S)e£cldAeSouAont Toch executies in Rhodesië Minister niet te spreken over houding hoogt eraren Kritiek is geen krenken BEMANNING VAN BRITS BOOREILAND IN VEILIGHEID Interview voor VARA misdadig Gratieverlening door Elisabeth werd niet erkend Smith riskeert een vervolging wegens moord DRIE MAN AAN GALG Het zit vorstelijk Kwestie Johnson Toestel van Air France verongelukt: 67 doden Chirurg deed overbodige operaties Instrumenten OGO-5 werken vrijwel feilloos TANTE BETJE KREEG FATALE LIFT Roofmoord na 11 jaar opgelost Afperser van Rik van Looy „stip'heid zelve... PAPENGRACHT 32-LEIDEN ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 Bank: Amro-Bank, Lelden. DIR.: C. M DRABBE J. F. J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart 13.35; Ir. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) WOENSDAG 6 MAART 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN OPKLARINGEN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMt, geldig tot morgenavond: Opklaringen, afgewisseld door enkele buien. Matige tot krachtige, aan de kust aanvankelijk nog harde, naar noordoost ruimende wind. De zelfde temperaturen ale vandaag of ieta lager* 59c jaargang, no. 17.388 DEN HAAG (ANP) De minister van Justitie, prof. mr. C. H. F. Polak, heeft in een brief aan prof. dr. B. Delfgaauw en andere hoogleraren gezegd te betreuren, dat docenten in de ethiek aan een universiteit menen „jonge mensen te moeten stijven in het plegen van handelingen, die niet alleen strafbaar zijn, maar ook node loos kwetsend, in hoge mate onbehoorlijk en in strijd met de verworvenheden van een democratische samen leving". In de brief, gericht aan prof. dr. R. Bakker, prof. dr. B. Delfgaauw, prof. dr. H. G- Hubbeüng, prof. dr. P. J. Roecam Abbing, prof. dr. H. de Vos en dr. L. W. Nsuta. allen van de universiteit te Gro ningen en gedateerd 4 maart, zegt prof. PPolak dat het strafbaar stellen van be lediging en met name het gebruik van onnodig grievende uitlatingen niets met vrijheid van meningsuiting te maken heeft. „Wie ln zijn geweten of om welke an dere reden ook meent de politiek en de daden van een regering te moeten af keuren heeft daartoe, althans in een democratische samenleving, volop de ge legenheid, mits hij een vorm kiest waar in beledigingen actherwege blijven". Deze spelregel van de democratie is ook daar om goed, omdat hij de mogelijkheid van discussie openlaat. Het gebruik van bele digingen daarentegen mist elke overtui gingskracht en sluit elke gedachtenwisse- ling bij voorbaat uit", aldus prof. Polak. In een brief aan de minister van 27 februari hadden de hoogleraren, als docenten in de ethiek, hun verontrusting uitgesproken over de houding der auto riteiten tegen studenten en andere jon geren, die krachtens hun geweten op grond van hun protest tegen het Ameri kaanse optreden in Vietman in strijd ko men met artikel 117 van het Wetboek van Strafrecht, zoads o.a. het geval is geweest op 24 en 25 februari, in diverse 6teden. De hoogleraren, aldus minister Polak in zijn antwoord, wijzen in deze brief er op hoe gevaarlijk het is als een tegxstel- ling ontstaat tussen wet en geweten, waarbij de jonge generatie op haar mo rele verontrusting geen ander antwoord krijgt van de oudere generatie dan een formele verwijzing naar artikel 117 van GUADELOUPE PARIJS (AFP-RTR) Een Boeing 707 straalvloegtuig van Air-France is vanmorgen bij de landing op het vlieg veld van Guadeloupe tegen een berg ge vlogen en verongelukt. Alle 67 inzitten den van het toestel 53 passagiers en 14 bemanningsleden zijn om het le ven gekomen, aldus deelt Air-France in Parijs mee. Het toestel voerde een vlucht uit van Santiago in Chili naar Parijs. Om 0108 uur onze tijd raakte het bij de nadering van het vliegveld Le Raizet een berg genaamd „De Zoutmijn" in de omge ving van Saint-Claude. Men had biina twee uur nodig om het wrak te lokalise ren. Toen reddingsgroepen uit de hoofd stad Pointe a Pitre het toestel bereik ten was geen der inzittenden meer in Guadeloupe is het belangrijkste eiland van Frans West-Indië en ligt ongeveer 650 kilometer van de Venezolaanse kust. Guadeloupe bestaat uit twee delen, Grande-Terre en Basse Terre, die door een smalle zeestraat van elkaar ge scheiden zijn. Pointe A Pitre en de lucht haven Le Raizet liggen op het tamelijk vlakke Grand-Terre, maar Basse-Terre, waar het vliegtuig is neergestort, is zeer moeilijk toegankelijk en telt vulkanische bergen tot 1500 meter hoogte. het Wetboek van Strafrecht met alle strafrechtelijke en civiele gevolgen van dien (4 jaar of 3000 gulden). „Het verbaast mij allereerst", aldus minister Polak, „dat u zessen op 27 fe bruari reeds weet dat al degenen tegen wie op 24 en 25 februari proces-verbaal is opgemaakt wegens hun handelen In strijd met artikel 117 van het Wetboek van Strafrecht, daarbij handelen krach tens hun geweten. Afgezien daarvan, u spreekt van een formele verwijzing naar artikel 117 van het Wetboek van Straf recht. Dat artikel staat niet op zichzelf. Immers, niet alleen hef. beledigen van het hoofd van een bevriende staat is strafbaar, maar ook het beledigen van ieder ander. Het verschil Is, dat beledi ging van andere personen slechts ver volgd kan worden na klacht of tenzij de klager daartegen bezwaar maakt op gronden van het algemeen belang ontleend". Minister Polak besluit zijn brief, na te hebben opgemerkt dat belediging en het gebruik van onnodig grievende uitlatin gen „naar ik meen van oudsher ook een ethisch laakbare handeling wordt geacht", met een verklaring dat het strafbaar stellen van belediging niets heeft te ma ken met vrijheid van meningsuiting, en het uitspreken van droefenis over de houding der hoogleraren. (Zie verder pag. 2, eerste kolom) Slachtoffer van verdovende middelen (Van onze correspondent) ANTWERPEN In het Antwerpse provodom is in de nacht van zondag op maandag het eerste slachtoffer gevallen door een overmatig gebruik van verdo vende middelen. In een zolderkamertje werd het stoffelijk overschot aangetrof fen van de 23-jarige J. v. d. V., tot vooi enkele jaren een bekend Belgisch zwem- talent. Naast de matras waarop het leven loze lichaam is gevonden, lagen een wa terpijp en resten van sigaretten en tabak. Verder is er marihuana gevonden er vermoedelijk een dois opium. Dit bericht heeft veel ontzetting te weeggebracht in Antwerpen, waar eind vorige week 'n grootscheepse razzia der handelaars en gebruikers van verdo vende middelen is gehouden. De omge ving van de Kaasrui en de Grote Markt werd minutieus uitgekamd. De actie heeft weinig positiefs opgeleverd. SALISBURY (A.P. - Reuter). De gratie die koningin Elisabeth van Engeland aan drie ter dood veroordeelde Afrikanen in Rho desië had verleend, heeft geen resultaat gehad. De drie mannen zijn vanmorgen om 9 uur in de gevangenis van de hoofdstad Salisbury terechtgesteld. Een half uur later werd aan de muur van de gevangenis de mededeling ge hecht dat de drie waren opge hangen. Ongeveer honderd men sen, onder wie talrijke journalis ten, hadden zich op dat moment bij de gevangenis verzameld. De drie mannen waren Vlotor Ml ambo en James Dhlamind. die in 1964 een aan slag hadden gepleegd op. een blanke boer. die daarbij om het leven kwam, en Duly Shadreck die was veroordeeld wegens moord op een stamhoofd. Behalve deze drie waohten nog meer dan honderd Afrikanen op de uitvoering van de doodstraf. Het besluit om de executies te laten doorgaan is genomen tijdens eèn zes uur durende kabinetsvergadering onder lei ding van premier Ian Smith. Daarbij werd besloten de gratie, die door de nog offi cieel als st-aatslioofd erkende koningin Elisabeth was verleend, van geen waarde te achten. Engeland liet daarop dat alle Rhodesiërs die betrokken zouden raken bij deze executies, zich bloot zou den stellen aan vervolging wegens moord of medepUohtdgheid daaraan. Nu de executies zijn voltrokken, lijken de laatste banden tussen Engeland en Rhodesië doorgesneden. Rliodeslë heeft zich in feite al -tot republiek 'altgeroepen, zij het nog niet formeel. Functionarissen van de internationale commissie van ju risten te Genève verklaarden dat de regering van Salisbury niet legaal is. en daarom niet het recht heeft doodvonnis sen uit te voeren. Terwijl de vonnissen werden uitgevoerd wachtten de vader, moeder en zuster van Ml ambo buiten de gevangenis op een be richt De vader had zijn zoon sinds juli niet meer mogen zien Maandag, nadat hij bericht over de executie had ontvan gen, was hij met vrouw en dochter naar de hoofdstad gereisd in de hoop zijn zoon in de cel te mogen opzoeken. De toegang tot de gevangenis werd hen evenwel ont zegd. Een woordvoerder van de gevange nis deelde mee dat de gehangenen zelf hadden verzooht niemand meer te zien. Geen pet met gouden biezen, lover of lauwertakken ditmaal voor prins Bernhard, maar een dege lijke wollen muts. Aldus etiips- zina speels uitgedost begon de prins in Lech aan een forse skitocht. BRUSSEL (ANP) Voor de recht bank tc Brugge is een proces begonnen tegen de vroegere hoofdchirurg van een kliniek te Ticlt. die ervan beschuldigd wordt uit winstbejag overbodige opera ties te hebben uitgevoerd. Twee jaar geleden werd de chirurg ontslagen door de kloostergemeenschap, van wie de kliniek is, en werd een aan klacht tegen hem ingediend die door de zeven overige artsen van het zieken huis was ondertekend. Het vooronderzoek heeft anderhalf jaar geduurd. Men verwacht dat ook het proces, dat wegens het beroepsge heim van de geneesheren gedeeltelijk achter gesloten deuren zal worden ge voerd, geruime tijd in beslag zal nemen. KAAP KENNEDY (Reuter) Acht tien instrumenten aan boord van de Amerikaanse OGO-5, waaronder het Ne derlandse, zijn nu ingeschakeld en wer ken vrijwel feilloos, zo is op Kaap Ken nedy meegedeeld. De kunstmaan, „Or biting Gophysical Observatory 5" is dinsdag in een perfecte baan terecht gekomen. Hij heeft 25 instrumenten aan boord, waarvan de laatste zeven don derdag ook zullen zijn ingeschakeld. Men hoopt nu meer gegevens te verkrijgen over de betrekking tussen de stralings gordels rond de aarde en het weer, over het noorder licht en de raadselachtige radiostraling van Jupiter. DEN HAAG - LONDEN (ANP-AP) Een helikopter van de Britse kustwacht heeft vanmorgen bR «waar weer alle 45 bemanningsleden van het Britse atte- booreiland ..Ocean Prince" in veiligheid gebracht, liet eiland had via de radle laten weten dat het gevaar liep te breken in de «eer ruwe ace. Het 11.000 ton metende booreiland, geplaatst op 150 kilometer van de Engelse badplaats Scarborough, was in grote moeilijkheden gekomen, toen de hoge boor toren was afgebroken en in zee verdwenen. De bemanning verzamelde zich op het dek maar te hulp gekomen schepen konden door de hoge golven onvoldoende dichtbij komen. Een helikopter kon tenslotte dc mannen ln groepjes oppikken en overbrengen naar het nabij gelegen booreiland Constellation. Negen man wwden naar Scarborough overgebracht. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken HeTbooreüand Ocean Prince is eigendom van de maatschappij „Ocean Drilling and Exploring Ltd.". (ADVERTENTIE) morgen voordeel luxe blaadjes 100 gram van 79 Haagse politie: (Van onze politieverslaggever) DEN HAAG De Haagse politie heeft het interview, dat de VARA van morgen in het radioprogramma „Dingen van de dag" uitzond eu waarin een anonieme jongeman aankondigde, dat er nog meer aanslagen op ambassadege bouwen zullen worden gepleegd, .mis dadig" genoemd. ZU staat op het stand punt, dat bU de oplossing van deze ernstige misdrijven alle medewerking nodig ls. De politie pleegt met dc justi tie overleg, of op grond van bepaalde artikelen van het Wetboek van Straf recht mogelijk tot vervolging van de betrokken VARA-medewerker(s) kan worden overgegaan. Een en ander geldt ook voor „Het Vrije Volk", dat eerder een Interview met de (zelfde?) Jonge man heeft gehad. De Haagse politie betwijfelt ten zeer ste of de gewraakte uitzending er aan meehelpt de misdrijven van het afge lopen weekeinde ons tot een oplossing te brengen. Zij is van mening, dat „de genen, die menen inlichtingen te moe ten verschaffen, dat bij de politie of justitie moeten doen". Zij wordt daar in geruggesteund door enkele artikelen van het Wetboek van Strafrecht ONDERZOEK De politie heeft de uitzending van vanmorgen op de band staan. De jonge man, die ondervraagd werd zei onder meer, dat hij contacten heeft met de daders van de bomaanslagen. De aan slagen waren al eerder gepland, maar de organisatoren hadden geen geld ge had. De jongeman had een nogal plat- Haags accent en formuleerde op een onbeholpen manier. Zijn leeftijd zou in de twintig jaar liggen. Overwogen wordt dat de jongeman dezelfde figuur is als de persoon, die gisteren in „Het Vrije Volk" soortgelijke beweringen deed. De Haagse politie maakt overi gens weinig of geen vorderingen in het onderzoek. Het gehele bureau I van de centrale recherche is ingeschakeld cn andere zaken blijven liggen. De affaire van dc bomaanslagen heeft de hoogste prioriteit. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur, nummer 33839 cn per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent. Het onderzoek commissaris J. T. O. (Van onze correspondent) koopman Gerrit S. AMSTERDAM Dank zü een tip uit tier W. van H beiden uit Amsterdam, de onderwereld is een moord aan het Zij hebben tegenover de Amsterdamse Dolle vos valt fietser aan (Van onze correspondent) HAUSET Een hondsdolle vos heeft in Hauset. bij het Duits-Belgische grens- kantoor Köpfchen een wielrijder aan gevallen. De wielrijder vluchtte naar 'n boerderij, waar de vos zich verstopte, maar tenslotte dood kon worden gescho ten door een jachtopziener. Het kadaver is opgezonden naar het Pasteurinstituut in Brusse' licht gekomen, die twaalf jaar geleden j in Amsterdam is gepleegd op de 56-ja- rige caféhoudsler Elisabeth Schevenho- ven. Op 16 oktober 1956, kort na mid dernacht, verdween de vrouw, toen z(j na sluitingstijd op weg was naar huis, nauwelijks een kwartier van het café vandaan. Er werd geen spoor meer van haar gevonden. Thans zijn, op aanwij zingen uit de Amsterdamse onderwereld, twéé mannen gearresteerd, die Inmiddels hebben bekend Elisabeth Schevenhoven (in de hoofdstedelijke binnenstad beter bekend als tante Betje) te hebben ver moord. Het motief was roof. De twee mannen, die na elf jaar de moord bekend hebben, zijn de 44-jarige politie bekend tante Betje op de .nacht van de moord bewust te hebben opge wacht, na vijf dagen lang haar nachte lijke gang van café naar huis te hebben bestudeerd. Zij kenden de vrouw en had den het vermoeden, dat zij 20.000, aan baar geld bij zich zou dragen. In werkelijkheid bedroeg de buit 2.000, Toen tante Betje bij een tramhalte stond te wachten stopte Willem van H., die haar goed kende, met zijn auto, om haar een lift aan te bieden. Tante Betje accepteerde. Nauwelijks had de auto vaart, of Gerrit S., die achter de achter bank verborgen lag, sprong tevoor schijn en sloeg de vrouw met een breek ijzer de schedel in. Het stoffelijk over do 52-jarige por- schot werd begraven in de duinen bij Overveen, vlak bij een erebegraafplats van oorlogsslachtoffers. De aangegeven plaats is sinds de bekentenis van de ver moedelijke moordenaars onderzocht door 20 politiemannen cn vijf militairen met mijndetectors. Zij hebben tot nu toe geen enkel spoor van een lijk kunnen vinden. Desondanks meent de justitie, bewijzen genoeg te hebben, om Gerrit S.. en W. van H. van moord te beschuldigen. Het verweer, na elf jaar, van de daders, dat zij tante Betje slechts wilden beroven en niet wilden vermoorden, wordt door de justitie vooralsnog niet aanvaard. Elizabeth Schevenhoven, In Amster dam beter bekend als „Tante Betje", die op 16 oktober 1956 werd vermoord. (Van onze sportredactie) ANTWERPEN De Belgische poli tic heeft de man gearresteerd, die er van verdacht wordt In het begin van dit jaar de wielrenner Rik van Looy te hebben gechanteerd. Dient eigen „stip(t)held" is de afperaer noodlot tig geworden. Zoals bekend trof Rik van Looy op zondag 7 januari een ge schreven brief aan in zijn woning In Hcrenthals. In deze brief, doorspekt met taalfouten, werd van Van Looy geëist dat hij 200.000 francs In een bundeltje onder de brug over de ri vier De S'cle bij Hcrenthals sou leg gen. Zo niet dan zou er Ieta ernstig* gebeuren met Riks zoon André (II). Op de afgesproken woesndag heeft v. Looy inderdaad een pakje onder de brug gelegd, nadat hij eerst de rijks wacht van de zaak op de hoogte had gebracht. Een legertje van de rijks wacht en de bijzondere opsporings brigade (BOB) vatte post bij de plek. maar het pakje (met waardeloos pa pier) werd niet afgehaald. De chan teur had zich waarschijnlijk laten af schrikken door brandweerlieden die in de omgeving van de brug naar het stoffelijk overschot van een vrouw dregden. Niettemin beschikte de BOB al over aanwijzingen dat een verre neef van moederszijde van v. Looy de dader zou kunnen zijn. Begin januari onder wierp men Th. B. (29) aan een scherp verhoor, maar hij ontkende lets met de zaak uitstaande te hebben. De fa brieksarbeider uit Grobbendonk is gisteren echter toch voorlopig „door de mand gegaan" De man heeft Rik van Looy, zo is nu bekend geworden, al ei-rder een dreigbrief gestuurd. In 1962 was Th. B. getuige van een ongeval, waarbij de wielrenner betrokken was Als B. geen 7.00H francs zou worden gege ven, zou hij een voor Van Looy be zwarende getuigenis afleggen. Het geld moest onder een brug over het riviertje De Nele worden gelegd. „Zorg dat het pakje „stip' op tijd is", zo luidde het slot van de brief uit 1962. Met een feilloze nauwgezetheid volhardde B. in zijn taalfout, want ook het slot van zijn jongste brief was. „Zorg dat het pakje „stip" op tijd is". De Belgische justitie heeft een hand- schriftkundige Ingeschakeld, die met volledige zekerheid heeft verklaard dat de brief, die Rik van I«ooy twee maanden geleden in de brievenbus kroeg, eveneens door B. is geschrt- Bijzonder tientje (Van onze correspondent DEVENTER. De schooljongen Arend Nekkels uit het dorp Schalkhaar bty Deventer heeft b(J zijn zakgeld een bijzonder bankbiljet gevonden. Het tientje, dat h(J daarbij ln handen kreeg, was namelijk een misdruk. Het nummer In de Hpkerbovenhoek correspondeert niet met dat ln de rechterbenedenhoek. Linksboven begint het serienummer met CKX en rechte onder met CJX. De Jongen heeft al op verschillende ma nier engeprobcerd om met verzamelaar* in contact te komen. Dat 1* echter nog niet gelukt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1