vader van het gezin, die in paniek zijn huis weer bin nenrende, toen hij hoorde dat nog twee kinderen binnen waren, moest voor zijn eigen veiligheid door brandweerlieden met geweld uit het huls worden gehaald. Het gezin ls voorlopig bij buren onder gebracht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1