CAO bouwbedrijf voorlopig afgewezen Se Ceidde Sou/tont i Wijze VREES ROOLYINK VOOR ECONOMIE ARBEIDSTIJD NIET MEER VERKORTEN mannen maken studie Goldrush spoelt over Europa In Zürich 60 tot 80 ton verkocht Blaiberg morgen wellicht naar huis Geruchten in Warschau: JODEN UIT POOLSE REGERINGSPOSTEN Massameeting Gratie voor |j 35 negers in Rhodesië Pipo eind mei van de hele wegwezende in Praag ]u weiendie ven aan België uitgeleverd Uit STER-poi 13 miljoen voor dagbladen Bouwvakkers demonstreren tegen ontslag van collega s PAPENGRACHT 32-LEIDEN ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 Bank: Amro-Bank, Lelden. DIR.:~C. M DRABBE J F J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) DONDERDAG 14 MAART 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN TIJDELIJK REGEN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Zwaarbewolkt met tijdelijk regen, maar ook op klaringen. Matige tot krachtige wind tussen zuid west en west. Weinig verandering in temperatuur. 59e jaargang, no. 17.395 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Rooh-ink heeft et bedrijfsleven gedreigd met een algemene maatregel betreffende de lonen als de loonsverhogingen, die hem via, C.A.O.'s onder ogen komen, op dezelfde voet voortgaan. De huidige b(j hem liggende contracten zal hjj nog doorlaten, mei uitzondering voorlopig van die voor het bouwbedrijf. Laatstgenoemd contract Is om advies naar het college van wijze mannen gezonden. De maatregel zal waarschijnlijk bestaan t een verbod om dit jaar en in 1969 de Arbeidstijd meer te bekorten dan met kwartier per dag. De maatregel wordt genomen uit zorg voor de situatie van vooral 1969, als de kosten van levens onderhoud („het wordt al gauw 4 aldus minister Witteveen) zullen stijgen door allerlei overheidsmaatregelen. Voor deze stijging moet In de loonsector com pensatie komen. „Voor 1969 zie ik geen ïtlngverlaging meent minister Witte veen van Financiën. De dreiging van minister Rooi vink, tvond uitgesproken na afloop van de [wradering van een regeringsdelegatie |.mrt de stichting, kwam nadat zowel werk- als werknemers in de stichting geweigerd een aanbeveling naar achterban uit te doen gaan om idstijdverkorting te beperken tot een 'artier per dag in 1968 en 1969 tezamen. Tijdens het gesprek met de Stichting de Arbeid hebben de ministers Rool- ïk (Sociale Zaken), Witteveen (Finan- I, De Block (Economische Zaken) en Lardinois (Landbouw) hun bezorgdheid over de loonontwikkeling tot dit moment kenbaar gemaakt. Met name gold die zorg het verschijnsel, dat tegen het einde van bet jaar in vele sectorèn arbeidstijd verkorting is overeengekomen, die der halve in 1968 niet zo erg loonkosten- verhogend werkt,, maar sterke invloed heeft op de ruimte, die in 1969 loonsverhogingen beschikbaar is. De bouw-C.A.O., die een werktijdverkorting half uur per dag in november in het vooruitzicht stelt, heeft de verontrus ting nog vergroot. De bewindslieden heb ben gesteld, dat de speelruimte voor 1969 toch al beperkt is door het feit, dat goed deel van de loonsverhoging van volgende jaar nodig zal zijn voor het op vangen van huurverhoging, invoering van een nieuwe soort omzetbelasting (B.T.W.), hogere premies sociale lasten het E.E.G.-landbouwbeleid. De Stichting van de Arbeid heeft met nadruk verklaard, dat zij in het kader van de vrije loonpolitiek niet de taak heeft de onderhandelende partijen richt lijnen te geven. Zij komen in vrijheid voorzieningen overeen en het ls aan de regering om de overeenkomsten te aan vaarden of af te wijzen Dit neemt niet weg, dat de werkgevers anders tegen de economische situatie aan kijken dan de vakcentrales. De werkge- hebben over de economie wel zorgen De vakcentrales vinden de betalingsbalans iet zo slecht, zei de heer A. Kloos. Tijdens een persconferentie na het ge sprek met de stichting deelde minister Rooi vink mee, dat hij nu C.A.O.'s op zijn tafel heeft liggen, waarbij 360.230 werk nemers zijn betrokken. Ze behelzen exclusief de arbeidstijdverkorting, loonkostenstijging met. gemiddeld 5,4 Die werkverkorting betekent nog eens, jaarbasis, een kostenstijging van 3,7 Neemt men de „bouw" uit dit pakket, dan komt. men op gemiddelde percentages respectievelijk 5,5 en 1.6 voor 110.230 (TAe ook pagina S, VF.RTENTtE FRIESE STAART- EN STOELTJESKLOKKEN, ZAANSE- EN SCHIPPERTJESKLOKKEN DIV. ANTIEKE STIJKLOKKEN MONDERNE SCHOORSTEEN- EN WANDKLOKKEN In ruime keuze en de beste merken HORLOGER d. WATER Haarlemmerstraat 181 ALT IJ D VOORDELIG 's maandags gesloten. (Vai ■respondent) KAAPSTAD (AP) Vanavond zal be slist worden of de enige nog levende harttransplantatiepatlënt, dr. Philip Blaiberg morgen naar huis mag gaan. Als Barnard, die vandaag van zijn reis naar Amerika terugkeert, beslist om Blaiberg te laten gaan. zal dit voor het eerst in 72 dagen zijn dat hij zijn ge steriliseerde suite in het ziekenhuis zal mogen verlaten. Hij zal een maand half geïsoleerd doorbrengen om zich aan zijn nieuwe leven aan te passen. Als hij naar huis komt zal dat betekenen dat hij op 5 april zijn trouwdag kan vieren en op 24 mei zijn 59ste verjaardag. LONDEN In dc gehele wereld blijven de speculanten er rotsvast van overtuigd, dat Amerika de goudprijs toch zal moeten verhogen. De goudrush nam gisteren fantastische afmetingen aan, terwijl duizenden speculanten zich in een atmosfeer van valse geruchten, twijfel en verwarring haastten om het edele metaal te kopen. Toen gisterochtend op de Londense markt naar dagelijks gebruik de goudprijs werd vastgesteld, overtrof de vraag onmiddellijk die van vorige dagen en misschien zelfs het hoogtepunt van vorige vrijdag. Handelaars verklaarden, dat zij af te rekenen kregen met een ware stortvloed van be stellingen van het vasteland. Er werd zeker veertig ton goud verkocht. Deze koopwoede herhaalde zich in Zürich (zestig lot tachtig ton) en te Parijs (vijftien ton). Deze voort zetting van de „goldrush" zette de domper op de hoop, dat de bijeenkomst van de internationale bankiers, vorige zondag te Bazel, er paal en perk aan zou stellen. De geheimzinnig- heid die deze besprekingen omringde en nog omringt, heeft aanleiding gegeven tot allerlei geruchten. Een daarvan Is, dat Amerika zich verplicht ziet alle Italiaanse verbintenissen aan de goudpool over te nemen. De Italianen hebben zich gehaast om dit te ontkennen. Volgens een ander gerucht i zou Zuid-Afrika zijn goud misschien vla Zwitserland gaan j verkopen in plaats van door tussenkomst van Londen. Ook dat werd tegengesproken. Voor de Zwitsers ls hot trouwens goedkoper om goud te kopen van Londen dan van Johannes burg. De enorme vraag naar goud wordt veroorzaakt door het wantrouwen ten aanzien van papieren munt. Dit wan- trouwen is een gevolg van de devaluatie van het pond sterling in november, nadat de Britse regering maandenlang beweerd had dat het niet zou devalueren. In het ketelhuis van een chemische fabriek in IJmuiden heeft zich een explosie voorgedaan, waarbü een persoon om het leven is gekomen. Een van dc vier ketels explodeerde, waardoor grote schade werd aangericht. SALISBURY (Reuter A.F.P.) De regering van Rhodesië heeft gratie verleend aan 35 ter dood veroordeelde Afrikanen. Onder hen zijn er vier, die afgelopen maandag /zouden worden opge hangen. Op deze dag werd het doodvonnis aan twee Afrikanen voltrokken. De 35 mannen waren ter dood ver oordeeld op beschuldiging van terroris tische activiteiten. In een regeringsver klaring wordt gezegd: „Met het oog op het tijdsverloop sinds de veroordeling van de betrokkenen heeft de regering alle lopende zaken opnieuw bekeken en voorrang gegeven aan die welke de sterkste aanspraken op toepassing van clementie hadden". Drieëndertig andere zaken, „waar onder de ernstigste", worden opnieuw bezien, aldus de verklaring, die een op somming geeft van 85 gevallen van ter dood veroordeelde Afrikanen, waarin een hernieuwd onderzoek wordt inge steld. HILVERSUM De dezer dagen door de Ne derlandse Vereniging van Slechthorenden be kroonde Plpo de C'lown gaaX 81 mei met tele visieverlof. Of deze kindervriend In het nieuwe seizoen weer op het scherm zal terugkeren, staat nog niet vast. Wel ls de programmaleldlng van de NTS voornemens om de korte Pipoaflcveringen aan het begin van het avondprogramma niet meer te continueren. Misschien bestaat de kans dat Plpo eenmaal per week, b.v. In „Monitor" op zondag in een langere aflevering zal worden uitgezonden, b.v. In plaats van „Skippy". De actie Niet Roken heeft een uieuic middel aangegrepen om het roken onder de jeugd tegen te gaan. Aan de hoofden van lagere scholen xgn diploma'sgestuurd, waarop de naam van de jongen of hot meisje kan ivorden ingevuld, die belooft nooit met roken te zullen beginnen. Het diploma ia ondertekend door de directeur van het Koningin Wilhelmina Fonda, dr. L. Heine ma. WARSCHAU (A.P. - Reuter). Waar nemers z(jn van mening dat de Poolse regering de huidige ongeregeldheden zal aangrijpen om een aantal joden uit hoge regeringsfuncties te werken. Zü zyn over het algemeen gekant tegen de anti-Israë lische koers die Gomoelka sinds de oorlog in het Midden-Oosten vaart. Vlak na de Israëlisch-Arabische oorlog heeft Gomoelka gezegd: „Wij willen niet dat er een vijfde kolonne ontstaat in ons land". Polen heeft evenals de meeste communistische landen na de junioorlog de diplomatieke betrekkingen met Israël verbroken. In verschillende Poolse steden hebben zich gisteren nog wat onlusten voorgedaan, waartegen de politie optrad. Studenten uit Kosice en Ostrava in Tsjecho-SIowakije zijn, naar verluidt, van plan in Praag een betoging te houden tegen de oorlog in Vietnam. Volgens studenten van de Praagse Kareluniver- siteit bestaat de kans, dat deze demon stranten in conflict komen met aanhan gers van president Novotny, tegen wie al enige tijd een campagne gaande is De betogers zouden van plan zijn, naar de ambtswoning van het staatshoofd te trekken om hem te vragen af te treden. Een enthousiaste menigte van naar schatting meer dan 2000 studenten en jonge arbeiders heeft gisteravond met oorverdovende toejuichingen sprekers onderbroken die tijdens een massa meeting het oude „terreurregime" in Tsjecho-SIowakije veroordeelden en een vrije socialistische democratie voor het land in het vooruitzicht stelden. President Antonin Novotny werd in het openbaar verantwoordelijk gesteld voor de bloedige zuiveringen in de stali nistische periode, waarbij duizenden per sonen geëxecuteerd en tienduizenden vervolgd en gevangen genomen zijn. Minister van Bosbouw, Smrkowsk.v, ver zocht de jeugd van Praag „niet het voorbeeld van Warschau te volgen". Intussen is weer een volgeling van Novotny afgetreden: Michael Chudik. voorzitter van de Slowaakse nationale raad. BRUSSEL (ANP) De twee Italia nen en de Duitsers, die vorige week in Amsterdam werden gearresteerd toen zij buit van een juwelendiefstal in Brus sel aan dc man probeerden te brengen, zijn naar België uitgeleverd. Het zijn een 30-jarige man uit Düssel- dorf, een 21-jarige Italiaan uit Schaar beek bij Brussel en een 23-jarige land genoot van hem die in Antwerpen woont. Bij hun arrestatie in Amsterdam had den zij juwelen ter waarde van 70.000 gulden bij zich. Twee gevangenen ontsnappen uit arrestantcnvvagen AMSTERDAM (ANP) Twee gedeti neerden zijn in Amsterdam-West uit een arrestantenbusjes van dc rijkspolitie ont snapt. Het tweetal, de 23-jarige Duitser P. P. G. en de 30-jarige Fransman A. M. was door de Amsterdamse recht bank wegens diefstal respectievelijk op lichting en diefstal veroordeeld en werd met nog drie arrestanten van het paleis van justitie aan de Prinsengracht over gebracht naar de strafgevangenis in Haarlem. aen de benen via dc ruimte boven de motor aan de achterzij de van het busje. Als eerste dook de Duitser naar de vrijheid. Door de ver warring die daardoor ontstond kon, langs dezelfde weg, de Fransman volgen. (ADVERTENTIE) Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur, nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebrarhi. Waar agentschappen /tin gevestigd, XV curie men zich tot de agent. (Van o r parlementaire redacl Beeldengroep in sloot gevonden NAARDEN (ANP) In december van het vorige jaar werd uit de tuin van de Naardensc beeldhouwster mevr. Van Riet een vrij kostbare beeldengroep ge stolen. Hoewel de politie ijverig speurde iverd niets van de gestolen beelden te ruggevonden, tot een man langs de IJs- selmeerkust naar kievitseieren zocht. In een sloot vond hij de beeldengroep, bemodderd maar onbeschadigd. De waarde van deze groep werd door de beeldhouwster op ongeveer tweeduizend gulden geschat. In Vietnam duurt de natte moesson nog voort en daarmee het offensief van Vietkong en Noordvietnamezen. Dat betekent, dat de Amerikanen, teruggedrongen op hun bases, steeds opnieuw onder t uur worden genomen. Hier een beeld pon een aanval op de basis Pletkoe, waar een mortiergranaat een mutUtiedepot heeft getroffen. DEN HAAG. Minister Ktompé (Cultuur) wil de dagbladen bUna 80 pro- ceut geven uit de STER-pot ter compen satie van de verminderde advertentie- inkomsten als gevolg van de televisie reclame. Ter compensatie van dagbladen, tijdschriften cn nieuwsbladen is uit de t.v.-reclame van 1967 In totaal 17 miljoen gulden beschikbaar. Hiervan zullen de dagbladen ruim 13 miljoen krijgen. Uit de STER-pot van 17 miljoen krijgen de geïllustreerde en opinieweek bladen bijna 20 procent, de nieuwsbladen 2 procent. De minister wil als verdeel sleutel toepassen het totaal aantal tekst pagina's van dagbladen, opiniebladen, tijdschriften en nieuwsbladen In verhou ding tot de verminderde advertentie opbrengsten. De minister heeft de besturen van de Ned. Dagbladpers, de Ned. Organisatie van Tijdschriftuitgevers en de Ned. Nicuwsb'ladpers een uitvoerige en inge wikkelde nota gestuurd. Deze moet niet gezien worden als „het laatste woord" van de minister, maar meer als een dis cussiestuk. Op korte termijn wil de tiinlster met de besturen van de belang hebbende organisaties het overleg bc- Aanvankelijk was het de bedoeling, lat de „informatieve cn opinlevormende ■igenschappen" van de verschillende oorten binden bepalend zou zijn voor le mate waarin de verminderde adver- entie-inkomsten zou worden gecompen- •■erd. Voor de bepaling van die eigen- chappen is volgens me). Klompé geen ibjectieve norm te vinden. Daarom wordt de kwantiteit als maatstaf aange wend: hoevpel tekstpagina's hadden in 1967 de dagbladen tezamen, hoeveel de opinie- en plaatjesbladen cn hoeveel de nieuwsbladen? AMSTERDAM (ANP) Ongeveer 1500 bouwvakarbeiders hebben op het woningbouwproject van de bouwcombi natie Banero in Amsterdam-Noord een korte demonstratie gehouden uit protest tegen de handhaving van hel ontslag van 2ii arbeiders door de Banerodirectie. Zij maakten deel uit van 'n groep van ruim 100 stakende arbeiders die veertien dagen geleden werden ontslagen, nadat z(J geweigerd hadden het werk te her- De staking brak ruim een maand ge leden uit In verband met een loonsver laging door de gestegen sociale lasten en omdat de arbeiders meenden, dat rij on derbetaald werden. Zij wilden een com pensatie waarvoor de Banero echter niet Van de 100 ontslagenen werden na- din de 74 vakbekwame arbeiders weer aangenomen. De bonden stonden toen machteloos, omdat Banero juridisch correct te werk ging. ADVERTENTIE NIEMEYER f.75.000= TELEFOON-QUIZ Vele hoofdprijzen van 1000.- De eerste hoofdprijs is uitge reikt en wel aan: maj. Wervenbosch, Jutlanastraat 109, Zwljndrecht. Tientallen andere dames kre gen geldprijzen van 25,- lot I 250,-. Morgen kunt u de gelukkige zijn. Vraag de folder bij. uw winkelier. NIEMEYER KOFFIE (ADVERTENTIE)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1