S)e £cidóe(Soti/ïant Oppositie wil vervroegde verkiezingen tip» PREMIER DE JONG: KABINET ONAANGETAST Bestraald op bord JAMIN 1 Paus zou aan kwaadaardige ziekte lijden Weer nieuw alternatief confessionelen Tweede Kamer wijst regeling kosten zieke ambtenaren af JONGEN ZAG MOORD UIT RIJDENDE TREIN KRO vraagt Telegraaf correctie Baby sterft mogelijk door fout verpleegster VS-vlag op oceaanbodem Canadese regering gered Vr/Wesson ontslaat 87 man BRILJANT v. d. WATER PAPENGRACHT 32-LEIDEN ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10 30 03 TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 Bank: Amro-Bank, Lelden. DIR.: C. M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (by vooruitbetaling) p.w. f 1.04; p. mnd. 4.45; p kwart 13.35; fr. p. post f 16.20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) DONDERDAG 29 FEBRUARI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VANNACHT LICHTE VORST De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Veel bewolking en op de meeste plaatsen droog, met in de avond en nacht plaatselijk mist. Morgen overdag ook enkele verspreide opklaringen. Zwak ke tot matige wind uit oostelijke richtingen en weinig verandering in temperatuur. 59e jaargang, no. 17.383 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister-president P. J. S. de Jong acht de positie van het kabinet ondanks de breuk in de K.V.P. onaangetast. De premier heeft, zo deelde hij vanmorgen in de Tweede Kamer mee, van de fractie voorzitters van de K.V.P., A.R.P., C.H.U. en V.V.D. de verzekering gekregen, dat hun fracties het kabinet onverminderd blijven steunen. „Ik zal mij echter niet uitlaten over de verschillen van opvatting, die tot de breuk in de K.V.P. geleid hebben", aldus de minister-president. Hij benadrukte nog eens, dat de regering onverminderd vasthoudt aan haar programma, zoals dat in de regeringsverklaring van april vorig jaar is omschreven. Premier De Jong, die op dringend verzoek van de Partij van de Arbeid en D '66 in de Tweede Kamer vanmorgen een verklaring aflegde over de gebeurtenissen binnen de K.V.P., wees erop, dat het kabinet het overleg met de Kamer, zoals het tot nu toe is gegaan, op prijs blijft stellen. De belangen van het land moeten behartigd worden ontvankelijk voor het streven naar vernieuwing, maar daarnaast ook met een be heersing van begrijpelijk ongeduld, aldus de minister-president in zijn korte verklaring. In het op de regeringsverklaring vol gende debat zei P.v.d.A.-fractieleider Den Uyl, dat beperkte afsplitsing bij de K.V.P.-fractie op zich niet van zo grote betekenis is, maar dat men dieper moet graven. De afsplitsing betekent namelijk zijns inziens dat de aanhang van de confessionele partijen door de geboorte van de groep-Aarden er een nieuw alter natief heeft bijgekregen. Dat kan de regering toch niet on beroerd laten, meende de P.v.d.A.- fractieleider. Hij kwam tot de conclusie, dat het kabinet zich wel degelijk diende te beraden over de vraag of de kiezer reeds niet vóór 1971 de gelegenheid moet krijgen opnieuw naar de -stembus te gaan. Het is niet verantwoord tot 1971 te wachten nu er uitzicht is gekomen op twee concentraties, namelijk een van liberalen en christen-democraten en een van christen-radicalen, socialisten en D '66. Drs. Den Uyl drong er voorts bij pre mier De Jong op aan. om het inmiddels al voor 1 mei gevraagde advies aan de commissie-wijziging grond- en kieswet opnieuw en anders te formuleren. De commissie zou zich met name ook moeten uitspreken over de inspraak van de kiezer in kabinetsformaties. Eerder had de heer Den Uyl her innerd aan ztjn vroegere opmerking, dat het gistingsproces in de politieke par tijen een hypotheek legt op de ver houding tussen regering en parlement. Nu de breuk in de K.V.P. een feit is, betekent dit dat de hypotheek wordt afgelost, aldus de heer Den Uyl. De weg is nu vrijgemaakt om de kiezer inspraak te geven over de vraag welk kabinet men wenst. Daarom is er zijns inziens ook iets wezenlijks gewijzigd in de verhouding tussen kabinet en parlement en dient dit voor het kabinet consequenties te hebben. Spits afgebeten Mr. Van Mierlo, D '66, sloot zich aan bij de opmerking van de socialist Den Uyl over vervroegde verkiezingen. H\j verklaarde zich hiervan een voor stander. Er kan niet drie jaar worden gewacht om de kiezers bij de ver nieuwingen te betrekken. Als het werk van de staatscommissie tot wijziging van de grondwet en de kieswet ver traging ondervindt, mag daarop niet gewacht worden. De verklaring van de minister president was in de ogen van mr. Van Mierlo niet „verbazingwekkend". De beslissing van de uitgetreden K.V.P.-radicalen stoelt op onderliggende bewegingen en dient beslist niet te worden gebagatelliseerd. Het zoeken naar nieuwe scheidslijnen hoort zich ook in het parlement af te spelen. Mr. Van Mierlo wilde per se niet naar de gunst van de groep-Aarden dingen. Wat deze groep wil, een .grote progressieve con centratie, dat wil D '66 ook. Zo'n pro gressieve concentratie vraagt om schei ding van de geesten in de confessionele partijen. De groep-Aarden heeft hierbU de spits afgebeten. De heer Van Mierlo zei, dat nu de groep-Aarden het oude K.V.P.-huis verlaten heëft, niet moet worden geprobeerd om deze groep in een ander huis, de P.v.d.A., binnen te halen. De groep mag geen bijlage van de P.v.d.A. worden. Ook niet van D '66. Ook de Partij van de Arbeid zal zich moeten vernieuwen. De groep-Aarden zal zichzelf moeten zijn, het is geen tijd voor omhelzingen, zei mr. Van Mierlo. Alternatief HU vroeg zich af wat de radicalen in de A.R.P. en de C.H.U. nu zullen doen en of de groep-Aarden het alternatief zal zijn voor de mensen, die steeds op de K.V.P. hebben gestemd, maar hier mee eigenlijk een steeds grotere onvrede hadden. De pacifist Lankhorst vond de ver klaring van de minister-president voor de hand liggend. Hij constateerde, dat drs. Den Uyl paniek wilde zaaien onder de regeringspartijen. De sympathie van de heer Lankhorst ging wel naar tie uitgetreden radicalen uit. maar hij vond het bezwaarlijk, dat de groep-Aarden naar een progressieve concentratie wordt toegepraat. De vraag is, zei hjj, hoe radicaal is nou eigenlijk radicaal Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur, nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent- Om je r te schrikkelen Adam en Eva op stang gejaagd Voorziening voor gepensioneerden (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De ziektekostenrege ling voor rijksambtenaren en onder wijspersoneel gaat niet door op de wij ze. die drie opeenvolgende kabinetten voor ogen stond. De Tweede Kamer verwierp vanmorgen het desbetreffende wetsontwerp met 39 tegen 83 stemmen. De tegenstemmers bevonden zich in al- Huurverhoging zou te vroeg kunnen komen DEN HAAG (ANP) Met gemengde gevoelens hebben veel Tweede-Kamerle den kennis genomen van 't vorige maand ingediende wetsontwerp tot wijziging v,in de huurwet, waarin de mogelijkheid wordt geschapen de huren van woningen waarvoor geen rijksbijdrage (meer) wordt verleend in het gebied waar de huurprijzen niet zijn vrijgelaten, jaarlijks met maximaal vier procent te verho- In beginsel kunnc-n deze Kamerleden de gedachte van een facultatieve huur verhoging. die aan een jaarlijks maxi mum gebonden is, aanvaarden als een middel om tot een meer harmonisch op gebouwd huurpatroon te komen. Aan do andere kant koesteren zij ernstige twij fels met betrekking tot het gekozen tijd stip. het huur- en subsidiebeleid in het kader waarvan dit wetsvoorstel was in gediend en de nadere uitwerking van het voorstel. Deze Kamerleden wijzen erop. dat de hier voorgestelde wetswijzigingen een breuk zouden inhouden met het sinds 1945 gevoerde huurbeleid. De vraag rees waarom die breuk juist op 1 april 1968 zou moeten plaatsvinden en niet, bijvoorbeeld, op 1 april 1970, wan neer het kwantitatieve woningtekort naar de verwachting van de minister zal zijn ingelopen. Uit het voorlopig verslag van de vaste commissie voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening blijkt, dat veel an dere leden met belangstelling en in me nig opzicht ook met instemming kennis hebben genomen van het wetsontwerp, dat. zo zeggen zij, meer dan welk van zijn voorgangers ook, beoogt een struc turele bijdrage te leveren aan de oplos sing van het huurvraagstuk. Ie fracties, ook in de regeringspartijen. Direct daarop stond de Tweede Kamer de socialist Daatro toe dinsdag a.s. een interpellatie te houden. De discussie zal dan gaan over de vraag, hoe men thans op korte termijn een voorziening kan treffen ten behoeve van de gepensioneer den. Voor de „actieve" ambtenaren blijft namelijk een interimregeling van kracht, waarbij zij een tegemoetkoming krijgen in de door hen zelf af te sluiten ziekte kostenverzekering. De gepensioneerden krijgen tot dusver niets, hoewel vanuit de Kamer al wel op een voorziening voor hen was aangedrongen. Zij zouden in de thans verworpen regeling zijn opgenomen en zijn nu weer in de kou komen te staan. By de stemming hedenmorgen bleek van de K.V.P- en P v d.A.-fractics een meerderheid tegen liet wetsontwerp te zyn. van de A R.- en C H U-fractie een minderheid. De V.V.D-fractie was op slechts een tweetal stemmen na tegen, terwijl D '66. P.S.P en C P.N. unaniem tegen waren. (Zie verder pag. 5) LEEDS (AP) De politie bewaakt doorlopend 'n 12-jarige Engelse jongen, dit uit 'n trein zag hoe een vrouw werd vermoord. De voornaam van de jongen is Robin. Zijn achternaam wordt geheimgehouden. H(j kent namelijk het uiterlijk van dc moordenaar. Robin heeft de politie verteld, dat hy in een trein zat die maandagavond het station van Leeds naderde. Toen de trein over een dijk reed, keek hij neer op een kerkhof, waar hij zag hoe een man een vrouw aanviel. Hij vertelde het zijn moeder, die in een ander compartiment met vriendinnen zat te praten. Zy geloofde hem niet. De volgende dag las zy'in de kranten, dat de 42-jarige mevrouw Mary Judge op het kerkhof was aangerand en vermoord. Haar met bloed bevlekte kleding lag her en der over de graven verspreid. De jongen wordt constant door de politie be waakt. Zelfs zijn schoolvriendjes mogen niet weten, dat hij de moordenaar heeft gezien. „Toen de trein afremde om het station van Leeds binnen te rijden, zag ik hoe de man de vrouw met iets sloeg. Zij was helemaal uitgekleed. Ik holde naar het andere compartiment om mams te vertellen, dat er daar beneden een vrouw door een man werd vermoord. Ze zei me, dat ik niet zulke domme dingen moest zeggen. Ik zei, dat het echt waar was. maar mams wilde me niet geloven." De moeder van Robin zei: „Ik vertelde hem, dat de man en de vrouw vermoedelyk ruzie hadden. Ik heb geen moment aan een echte moord gedacht." Aardappelen, groenten en lis ARNHEM. (ANP). In het proef bedrijf voedselbestraling te Wage- ningen zullen binnenkort proeven beginnen met het conserveren van aardappelen, garnalen, haring, vis filets en groenten d.m.v. kernbestra ling. Dat verklaarde de staatssecre taris van Sociale Zaken en Volks gezondheid, dr. R. J. H. Kruisinga, tridens zijn bezoek aan het Wage- nings instituut voor toepassing van atoomenergie in de landbouw (ITAL) Vooral uc proeven met gariialc.i zijn belangrijk, omdat de Franse rege ring overweegt een verbod in te stellen voor bepaalde chemische con serveringsmiddelen in garnalen. Dat zou volgens de staatssecretaris voor onze export naar Frankrijk een bij- bijzonder grote klap betekenen. In middels is er al een aanvraag inge diend om in het Wagenings proef bedrijf dat 2.2 miljoen gulden heeft gekost aardappelen te mogen bestralen. Daardoor wordt het zoge naamde „schieten" tydens de be waarperiode voorkomen. Het gaat in totaal om honderd ton aardappelen, die na deze proeven vooral op het gebied van de industriële toepassings mogelijkheden hun weg naar ge selecteerde consumenten zullen vin den. Dezer dagen verwacht de staats secretaris van de commissie voedsel bestraling het advies over deze aan- Drs. Kruisinga is overtuigd van de waarde van voedselbestraling. niet alleen omdat er ook sommige ziekten mee worden bestreden, maar ook omdat het een belangrijke bijdrage kan gaan vormen in de strijd tegen het voedseltekort in de wereld, omdat veel voedsel door bederf verloren Een moeilykheid is echter de voor ingenomenheid van de consument voor wat betreft bestraling. „Bestra ling staat ten onrechte in een kwade reuk. Het is een verkeerde image", aldus dr. Kruisinga. (ADVERTENTIE) VLISSINGEN (ANP) Voor de kust bij Ylissingen is de Oostduitse vracht vaarder „Gera" vastgelopen op de Nol- ledi.jk. liet schip, dat een roerdefect heeft, was juist losgetrokken van een bank voor Vlissingen waar op het kort daarvoor was gestrand. De Gera was gedeeltelijk geladen, op weg naar Antwerpen. Het schip meet 6759 ton. morgen voordeel melkchoc. dadels 200 gram van 95 voor 85 niet duur wc/ heerlijk (ADVERTENTIE) De meest makkelijke verf heet Mr. VAN DOORN (Van onze radio- en tv-redactrur De K.R.O. zal zich wenden tot de hoofdredactie van De Telegraaf met het verzoek om bepaalde essentiële correc ties san te brengen op een bericht in het ochtendblad van heden onder de kop: „Sfeer in K.R.O. blUft radicaal". In het bericht wordt onder meer ge- zegd, dat op een K.R.O -bijeenkomst I met zijn medewerkers., mr. H. W. van Doorn verklaard zou hebben dat het bestuur van zUn omroep hem in zijn politiek altijd heeft gesteund en dat hij binnen de K.R.O. achter de politiek der christen-radicalen zou blijven staan Een K.R.O.-woordvoerder noemde deze beweringen „aperte onjuistheden", even als de zinsnede dat de heer Van Doorn zou hebben verklaard „de zo politiek geladen programma's Brandpunt en Echo te zullen blyven steunen". Mocht De Telegraaf weigeren een en ander te corrigeren dan overweegt de K.R.O. een klacht in te dienen bij de Raad voor de Journalistiek, aldus de woordvoerder. (Van onze correspondent) EINDHOVEN In het Biniicnzieken- hui* le Eindhoven is op 26 februari Wil helmus P. II. van Kranenbroek, 1 maand oud. afkomstig uit Budcl-Sohoot. over leden. De bahv was op 23 februari in dit ziekenhuis opgenomen voor hel onder gaan van een maagoperatie. Er is toen een infuus verricht van calciumehloryde maar in plaats van 5 cc, is 50 cc ge bruikt. In aanwezigheid van de dokters Van der Vecht, directeur van de G.G.D. te Eindhoven, Meeuwissen, directeur van het Binnenziekenhuis, en Beyerman, In specteur van de volksgezondheid in Noord-Brabant, heeft de politie op een persconferentie verklaard, dat een on derzoek nog slechts in het beginstadium is, doch dat terzake proces-verbaal is opgemaakt. In verband met een moge lijke fout van een van de verpleegsters is het lijkje in beslag genomen en is sectie verricht Op 24 januari j.l. werd het kind in het Binnenziekenhuis geboren. Het kindje had echter een storing in de maag en moest op 23 februari in het ziekenhuis worden opgenomen voor het ondergaan van een operatie. Een der verpleegsters die haar berekeningen overigens nog door een collega had laten controleren, heeft toen bij het omrekenen van de hoe veelheid miligrammen calciumehloryde in kubieke centimeters zich waarschijn lijk met een fatale nul vergist: 50 cc in plaats van 5 cc. SAN DIEGO (AP) Een groep diep zee-onderzoekers heeft gisteren een Amerikaanse vlag op 2533 meter diepte in de bodem van de oceaan geplant. Een viermansduikboot overschreed woensdag zijn recorddiepte van 1920 me ter. In tegenstelling tot de betrekkelijk immobiele bathyscaafs. die diepten van 10.000 meter hebben bereikt, is deze duikboot bestuurbaar. De 12 meter lange duikboot plantte de vlag met behulp van een mechanische klauw. De tocht duurde negen uur. OTTAWA (Reuter) De liberale Ca nadese minderheidsregering van pre mier Lester Pearson heeft van het parlement het vertrouwensvotum ge kregen, waarom zij had gevraagd na haar nederlaag in een belangrijke belas tingkwestie op 19 februari. Een desbe treffende motie werd aanvaard met 138 tegen 119 stemmen. Pearson kreeg de volle steun van zijn partijfractie plus de verwachte steun van acht afgevaardigden van de krediet partij. Twee oppositieleden onthielden zich van stemmen. Betaalcheques doen het goed ROTTERDAM (ANP) De Amster- dam-Rotterdank Bank N.V. is tot dusver tevreden over de reactie van handel en publiek op het invoeren van de betaal- pas en bijbehorende chequs. Er zijn tot dusver meer dan 100.000 passen uitge geven dagelijks worden tienduizenden cheques gebruikt. Het aantal bctaalpas- sen noemt dagelijks nog met 400 a 500 toe. Dit deelde prof. dr. J. R. M. van den Brink, lid van de raad van bestuur van de AMRO-bank vanmiddag mee op de in Rotterdam gehouden vergadering van aandeelhouders. Het maximumbe drag van de betaalcheque 50 gulden blijft onderwerp van studie. Het is mo gelijk, dat de bank op den duur tot twee maxima of tot één hoger maximum be sluit HILVERSUM In ren uitzending van de KRO- rubriek Echo van hedenochtend heeft Dirk de Vree vanuit Rome meegedeeld, dat de Paus er hy de deze week verleende audiëntie bUaonder slecht uit zag. Hy voegde eraan toe van twee prelaten gehoord te hebben, dat dr Paus aan ren kwaadaardige ziekte zou lyden. In de audiëntie van gisteren heeft de Paus enkele speciale woorden gericht tot een KRO-team van verslaggevers en cameramensen, die in Home een icportage maken over de curiehervorming. De Paus richtte zich daarby ook tot de hele gelovige gemeenschap van Nederland. „Wij weten", zo zei de Paus, „hoe intensief bij u het geloof beleefd wordt. GU stelt u niet tevreden met een uiterlijke en formalistische godsdienstigheid. De religieuze praktijk is by u de uitdrukking van een echte innerUjke overtuiging." De Paus liet hierop de aansporing volgen „Wees aityd, dierbare kinderen, trouw aan de Kerk en aan haar hoofd: deze trouw kenmerkt het katholicisme In Neder land de geschiedenis door Deze trouw is aityd de glorie geweest van uw vaderen en moet ook de trots zyn van u en van de generaties die na u komen", aldus Paulus VI. (Van onze correspondent) ZWOLLE Vr.-Wesson, de Nederland se dochteronderneming van het Ameri kaanse bedrijf Fansteel Metallurgical Corporation zal 87 werknemers ont slaan. De produktlcafdellng van het be drijf moet worden gesloten. Volgens de directie van het bedrijf is het onmogelijk onder de gegeven om standigheden winstgevend te produceren en het bedrijf rendabel te maken. Over de ontslagen is contact opgeno- •n met het gewestelijk arbeidsbureau de vakbonden. Het bedrijf zal de verkoop van Ameri- produkten op de Europese markt i voortzetten. ..v'isoea 19611969 la door de befaamde Club tan Honderd op passende. t met 'n vtswedetrifd en, keurig geserveerde, oudjaar soliebollcn. VERBOD G-3 OPGEHEVEN (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het tydachrlft G-3 mag weer In de kazernes worden ver spreid. Hoofdlegeraalmoezenier P. Sohoonebeek heeft dit per circulaire mee gedeeld aan de legeraalmoezeniers. Eni ge t(jd geleden waa het verbod Ingesteld, omdat een nummer van G-3 een gedicht bevatte, dat als beledigend werd be schouwd voor de kadetten van de KMA. in Breda. Hoewel In de gewraakte kring zelf niet zo zwaar aan de affaire werd getild, vond kolonel Sohoonebeek het beter een veëbod in te stellen Om welke reden hy nu het verttod heeft opgeheven la niet bekend. (ADVERTENTIE) NIEMEYER f.75.000= TELEFOON-QUIZ Vele hoofdprijzen van 1.000.» Vraag da folder bij uw winkelier NIEMEYER KOFFIE ADVERTENTIE Voor JUWELIER HORLOGER Haarlemmerstraat 181

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1