Handel in goud ook in Nederland vrij ENIGE VOORWAARDE: ALLEEN VIA BANKEN In land- en tuinbouw problemen rond CAO Nadat alles flink was geschud. bevriezing van kinderbijslag zeer gering Prijs zal wel dalen Bloembollen- CAO gereed; tuinbouw komt nog GUERRILLA-AANVAL OP RHODESIË Kennedy onder L.B.J. geen vice-president PAPENGRACHT 32-LEIDEN p 06 TB US 11 TELEFOON 20935 REDACTIE >0015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 IRO 10.3P.03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden URECTIE: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4,45; p. kwart, 13,35; fr. p, po6t 16,20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes ƒ2 Jachten bezorging: telefoon 33839 (18.0019.00 u.) MNSDAG 19 MAART 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN zotdwestelijke wind De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Veranderlijke bewolking met plaatselijk enige regen Matige tot krachtige, aan de kuat af en toe harde zuidwestelijke wind. Minder koude nacht; morgen ongeveer dezelfde middagtempera turen als vandaag. 59e jaargang, no. 17.399 (Van e r verslaggevers) DEN HAAG (ANP) De S.E.R. heeft minister van Sociale Zaken en Volks- •zo.dheid meegedeeld, dat een door ft kabinet op korte termijn overwogen :vriezing van de kinderbijslag voor tt eerste kind van geringe betekenis >s- vermindering van de premie zou 0,07 tt bedragen. Dit is volgens de S.E.R. n zulk een geringe betekenis, dat be- •aarlijk kan worden gesteld, dat het et verantwoord zou zün te wachten ie S.E.R. zijn advies over de igrammering der sociale verzekering langere termijn heeft uitgebracht. 1 De minister had in zijn adviesaan- ig over de programmering der so- f verzekering op langere termijn aan t S.E.R. verzocht hem op korte termijn adviseren over maatregelen, die een ferdere stijging der thans reeds hoge iciale verzekeringslasten kunnen voor- of beperken. De gedachte van jet kabinet gingen daarbij uit naar een trlaging van de kinderbijslagpremie eerst het bedrag van de kinder- ig voor het eerste kind te fixeren i daarna die kinderbijslag af te schaf- De S.E.R. meent, dat een dergelijke jaatregel moet worden aangemerkt als ;n incidentele beslissing van het ka- let. Als de ontwikkeling der sociale gisten noopt tot een kritisch bezien van :t stelsel van sociale verzekering, dan ojlllen, aldus de S.E.R. in de brief, ui- aard ook de kinderbijslagen in dit iderzoek moeten worden betrokken. Broer van dr. Barnard naar Leiden [DEN HAAG (A.N.P.). Dr. M. Bar- d, een broer van de Zuidafrikaanse [specialist dr. C. Barnard, onder ns leiding een team van artsen enige rttransplantaties heeft verricht, zal week een bezoek aan Nederland ^|Hij maakt een reis naar verschillende esteuropese landen en zal vrijdag in i onderhoud hebben met prof. A. G. Brom, buitengewoon hoog de thorax-chirurgie aan de 'fksuniversiteit te Leiden, die zich in ïenwerking met Rotterdamse en -frechtse collega's heeft beziggehouden transplantaties van bepaalde delen t het hart, waaronder hartkleppen. Zuidafrikaanse bezoeker was zelf m het team in Kaapstad, dat L Philip Blaiberg van een nieuw hart torzag. F-5-PROJECT Canadese order in ruil voor opdrachten uit Nederland lui. r. (Van t •rslaggevers) pi >EN HAAG De Canadese regering •ft als tegenprestatie voor de Neder- dse bestelling voor de 105 Northrop i jachtbommenwerpers, die bij de Ca- lese industrie Canadair in licentie de Nederlandse luchtmacht worden iwd, compensatieorders beloofd waarde van 41 miljoen dollar. De nadezen hebben zich daarbij ver- iht deze orders binnen een termijn drie jaar bij de Nederlandse indus- te plaatsen. It o [u reeds is een groot deel van de or- geplaatst. Als het contract een oud zal zijn zal de Canadese rege- 28 miljoen dollar hebben ge ëtst. Bovendien wordt verwacht, dat ïen enkele maanden alle compensa- 's' rders rond zullen zijn. e verklaring voor deze gang van te vinden in het feit, dat de adese regering de samenwerking Nederland even zeer op prijs nigift als Nederland zelf. Het F-5-pro- heeft de sluizen voor die samen- :ing wijd open gezet. Luchtmacht- odore C. A. Robertus, adjunct- cteur materieel luchtmacht en lei van het Nederlandse invliegteam, de F-5 tenslotte voor de luchtmacht :oos, zei dat hij aanneemt, dat bin- afzienbare tijd de Nederlandse in- ?pol| trie een belangrijke licentie-opdracht 1 'i( moet kan zien uit Canada en dat rbij wellicht licenties voor heel "t-Europa zullen zijn. de DEN HAAG Vanaf vandaag mogen de Nederlanders ook puur goud kopen en verkopen. De president van de Nederlandse Bank, dr. J. Zijlstra, heeft hiervoor gisteren een algemene machtiging uitgevaardigd. Een voor waarde is, dat de aankopen via een bank moeten lopen, die ook voor de bewaring gaat zorgen, opdat de centrale bank nog in het oog kan houden waar het goud is en blijft. kele jaren geleden werd wel een alge mene vergunning uitgevaardigd handel in gouden muntea maar overige bleven de vergunningen beperkt tot enkele voor zaken, die de industrie van goud moesten voorzien ten behoeve van sieraden. Particulieren was het kopen en verkopen van goud in baren niet toe gestaan. Nederlandse particulieren mogen nu ook in het buitenland goud kopen en bezitten. Dat was voordien ook verboden- Hoe 2d oh de goudhandel thans precies zal ontwikkelen, is nog niet te zeggen. Deskundigen verwachten niet direct, dat ook in Nederland een goudbeurs aal wor den geopend met officiële noteringen. Het lijkt waarschijnlijk, dat alle transaotdes vla de banken zullen lopen en dat deze ook noteringen zullen uitgeven op grond van de internationale marktontwikkeling. De achtergrond van de algemene ver gunning om ledereen in sitaat te stellen puur goud te verhandelen ls het besluit van de goudlanden, zondag jl. in Wash ington. om de handel ln goud een zo breed mogelijk vlak te geven, daarmee bereikend dat de goud-producerende lan den hun produktic steeds meer gaan op voeren. Door dit grotere aanbod van puur goud is het waarschijnlijk, dat de goud- jjrtjs daalt tot op het officiële niveau, waardoor de thans Ingestelde twee goud prijzen kunnen samenvloeien tot één. Tot op heden was. op grond van het diviezenbesluit 1945. de handel ln goud slechts toegestaan met vergunning van de Nederlandse Bank. die echter vrijwel geen vergunning placht af te geven. En- UTRECHT (ANP) Het pakket ver langens, dat de vakbonden in de agrari sche bedrijfstakken bij de werkgevers op tafel hebben gelegd, komt neer op een verbetering van gemiddeld 5,5 pro cent. De werkgevers willen niet verder gaan dan 4 procent. De voorzitter van de Nederlandse ka tholieke bond van werknemers in de agrarische bedrijfstakken, de heer J. J. M. Sens, noemde het aanbod van werk gevers op de jaarvergadering van zijn bond niet aanvaardbaar, omdat het geen rieële verbetering van de inkomensposi tie van de werknemers inhoudt en zelfs onvoldoende compensatie biedt voor de gestegen kosten. De heer Sens zei, dat de vakbonden dit jaar ondanks de nog bestaande achterstand in de landbouw gematig de verlangens kenbaar hebben gemaakt, omdat zij rekening hielden met de alge mene economische situatie in de agra rische bedrijfstakken. Ze vroegen een verdere verkorting van de arbeidstijd, een verhoging van de basisuurlonen met 18 cent, een verbetering van enkele se cundaire arbeidsvoorwaarden, een ver hoging van de pensioenpremie met een gulden per week en overleg over de stichting van een sociaal fonds. De werkgevers stelden hier een loons verhoging van 12,5 cent per uur tegen over, alsmede enige verkorting van de arbeidstijd voor de groep werknemers, die nu nog een werkweek van meer dan 45 uur heeft. Als de vakbonden deze twee punten aanvaarden, willen ze ook meewerken aan de verbetering van de pensioenregeling en van enkele secun daire arbeidsvoorwaarden. De werkge vers beroepen zich op de slechte renta biliteit in de bedrijven. De heer Sen deelde voorts mee, dat de onderhandelingen in de bloemisterij en de zaadteeltbedrijven zover zijn gevor derd, dat binnenkort overeenstemming mag worden verwacht. De CAO voor het bloembollenbedrijf (4000 werknemers) is dezer dagen gereedgekomen. De ba sisionen in deze bedrijfstak zijn met on- Waarschuwing van Dajan aan koning Hoessein TEL AVIV (DPA) De Israëlische minister van Defensie, Mosje Dajan, heeft gezegd te hopen dat koning Hoes sein van Jordanië eindelijk zal begrij pen dat hij zich houden moet aan de overeengekomen wapenstilstand. Ook Egypte en Syrië moeten dat doen en geen terroristen naar Jordanië sturen, zei hij. Het aantal actieve terroristen schat hij op duizend. Hun optreden Wil de hij niet zien als een verzetsbeweging. Alle pogingen om een echte verzetsbe weging in de door Israël bezette gebie den in het leven te roepen zijn mislukt, zei hij. De bevolking ln die gebieden wil niets weten van de terreur, aldus Da jan. geveer f 11,50 per week verhoogd. De pensioenpremie is aangepast aan de loonontwikkeling en de pensioenuitkerin gen benaderen nu (inclusief de AOW) zeventig procent van het eindloon. Dit jaar zal in het bloembollenbedrijf nog geen arbeidstijdverkorting worden door gevoerd. Partijen bij de CAO hebben echter afgesproken, dat volgend jaar wel een werktijdverkorting wordt gerea- Ook in de tuinbouwsector is nog geen nieuwe CAO afgesloten. Wel is hier over eenstemming bereikt over het zogenaam de mantelcontract. Maar de enige ma teriële verbetering hierin is volgens de heer Sens de vakantietoeslag, die van drie weken loon op zes procent van het jaarloon is gebracht. Volkomen uitgeput rusten een aan tal Amerikaanse militairen uit na de slag. Na urenlange gevechten tvos het de soldaten van de eerste divisie gelukt een klein dorp in de omgeving van Hué op de Vietkong te veroveren, zij het dan met steun van de luchtmacht. Episcopaat tegen nieuwe grondwet van O.-Duitsland BERLIJN (DPA) De bisschoppen van Oost-Duitsland hebben in een her derlijk schrijven bezwaar aangetekend tegen de nieuwe „socialistische grond wet". Volgens de bisschoppen worden in de nieuwe grondwe* de rechten der Kerken niet meer gegarandeerd en be staat behoefte aan een duidelijke garan tie van gewetens- en geloofsvrijheid, on gestoorde godsienstuitoefening, erken ning van de rechtsstaat der Kerken en het eigendomsrecht. EDWARD KENNEDY: VERWOESTING VAN VIETNAM BEMOEILIJKT HEROPBOUW WASHINGTON (AP) De verwoes ting die de Amerikaanse militairen ver oorzaken maakt de toekomst voor Zuid- Vietnam alleen nog maar moeilijker, schrijft senator Edward Kennedy in zijn eerste boek „decisions for a decade". Verder meent hij, dat de Amerikaan se politiek tegenover China drastisch moet worden gewijzigd. Onder andere moet het handelsembargo worden ver licht. Hij zegt: „met de soort oorlog die we in Vietnam voeren zullen de doeleinden die we daar op lang gezicht hebben, niet bereikt worden. De wijdverspreide ver woesting die we daar aanrichten, zal een praktisch uitvoerbare politiek in de toekomst alleen maar' moeilijker maken. Bovendien is de regering die we in Vietnarfi steunen niet met het haar hart bij de zaak van het volk en die regering levert geen aanwijzingen dat zij het ver trouwen van het volk kan winnen. Als er geen onderhandelingen In Vietnam ko men, moeten de Verenigde Staten een militaire houding volgen die eender ten doel heeft om de dichtbevolkte gebie den te beschermen en te behouden ten einde de veiligheid van het volk maxi maal te verzekeren, dan om de vijand op te sporen en te vernietigen. Reeds al te lang hebben wij bij de heersers van Saigon corruptie en onverschilligheid getolereerd." „Haagse barones" aangehouden (Van onze correspondent UTRECHT Een moeizaam voort strompelend excentriek gekleed vrouwtje, I dat zich tegenover de politie voordeed ais een Lochum se van verdachte zeden, bleek later re 68-Jarige gepensioneerde Amster damse hoogleraar te *iJn, die zich on- j langs In Den Haag nu een woeste autorit uitgaf voor barones. De professor maakte, toen men er achter kwam wie hi) werkelijk was, de j Utrechtse politie een compliment, omdat men hem sneller door had dan de Haag se politie, die pas na 3 dagen, toen zijn 1 baard doorkwam, ontdekte dat de „ba- i Politieagenten hielden het „vrouwtje" ln de Utrechtse binnenstad aan. Het viel op dat zij rode pantoffels droeg en hoogst moderne zwarte netnylons met 'n bloem motief. Zij vertelde de politie dat ze on bekend was ln Utrecht en een bepaalde nachtclub zocht. De politie nam haar mee naar het hoofdbureau, omdat het „vrouwtje" opvallend mannelijke ge laatstrekken vertoonde en bovendien een pruik droeg". Zij zou mejuffrouw E. Bo wler uit Lochum zijn en toonde een paar kleurenfoto's waar ze zich gezien haar houding als prostltuée voordeed. Door de Utrechtse zedenpolitie werd de professor-barones-prostltuèe, toen hij ln de gaten had dat hij door de mand was gevallen en bekende, naar zijn hotel nog steeds als „Lochemse vrouw", teruggebracht. Volkomen ontredderd, maar met de lach van de overwinnaar kon deze Londense agent het strijd toneel verlaten. Het gevechts terrein was het terrein voor de Amerikaanse ambassade, de te genstanders waren anti-Vietnam- betogers, de wapens waren rook bommen, rotjes, eieren en hier en daar een zakje meel. Toen alle ingrediënten goed waren dooreen geschud, ging ieder voldaan naar huis. De politie proefde het zoet pan de orerwinnina. af smaakte het wat melig. (ADVERTENTIE) Achterstand van RKF verdwenen MANHATTAN (A.P.) Juichende studenten stonden gisteren rond senator Robert Kennedy, toen hii bU een ver kiezingsbijeenkomst op de universiteit van de staat Kansas verklaarde onder geen voorwaarde het vice-presidentschap onder Johnson te zullen aanvaarden. Kennedy, die bijna die door de enthou siaste studenten onder de voet werd ge lopen, verklaarde: het land heeft een geheel nieuwe leiding nodig. Kennedy kreeg het meeste applaus toen hij sprak over de Amerikaanse sol daten die in Vietnam sterven, terwijl duizenden jonge Zuidvietnamezen zich vrijkopen uit de dienst. Als de Zuid- vietnamese regering' Khc Sanh zo be langrijk vindt, moet ze maar Zuidviet- namese militairen naar de basis sturen en de Amerikaanse mariniers laten ver trekken. Kennedy betoogde ook al ja renlang te hebben aangedrongen op be sprekingen met het nationale bevrij dingsfront in Vietnam, dat een reële plaats moet krijgen in het politieke le ven van Vietnam. De oorlog heeft de positie van Amerika in de wereld ver zwakt. „We wilden bewijzen dat wij onze verplichtingen waar dan ook wil len nakomen. Het resultaat is echter dat naar alle waarschijnlijkheid het Ame rikaanse volk nooit meer een dergelijke strijd zal willen aangaan". Uit een enquête van het bureau Gal lup is inmiddels gebleken dat Johnson en Kennedy vrijwel gelijk staan in de gunst van de kiezers. Terwijl in januari Johnson 48 procent van de stemmen kreeg tegen 38 voor Kennedy, is de voor sprong van Johnson nu geslonken van 45 tegen 44 procent. Johnson en Ken nedy delen samen de katholieke en pro testantse stemmen, maar Kennedy heeft de steun van de vrouwen en de jongere kiezers. De koninklijke familie is vanmorgen van de tdntersportvakantie in Lech in Nederland teruggekeerd, prins Claus en een hofdame droegen de reiewieg met prins Willem- Alexander uit de trein. Links kijkt prinses Beatris: nauwlettend toe. Op de achtergrond opperstalmeester Bisschoff pan Heemskerck. Prins Bernhard was gisteren reeds per vliegtuig teruggekeerd. Nog twee doden verkeersongeval te Leidschendam (Van e LEIDSCHENDAM De 33-jartge N Pape en de 42-Jarige W. Tuinhof de Moed uit Leiden, die zondagmiddag be trokken waren bij een ernstig auto ongeval op rijksweg 4a onder Leidschen dam, zijn gisteren beiden in de Ursula- kliniek te Wassenaar aan de gevolgen hiervan overleden. Het vierjarig zoontje van de heer Pape was zondagmiddag al bij het ongeval omgekomen, toen hun auto door de sterke wind in een sloot terecht kwam. Verrassing voor bewind van Smith SALISBURY (Reuter) Vliegtuigen van de Rhodcsische luchtmacht hebben gisteren aanvallen uitgevoerd op een grote groep Afrikaanse nationalisten die vanuit Zambia zijn geïnfiltreerd en die door politie en militairen langs de ri vier worden achtervolgd. Men veron derstelt dat de nationalisten In kano's het Karibamerr zijn overgestoken. Bij een eerste treffen zijn. volgens Rhodr- sisehe opgaven, elf guerilleros en een Rhodesisrhe militair gedood en Is een onbekend aantal nationalisten gevangen genomen. De inval schijnt een volledige verras sing voor de autoriteiten in Salisbury te zijn. Het afgelopen weekeinde werden met verlof zijnde militairen haastig opgeroepen. Op de schermen in de bios copen verscheen een oproep voor mili tairen zich naar hup onderdeel te bege ven en de militaire politie bezocht open bare vermaakscentra om de soldaten te waarschuwen. Er zijn geen aanwijzingen dat Zuid afrikaanse politiemannen die reedN ver scheidene maanden in het dal van de Zambesi zijn gestationeerd bij de op sporing van de guerillerosstrtjders zijn ingezet. In New York verwacht men dat de Afrikaanse landen vanavond als de veiligheidsraad bijeenkomt om over de executies van vorige week in Salis- Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur, nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen sQn gevestigd, wende men ricb tot de agent. bury te spreken, de inval van de natio nalisten zullen gebruiken om pressie op Engeland uit te oefenen. De Afrikaan se' en Aziatische landen hebben de af gelopen weken al scherpe kritiek op En geland geuit omdut de Britse regering er niet in is geslaagd de terechtstelling van vijf Afrikanen te voorkomen. De raad komt bijeen op verzoek van 38 Afri kaanse landen die om dringende maat regelen. waaronder het mogelijk gebruik van geweld, tegen Rhodesië hebben ge vraagd. Groot-Brlttannlc heeft zich steeds tegen geweld verzet. BROWN: DEMOCRATIE IN ENGELAND IN GEVAAR LONDEN (Rtr) Wanneer men het gezag van deze regering wil herstellen moeten de gronden waarop zij haar be sluiten neemt anders worden en dienen de contacten tussen de ministers funda menteel te worden verbeterd. Dit heeft de afgetreden Britse minister van Bui tenlandse Zaken, Brown gisteren ln het Lagerhuis gezegd, waar hij een verkla ring gaf van zijn aftreden. De ex-minis ter meende, dat de wijze waarop in het kabinet besluiten genomen worden de democratie ln gevaar kan brengen. Ik ben niet afgetreden ondanks de ernst van de toestand, maar Juist omdat de toestand ernstig is, ei hij. Het aftreden van Brown kwam vorige weck op het hoogtepunt van de goud crisis, Brown rechtvaardigde zijn heen gaan met de verklaring dat zijn protes ten tegen de noodmaatregelen van de regering waren genegeerd. Hij zei voorts dat het niet zijn bedoeling ls premier Wilson uit te dagen of een partij-revo lutie te veroorzaken. Als parlementslid zou hij alles doen om deze regering sterker, doeltreffender en vertrouwens- waardiger te maken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1