Sfe£cid^6oti^cmt STORMLOOP OP CITADEL HUE Strijd laait weer hoog op aan drie fronten Khe Sanh bestookt JONGEN (16) PLEEGT BANKOVERVAL Kassier neergestoken Maatschappij heeft na 18 jaar twintig miljonairs in dienst CARNAVAL STAD ROME GROOT CAR NAVAL Explosie op schip: 1 dode2 gewonden Actie G.L.G. brengt drie miljoen op Eliane aan bloedziekte overleden groots carnaval Hotel Huize v.d. Ploeg CARNAVAL A0MDANS ffi&OEGSTGEEST Compromis bij KVP- fractie in zicht „ACHTTIEN" MAANDAG BIJEEN PAPENGRACHT 32-LEIDEN ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 Bank: Amro-Bank, Leiden. DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. I 4.45; p. kwart 13.36; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) TEMPERATUREN OM HET VRIESPUNT De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot hedenavond: Half- tot zwaarbewolkt en geen sneeuw van be tekenis. Overwegend matige noordoostelijke wind. temperaturen om het vriespunt. ZATERDAG 24 FEBRUARI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, no. 17.379 (ADVERTENTIE) diverée roomboterkoekjes 250 gram 115 (ADVERTENTIE) VIETNAM (A.P. Reuter). In Zuid-Vietnam hebben de vijan delijkheden zich vanochtend vroeg toegespitst. Aan drie fronten is de strijd hoog opgelaaid: Zuidvietnamese troepen hebben een stormloop ondernomen op de laatste stellingen van de Vietkong in de citadel van Hue en een Vietkongvlag neergehaald, die er van 31 januari af had gewapperd; De Amerikaanse mariniersbasis bij Khe Sanh werd bestookt door ongeveer 1300 granaten, terwijl guerrilla's een aanval uitvoerden op dat deel van de basis dat door Zaidvietnamezen werd verdedigd; Het vliegveld Tan Son Nhoet bij Saigon werd voor het eerst sinds woensdag bestookt met gra naten en raketten. Rond de citadel van Hue zijn mari- iers en infanteristen een grote opmars begonnen tegen de door Vietkong en i Noordvietnamezen ingenomen stellingen. Men vermoedt dat slechts enige honder den guerrilla's het oude keizerlijke paleis bezet houden. Binnen de vesting moeten Amerikaanse mariniers nog huis-aan- huis gevechten leveren om het paleis te bereiken. Op het vliegveld van Saigon zijn van morgen minstens elf burgers en een aan tal militairen gedood, toen het vliegveld met raketten werd beschoten. Verschil lende gebouwen op het vliegveld werden '1 geraakt, terwijl ook omliggende wonin- Igen werden beschadigd. De Zuidvietna- l.nesi» hoofdstad is, zoals bekend. thanS omsingeld door vermoedelijk 20.000 Viet- j kong- en Noordvietnamese militairen. Terwijl Amerikaanse vliegtuigen deze troepenconcentraties aanvielen, slaagde de Vietkong erin een spoorbrug op 2% kilometer van de stad op te blazen. Rond de bedreigde Amerikaanse basis Khe Sanh is de spanning ook toege nomen. Gisteren werd de basis bestookt door een groot aantal raketten en van morgen werd een aanval gedaan op het door Zuidvietnamezen verdedigde ge deelte van deze uiterst noordelijk ge legen vesting. Over verliezen en over de omvang van de aangerichte schade is nog niets bekend. Mr. Pieter van Vollenhoven verloor iets van zijn stramheid, toen hij gisteren als enige in de rij door prinses Margriet behalve gefeliciteerd ook nog gekust ïoerd. Dit alles ter gelegenheid van het behalen op Woensdreclit van zijn klein militair vliegbrevet. ADVERTENTIE 26 FEBR. t/m 4 MAART Geopend van 10-17 en 19-22 uur Zaterd- en zond. 10-17 uur Toegang: f.2* (ïrein-Toegangsbiljet met 3x reduktie KANSAS CITY (AP) Een Kauflman die onlangs in het dollar twintigtal mensen die bij nieuws verscheen toen hij Marion Laboratories Inc.. farmaceutische maatschappij hU begon met totaal dat per Jaar aan snla- pokeren had verdiend, hoe- ris of loon is uitbetaald. Ver miljoen dollar uittelde voor wel hij toegeeft een verwoed tien procent I9 het maximum nieuw honkbalstadion in pokeraar te zijn. Kauffman dat de belasting toestaat. De die pas 18 jaar geleden werd Kansas City, vertelt hoe het werkte met f werknemer betaalt niets aan opgericht, werken zijn mil- allemaal 18 jaar gelegen be- tot hij In 1952 steun kreeg het fonds. Als hij minder dan jonairs. Een onderbedrijfslei- gonnen is. Hij werkte als ver- van zeven kennissen, die hem 6000 dollar per jaar verdient, der die pas acht jaar geleden tegenwoordiger voor een an- elk 1000 dollar leenden. Thans moet de werknemers op zijn bij Marlon in dienst kwam Is dere maatschappij va i.OOO dollar waard. De middelen, 1 die 1000 dollar be- minst 11 jaar bij de maat- chef fabricksonderboud heeft dat hij meer verdiende dan dollar waard. legging bijna twee miljoen schappij hebben gewerkt zijn aandeel uit het fonds t onlangs een boerderij gekocht de directeur. Dat zinde deze De winstdeling werkt aldus: ontvangen, 22 jaar als hij heeft nog meer dan 300.000 niet, en daarom werd het de maatschappij belegt dollar over om mee te spelen, werkterrein van KAuffman belangrijk deel van zijn netto Dit Is allemaal het resultaat beperkt. Zonder aarzelen winst in een fonds van de winstverdeling, waar- nam hij ontslag en begon in werknemers, dat thans 14 mil- voor Marions president, de de kelder van zijn huis zijn joen groot is. Elk Jaar depo- dynamlsche en rusteloze eigen medicamenten te pak- neert de maatschappij voor meer dan 6000 dollar per Jaar verdient. de Verder hebben de werk nemers optie op aandelen Marton in de verhouding van een aandeel per 2000 dollar ZONDAG 25 FEBRUARI en DINSDAG 27 FEBRUARI in café-restaurant Het Blesse Paard STOMPWIJK met medewerking van dt Goudse Bieten bouwers (Van onze correspondent) KERKRADE De 16-jarige K T uit Bocholtz heeft een mislukte roofoverval gepleegd op het kantoor van de Neder landse Middenstandsbank in Spekholzer- heide. De kassier J. J. Augenbroe werd bij een woordewisseling met de jongeman door deze tweemaal in de borst gestoken. HU werd naar het ziekenhuis gebracht, maar kon later weer naar huis terug keren. De jongeman, die twee weken ge leden wegens diefstal bq de mUn „Wil- lem-Sophie" wred ontslagen, is korte tijd later in zUn woonplaats gearresteerd. HU heeft een bekentenis afgelegd. Hij wil niet zeggen, waar het mes is. waarmee hij de heer Augenbroe heeft ge stoken, Wel heeft hij verteld, dat hij twee maanden geleden in de bank poolshoogte heeft genomen en dat hy rich later voor nam om nog voor de carnaval zUn slag te slaan Even na half zeven diende hij zich zelf bij de bank aan- Hij zelte wil len praten over een persoonlijke lening. Toen dat gesprek niet erg vlotte, verliet hij de bank weer Even later kwam hij weer terug met het smoesje, dat hij een 5 mark biljet wilde wisselen. Toen de kas sier daaraan gevolg wilde geven, eiste de jongen plotseling geld. „Maar vijf gul- ADVERTENTIE) te WARMOND zaterdag/zondag GRATIS MASK ERS Entree 1.50 AMSTERDAM (ANP) BU een explosie onder hel Liberiaanse schip „Chemical Enterprise", dal bU de NDSM in Amsterdam in dok ligt, is de 50-jarige onder houdsmonteur K. Evers om het leven gekomen. Twee Spaanse bemanningsleden van het 17.000 ton metende schip werden met ernstige brandwonden in het Wil- helminagasthuis opgenomen. Enkele andere opvarenden werden licht gewond cn konden ter plaats worden behandeld. Do ontploffing deed zich voor tijdens laswerkzaamheden aan de zijkant van het •chip. Hij ging gepaard met een felle steekvlam, die via een gat in de romp de pompkamer binnendrong, waar zich op dat moment de slachtoffers bevonden. De bemanningsleden wisten via een smalle trap uit de pompkamer weg te komen. De heer Evers raakte vermoedelijk bedwelmd. Hij werd met ernstige brandwonden dood in de pompkamer aangetroffen. Naar de oorzaak van de explosie wordt een onderzoek ingesteld. Het schip wordt gebruikt voor het vervoer van chemicaliën. Vermoed wordt, dat zich in restanten chemicaliën gas heeft ontwikkeld, dat door lasvonken is ontbrand. De brand, die door de steekvlam ontstond, kon spoedig door de bedrijfsbrandweer worden bedwongen. den", verklaarde hij later tegen de po litie. Töen de kassier weigerde het geld te geven stak de jongen snel twee keer met een mes toe. Herwql de man bloe- denr ineen zakte, vluchtte de jongen. De politie had niet veel moeite aan de hahd van duidelijke signalementen van twee getuigen vast te stellen, wie de overval moest hebben gepleegd. In samenwerking met de rijkspolitie te Bocholtz werd B T. daar in zijn ouderlijk huis gepakt HU is direct naar Kerkrade overgebracht, waar hU snel een bekentenis aflegde. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De maandagavond ge houden inzameling voor de stichting Geestelijk en Lichamelijk Gehandicap ten heeft tot dusver 3.050.354.79 opge bracht. Daarnaast zijn zeer veel giften in natura gedaan en zijn bovendien vele gratis bouwadviezen en arbeidsuren aangeboden. De actie is nog niet afgelopen. School jeugd heeft op alle mogelijke manieren acties ontketend, bijvoorbeeld door het tekenen van prentbriefkaarten en het versieren van drinkglazen, die ten bate van G.L.G. zullen worden verkocht. Duindigt heeft aangeboden 10 percent van de opbrengst van de eerst volgende koersen aan de G.L.G uit te keren en zelfs uit België zijn vele gaven binnenge komen. (Van onze correspondent) BRUGGE Omstreeks 14.30 uur is gistermiddag de kleine Eliane de Fey- ter uit Oost-Duinkerken in het St.-Jans ziekenhuis te Brugge overleden. Het meisje, dat in april vijf jaar zou worden en dat sedert 19 november 1967 in het ziekenhuis verbleef, leed aan een ongc- neeslUkc bloedziekte. Toen het meisje overleed, waren haar ouders in het zie- kenkamertje aanwezig Tijdens de voorbije maanden kreeg het zieke kind, na oen eenvoudige op roep voor kerstkaartjes, uit de hele we reld tienduizenden stuks speelgoed toe gestuurd. In totaal kwamen bijna ander half miljoen brie'ven en kaarten met wehsen voor de kleine zieke binnen. De massale hoeveelheden speelgoed zijn door het Belgische leger verzameld en over ziekenhuizen en kindertehuizen ver spreid. Het meisje zelf was te zwaar ziek om nog iets met het speelgoed te kun nen doen. Ze heeft ei zelfs geen idee van gehad hoeveel medeleven haar ziek te heeft losgeslagen Bij de brieven die het meisje kreeg, waren er vaij soldaten in Vietnam, van wetenschapsmensen aan de Zuidpool, van Paus Paulus, koning Boudewijn, presi dent Johnson en premier Gatidhi. Ratten houden verkeer op NAPELS A.F.P.). Een troep ratten, achternagezeten door politie agenten, heeft gisteren in Napels voor een verkeersopstopping gezorgd. De kennelijk uitgehongerde ratten waren op klaarlichte dag uit een rloolpijp ge klommen en hadden een aantal scho lieren aangevallen, die de straat wilden oversteken. Te hulp geschoten politie wist de ratten te verjagen en zette de achter volging in, maar de dieren wisten te ontkomen. Eén van de agenten werd door de ratten gebeten en is naar een ziekenhuis overgebracht. (ADVERTENTIE) GEKOSTUMEERD dinsdag 27 februari m.m.v. 2 bands FREE SPIRITS en de Boeren Blaaskapel Aanvang 7.45 uur. (ADVERTENTIE) Hotel DE BEURS N O O R D W IJ K Dinsdag a.s. 8.00 uur Georganiseerd door PRINS CARNAVAL NOORTUKKER I, RAAD VAN ELF DANSMARIETJES BOERENKAPEL en de FIRE STRINGS Voor de leukst gekostumeerden FRAAIE PR IJ ZEN TEVENS IEDERE ZONDAG DANSMIDDAG VAN 3.00—6.00 UUR. (ADVERTENTIE) Voor GOUD Juwelier v. d. Water Haarlemmerstraat 181 Twee Middelburgse middelbare, scholieren maakten een sport van het verzamelen van munitie. In de Walcherse duinen ligt nog genoeg blijkens deze vondst van de politie op de slaapkamer van de jongens. Hun bedden hebben heel long op scherp gestaan. ADVERTENTIE Vastenavond Dansfeest ZONDAG 8.00—11.00 UUR - ANT. CLUBHUIS - LEIDEI ENTREE 1.75 karnaval a.s. dinsdag (zie advertentie a.s. maandag) Gisteren is een legioen supporters van de Nederlandse schaatsenrijders onder „aanvoering" van de winnaressen van de olympische medailles naar Gotenborg vertrokken. De stemming aan boord steeg tot grote hoogte bij de eerste polonaise met (van Unks naar rechte) Ans Sohut, Et tan Kaiser en Carry Geyssen. (Van onze parlementaire redactie DEN HAAG - Het ilrt er naar uit. dat de K.V.P-Tweede-Kumerfractie mg I een compromis weet te bereiken met do K.V.P.-radicalen drs. J. M. Aarden, mr. H. W. van Doom en drs. P. Janssen. Dit compromis geldt in hoofdzaak de spel regels, waaraan de fractieleden zich te houden hehhen hij hun optreden In hel openbaar. De drie K V.P.-radicalen zou den. naar in I)en Haag verluidt, niel meer op een breuk allien aansturen «un dat hun voorman drs. P. J Rogaers, zo goed als zeker kandidaat wordt voor het vlce-voonittervhap van de K.V.P. De drie radlcule Tweede-Kamerfractie leden hebben gisteren met het fractie bestuur van de K V.P een gesprek ge had, dat drie uren duurde „Het was een diepgaand beraad", Het fractievoorzitter Schmelzer nu afloop weten. Dinsdagmor gen gaat het gesprek verder. De resul taten ervan komen die dag ter tafel In de volledige fractievergadering. Na afloop hiervan zullen mededelingen gedaan wor den over het, naar men zegt. bereikte compromis. Voordien zullen de radicalen zeer waarschijnlijk nog een gesprek hebben j met de vier „wijze" K V P -mannen, die. naar men In polit.lek-Den Haag zegt. hun rapport zullen overleggen, zodra het compromis ln de fractie openbaar ge- I maakt ia Oud-minister Bogaers heetf hierop gis termorgen in een radiocommentaar ge zinspeeld. Hij zet toen, dat waarschUn- I lijk begin volgende week al een heieboe duidelijk zou zijn. Hij vertelde ook, vreden te zUn met de huidige stand van Politiek-Den Haag meent uit de ont wikkelingen van de laatste dagen te mo gen opmaken, dat de vier „wijze" K.V.P. mannen ook voor wat de overig bestuursfuncties nn de partU betreft eet bevredigende oplossing schUnen te heb ben. Men noemde al weer de naam van mr Van der Stee uit Arnhem als kandi daat-voorzitter. Dit zou er dus op dulden, dat over wat de bestuursproblemen In de partU zelf betreft, een compromis gevon i zUn. Berichten als zou het NKV. de radl calen onder druk gezet hebben om geen scheuring In de K.V.P fractie tc v» zaken, werden door dit vukverbond met twee woorden afgedaan: „baarlijke Gisteravond hebben de K V.P.-radica len overleg gepleegd In eigen kring over het beraad ln de fraetie van d-/c week en ln het fractiebestuur van vrljdogmor gen. De radicalen zouden een definltlel standpunt bepalen over hun houding tegenover de K V P.-frsctle. Maandag komt een groep van achttien vertecenwoorrllgers uit de A R,, C.H.U cn de K V.P weer bijeen Deze ontmoeting ls op maandagavond gesteld In de enn- feslonele kring hoopt men. dut dan meer zekerheid verkregen Is over de houding van de K V P -radicalen en de reactie daarop bij de radicalen ln de A.R. en de C.H.U. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur, nummer 33*39 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zbn gevestigd, wende men xich tol de agent.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1