Sfefi<2idieSoiiAcmt Nog geen breuk in KVP-fractie DRIE RADICALEN GAAN MET FRACTIEBESTUUR PRATEN Tweede voorschot voor ambtenaren TWEE DODEN BIJ SCHEEPSBOTSING JAMIN Splitsing Belgische CVP onvermijdelijk LAATSTE NIEUWS Positie Schmelzer Rumoer rond koopavond in Rotterdam Man te water omstanders doen niets TEGEMOETKOMING Zweeds schip gezonken Feijenoord gaat gelederen versterken niet in geding Honderdduizend feestneuzen; goud voor Toon Hermans Zondag valt definitieve beslissing PAPENGRACHT 32-LEIDEN ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 Bank: Amro-Bank, Leiden. DIR.: C. M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart, 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) DONDERDAG 22 FEBRUARI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN NOORDOOSTELIJKE WIND De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Overwegend zwaarbewolkt met plaatselijk wat •neeuw of regen. Matige tot krachtige noord oostelijke wind. Weinig verandering In tempe ratuur. 59e jaargang, no. 17.377 ROTTERDAM (ANP) Het bculuur van de middenstand in Rotterdam, waarin samenwerken de chr. midden standsvereniging, de r.-k. middenstands vereniging en de middenstandsvereni ging „Handel en Nijverheid", heeft n.a.v. het besluit van de Rotterdamse gemeenteraad om voor een jaar een proef te nemen met een wekelijkse koopavond op vrüdag, besloten de leden te adviseren op deze avonden hun win kels dicht te houden. Het georganiseerde bedrijfsleven heeft zich steeds tegen het nemen van dit besluit verzet, omdat het meent dat bij een overigens ongewijzigd patroon van de winkelsluitingswet een koopavond eerder de kans geeft op kostenverhoging bij omzetverschuiving dan op omzet- vermeerdering. Bovendien doet de openstelling op vrijdag de kans op een verplichte zaterdagmiddagsluiting toe nemen aldus de bonden en dit is volledig in strijd met de belangen der consumenten. Het ziet er echter naar uit diverse warenhuizen toch op de koopavond hun deuren zuilen openen. UTRECHT (ANP) In Utrecht is gisteren de 71-jarige heer A. R. Schoon hoven uit Bilthoven in de Catharijne- singel gevallen nadat hij aan de water kant duizelig was geworden. Voorbij gangers zagen het ongeluk gebeuren, maar ze sprongen hem niet na. Een van hen kwam gelukkig op het idee, een agent te waarschuwen die op het kruis punt bij de Willemsbrug het verkeer stond te regelen. Hij sprong direct de singel in en bracht de bejaarde man op het droge. De agent, de 24-jarige M. C. Roelofsen, is thuis droge kleren gaan aantrekken. Hij heeft geen nadelige ge volgen ondervonden van het koude bad. De heer Schoonhoven is naar het be ademingscentrum van het academisch ziekenhuis gebracht. zet twee fes - vóór dierenasiel - op straat (Van onze correspondent) AMERSFOORT In het afgelopen weekend is een Barnevelder, nota bene vlak bü het dierenasiel, erop betrapt twee van zUn hondjes aan hun lot te hebben overgelaten. Onder de ogen van een voorbijganger zette hij twee bastaardjes, waaronder één van vijf maanden, uit zijn auto, toen hij bij het dierenasiel voor een dichte deur had gestaan. De voorbijganger no teerde het nummer van zijn auto en speelde het in de handen van de in specteur voor de dierenbescherming. Die spoorde de boosdoener op om hem we gens het plegen van een strafbaar feit aan de justitie over te dragen. De man zei de hondjes in verband met een verhuizing kwijt te moeten. Man hondje Wijzigingen in kindertoelage (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Beernink (Binnenl. Zaken) heeft de Tweede Ka mer gisteren bij het debat over de ambtenarenzaken de volgende toezeg gingen gedaan: De regering zal de ambtenaren een tweede voorschot geven op hun uitein delijke loonsverhoging voor 1968, zodra het beeld van de loonontwikkeling in het bedrijfsleven wat duidelijker is gewor den. Dit zal per 1 mei of mogelijk eer der kunnen gebeuren. Er komen dan voorstellen bij het georganiseerd over leg. De regering wil nog niet overgaan tot splitsing van de loonsverhoging in een vast en een procentueel bedrag, maar gaat over deze „complexe zaak" wel praten met de Stichting van de Ar beid. De regering wil namelijk op dit punt niet los van het bedrijfsleven handelen. De regering wil alsnog de levensver- zekerings- en spaarkasvormen binnen de gewijzigde premiespaarregeling handhaven. Er komen wijzigingen in voorgeno men afbouw van de kindertoelage-rege ling, die- vooral de lagere inkomens en de grotere gezinnen tot voordeel zijn. Het komt erop neer dat de gehele re geling een bevriezing ondergaat totdat de normale kinderbijslagregelingen een zelfde hoogte zullen hebben bereikt. Dit zal over ruim 10 jaar het geval zijn. Hiertoe zal de 1 pet-toeslag niet met 0,2 procent per jaar worden terugge bracht, maar met 0,1 procent. Dit ten gunste van het derde en volgende kind. De situatie wordt dan per .1 paril aldus: tot en met de rang van commies blij- Vijf man nog niet gevonden ven de bedragen voor een gezin met twee kinderen gelijk. Voor een hoofd commies of hoger is er een teruggang van 2,40 gulden per maand. Bij vier kin deren is er tot en met de rang van commies een vooruitgang van één gul den per maand, voor hoofdcommies en hoger een achteruitgang van circa 3 gulden, bij zeven kinderen gaat men er tot de rang van commies 2 i 3 gulden op vooruit en de hogere rangen gaan er circa 3,5 gulden op achteruit. Minister Beernink heeft de Tweede Kamer verteld, dat door deze wijzigin gen het voordeel van de diverse maat regelen voor de schatkist vermindert van 15 tot 8 miljoen gulden. Ongewijzigd blijven de regeringsmaatregelen op het stuk van het verplaatsingskostenbesluit. Alle moties die de Tweede Kamer gis teren over deze materie ter tafel bracht, werden verworpen, nadat ze door minis ter Beernink met klem ontraden waren. Dit was onder meer het geval met een motie-Wiebenga (PSP), die vroeg om een voorlopige salarisverhoging van 4 procent, gedeeltelik in 'n vast bedrag. PvdA en D' 66 gaven hieraan steun. Een soortgelijk voorstel voor een voorschot in een vast bedrag uiterlijk per 1 juli van de heer Laban (PvdA) kreeg steun van de KVP'ers Weijters en Boot. maar niet van D' 66. Beide KVP'ers steunden ook als enigen een motie-Wiebenga (PSP), die de regering vroeg terug te komen op de budgettaire motivering van haar voorstellen. Tenslotte was er een motie van de heer Weijters zelf, die vroeg alle voor genomen maatregelen achterwege te laten, tenzij nader overleg hieraan ten grondslag zou komen te liggen. Deze motie werd met 76 tegen 35 stemmen verworpen. De motie kreeg alleen steun van PvdA, PSP en CPN en van de KVP'ers Boot en van Buel. Over de reeds genoemde tegemoetko mingen van de regering zal geen over leg meer in de centrale commissie voor gereorganiseerd overleg plaats vinden. Minister Beernink zei daarin geen heil meer te zien. De Tueede-Kamerfractie van de Katholieke Volkspartij kwam gister avond bijeen om te praten over het conflict, dat ivas ontstaan na de uitlatingen van fractievoorzitter Schmeltzer over samenwerking tussen de drie christelijke partgen. Van rechts naar links: de heren Schmeltzer, Nelissen en Aarden. (ADVERTENTIE) NIEMEYER f.75.0Ö0= TELEFOON-QUIZ Vele hoofdprijzen van 1.000.- Vraag de folder bij uw winkelier NIEMEYER KOFFIE (Van onze sportredactie) ROTTERDAM Feijenoord is reeds doende de gelederen voor het volgende seizoen te versterken Met diverse spelers worden onderhandelingen gevoerd. Ma nager Guus Brox verklaarde vanochtend dat met de bij MSV Duisburg spelende Nederlander Heinz van Haaren vergaan de besprekingen zijn gevoerd. Over onder handelingen met Henk Wery van DOS en Henk Warn as van Go Ahead kwam deze verklaring: „Op het ogenblik is er nog geen zinnig woord over te zeggen". Wat er dus wel op kan dulden dat er con tacten zijn gelegd. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG. Ondanks sterke aanwijzingen gisteren in politiek j Den Haag, dat het zou gebeuren, j is binnen de K.V.P.-Tweede-Kamer- fractie nog geen breuk ontstaan. Het zag er gisteren wel lange tijd naar uit, dat. dit toch het geval zou zijn. Het fractieberaad, dat gisteravond om half negen begon en tot middernacht duurde, heeft j nog enige uitkomst gebracht. Besloten werd op verzoek van de fractie: dat drie K.V.P.-radicalen overleg gaan voeren met het fractiebestuur over allerlei meningsverschillen; dat hiervoor zijn aangewezen drs. J. M. Aarden, mr. H. W. van Doorn en drs. P. Janssen; dat voorlopig geen verdere mede- delingen gedaan worden dan wat gisteravond openbaar gemaakt werd. De mededelingen van gisteravond be stonden hieruit, dat volgen de K.V.P.- radicaal drs. J. M. Aarden, sommige meningsverschillen binnen de K.V.P.- fractie kleiner, andere groter geworden zijn tijdens dit fractieberaad. Verder, dat de positie van drs. W. K. N. Schmelzer als fractievoorzitter niet in hét geding ls en dat drs. Aarden nog niet wil los laten of hij de fractie zal verlaten, wan neer het overleg in de kleine overleg commissie op niets uitloopt. Wel liet drs. Aarden los dat hij vóór dit K.V.P.-beraad gisteravond uitvoerig contact heeft gehad met de A.R.-radi- calen, maar dat daarbij niet ter sprake is gebracht het eventueel uittreden van de K.V.P.-radicalen uit hun fractie en de weerslag daarvan op de andere K.V.P.-radicalen. (Zie verder pag. t, eerste kolom) mans' carnavals lied „Micn. waar is mijn feestneus gebleven" is de honderdduizend ste verkocht Sinds Toon Hermans het liedje lanceerde in de t.v.-uitaen- ding van Willem Duys „Voor de vuist weg" la de verkoop enorm De verkoop van de honderddui zendste plaat be tekent, dat Toon zijn tweede gou den plaat in ont vangst kan nemen. De eerste kreeg hij voor de lang speelplaat met zijn liedjes, de tweede gouden plaat wordt hem vrijdag in het artiesten- tencafé „In de Koopermolen" te Amsterdam uitge reikt door de ca baretier Paul van Vliet, in aanwe zigheid van tal van prominenten uit de showwe reld. Voor Toon zelf was het win- derdduizend giste ren nog een vol komen verrassing. „Is het al zo ver?" antwoordde zün verbaasde mana ger Dick Binnen dijk, „dan moeten wij eens gauw geregeld. Ik dacht wel dat het gauw zou gebeuren." De t.v.- ultzending, waarin Toon voor het eerst dit liedje zong, had op 12 januari plaats. De honderdduizend platen werden dus in minder dan zes weken verkocht. hier t i daar gaan bellen hoe de zaak precies i in de lucht hing, maar verwachtte niet dat het al a (ADVERTENTIE) morgen voordeel engelse snijcaramels 250 gram van 79 voor 69 niet duur ivo/ heerlijk e correspondent) BRUSSEL De eenheid in de Bel gische Christelijke Volks Partij (CVP) staat op springen. Dc leider van de Waal se vleugel van deze partij die in het Frans de Partle Social Chretien heet (PSC) hebben de knoop doorgehakt. Ze hebben zich gedistantieerd van de Vlaamse CVP en sullen bij de komende verkiezingen met een eigen programma het vertrouwen van de kiezers zien te Hoewel de leiders van de Waalse vleu gel formeel nog niet verder zijn kunnen gaan dan hun plan in de vorm van voorstel aan het nationaal partijcomité voor te leggen, is het duidelijk dat zij zeker zijn van de steun van de lagere partijorganen. Zondag zal er op het gres van de Waalse vleugel definitief over beslist worden. Elk optimisme over de mogelijkheid om de breuk nog te voorkomen, schijnt misplaatst. De onder-voorzitter van de CVP en WESTKAPELLE (ANP) Omstreeks tien uur gisteravond is bet ruim 1400 brt. metende Zweedse vrachtschip „Magne" voor de kust van Wcstkapelle gezonken na een aanvaring met het 7567 brt. metende Zweedse schip „Kirribilli". Er zijn twee doden. Om twee uur vannacht waren twaalf overlevenden onder wie een vrouw, uit zee opgepikt door de loodsboot „An- taris". Twee doden zijn geborgen. Er worden nog vijf mensen vermist. Ook de loods, die tien minuten voor de botsing aan boord van de „Magne" was gekomen, is uit zee opgepikt. De reddingsboten „Javazee" uit Bres- kens en de „President Jan Leis" uit Burgsluis, alsmede de sleepboten „Zee leeuw", „Jean Marie Gerling" en de „Themis 3" zijn met de loodsboot „An- taris" op de plaats van het ongeluk naar overlevenden aan het zoeken. Met een loodsafhaalvaartuig zijn twee artsen aan boord van de „Antaris" gebracht, omdat enkele geredden verwondingen hebben opgelopen. Tot ongeveer twee uur 's nachts heeft het Zweedse schip „Kir ribilli" aan het zoeken naar drenkelin gen deelgenomen. Daarna heeft het zijn reis naar Rotterdam voortgezet. De „Mangne" was op weg van Rotter dam naar Antwerpen. Enkele minuten na de aanvaring verdween de „Magne" in de golven. De „Kirribilli" was op weg van Antwerpen naar Rotterdam. Het schip was ingericht voor vervoer van plantaardige olie. De oorzaak van de botsing is niet bekend. Vannacht zijn de twee doden en 13 ge redden van de gezonken Zweedse „Magne" in Vlissingen aan wal ge bracht door de Vlissingse loodsboot „Zilvermeeuw". Een van hen is gewond. Ook de Vlissingse loods Derks bevindt zich onder de geredden. Onder de der tien overlevenden van de „Magne" is de kapitein. Waarschijnlijk zullen zij in de loop van de dag naar Rotterdam gaan, vanwaar zij naar Zweden zullen terugreizen. De bemanning bestaat uit Spanjaarden, Zweden, een Duitser en een Griek. De gewonde is een vrouw, die naar het ziekenhui» in Vlissingen is overgebracht ds Zweedse ,Jfagne". Het schip liep PSC en de voorzitter van de Waalse vleugel Parisis verklaarde gisteren „Wij hebben ons gedistantieerd van d< CVP. We blijven bereid, na de verkie zingen tot overleg met de Vlamingen er de Franstalige Brusselaars. Wij betreu ren de beslissing, maar wij zijn er nie' verantwoordelijk voor. De politieke cri sis heeft een compleet verschil van me ning aan het licht gebracht tussen de twee vleugels over fundamentele pro blemen. Wij zullen ons standpunt, het standpunt van de Franstaligen, in ver band met Leuven, Brussel, de betrek kingen tussen de taalgemeenschappen en de toekomst van Wallonië aan het kie zerskorps uiteen zetten". Hoewel de voorzitter van de Vlaamse vleugel, senator Van den Kerckhove de uiterste moeite deed om zich optimis tisch te tonen en de mogelijkheid van een gezamelijk programma nog niet wilde uitsluiten, lijkt de breuk In de grootste politieke partij van België on vermijdelijk. Welke gevolgen dat zal hebben voor de uitslag van de verkie zingen, is met geen mogelijkheid te voor spellen. Voor de Vlaamse CVP is het niettemin een voordeel, dat zij zonder een Waals blok aan het been en dus met een duidelijk verkiezingsprogramma de kiezers tegemoet knn treden. Interes sant kunnen de gevolgen van de snel na derende breuk in de CVP zijn voor het verloop van de verkiezingen ln Brus sel. Tot nu toe kwam de CVP-PSC met een gezamenlijke lijst in 't arrondisse ment Brussel uit. De kans dat dit ook nu zal gebeuren, is uiterst klein. Daar door komt dan de positie van demissio naire eerste minister Paul vanden Boey- nants in gevaar. Hij was bij de vorige verkiezingen in 1965 lijsttrekker voor Brussel op de gemeenschappelijke PSC en CVP-!ijst en deed het, ondanks ltbe- rale winst, niet slecht. Vanden Boey- nants zei gisteren in een eerste emotio nele ractie op de sombere berichten uit zijn partij: „Eén partij of ik ben geen 1 andidaat meer". De kansen op een eigen lijst-Vanden Boeynants in Lrussel nemen toe. Op slechts een steenworp afstand van het Vaticaan geeft de film acteur Anthony Quinn op dit ogenblik in e n model op schaal van de pauselijke, appartementen gestalte aan een Russische aarts bisschop, die Paus werd. En dat alles ilan ten behoeve van de verfilming van de bestseller „The shoes of the fishermen" uan Morris West. De film sal achteneenhalvs miljoen dollar gaan kosten. Ds voorbereidingen hebben drie jaar gevergd, terwijl met het maken zélf drie maanden gemoeid syn. (ADVERTENTIE) Grote California wedstrijd ZONDER NIETEN ledereen die 10 wikkel* van California soep-in-blik opzendt krijgt een leuke Callfornle-verrasslng DUS... IEDEREEN! Eztral Wie zendl vóór 20 maart de meeste California wikkels aan: CALIFORNIA - HARDERWIJK? Prijzen: f 1000,- 800.-,/600.-, 400.-,/200.- SOEP-IN-BLIK

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1