SfeCcldóeSouAanf Chr. fracties gaan gewoon verder GESCHEIDEN OPTREDEN MOET UIT ZIJN Stroom van gulle gaven bij t.v.-actie voor G.L.G. Weer verbod op verspreiding G 3 LS J Explosieven blijven in Leiden Pijnlijk vers voorofficieren van de KMA Ja zusternee zuster wordt dag zuster,.. Appelmoes zag te rood 13 DODEN Zware beving treft Sporaden eigen hart in de hand DINSDAG 20 FEBRUARI 1968 PAPENGRACHT 32-LEIDEN TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 Bank Amro-Bank, Lelden. DIR.: C. M DRABBE J. F J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (by vooruitbetaling) p.w 1.04; mnd I 4.45; p kwart 13.35; fr p post t 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging teL 33839 (18.00—19.00 uur) KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN ZWAKKE WIND De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI* geldig tot morgenavond: Wolkenvelden met op enkele plaatsen wat sneeuw en ook hier en daar mist In het zuiden en midden van het land aanvankelijk echter nog weinig be wolking. Zwakke wind. Iets kouder, met in de nacht en ochtend temperaturen om het vriespunt tot lichte vorst. 59e jaargang, no. 17.375 (Van e r verslaggevers) LEIDEN Overal In het land is spontaan en gul gereageerd in baar en girogeld ten behoeve van de geestelijk en lichamelijk gehandicapten, aan wie gisteravond een uitgebreide t.v.-uitzending werd ge wijd. Men heeft nog geen idee van de opbrengst, men begint al minder in honderdduizenden en in miljoenen te denken. In Leiden werden post kantoren en scholen goed bezocht door geldgevers, die door de t.v. van hun warme plekje bU de kachel verjaagd. Op het hoofdpostkantoor in Leiden alleen al kwam zesduizend gulden binnen. De op brengsten van de bijkantoren en de scholen waren vanochtend nog niet bekend. Om de gehandicapten een verzekerde toekomst te geven moeten in ons land (gelijk dit reeds in de Scandinavische landen het geval is) nog ongeveer tweehonderd „thuisvervangende" huizen worden in gericht. Dan kunnen deze gehandicapten verzekerd an een eigen onderdak, ook voor de toekomst, met verzorging, aangepast aan hun specifieke be hoeften. Vandaar uit kunnen zij bescheiden maat schappelijke taken verrichten, o.m. in beschutte werkplaatsen. De uitzending bleek, naar getoonde reacties uit Venlo Drachten te oordelen, diepe indruk te maken. Terwijl ouders met grote liefde spraken over hun toch al vaak volwassen kinderen en de zorg vooral over hun toekomst, stroomden landgenoten naar 3000 scholen en 5000 PTT-kantoren om gul te geven. De postkantoren zouden tot half elf open blijven, maar al spoedig bleek op vele plaatsen, dat verlenging van de openstelling tot half twaalf in ieder geval nood zakelijk zou zijn. Vele kantoren moesten hun draai deuren opzij schuiven en hun vluchtdeuren openen om de aanstromende massa's te kunnen ontvangen. Kinderen collecteerden spontaan. Bedrijven schonken stenen, huishoudgoederen, apparaten en materialen. Een architect bood aan gratis bestek te maken voor verbouwingen of te bouwen huizen. Legeronderdelen en bejaardentehuizen, verpleegsters, woonwagenbe- Duizenden stroomden gisteravond naar scholen en postkantoren met gulle gaven voor de geestelijk en lichamelijk gehandicapten. woners en vele andere groeperingen uit ons volk gaven met gulle hand. Uit België kwamen toezeg gingen binnen en de indruk werd gewekt, dat giro nummer 3333, GLG, Den Haag met de girocomputers in de komende dagen een uitputtingsslag zal leveren. Naast de 200 noodzakelijke tehuizen zal het inge zamelde geld ook ter beschikking komen voor het inrichten van een landelijk advies- en vormings centrum voor lichamelijk gehandicapten. (Van onze correspondent) LEIDEN De niet-geïdentificeerde •tof fen en ampullen van het anorganisch chemisch laboratorium ln Leiden die als de „Leidse explosieven" enige weken geleden in het nieuws kwamen zullen niet ter vernietiging worden afgevoerd naar Diemen, zoals het oorspronkelijke plan was. Nadat een aantal burgemeesters door wier gemeenten het transport (in de nacht van 11 op 12 februari) zou plaats vinden zich verontrust tot de commissaris van de koningin, mr. J. Klaasesz, had den gewend, werd naarstig gezocht naar een nieuwe mogelijkheid van afvoer en vernietiging. Stoffen, die inmiddels ge ïdentificeerd konden worden, zijn reeds door de Leidse brandweer vernietigd. De resterende ampullen, waarvan men vermoedt, dat zij afkomstig zijn uit de tweede wereldoorlog, zullen binnenkort onschadelijk worden gemaakt op het ter rein van de vuurwerkfabriek Kat ln Lelden. Franse schenking naar N.-Vietnam met Russ. schepen PARIJS (AFP) In Frankrijk zijn twee Russische vrachtschepen aangeko men. de „Krylov" in Le Havre en de „Solesjnogorsk" in Marseille, om enkele honderden tonnen voedsel, kleding, medi camenten, chirurgische instrumenten en ander materiaal met bestemming Noord- Vietnam op te halen. De goederen zijn bijeengebracht uit de opbrengst van de inzamelingsactie, getiteld „een schip I voor Vietnam". I De „Krylov" werd in Le Havre door 2.000 mensen begroet met kreten als „de overwinning aan de Vietkong" en „Johnson moordenaar". Samen met de I bemanning zongen de betogers onder wie de leider van de Franse communis tische partij, Waldeck-Rochet en een af- I gevaardigde van de verenigde socialisti- I sche partij de internationale. L De Franse regering heeft een bedrag I van bijna 75.000 gulden ter beschikking I van het Rode Kruis gesteld, hoofdzake- K lijk voor de aankoop van medicamenten, I die gelijkelijk tussen Noord- en Zuid- Vietnam zullen worden verdeeld. „Ome Joop"' stopt met Tour de frats ARNHEM (ANP) De „Tour der Verenigde Naties", en de „Tour de frats" behoren tot het verleden. De Arnhemse „ome Joop" Legerstee, die deze wielerevenementen voor jongens meer dan tien jaar lang heeft georga- niseerd, kan de financiële, consequenties die daar voor hem persoonlijk uit voort vloeiden, niet langer dragen. Voor vele jongens, die om verschil lende redenen nooit met vakantie kon den gaan of waarvan de ouders afwe zig waren, hebben beide tours jarenlang een belangrijke attractie betekend. (Van o e parlementaire redactie) DEN HAAG Het katholieke vor mingsblad voor militairen G3 ls opnieuw ln moeilijkheden. Hoofdaalmoezenier P. Sohoonebeek heeft vanmorgen aan alle aalmoezeniers een telegram gestuurd, waarin hen verzocht wordt de versprei ding van het blad tegen te houden. Aan leiding hiertoe is een vers, dat groot opgemakt op de hartpagina Is opgeno men en warln de nientalNelt van de K.M.A.-offlcleren op vry grove wjjze wordt gehekeld. G3 ls reeds eerder ln moeilijkheden geweest, maar ln januari ls een nieuwe redactie opgetreden, waarin vele vroe gere redacteuren zijn opgenomen. Hoofd. Kleiner dan ze op de beeldbuis scheen, gekleed in een grijs spijkerpak met nauwsluitende broek, is vanmiddag de £.1-jarige Geraldine Sherman uit Londen op Schiphol aangekomen. In de „Forsyte Saga" speelde zij de rol van de arme Victorine Bicket, die ruzie met haar man kreeg omdat ze voor de schilder Aubrey Greene model was gaan staan. Voor model staan schijnI ze overigens wel in trek te zijn, want thans is het de V.A.R.A., die haar daarvoor naar Nederland heeft laten komen. Hoewel ze nooit tnunnequin is geweest, zal ze vandaag model staan voor modefotografen in japonnen van een Amsterdams modehuis, „die in het komende seizoen zullen worden gedragen". Deze foto's zullen in het televisie programma voor de vrouwen „Haar-Hem" op tl maart op de beeldbuis worden getoond. Morgen avond keert Geraldine terug naar Proces begonnen rond ramp met Griekse veerboot PIRAEUS (Reuter) In de haven stad Piraeus is het proces begonnen te gen 11 personen die beschuldigd worden van verantwoordelijkheid voor de ramp met de Griekse veerboot Iraklion. Het 8.922 ton metende schip, dat de verbin ding tussen Griekenland en Kreta onder hield ging in december 1966 in de Egeï- sche zee met 241 mensen ten onder. 47 personen werden gered. De zitting begon met een enorm tu mult, veroorzaakt door familieleden van de slachtoffers, die trachten de beklaag den te lijf te gaan. Nadat de politie de orde had hersteld kon de zitting hervat worden met het voorlezen van de tenlas telegging. Volgens de tenlastelegging ontstond de ramp doordat een der slecht opge stelde vrachtwagens aan boord tijdens een zware zee door de laaddeuren sloeg, waardoor de zee zeer snel kon binnen dringen. De kapitein, die met zijn schip ten onder ging, zou te laat alarm gesla gen hebben en de overige officieren had den gefaald in hun taak. de reddingso peraties te organiseren. Een van hen. de 34-jarige eerste stuurman Nicolas Theo- dorakis. werd ervan beschuldigd in- plaats van de passagiers te helpen als een der eersten een reddingsvest te heb ben gegrepen en het schip verlaten te hebben. Sommige bemanningsleden wer den echter geprezen voor hun reddings- Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00—7.00 uur. nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agent schappen zijn gevestigd wende men slch tot de agent. redacteur ls aalmoezenier A. Blocks, die wordt aangezien voor de auteurs var het thans gewraakte vers. Het is onder tekend met Elna B. De L. komt in zijn naam inderdaad na de B., maar hij ontkent ten stelligste dat hij het geschreven heeft. Het vers heeft als titel „Nooit één van de K.M.A." en zegt dat de officieren van de K.M.A. heel nette jongens zyn. maar je moe met hen niet praten Vietnam en ook niet over toenadering tot Rusland en China. De vrees voor atoomwapens zouden zij ook maar weg wuiven. Het is een aggressief versje, dat vry beledigend kHnkt. In ieder ge val vond de redactie van G3 het een ereplaats ward. G3 wordt regelrecht aar de abonnees gestuurd, maar de aalmoe zeniers krijgen tien exemplaren ter ver spreiding op de leestafel. Tegen deze verspreiding richt zich nu het telegram van de hoofdaalmoezenier. Chemische fabriek naar Rotterdam (Van o ecorrespondent) BREDA Degussa Frankfurt voert onderhandelingen met de havenbestu ren van Rotterdam en Antwerpen vooi de vestiging van een fabriek van mi- cro-silicium in één van deze zeehavens. Degussa zal dit jaar beslissen of het bedrijf in Rotterdam of Antwerpen ge vestigd zal worden. ALLE KRITIEK AFGEWEZEN (Van o e parlementaire redactie) Annie M. G. heeft het te druk DRACHTEN De KVP-fractievoor zltter, drs. \V. K. N. Schmelzer neenit geen woord terug van wat hjj vorige week voor de televisie gezegd heeft de christelijke samenwerking in het parlement. „Ik ben ln niets in strQd ge weest met de resoluties van de Arnhem partijraad", zei hy gisteravond in het Friese Drachten op een gezamenlijke politieke bijeenkomst van de AR, de CHU en de KVP. „Ik heb in het t.v.- gesprek vorige week met de fractie leiders Biesheuvel en Mellema willen tonen, dat ook op het parlementaire vlak overleg en vertrouwen tussen de drie christelijke fracties mogelijk is. Er zijn geen nieuwe beslissingen genomen en er Is geen inbreuk gepleegd op de bevoegd heden van de partijraad", aldus drs. Schmelzer. ..Ik streef alleen in beste weten naar een christelijke samenwerking zoals in de resolutie van de partijraad is vastgelegd. Ik weet ook zeker dat de partijraad in het najaar verantwoording zal vragen over wat ik gedaan heb voor de samenwerking van de AR, CHU en KVP op consequent- vooruitstrevende basis." De KVP-fractievoorzitter weer het ver wijt af dat hij met de AR en CHU zich in een ivoren toren zou willen terugtrek ken. „Zelfs wanneer wij ln de toekomst als één christelijke partij of in federa tief verband een meerderheid zouden krijgen, dan nog zou ik een poging doen tot samenwerking met een niet-christe- lijke partij, die ons program zou willen Volgens mr. B. Biesheuvel, fractievoor zitter van de AR, werd het hoog tijd dat dit alles, zoals hij zei, door ons drieën duidelijk en opvallend gezegd zou worden. „Ik keer mij hiermee niet tegen de AR- radicalen of tegen drs. Bogaers van de KVP, want zij willen hetzelfde: een chris telijk geïnspireerde partij. Ik wens geen logge centrum-gerichte CDU, ik wens een christelijke partij, want deze ls per defi nitie een voorhoedepartij", aldus onder streepte mr. Blesheuvel zeer nadrukkelijk. (Zie verder pag. 8, zesde kolom) (ADVERTENTIE) morgen voordeel melk en'puur ki-okantjes ZOO gram van 99 (Van onze correspondent) LONDEN. De Britse douane heeft beslag gelegd op een lading ingeblikte appelmoes, die uit Nederland afkomstig zou zijn. maar die er volgens deze ambtenaren veel te rood uitziet. Ze meent dat het Chinese appelmoes ls. Op de blikjes staat „Dutch" (Neder lands), maar de Britse douane laat zich niet zo makkelijk om de tuin leiden. Uit communistisch China mag jaarlijks niet meer dan achtduizend pond inge blikte appelmoes in Groot-Brittannië geïmporteerd worden. De douane denkt, dat er heel wat meer binnenkomt via Nederland. De invoer van Nederlandse ingeblikte appelmoes is niet beperkt. De douane heeft nu navraag gedaan naar de herkomst van de in Tilbury en Rochester in beslag genomen appelmoes. Als ze Chinees blijkt te z'jn, krijgt de importeur ze niet meer in zijn bezit. De appelmoes wordt dan door de douane verkocht en de opbrengst is bestemd voor de staatskas. correspondent)' HILVERSUM Neder landse populairste televi sieserie, „Ja zuster, nee zuster", zal binnenkort van het scherm verdwij nen. Annie M. G. Schmidt heeft de VARA meege deeld geen tUd meer te hebben om elke vier we ken voor een nieuwe aflevering te zorgen. De schrijfster wordt de laatste maanden over stelpt met nieuwe op drachten. Er bestaat een (heel) kleine kans dat de VARA-leiding de geeste lijke moeder van zuster Klivia, Gerrit, op, de ingenieur, Bertus, Jet, Bobbie en buurman Boor devol weet te bewegen een aflevering ln de zes weken of twee maanden te schrijven. ATHENE (A.P. - Reuter). Een zware aardbeving heeft van morgen de Griekse eilandengroep de Sporaden getroffen. Volgens de eerste in Athene ontvangen berichten zijn minstens dertien mensen om het leven gekomen en werden er vijftien gewond. Het Griekse schip Miaoulis heeft het eilandje Ayios Eftratios bereikt j om er tenten en geneesmiddelen aan land te zetten. Tachtig pro- cent van de huizen op het eilandje, i vroeger ingericht als kamp voor politieke gevangenen, bleek ver-j woest. Op het eilandje woonden 170 mensen. Ook het nabijgelegen Lemnos is getroffen. De aardbeving werd vanmorgen vroeg I waargenomen in de grote Griekse steden j Athene en Saioniki. In de hoofdstad j renden mensen in paniek de straat op. Het epicentrum van de beving werd vastgesteld tussen Salonlkl in Noord- Griekenland en het ln het zuiden gelegen eiland Kreta. Ook in Turkije en Joego slavië werd de aardbeving waargenomen Enkele uren later werd nog een aantal schokken gevoeld. De beving werd zeer krachtig genoemd en mat 7,6 op de schaal van Richter. Het noordelijk deel van de Egeïsche Zee werd ln het voorjaar van 1965 eveneens door een zware beving getrof fen. Toen kwamen tientallen mensen om het leven en werden 30.000 bewoners van de Sporaden dakloos. Brandschade '67 miljoen gulden ROTTERDAM (ANP) De schade als gevolg van brand zal over het Jaar 1967 in de buurt komen van „een kleine miljard gulden", aldus dr. E. C. Wea sels, directeur van het technisch bureau voor brandverzekering op een bijeen komst van de maatschappij voor -nijver heid en handel in Rotterdam. I11J was n.a.v. de recente branden in het Euro- poortgebied uitgenodigd om te spreken over brand-schadeprcvcntie. Amerikaanse mariniers moeten huis na huis veroveren in de oude keizerstad Hue, Zij maken slechts moeizame vorderingen by de verovering van de stad, waar vanuit iedere hoek gevaar dreigt. De citadel is nog vast in handen van de Vietkong, JOHANNESBURG (AFP) De Zuldafrikani.se tandarts Philip Blaiberg ls de geschieden!» Inge gaan als de eerste mens die t(jn eigen hart in de handen heeft ge houden. aldus het Zuldu/rtkaanse Wad „Sui.iay Express". Het Wnd vertelde dat pro(. Barnard i(Jn patiënt een fle, overhandigde met het hart, dat h|| op 6 Januari ver vangen heeft voor dat van de kleurling CUve Haupt. die aan een hersenWoedlng wa» overleden. ..Het Is een wonder dat u hiermee so lang hebt kunnen leven", «el prof. Barnard, doelend op het weggeno men hart. De landarts vond het een „grappige" sensatie s(Jn eigen hart ln de hand te hebben. Volgens de „Sunday Express" heeft de patiënt tweemaal ren periode doorstaan van een lichte afstoting van het vreemde weefsel. De voebt- vorming rondom het nieuwe hart, waarvan enige weken geleden sprake was, komt nu niet meet Prof. Barnard dreigt intussen te bezwijken onder alle verplchtln- gen die hij sinds zijn twee hart transplantaties op zich heeft ge nomen. Eind vorige week kreeg hij tijdens een conferentie ln de uni versiteit van Pretorlo Pen flauwte. Zaterdag vertrok hy toch vla Lis sabon naar Latyns-Amerika. Van daar zal hy de VS. bezoeken, zyn vrouw heeft ln een vraag gesprek met een Italiaans blad verklaard, dat prof. Buniard de laatste tijd onder grote spaningen leeft. Voor zyn gezin heeft hy geen tijd meer. „Ik kan niet zeg gen dat lk gelukkig ben", aldus mevrouw Barnard. De Zuldafrlkaanse schryver Ben jamin Bennett, die een biografie van de hartchirurg zou schryven, heeft van dit voornemen afgezien, omdat prof. Barnard nooit te be reiken ls. Indiër krijgt ruilhart en sterft 3 uur later BOMBAY (AP) Het King Ed ward Memortahdekenhuls heeft vandaag bekend gemaakt, dat z|jn chirurgen zondag de eerste hart transplantatie In het land verricht hebben. De patiënt leefde drie uur en stierf aan een longeomplleatie. Een 35-Jarige man wiens levens kansen nihil waren ten gevolge van een hartziekte, kreeg het hart van een 20-jarige vrouw die uan hersenbeschadiging leed na een val uit een trein. De operatie duurde 135 minuten. De vrouw onderging een hersen operatie, maar stierf en haar lyic werd onmlddeliyk ln een hart longmachine geplaatst om de bloedsomloop psusés to houden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1