NIEUWS S)e CeidieSoti/fccwit Mr. Luns regelt vakanties op pagina 18 CADEAU SIMCA AUTORIJDERS STROOM DUITSERS OP STRAND In W. -Duitsland enquête ouders schoolkinderen MINIBENEN EN BONNIEBONT Landgenoot legt het op strand bij Duitsers af Douane neemt zweefvliegtuig in beslag Heuvel stort huizenblok: zich op 20 tot 30 mensen bedolven KOELKAST RADIO PLEIN 16 DIEPE ROUW IN GENUA Soekarno moet voor rechter Novotny besluit af te treden Sophia ook met bril op moeders mooiste longen (2) bij brand gedood BIJ STRENG ARREST 's NACHTS IN DE CEL Reglement in zijn geheel in revisie Vrouwentraining voor de strijd Studentenacties Ambonezen HISTORISCHE BRANDSPUIT SPOORLOOS in Polen zijn aan liet verlopen gaan terug naar Indonesië PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 30015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIRECTIE: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. f 1.04; p. mntf. ƒ4,45; p. kwart, ƒ13,35; fr. p. po6t ƒ16,20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes ƒ2,— Klachten bezorging: telefoon 33839 (18.0019.00 u.) VRIJDAG 22 MAART 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN ZUIDWESTELIJKE WIND De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Aanvankelijk enkele opklaringen, morgen overdag zwaarbewolkt met af en toe regen of motregen. Tot krachtig of hard toenemende zuidwestelijke wind. Iets hogere temperaturen. 59e jaargang, no. 17.402 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Nederlandse regering wil met West- Duitsland tot een afgerond overleg komen over de vakantiespreiding voor 1969 en later. De ministers van Economische Zaken, SocialeZaken en Onderwijs denken zelfs aan een vakantieverdrag, waardoor een rampzalige" bestorming van het Noordzeestrand, zoals men dit jaar vreest, in de toekomst voorkomen kan worden. Minister Luns van Buitenlandse Zaken zal hiervoor de eerste officiële contacten leggen bij de Westduitse regering. Men hoopt op een zo spoedig mogelijk overleg, omdat volgende maand al de school vakanties voor 1969 vastgesteld moeten worden. De door Nederland zorgvuldig opgebouwde vakantiesprei ding bij het onderwijs en het bedrijfsleven, die de laatste jaren al aardig op gang kwam, is dit jaar ineens ge torpedeerd door de vakanties vooral in de Westduitse deelstaat Noordrijnland-Westfalen. In deze deelstaat vallen de schoolvakanties eveneens in juli. Men ver wacht daardoor een ongekende stroom Duitsers uit dit gebied naar Nederland. Noordrijnland-Westfalen is voor Nederland namelijk een zeer grote toeristenbron. Als gevolg hiervan dreigt zoals we al meldden vooral in het kustgebied een ware chaos te ontstaan van Duitse en Nederlandse toeristen. Over deze "kwestie is al eerder ambtelijk contact met West-Duitsland gelegd. Noordrijn- Westfalcn houdt thans een enquête on der de ouders van de schoolgaande jeugd, welke vakantiemaand de ge schiktste zou zijn. Het ambtelijk overleg wil men afronden door ministeriële be sprekingen, in de hoop, dat een vakan tieverdrag gesloten kan worden. De kuststreek moet intussen btf gun stig weer rekenen op een invasie van buitenlandse cn binnenlandse gasten in dit zomerseizoen. In sommige kringen vreest men, dat de Nederlandse gast het daarbij moet afleggen tegen de Duitse toerist, die wat men noemt nogal royaal weet te betalen. (ADVERTENTIE) BABBERICH (ANP) De douane vaft het grenskantoor Babberich heeft een nieuw zweefvliegtuig „Mark Diamant" in beslag genomen. De auto met aan hangwagen. waarmee het zweefvlieg tuig werd vervoerd, passeerde de grens bij Babberich over het linkerweggedeel te zonder acht te slaan op de stoptekens van de dienstdoende douane-ambtenaar. De achtervolging werd onmiddellijk per auto ingezet, zodat de wagen bij Duiven kon worden aangehouden. De waarde van het in beslag genomen vliegtuig be draagt in Nederland f 45.000. Het w voor Londenaren al geen nieuw gezicht meer. Al maanden lang paraderen de lange mini- benen naast het Bonniebont. Hier twee modellen voor een mqdeshow voor debutanten, die dezer dagen in Londen wordt gehouden. (ADVERTENTIE (140 liter) bij aankoop van een INDESIT WASAUTOMAAT van 698.—. Deze primeur brengt GENUA (AP) Een aardverschui ving van modder en stenen heeft giste- avond in het centrum van Genua dood en paniek gezaaid In een huizenblok. Tassen de 20 en 30 personen worden vermist. Men heeft de hoop laten varen, dat z(j nog levend gevonden worden. Na uren graven in de puinhopen en de door regen losgemaakte steenmassa, vonden leden van de brandweer vier do den en zeventien gewonden. De politie deelt mee dat uit een voorlopig onder zoek is gebleken dat acht of negen ge zinnen, tezamen twintig tot dertig per sonen, nog begraven liggen onder de tonnen puin. Meer dan honderd ton rots gesteente en aarde stortte over het door vele gezinnen bewoonde blok hulzen van een 70 meter hoge heuvel van kalk steen. Sedert woensdagavond wordt Ge nua geteisterd door zware regenval. „Het was bijna geheel donker en ik stond bij het raam. Plotseling zag ik een beweging langs de heuvelwand en er brak een enorme massa los. De steen massa raakte de drie onderste verdie pingen van het huis en bedolf die, waar op de bovenste verdiepingen in elkaar stortten", aldus een ooggetuige in een aangrenzend huis. De politie deelde mee dat 34 bewoon de flats in het blok werden verwoest. De heuvel werd voortdurend in de gaten gehouden terwijl reddingsploegen in de puinhopen aan het graven waren. Op wanhopige toon vertelde een man de politie dat hij vlak voor zessen in een café ln de buurt de eigenaar van het blok hulzen had opgebeld en hem ver telde dat er weer stukken rots van de heuvel vielen. De man zei dat de eige naar had geantwoord: „Maakt u zich geen zorgen. De autoriteiten hebben me verzekerd dat er geen gevaar is". Hjj had net opgehangen, toen hij een enorm lawaai hoorde, waarop h(j naar huis snelde. Zijn vrouw, zijn schoonzus ter en schoonmoeder lagen allen bedol ven onder het puin. Duitsers en Nederlanders zitten het strand elkaar in de haren staan op eikaars tenen. DJAKARTA (ANP) Generaal Soeharto heeft gisteren het Volkscon gres toegezegd, dat president Soekarno zal terecht moeten staan. Hü zei dit bij de opening van de vüfde plenaire zit ting van het hoogste wetgevende orgaan, die een week zal duren. Er komen drie kwesties aan de orde: de benoeming van generaal Soeharto, die nu waarnemend staatshoofd is, tot president, goedkeuring van een vijf jarenplan waarvan de uitvoering volr gend jaar moet beginnen en een voorstel tot uitstel van de algemene verkiezingen, mogelijk tot 1973 Generaal Soeharto zei in zijn openings rede dat nog niet alle hoop v an de natie in vervulling is gegaan. Hij riep op 828 leden van het volkscongres op zich te verenigen tegen de dreiging van bot communisme. In Djakarta zijn dertig bataljons van het leger samengetrokken om te voor komen. dat ontevreden studenten en scholiren het Volkscongres onder druk zullen zetten. WENEN (AP-Reuter) - President Antonin Novotny van Tsjccho-Slowa- kije is vandaag „om gezondheidsrede nen" afgetreden, zo heeft het persbureau CTK vandaag bekend gemaakt. Het presidium van de communistische party heeft „het verzoek van president Novotny om van z(jn functie van president van de republiek te worden ontheven, goedgekeurd" zo werd gezegd. Er was reeds enige tijd een felle campagne gaande tegen het 63-ja- rige staatshoofd. Twee maanden geleden had hij de post van leider van de communistische partij al moe ten afstaan aan de Slowaak Alexan der Dubcek. Deze wisseling was ove rigens niet zonder moeilijkheden verlopen. In eerste aanleg staakten de stemmen in het presidium van het centrale partijcomitè, maar bij een volgende stenuning in het voltallige centrale partijcomitè behaalde Du bcek de overwinning. Toen kort daar na het hoofd van de politieke afde ling van de strijdkrachten, generaal Sejna, de wijk nam naar het buiten land, kwam aan het licht dat Novotny en zijn medestanders nog gepoogd zouden hebben met militaire steun hun machtspositie te behouden. Ook de Tsjechoslowaakse minister van Volksgezondheid, Josef Plojhar, is afgetreden als voorzitter van de „vredesbeweging" van de katholieke geestelijkheid. Het merendeel va overige leden van het bestuur heeft zich eveneens teruggetrokken. MEERSSEN (ANP) Op de stand plaats voor woonwagens te Meerssen, bij Maastricht, is een woonwagen vol ledig uitgebrand, waarbij het tweejari ge jongetje Henkle van Es in de vlam men omkwam. Op het moment, dat de brand ontdekt werd was alleen het kind in de wagen aanwezig. Vermoedelijk heeft de kolenkachel. die in de wagen stond, niet goed gefunctio neerd. Buren trachtten met emmertjes water het vuur te doven, wat niet lükte, omdat op het terrein niet voldoende wa ter aanwezig is. j-gltti LONDEN (AP) De Italiaanse filmster Sophia Loren is uitgeroepen tot dè be roemdste brildraagster van de wereld. De Birmingham Ophthalmic Information Council (BlOC), die de lijst van 's werelds beroemdste brildragende vrouwen heeft opgesteld, motiveerde dit besluit met de charme, waarmee Sophia voortreffelijk ontworpen moderne brillen pleegt te dragen. Op de tweede plaats komt de Britse popzangeres Cilla Black, die ontkent een bril te dragen, maar er wel mee is gefotografeerd. Derde is Marjorie Proops, columnist van de Daily Mirror, wier typische uiterlijke kenmerken een bril en een lange sigarettenpijp zijn. Vervolgens komen: de Franse filmster Brigitte Bardot, de Britse actrice Suzy Kendall, de Amerikaanse Mia Farrow, de huisvrouw Edna Griffiths uit Birmingham, de Britse modeontwerpster Janey Ironside, de Britse comédienne Thora Hird en de Britse popzangeres Sandle Shaw. Minister \an Defensie: (ADVERTENTIE) morgen voordeel melk en puur krokantjes 200 gram van 99 voor 89 i redactie) niet duur wol heerlijk (Vun onze pariemei DEN HAAG Minister Den Toom (Defensie) vindt de militaire straf van „streng arrest niet meer passen In deze tijd. Hij wil deze vorm van straf, nu bestaande uit het doorbrengen van militair, op korte termijn zodanig voor lopig wijzigen, dat de bestrafte overdag zijn normale werk verricht en de rest van de tijd in de cel doorbrengt. De bewindsman zei dit gisteravond In een t.v.-interview naar aanleiding van een programma over de krijgstucht. De commissle-Lagerwcrff, die 't hele reg lement van de krijgstucht doorlicht en adviezen tot wijziging zal indienen bij de minister, hoopt voor het einde van het jaar haar rapport in te dienen. Daarin /al ook een wijziging van het systeem van „streng arrest" worden bepleit. De minister wil echter niet wachten met wijziging van dit onderdeel tot dat het reglement op dc helling komt. Vooruit lopend op de algehele herziening heeft hij al een wetsontwerp gereedgemaakt om althans dit „streng arrest" te ver zachten. Hoewel de celstraf, zeker als interne maatregel, in de militaire dienst als een zeer zware vorm van boetedoening wordt I ervaren, die vaak niet evenredig is aan het verpleegde vergrijp tegen de krijgs- tucht, meent de minister dat hij in een j tussentijdse wijziging niet het hele prin- I ipe van „streng arrest" overhoop moet halen. Pas als liet reglement als totali- |l t'-lt in revisie komt, kan het „streng ar rest" als onderdeel van dat geheel aan een andere beschouwing worden onder worpen. Desgevraagd verklaarde de bewinds man ook, dat het uitgangspunt van de krijgstucht „ondergeschiktheid ia de ziel van de militaire dienst" geen goede for mulering meer I*. „Dat moet anders worden. Ik zou Iets willen hebben in de geest van: „Bereidheid tot king is de ziel". De aanzienlijke verliezen aan Noordvietnamese zijde maken het voor Hanoi noodzakelijk steeds meer vrouwelijke strijders in te schakelen. Hier krijgt een aantal (ADVERTENTIE) ONZE SHOWROOM IS VANAVOND NOG OPEN TOT 10.00 UUR KOMT U OOK? AUTO BIERMAN Stationsweg 11-17 Telefoon 40447 STADSKANAAL (ANP) In sellingen (gemeente Vlagtw'edde) is sinds februari uit het gemeentehuis een historische brandspuit verdwenen. Deze brandspuit die geheel uit koper en hout bestaat en dateert uit de 19de eeuw, was de eerste spuit die in het dorp Sellingen werd ge bruikt. In begin heeft men zich in Sel lingen niet zo druk gemaakt over het verdwijnen van deze brandspuit omdat men dacht dat het een carnavalsgrap was van de Ter Apeler carnevalsvereni- ging. Dit is echter niet het gevali De kloo6tervierders" weet van niets. van KAMSTEEG (toekomstige) -•'ARSCIIAU (AP) Alles «Ust er op dat de studenten in Polen langzamer hand genoeg beginnen te krijgen van het twee weken onalgebrokcn demonstreren, hoewel ook gisteren nog op verschil lende universiteiten betogingen werden gehouden. Aan het polytechnische college te Warschau begon gistermorgen een 48- uurs-sit-in. Verslaggever* konden niet vaststellen of de betoging enig succes had. Een student in de elektronica vertelde dat, zijn faculteit niet meedeed. „Wij hebben het te druk", zei hij. Uit Lodz, 130 km. van Warschau verwijdferd, komen berichten binnen dat studenten aldaar sit-ins houden en col leges boycotten, maar dat hun acties niet door iedereen gesteund worden. Van de grote propagandacampagne, die onmiddellijk na het uitbreken van de onlusten werd gelanceerd en waarbij de schuld van de onlusten gegeven werd aan de „zionisten", is sinds de toespraak van partijleider Gomoelka van dinsdag avond niot veel meer te merken. Kennelijk bezorgd over de anti-semie- tische naam die de campagne begon te krijgen, zei Gomoelka niets over eventuele schuld van de „zionisten". DEN HAAG (ANP) Vijfenvijftig Ambonezen, onder wie vijftien kinderen, zijn geruisloos van Schiphol vertrokken en inmiddels in Djarkarta gearriveerd. Zij maken deel uit van die groep Ambo nezen. die naar Indonesië wilden terug keren. In mei aanstaande zal wederom een groep vertrekken. Onder de nu ver trokkenen bevinden zleh vele geschoolde vaklieden, die zelfs hun gereedschap hebben meegenomen naar hun geboor teland. Hun vertrek werd bijgewoond door de heer A. M. Pasila, die de terugkeer van Indonesiërs naar hun vaderland voorbe reid. De heer Paslia is naar Nederland gekomen op uitnodiging van de Neder landse regering. Hij zal tot 2 april in ons land blijven. Geen krant ontvangen? Bet tuaseo 6.00 eo 7.00 uur. nummer JMS:. cn per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen ztjn gevestigd, wende men zleh tot de agent.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1