Masaryk na 20 jaar stilte geëerd ONRUST IN POLEN EN TSJECHO-SLOWAKIJE Mertens zegt niet wat hij kiezen zal JAMIN Bals kwam graag in actie Studenten Warschau in gevecht met politie Executie van twee negers in Rhodesië SPELENDE KINDEREN VINDEN BABYLIJKJE Amerikaanse gevangenis in opstand fèi Lijst Degrelle ingediend in België Deel JO-KYP naar „groep Aarden CHU „gewaarschuwd" door eigen jongeren Explosie in ondergrondse van Madrid Auto over de Anderhalf miljoen kop: één dode PAPENGRACHT 32-LEIDEN ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 Bank: Amro-Bank, Leiden. DIR.: C. M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. f 1.04; p. mnd. 4.45; p kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) MAANDAG 11 MAART 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WEINIG VERANDERING Over het algemeen veel bewolking met plaatselijk wat regen of enkele buien. Matige tot krachtige wind tussen noordwest en noord. Weinig veran dering in temperatuur. 59e jaargang, no. 17.392 De Ajaxdoelman Gert Bals heeft gisteren in het titanenduel tegen Feijenoord veel ge sprongen, nuiar geen sprong heeft hem. minder moei te gekost dan de sprong, die een uiting was van dolle vreugde bij het doelpunt van Suurendonk. De Ajaxaanvoerder werd er nog meer door geïnspireerd het hoofd aan de talrijke Feijen- oordaanvallen die dat doelpunt hem afrolden, i het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Dorpmans sprong Bals nogmaals en weer ivas het een sprong van uit zinnige vreugde. Zie voor verslag onze sportbijlage. Gratie verleend aan negen Afrikanen SALISBURY (Reuter/AP) De re- sering van Rhodesië heeft vanmorgen twee ter doodveroordeelde Afrikanen laent excecuteren en gratie verleend aan negen Afrikanen, die sedert november 1965 op hun excecutie wachten. Demonstratie tegen beleid van Ian Smith AMSTERDAM, (A.N.P.). In Amster dam is een rustig verlopen korte de monstratie in de binnenstad gehouden tegen het bewind van de Rhodesischc premier Ian Smith, waaraan ruim 200 personen, voornamelijk jongeren, deel- De demonstratieve tocht, vergunning was verleend en die door politieagenten te paard werd begeleid, was georganiseerd door het Algemeen Nederlands Jeugdverbond (A.N.J.V.), de organisatie van progressief studerende jeugd (O.P.S.J.) en de vereniging van vooruitstrevende studenten Perikles. In de stoet, die van het Rembrandtplein, via Munt en Dam naar het Koningsplein trok, werden spandoeken en borden met onder meer de teksten: „Ian Smith is een moordenaar", „Stop de moord in Rhodesië en „Vrijlating, politieke gevangenen" meegedragen. Het was de eerste demonstratie in de hoofdstad, die onder de gewijzigde digde demonstratievoorschriften hoofdstad werd gehouden. (ADVERTENTIE) Zoekt U een goed ANKERHORLOGE voor f 30.— en f 40.—. Of het allerbeste van 200.— en f 400..—. Eterna, Certina, Prisma, Junghans. Ewe, Anker, Roamer, Citizen. H0RL0GER v. d. WATER Haarlemmerstraat 181 heeft het ALTIJD VOORDELIG 's Maandags gesloten. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur, nummer 33839 en per speciale koerier wordt o de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent. resterende vier zijn de zaken no gin be handeling. Zij waren veroordeeld wegens aanslagen op treinen en gebouwen, de beide geëxcuteerden wegens moord op een stamhofd. Deze vier behoren dus niet bij de negen Afrikanen wier^dood- straaf in gevangenisstraf gewij- /d is. Het Rhodesische kabinet was tot gister avond laat bijeen geweest om over het lot van de veroordeelden te beraadsla gen en de verzoeken van de verdedigers en van Paus Paulus om gratie te be handelen. De vroegere Britse minister van Ge menebestzaken, Duncan Sandys, heeft zaterdag op een politieke vergadering gezegd dat de Britse regering voorne mens is de post- en televerbindingen met Rhodesië te staken. Het ministerie voor Gemenebestzaken heeft geen com mentaar op dit bericht willen geven. Het zei dat Engeland in elk geval eventueel te nemen maatregelen tegen Rhodesië niet van te voren zal aankondigen. WARSCHAU PRAAG (A.P. - Reuter). Zowel in Polen als in Tsjeeho-Slowakije is het onrustig. Uiterlijke tekenen van deze onrust zijn in Tsjeeho-Slowakije: een massale bedevaart naar het graf van Jan Masaryk, de minister van Buitenlandse Zaken die, kort na de machtsovername door de com munisten, twintig jaar geleden, onder nooit opgehelderde omstan digheden om het leven kwam; voorts eisen om president Novotny te vervangen, het leger te zuiveren en alle politici, die niet voor hun taak berekend zijn, te ontslaan, waarbij minister van Defensie Lomsky met name wordt genoemd. In Warschau hebben zich weer woedende gevechten voorgedaan tussen vrijheidminnende studenten en links en rechts rondknuppelende gehelmde militie en politiemannen, die voor „Gestapo" werden uitge maakt. Twintig jaar lang is Jan Masaryk door het regime doodgezwegen. Hij stierf door een val uit een raam van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Geruchten dat hij door agenten van de Russische vei ligheidsdienst uit het raam zou zijn ge gooid, zijn nooit verstomd. De tocht naar het graf van Masaryk, zoon van de grondlegger van Tsjeeho-Slowakije, Thomas Masaryk, en diens Amerikaanse vrouw, werd door duizenden onder nomen, ondanks een felle sneeuwstorm. De tocht schijnt de goedkeuring te heb ben gedragen van de nieuwe macht hebber, Dubcek, die de weg is inge slagen naar een liberale socialistische democratie. De nieuwe koers schijnt wel enige bezorgdheid gewekt te hebben bij Praags communistische bondgenoten. Het hooggerechtshof in Praag heeft Een grote menigte trok naar het garf van de vroegere pro-westerse Tsje chische minister van Buitenlandse Zaken Jan Masaryk om daar bloe men en kransen neer te leggen. F. v. d. Gun: „In KVP geen vice- voorzitter bekendgemaakt dat alle onwettige be sluiten, die in de stalinistische tijd zijn genomen zullen worden herzien. Ook het regime in de gevangenissen zal worden herzien. Dit houdt waarschijnlijk in. dat de macht van de geheime politie in de gevangenissen beperkt zal worden. Onder de studenten van Warschau heerst allang onrust vooral naar aan leiding van het verbod eer toneelstuk op te voeren over de Russische onder drukking van Polen tijdens het tsaris tische bewind. Toen- werden enige stu denten gearresteerd. Drieduizend studen ten protesteerden zaterdag tegen het vasthouden van deze studenten. Vijftig politiemannen bestormden de faculteit van de polytechnische hoge school, waar driehonderd studenten bij een waren. Zij werden warm ontvangen en met stoelen teruggeslagen. In de, straten van Warschau werden daarna o°t'"»t fa nog enige charges uitgevoerd, waarbij voricte politieke groepering. „Mertens militie en politie gebruik maakten van gummiknuppels en traangas. Vier stu denten zijn inmiddels veroordeeld tot gevangenisstraffen van vier tot zes maanden. (Van verslaggevers) GROOTENBROEK NKV-voorzittcr P. Mertens heeft zaterdag tijdens een bijeenkomst van het VVestfriese NKV- kader gezegd dat hU zich zal ontbou- zai niet zeggen waarvoor hij kiest. Als hü dat wel doet, wordt het uitgelegd slsof dit de mening NKV b. „'«wislën, 'sii'u "wcn,7"tc "k.Trcn "iTdü woordelijkheid te aanvaarden volgens het advies van de „vier wijze mannen". Dat is dan een plaats in het dagelijks bestuur van de KVP, maar geen vice- voorzitter". De heer Mertens ze) in zijn ruim een uur durende redevoering dat de poli tieke organen het algemeen belang be hartigen, terwijl de vakbeweging, waar toe het NKV behoort, het werknemers- belang behartigt. Dit standpunt wordt niet door alle vakbonden gedeeld, maar het NKV-bestuur denkt er wèl zo over. „De keuze van een politieke groep", al dus de heer Mertens, „is een privézaak- Daarom laat ik mij niet uit over welke politieke groepering dan ook". De heer Mertens veroordeelde scherp de koppeling van de maatschappelijke functie, in het bijzonder van de verbond- bestuurders, aan een politieke keuze. „Niemand heeft het recht deze keuze ZIERIKZEE (ANP) In Zlerikaee hebben spelende kinderen een lijkje, ge wikkeld ln een plastic zak. dat dreef in de gracht tegenover de gasfabriek, ge vonden. Bij een door de rijkspolitie in gesteld onderzoek bleek dat tiet lijkje was van een normaal gebouwd kindje. Strak om het halsje was een koord ge snoerd, terwijl de plastic zak verzwaard was met een hakbijl en een knijptang. Bij sectie, verricht door dr. Zeldenrust, bleek dat het kindje ongeveer een week geleden moet zijn geboren. De rijkspolitie tracht o.a, door middel van een buurt onderzoek klaarheid ln deze zaak te krijgen. SALEM (Reuter) In de staatsge vangenis in Salem, Oregon, Is een op stand uitgebroken. Ontevreden gevan genen hebben enkele branden gesticht en bewakers aangevallen. Zeker ses bewakers werden gewond. Het beleid ln deze gevangenis is on langs streng gekritiseerd. Er zouden wapens en verdovende middelen ln de cellen zijn aangetroffen. De laatste tijd hebben drie gevangenen zelfmoord ge- Ongeveer honderd opstandige gevan genen houden 4 bewakers als gijzelaars vast en hebben gezegd hen niet te zul len loslaten voor de directie ls ontsla gen en is toegezegd dat de voeding en de medische verzorging zullen verbeteren. De belangen het NKV worden r goed recht, zoals u kiest voor school daardoor geschaad. Tenslotte ben ik of voetbalclub. Dit heeft niets met het verbondsvoorzitter; geen politicus". NKV-secretaris F. v. d. Gun zei des gevraagd: „Ik zal de functie van vice- voorzitter van de KVP niet opnieuw ac cepteren. Ik ben bereid mijn verant- Jn de delta van de- Mekong, waar de Vietkong tijdens het „Tet"- of Nieuwjaarsoffensief zich een sterke positie heeft veroverd, moeten Amerikaanse militairen allerlei maatregeleti om ongemerkt verder te trekken. Deze soldaat heeft een luchtbed i-kr run om door een van de vele rivieren het gebied zich voort te bewegen. BRUSSEL (ANP) Bij de indiening van de kieslijsten in België is zondag in Brussel een lijst-Degrelle bekendge maakt, die echter niet de leider van de voormalige Belgische nazistische partij als kandidaat vermeldt. Nummer een van de lijst-Degrelle is de secretaris-generaal van de „Belgi sche sociale beweging" Debbaudt. De grelle die in Spanje in ballingschap leeft is na de oorlog ln België bij verstek ter dood veroordeeld. Om geldige kandida tenlijsten te kunnen indienen zijn in Bel gië 500 handtekeningen nodig. De Gazet van Antwerpen weet te melden, dat de meeste handtekeningen onder de lijst- Degrelle afkomstig waren van mensen, die in dezelfde straten wonen, en dat men kennelijk met de lijst huis aan huis heeft gecolporteerd. (Van onze parlementaire redactie UTRECHT. Een deel van de K.V.P. jongeren heeft zaterdag met hui. partij gebroken. Dit gebeurde tijdens een ru moerige bijeenkomst in Utrecht. Van het jongerenbestuur sluiten voorzitter Van Dongen, vice-voorzitter Jacobs en secre taris Duyndam zich aan bij de radicalen- party van Bogaers-Aarden. Op dezelfde dag lieten C.H.-radicalen eveneens in Utrecht een duidelijke waarschuwing aan hun politieke leiders horen. Over enige maanden zullen deze radicalen beslissen of zü in de C.H.U. blijven of overstappen naar de groep-Aarden. In een even rumoerige vergadering ais bij de K.V.P.-jongeren bleek, dat de meeste C.II.-radicalen veel mt „Groep-Aarden". dan Revolutionaire Party. De jongeren, die de K.V.P. verlaten hebben worden als gewoon lid in de radicalenpartij opgenomen. Deze kent geen afzonderlijke jongerengroepering. Waarschijnlijk worden enkele jongeren wel in het landelijk bestuur en in de besturen van de werkgroepen benoemd. De trouwgebleven K.V.P.-jongeren volgens de vergadering van zaterdag een ruim 2/3 meerderheid gaan hun sterk gedunde organisatie opnieuw opbouwen. De C.H.-radicalen verloren twee leden, die zaterdag voor het eerst hun verga- ior de dering bijwoonden. De kerngroep van de Anti-1 C.H.-radicalen bleef echter eensgezind en I gaat nu aan het werk in zijn eigen par tij. Met overgrote meerderheid onder streepte hun aanhang, dat de radicalen zich op dit moment nog loyaal tegen over en in de C.H. zullen opstellen. Maar ook spraken zij een onaanvaardbaar uit over een christen-democratische unie, gevormd uit de A.R., de C.H.U. en de K.V.P als een geïsoleerd christelijk poli tiek machtsblok. Ook deze partijen of gezamenlijke partij moeten voor de ver kiezingen volgens deze radicalen aange ven met welke andere partijen zij in een regering willen samenwerken. De C.H.- radicalen willen zich in geen geval laten inkapselen Ontwikkelt dr* C.H.U. zich niet in door deze radicalen gewenste richting, dan staan zy in het najaar voor een definitieve beslissing: blijven of breken met hun party. A.R. idem Op enkele uitzonderingen na willen de A.R.-radicalen voorlopig dezelfde loya liteit tegenover de A.R. innemen. Tenzij deze partij het zijn radicalen eveneens onmogelijk maakt hun politieke opvat tingen te verwezeniyken. Verwacht wordt echter wel, dat enkele A.R.-radi calen binnenkort met hun partij zullen breken en overstappen naar de radicale partij van Bogaers-Aarden. vakverbond te maken. Maak zie in de politiek, als u het maar buiten het NKV houdt. Het verbond wil de brokken van politieke ruzies niet by elkaar vegen.". Sprekend over een nieuwe werkne merspartij zei de heer Mertens tegen de oprichting hiervan ernstige bezwaren te hebben. „Het is niet in het belang van de werknemers, er ontstaat een vermen ging van politiek en vakbeweging welke partij moet er komen? De oprichting van een dergelijke partij sluit andere groe pen werknemers uit". De heer Mertens legde ook verantwoording af van zaken waarover hij wel een oordeel had uit-1 gesproken. „Over deze uitspraken", zo zei hij, „zijn veel misverstanden gere-1 zen, ongeacht of ik sprak als Mei lens- I privé of als Mertens-NKV-voorzitter." J Hij verklaarde de „nacht van Schmel- zer" scherp te hebben veroordeeld om dat naar het inzicht van het NKV daar door de werknemersbelangen werden geschaad. Namens het NKV, zo zei de heer Mertens, heb ik verteld voorstan der te zyn van een vooruitstrevende politiek. Dit is uitgelegd alsof het NKV een bepaalde partij politiek steunde. Hij ontkende echter partij te hebben ge- ADVERTENTIE morgen voordeel cocktail 250 gram van 99 voor 39 niot duur wol heerlijk MADRID (AP) Twee ontploffingen hebben vandaag een station van de on dergrondie van Madrid alsmede de straat daarboven geteisterd. Volgens de eerste berichten werd tenminste één man gedood. De eerste ontploffing verwoestte een deel van het station Arguelles in he wes- teiyke deel van Madrid. De tweede ont ploffing. niet ver weg. deed auto's bulten het station tegen elkiiHr opvilegen. Vol gens de brandweer ls er sprake van lek ken ln een gasleiding. schade door (Van onze correspondent) brand bij Palthe ALMELO Ken brand, die zaterdag middag by het tftxtlelveredelingsbedryf Palthe in Almelo heeft gewoed, luw»ft een schade van ongeveer anderhalf mil joen gulden veroorzaakt. Honderddui zenden meiers ruwdoek zyn verloren ge- De brand is uitgebroken ln het ruw- doekmagazljn In de binnenstad van Al melo. Hoewel de brandweer hel vuur meende te lokaliseren, breidde het zich geleidelijk uit, totdat tenslotte een op pervlakte vari ruim 2000 vlerkante me ter In brand stond. Het complete brand weerkorps was In actie bij de bestrij ding. Hevige rookwolken maakten het winkelen in de binnenstad tot een on aangename bezigheid. Palthe heeft zijn sterk verouderde gebouwen ln de Almelose binnenstad een oppervlakte van circa 25.000 vler kante meter vorig Jaar voor 5.5 mil- Jen aan de gemeente verkocht. De bouw van een nieuwe fabriek Is gaande. Het verbranden van enkele duizenden rollen ruwdoek betekent niet alleen een ern stige schadepost, die overigens door de verzekering wordt gedekt, maar zal ook bedrijfsschade veroorzaken, omdat de ruwdoekdrukkerij over enkele dagen al onvoldoende voorraad zal hebben. MAASTRICHT Op de rijksweg It unde-Gru lie, 5 km ten noorden van Maastricht, is de 31 iarlge W. Pniwtsn met zUn auto geslipt en enkele malen over de kop geslagen. Iiy werd uit de wagen geslingerd en zo ernstig gewond, dat hU korte tUd later Is overleden. De heer Janssen was afkomstig uit Geulle en woonde in het Belgische Tongeren. BERGEN OP ZOOM Op de Rond weg onder de gemeente Wouw Is de 52-Jarlge F. J. Visser, uit Nispen. toen hy op zijn bromfiets de ryksweg opreed door een auto overreden en op slag VRIES In de Drentse gemeente Vries ls de 30-Jarlge F. Woldhula uit Smtlde op ryksweg 31 met zUn auto tegen een boom gereden Hy was op slag dood. EL8T Op de oude rijksweg Arnhem - Nijmegen onder Oosterhout ls de 21-jarige bromfietser Th. Janssen uit Mllllngen aan de Rijn tegen een licht mast opgereden. Hij kreeg een schedel- basisfractuur en overleed ln het Rad- boutziekenhuls te Nijmegen SLEEN Het 14-Jorlg meisje O. G. Rosing uit Sleen Is by het oversteken per flets van de rijksweg Coevorden- Emmen door een auto geschept en zwaar gewond. Tijden* het vervoer naar het ziekenhuis ln Emmen ls het meisje over leden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1