BREUK IN K.V.P.-FRACTIE EN RADICALEN Drs. Aarden: diepe tegenstellingen Schmelzer: lijmen was niet wenselijk Mr. H. W. van Doorn treedt uit Kamer teriville van zijn functie bij de KRO JAMIN Progressief christelijke partij in oprichting Man dood na klap met bierfles CARNAVALSBAL De Graaff zegt contract KNSB op Meer mogelijkheden voor sportvissers Noordvietnamese pantserwagens op tachtig kilometer van Saigon Kleuter (4) kleumend op straat PAPENGRACHT 32-LEIDEN iVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 Bank: Amro-Bank, Leiden. MR.: C. M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; j. mnd. 4.45; p. kwart, 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) DINSDAG 27 FEBRUARI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN OVERWEGEND DROOG De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Overwegend droog weer met wolkenvelden. Voor namelijk ln het zuiden van het land ook opkla ringen. met vannacht lichte tot matige vorst. Morgenmiddag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Zwakke tot matige wind uit noor delijke richtingen. 59e jaargang, no. 17.381 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Drs. J. M. Aarden, mr. H. W. van Doorn en drs. P. Janssen hebben met de Tweede-Kamerfractie van de K.V.P. gebroken. Zij vormen thans waarschijnlijk een eigen frac tie in de Tweede Kamer, vooruitlopend op de progressief christelijke partij in oprichting. Met uit zondering echter van mr. H. W. van Doorn, Tweede-Kamerlid en tevens K.R.O.-voorzitter. Deze neemt ontslag als Kamerlid. De radicalen hebben dit vanmorgen om elf uur meegedeeld in de voltallige K.V.P.-fractie. Mej. A. Kessel uit Breda, die nog steeds ziek thuis ligt, heeft schrifte lijk laten weten dat zij de stap van haar uitgetreden radicale vrienden zal volgen. De andere ra dicale fractieleden mr. Mommersteeg, mr. dr. Van Schaik en drs. Th. Westerterp blijven in de fractie, die thans teruggevallen is tot 3d leden. De breuk in de K.V.P. is vannacht in Utrecht de finitief geworden. Het hartstochtelijk beroep, dat oud-premier mr. J. Cals vannacht op zijn radi cale vriend drs. P. C. Bogaers deed de eenheid te blijven bewaren, heeft niet geholpen. Een meerderheid van de in Terminus te Utrecht aanwezige K.V.P.-radicalen besloot met de K.V.P. te breken en een progressief christelijke partij op te richten Geruime tijd heeft de KVP-fractie vanmorgen gewijd aan de problemen die Intern zijn gerezen. Omstreeks kwart over elf werd de vergadering onderbro ken men moest later nog spreken over de agenda van de dag voor een door fractievoorzitter drs. W. Schmelzer af te leggen verklaring. Hij zei dat vrijdag toen de radicale fractiegenoten Aarden, Van Doorn en Janösen nwt hot -fractie bestuur spraken al heel duidelijk was ge worden dat er tegenstellingen waren die dieper liggende gronden hadden dan het geen bijvoorbeeld tijdens de geruchtma kende t.v.-uitzending werd gezegd. Er waren vooral problemen in het vlak van de menselijke verhoudingen. Ook en vooral waren er, volgens drs. Schmelzer, tegenstellingen gelegen in het streven van de christen-democraten om tot sa menwerking te komen. „De tegenstellingen waren zo diep gaand, dat overbrugging wenselijk noch mogelijk bleek, gezien de resoluties van de KVP-partijraad te Arnhem", aldus drs. Schmelzer. Vanmorgen hebben de drie radicale fractieleden, mede namens de zieke mej. Kessel, de fractie hun motivering van de bezwaren gegeven en meegedeeld welke politieke consequenties zij hieruit hebben getrokken. Het kernpunt van die bezwa ren was volgens de heer Schmelzer: door een gebrek aan vertrouwen ln de fractie als geheel (de heer Schmelzer bena drukte dat „als geheel") kunnen wij niet langer deel uit maken van de fractie. Vervolgens, aldus nog steeds de heer Schmelzer, hebben de heren Westerterp, Van Schaik en Mommersteeg (die ook tot de radicalen gerekend kunnen worden) verklaard dat zij geen aanleiding zien om onvoldoende vertrouwen in de frac tie als geheel te hebben en dat zij der halve geen aanleiding zien om uit te treden. Tenslotte heeft de heer Schmelzer de drie uitgetreden fractieleden dank ge bracht voor hun werk voor de KVP- fractie en gezegd het te betreuren dat het niet mogelijk is geweest de tegenstellin gen te overbruggen zonder afbreuk te doen aan eigen politieke opvattingen. Hij sprak de hoop uit, dat het toch (Van onze correspondent) DE RIJP De rijkspolitie heelt de 29-jarige bouwvakker Siem S. uit De R(jp gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht zijn stiefvader, de 46-jarige Roel Brandt, tijdens een ruzie zodanig te hebben mishandeld, dat deze aan zijn verwondingen is overleden. Dr. J. Zeldenrust uit Den Haag heeft sectie verricht. De verdachte is inmiddels In gesloten op het politiebureau te Midden- Beemster De verdachte woonde in bij de lieer Brandt, die al enige tijd in concubinaat leefde met de 50-jarige vrouw W. van Braam. De ruzie deed zich voor tijdens een fa miliefeestje. Een woordentwist tussen de verdachte en zijn stiefvader liep zo hoog op, dat het vijf man tellende be zoek vertrok. Daarna ontstond de vechtpartij, waar bij Siem S. zijn stiefvader met een bier fles een klap gaf. Toen de heer Brandt neerviel namenS.. de vrouw en haar dochtertje (9) de benen. Toen de vrouw een dag later naar huis terugkeerde lag Roel Brandt in bed. Hij klaagde over ernstige hoofdpijn. Toen hij 's avonds onrustiger werd, waarschuwde zij een dokter. Deze liet Roel Brandt overbrengen naar het stads ziekenhuis in Purmerend, waar hij maandagmorgen vroeg ls overleden. mogelijk zal zijn, zij het niet in het zelfde partijverband, dikwijls gezamen lijk het landsbelang te dienen. De 38 overblijvende fractieleden stel len zich volledig achter fractievoorzitter Schmelzer en zijn verklaringen over de christen-democratische samenwerking met de A.R. en de C.H.U. Dit geldt ten dele ook voor de radicale Kamerleden die zijn blijven zitten. Ten minste zolang dit, aldus drs. Westerterp, de resoluties van Arnhem niet aantast. Wel betreuren deze trouw gebleven KVP-radicalen de t.v.-uitzending van hun fractievoorzitter als zodanig. Op de vraag, of het juist Is dat de uit getreden Kamerleden in de Tweede Ka mer blijven, ondanks het feit dat zü ge kozen zün op een ander program cn op een andere formule, antwoordde drs. Schmelzer. dat hiertegen staatsrechter lijk niets aan te voeren is. „Het is vol gens ons staatsrecht een beslissing van betrokkenen zelf. Maar ik zou. als het mij was overkomen, zeker mRn zetel beschikbaar gesteld hebben. Dat wel." Mede namens de heren Mommersteeg en Van Schaik heeft de radicaal Wester terp een verklaring afgelegd waarin werd uiteengezet waarom zij binnen de KVP-fractie wensten te blijven. De heer Westerterp zei hierin het volgende „Op de partijvergadering van de KVP van 8 en 9 december jl. is onder meer aanvaard dat de programmatische bena dering van de KVP-radicalen als een be langrijke inbreng wordt beschouwd bij nadere uitwerking van het programma van de KVP en dat een onderzoek zou worden ingesteld naar alle mogelijkhe den om te komen lot een politieke ver nieuwing in ons land. Wij gaan er van uit, dat deze resoluties van de partijraad van Arnhem onverkort blijven gehand haafd. Hoezeer wij ook sommige uitla tingen van de laatste tijd, alle omstan digheden in aanmerking genomen, be treuren, is er sedert die partijraadsver gadering geen zodanig nieuw feit dat er onzes inziens zou moeten toe leiden het vertrouwen in de fractie of de partij op te zeggen. De breuk die nu is ontstaan binnen de groep van de radicalen en daardoor binnen de KVP-fractie is onzes inziens niet bevorderlijk voor de politie ke vernieuwing in ons land, die een aan tal radicalen binnen de KVP zullen be vorderen", aldus de heer Westerterp. Tot diep in de nacht hebben de KVP-radicalen vannacht in Utrecht vergaderd. Bet uiteindelijke resul taat: towel een breuk in de KVP als een breuk m de KVP-radicalen. Op de foto: twee radicale kop stukken: Bogaers en mr. Cats. (Van c parlementaire redactie) ADVERTENTIE Hedenavond in het, Cultureel Centrum NIEUWE WETERING Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur, nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zün gevestigd, wende men zich tot de agent. DEN HAAG. Mr. H. W. van Doorn onderschrijft de uitgangspunten, de motivering en de keuze van de uit de K.V.P.-fractie getreden radicalen in de Tweede Kamer. HU meent echter, dat taU al» voorzitter van de K.R.O.. be zwaarlijk zitting kan nemen in de nood- zakeiykerwUs ontstane aparte groep van radicalen in de Tweede Kamer. De heer Van Doorn voegde hieraan nog toe, dat het KRO-bestuur, met welks volledige instemming hij in 1961 bij zijn Communicatie gebrek in Ned. kernploeg Besluit is onherroepel ijk (Van onze sportredactie) DEN HAAG. Wlm de Graaff heeft, na zijn terugkeer uit Göteborg. dc K.N.S.B. gezegd niet langer als coach van de kernploeg te willen optreden. De Graaff heeft zün besluit meegedeeld aan de heer J. F. vap Dalfscn. voor zitter van de technische commissie, en aan de heer P. Bergström. directeur van het bondsbureau. Aan de beide bondsofficials heeft De Graaff gezegd dat zijn beslissing om terug te treden, na twee jaar de kern ploeg te hebben gecoached, onherroepe lijk is en dat hij er geen prijs op stelt de eerstkomende jaren in een dergelijke functie te worden herbenoemd. In geen geval voor er een kernploeg bestaat, die uit andere rijders is geformeerd. Als reden voor zijn besluit noemde De Graaff het verschil van opvatting over het beoefenen van topsport, dat er tussen hem en de beide toprijders Schenk en Verkerk heeft bestaan. „Zij gaan van een ander standpunt uit", voegde hij eraan toe. „maar het is zeker niet zo dat de spanningen zijn ontstaan door een gebrek aan discipline van de rijders. Op dat gebied is hun houding namelijk aanzienlijk beter dan die van talrijke vooraanstaande buitenlandse rijders. De moeilijkheden, die er waren, zijn voor namelijk ontstaan door een gebrek aan communicatie tussen de rijders en hun Wim de Graaff had met de K.N.S.B. een contract van twee jaar. dat was afgelopen na de strijd om het wereld kampioenschap in Göteborg. Voor zich zelf had De Graaff al na een jaar vast gesteld, dat hij de overeengekomen periode niet wenste te verlengen. Die gedachte had hij echter nimmer open baar gemaakt, niet tegen de rijders, noch tegenover de bondsbestuurders, om de verhouding in de ploeg zo zuiver moge lijk te houden. De enige die van het standpunt van de nu afgetreden Neder landse coach op de hoogte was, was zijn echtgenote. Vanmorgen keerde de voormalige coach van de Nederlandse schaatsploeg, Anton Huiskes, met zijn echtgenote op Schiphol terug. Op de vraag of hij terug keerde als coach van de Nederlandse ploeg, antwoordde Huiskes: „Ik ben niet benaderd om terug te komen en ik ben in onderhandeling met Zweden". Over het huidige conflict zei Huiskes: „Die hele prestigeslag vink ik erg vervelend. De jongens worden er de dupe van. Ik geloof dat een uitspraak van Kees Ver kerk niet ingrijpt in een beleidskwestie van de bond". optreden als KRO-voorzitter parlements lid ls gebleven, hem uiteraard steeds volkomen heeft vrijgelaten in zijn poli tieke positiebepaling als Kamerlid. Hij acht het echter niet verstandig, u de politieke ontwikkeling zo gelopen t, een op de voorgrond tredende poli tieke rol te blijven spelen. De maatschappelijk-politieke en reli gieuze stroomversnellingen eisen boven dien in toenemende mate alle aandacht op voor de eigen geaarde taak en ver antwoordelijkheid van radio en televisie in het algemeen en van de katholieke omroep in het bijzonder. Deze omstan digheid vormt ook voor de heer Van Doorn een reden temeer zijn activiteit als Kamerlid thans te beëindigen. In de vacature van mr. H. van Doorn ln de Kamer wórdt als zijn opvolger ge noemd de heer K. J. van Laak uit Waal wijk. die reeds eerder lid van de Tweede Kamer was. Mocht hij een eventuele be noeming niet aanvaarden dan zal waar schijnlijk worden benoemd de heer J. M. an der Aa, uit Tilburg. De fractieleider van de V.V.D. ln de Tweede Kamer. mr. Toxopeua, ls ndet ver rast door het uittreden van de radicalen. „Het wvs voor hen niet langer mogelijk van de KVP-fractie Ie blijven uit maken zonder leder politiek geoag te verliezen". Mr. Toxopeus is van oordeel, dat de uittreders de commissie van wijze nen, „in het- hemd laat staan". Hij vindt het onjuist, dat mej. Kessel en de heren Aarden en Janssen hun Kamer zetel niet ter beschikking stellen. Ze zfjn gekozen op het verklezungsprogrom van de KVP en kunnen met staande houden, dat hun veranderde opvattingen door de kiezers worden gedeeld. Bijvoorbeeld hun s tot samenwerking met de Partij de Arbeid km op liet moment van de verkiezingen met worden gezien. Wijziging visserijwet DEN HAAG (ANP) De regering wil de vijserUwet zo wUzigen, dat dc sportvissers de beschikking over meer viswater kunnen krügen. Tot dusver, aldus minister Lardinois (Landbouw en Visserij) en Polak (Jus titie) in een toelichting op de voorge stelde wijziging, staat het overgrote deel van het nog voor de visserij in de eigenlijke binnenwateren geschikte viswater ter beschikking van beroeps vissers. Van de beroepsbinnenvlssers beoefenen slechts enkele honderden de binnenvisserij als hoofdberoep en voor hen is tegenwoordig slechts in het alge meen de aalvisserij van belang. Daarom is de thans van kracht zijnde bescher ming van de beroepsbinnenvlssers niet anger gerechtvaardigd. Volgens de huidige wet kan de eige naar van viswater de aalvisserij aan een beroepsvisser en de schubvisserij aan een hengelsportvereniging verhuren, doch de kamer voor de binnenvisserij kan tot een dergelijke, naar het oordeel van de ministers gewenste, splitsing van het visrecht niet beslissen. Die bevoegd heid krijgt de kamer ln de nieuwe wet Volgens de nieuwe wet zal een hengel met een UJn met meer dan drie haken niet als een hengel of „speciale hengel" worden beschouwd. De thans van kracht zijnde vrijstelling van het bezit van een consent voor het vissen met ten hoogste twee gewone hengels wordt, om zo de sportvisserlj in de kustwateren te ver gemakkelijken. uitgebreid tot dc spe ciale hengel en de peur. Deze uitbreiding zal de visstand in ed kustwateren niet nadelig beïnvloeden. (ADVERTENTIE) SAIGON (A.P.). Op slechts 80 km van Saigon, vlak bU de grens van Cam bodja. zUn Noordvietnamese pantser wagens gesignaleerd. Eén daarvan werd vernietigd door Amerikaanse „groene baretten". Het voertuig ontplofte en doodde dertig man van het begeleidende Noordvietnamese bataljon. De rest van het bataljon en de beide resterende patservoertuigen trokken zich terug In de richting van de Cambodjaanse grens. Tot dusverre zijn nog nooit Noord vietnamese pantservoertuigen zo dicht bij Saigon waargenomen. Men verwacht een uitbreiding van de gevechten met het oog op nieuwe Noordvietnamese troepenconcentraties bij de grens van Cambodja. In het Zuldvietnamese leger zijn in grijpende wijzigingen doorgevoerd. Ge neraal Nguyen Van Namh is vervangen als commandant van het vierde korps. Hetzelfde is het geval met generaal Vinh Loc. commandant van het tweede korps Hun opvolgers zijn respectievelijk gene- raal-majoor Nguyen Due Thang en gene- raal-majoor Lu Lan. De Vietkong heeft gisteren opnieuw de vliegbasis Tan Son Nhut bij Saigon met raketten en mortieren bestookt. In totaal troffen vijf raketten doel. Er zijn geen verliezen en de schade was gering; enkele vliegtuigen werden licht bescha digd. Het vliegveld staat geregeld bloot aan beschietingen. In de omgeving van Hue wordt nog zwaar gevochten. Sedert 30 januari de Vietkong het offensief inzette tot 26 februari na de herovering door de geallieerden van Hue zijn, volgens Zuidvietnamese opgave in Saigon, 2788 Zuidvietnamese militai ren. 1536 Amerikanen en andere ge allieerden en 38 794 Vietkong- en Noord vietnamese soldaten gesneuveld. De Zuidvietnamezen hebben 8299 en de Amerikanen 7764 gewonden. Het aantal gevangen genomen leden van de Viet kong en Noordvietnamezen bedraagt 6991. (ADVERTENTIE) morgen voordeel advocaatbowls 150 gram van 89 voor 79 niot duur wol heerlijk Het Nederlandse leger moet momenteel een keus doen uit drie soorten tanks, waarvan err vijftig moeten worden aangeschaft. De Amerikaanse MBT 70 kost twee miljoen. Momenteel worden de Duitse Leopand en de Britss Chieftain uitgeprobeerd. Dee e kosten elk 800.000 gulden per stuk. Op de foto tiet men beide in actie op de Leusdrrhei, links de Leopard, rechts de Chieftain. (Zie ook pag. 5). APELDOORN Tot tweemaal toe hebben lnwuner« van Apeldoorn afgelo pen saterdagavond een 4-jarig meisje verkleumd vun de kou en hullend van ellende op straat aangetroffen, net meis je was door haar moeder naar een nabu rig café gestuurd om bier te halen, maar was de weg kwijtgeraakt. Een voorbijganger, die de hullende kleuter om ongeveer half tien tegenkwam, waarschuwde de politie, die het meisje thuisbracht. De moeder werd er op ge wezen. dat liet onverantwoordelijk is een klein kind s avonds ar» laat de straat op te sturen Nog g--en twee uur later, het liep legen twaalf uur. werd de politie wederom gewaarschuwd. Men had d« kleine ook nu weer op straat rien lopen met haar boodschappentas. Toen de politie het meisje voor de tweede maal thuis had gebracht, bleek dat haar moeder Inmiddels haar oudere (9-Jarige» dochter erop uitgestuurd had om haar zusje te zoeken „Je ziet maar dat Je op straat Iemand te pakken krtjgt. die aan de politie wil vragen of ze haar terug willen brengen", zo luidde de op- De moeder, die volgens de politie „niet meer geheel vrij van alcohol" was, bleek alleen thuis te zijn. Maar man bevond zich ln een of onder café. „WIJ hebben al eens eerder bemoeienissen met dit ge zin gehad", vertelde ons de Apeldoorn» hoofdinspecteur L Spaanderman, „diverse malen hebben buurtgenoten ons gewaar schuwd over toestanden ln het betrokken gezin; de kinderen zouden verwaarloosd worden. We hebben Inmiddels de Raad voor de Kinderbescherming Ingeschakeld, die de moeilijkheden verder moet uit pluizen WO als politie kunnen niet veel doen. want het 1» Juridisch moeilijk aan te geien welk strafbaar feit er gepleegd ls De Raad voor de Kinderbescherming zal zeker ln staat zijn de Juiste maat regelen te treffen".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1