S)e CcidieSoii^cmt Oe Thant naar Parijs voor nieuw overleg over vrede in Vietnam Keiler 's werelds snelste WILSON: „NOG SMALLE KLOOF Zware bommen op Hue Hans van Z. vertelt over nog 3 moorden Rotterdam zit nu weer om 200 havenarbeiders' te springen HEINTJE BIJ DORUS OPSCHOOT Zeven kleine steenfabrieken gaan sluiten VISIOENEN GEKREGEN Jeugdbende met crimineel record in Zuid-Holland: 200 inbraken Twee man van vrachtschip overboord BEDRIJFS AUTO'S CattfcïAuLsoep...die is pas lekker! PAPENGRACHT 32-LEIDEN ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank, Lelden. DIR.: C. M DRABBE J F. J M. KOENS TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd 4.45; p kwart. 13.35; fr. p post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p mm Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel.' 33839 (18.00—19 00 uur) VEEL BEWOLKING Veel bewolking met tijdelijk regen. Zwakke tot matige veranderlijke wind. Weinig verandering in temperatuur. WOENSDAG 14 FEBRUARI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, no. 17.370 Eerst 500 man naar huis (Van o e correspondent) ROTTERDAM De stichting samen werkende havenbedrijven heeft per 1 maart 200 arbeiders nodig voor de Rot terdamse haven. Men wil de arbeiders het liefst uit het pendelgebied „West- Brabant" -betrekken. „Ik begrijp het niet goed" zegt drs. Harberts, „wat er allemaal gezegd en geschreven wordt over de werkloosheid. Zijn die alarmkreten, van bijvoorbeeld de vakbonden, wel helemaal juist? In Rotterdam is werk, maar waar blijven havenarbeiders?". Directeur Harberts vraagt zich met enige twijfel af of Rotterdam er wel goed aan gedaan heeft om vorig jaar augustus zo'n vijfhonderd man naar huis te sturen. De topproduktie van het laatste kwar taal van 1967 is zo constateert men nu voor een flink stuk gebleven. De maatregelen van premier Wilson ten spijt. „Van de trendmatige slapte in fe- bruari-maart is op dit moment in de Rotterdamse haven nog niets te merken", aldus drs. Hartberts, die geen poging onbenut laat om de Westbrabantse pen delaars hier op te attenderen. Tom Manders was één van de ruim tweeduizend Nederlanders, die gisteren in het Amsterdamse I.C.C. het tachtigjarig kleinkunst- instituut Heintje in de watten van j zijn hulde legde. Voor deze gelegenheid had hij uiteraard ook zijn televisiesucces ongepoetst en maakte hij 'n spontane aflevering van „Bij Dorus op schoot". Meer over deze unieke verjaardags- I instuif op pagina zes. I Talliumvergiftiging Tegengif in een uur van Utrecht naar Roosendaal (Van onze correspondent) UTRECHT Amper een uur heeft het geduurd voor een doodziek 2 Zi jaar oud meisje in het Roosendaalse Charitas- ziekenhuis het tegengif kon worden toe gediend voor de zware Talliumvergifti- ging, die zU had opgelopen. De Utrechtse politie kreeg de alarm melding door dat uit het stads- en aca demisch ziekenhuis in Utrecht een tegen gif moest worden opgehaald en dank zij de inspanning van de gemeentelijke po litiekorpsen van Utrecht, Breda. Roosen daal en de bemanning van een Porsche van de rijkspolitie kon een uur later het tegengif aan het ziekenhuis in Roosen daal worden afgeleverd. Het meisje had tallium, een zwaar muizenvergif, ingenomen. Zij werd naar het Charitasziekenhuis in Roosendaal gebracht. Daar had men niet de beschik king over een effectief tegengif. Het stads- en academisch ziekenhuis in Utrecht had wel het tegengif in voor- ra- 1. De politie in Roosendaal werd ge beld, die direct de Utrechtse politie en de rijkspolitie op de hoogte stelde. Met loeiende sirenes stoof een auto naar het stads- en academisch ziekenhuis, van waar men met het serum naar het ver keersknooppunt Oudenrijn ging. Daar werd het tegengif overgedragen aan de bemanning van een Porsche van de rijks politie. In Breda nam een andere groep van de rijkspolitie het vervoer over tot de stadsgrens van Roosendaal. De politie van die plaats bracht ten slotte het te gengif naar het Charitasziekenhuis. (ADVERTENTIE) duur wal heerlijk PARIJS-SAIGON (Rculer-A.P.) Ondanks de verbitterde gevechten, die nog in verschillende delen van Vietnam, met name in Hue, gevoerd worden, schij nen er nieuwe vredesinitiatieven in de lucht te hangen. Secretaris-generaal Oe I Thant van de V.N. is nit Londen naar Parijs vertrokken, waar hü met I>e Gaulle over Vietnam zal spreken en wel licht ook met de Noordvietnamese ver tegenwoordiging in Parijs. Mogelijk ont vangt hij antwoord op voorstellen, die hjj in New Delhi en Moskou gedaan heeft. Na zijn besprekingen met Wilson verklaarde laatstgenoemde, dat er slechts een smalle kloof te overbruggen is om vredesoverleg over Vietnam tot stand le brengen". In Hue proberen de Amerikaanse ma riniers uit alle macht de citadel in hun bezit te krijgen. Zij worden daarbij voor het eerst geholpen door Amerikaanse I gevechtsbommenwerpers, die met hun zware bommen openingen in de verde- I diging proberen te slaan. Tot dusverre j hebben de verdedigers alle pogingen kunnen weerstaan en wappert de Viet- kongvlag nog steeds boven de keizerlijke De Noordvietnamese druk blijft ge handhaafd ten zuiden van Danang en Hoi An. Hoi An wordt nog steeds bedreigd. Bij Dakto zijn Noordvietnamese patrouil les actief. Om Saigon bevinden zich nog steeds grote eenheden van de Vietkong en er hebben geregelde gevechten plaats op zes tot zeven kilometer van de hoofd- In Hue maken vooral Zuidvietnamese troepen zich schuldig aan plundering. Zij volgen de Amerikaanse troepen op de voet en stropen de huizen af op zoek naar radiotoestellen, bandrecorders en meubelstukken. Ook Amerikaanse mili tairen gaan in dit opzicht niet geheel en al vrijuit, maar dat ligt meer in de orde van het zoeken naar souvenirs. Op verzoek van het Amerikaanse op perbevel in Saigon zullen 10.500 man Amerikaanse troepen naar Vietnam ver trekken. Het totale aantal bedraagt dan 510.500 man. De Amerikaanse senator Morton heeft kritiek geuit op het vasthouden van Khe Sanh; hij ziet het nut niet in van een strategie om een veldslag uit te lokken om een moeilijk te bevoorraden voorpost. (ADVERTENTIE) Zoekt U een gouden armband of collier voor 70 en 100.— o( 300.— en 800.— JUWELIER v. d. WATER Haarlemmerstraat 181 heeft ze. Grote keuze in alle prijzen. Altijd voordelig, 's Maandags gesloten. (Van onze correspondent) TILBURG De moeilijkheden in de metselbaksteenindustrie zal waarschijnlijk tot gevolg hebben dat zes of zeven klei nere steenfabrieken in Noord-Brabant de produktie geleidelijk zullen moeten sta ken. Er zijn daarbij ongeveer 130 werk nemers betrokken. Het installatiebedrijf De Weerd N.V. te Etten Leur heeft surséance van betaling aangevraagd. Deze is voorlopig verleend. Als gevolg van de principiële moeilijk heden is aan 31 man ontslag aangezegd. Het bedrijf zal gereorganiseerd worden. Op deze wijze hoopt men de moeilijkhe den de baas te worden. Voor de in 1970 te sluiten werkplaats van de Nederlandse Spoorwegen te Ble- rick Is belangstelling getoond door een niet nader genoemde onderneming, die ook bereid zou zijn een deel van het 84 man tellend personeel over te nemen. „BEWIJS HET NU MAAR" Ongeluk Bij een verkeersonge luk in de buurt vart St.-Chamond, in Oost-Frankrijk, zijn vijf leden van een {£ezin om het leven gekomen. De dertig jarige bestuurster van een personenau to verloor de macht over het stuur na een vrachtauto te hebben ingehaald. De wagen reed met grote snelheid tegen UTRECHT (ANP) De drievoudige Utrechtse moordenaar Hans van Z. heeft „visioenen" gehad van drie andere mis drijven. Hij wist bijzonderheden over drie moorden te vertellen aan de politie. Het verhaal, dat Hans van Z. vertel de drie moorden: op de Rotter- Generaal Westmoreland en de Ame rikaanse ambassadeur in Vietnam. Elsworth Bunker, tijdens een rouw dienst voor 27 mariniers die het leven lieten tijdens de gevechten in Saigon. GRENOBLE, 14 febr. (AP) De 23 jaar oude Westdultse student in de tandheelkunde Erhard Keiler beeft, zoals algemeen verwaebt, het goud behaald op de 500 meter hard rijden in een tijd van 40.3. Z(Jn nog niet erkend wereldrecord staat op 39.2. Het zilver werd gedeeld door de Amerikaan Terry McDermott en de Noor Magne Thomassen, beiden in de tjjd van 40.5. De bronzen me daille is niet toegekend. Het olym pisch record, dat vier jaar geleden door de 27-jarige Amerikaan Terry McDermott op 40.1 werd gebracht werd niet verbeterd. 1. en olympisch kampioen: Erhard Keiler (W -Did.) 40.3. 2. MoKnc Thomassen McDemu.lt (VS) kaan Holmgi Jevgenl Crlsjln (Rusl itchford (V.S.) 40.7. John Wur- 40.7. Ame Herjuaune (Noorw.) ukl (Japan) 40.8. Ho- Zweden) «O.i. Sep po c, \r ini.; «1.8, It. Anatoli UepcsJ- 1181 41.0, Herbert Hoefl (W.-DId.) Hoar Groenveld (Noorw.) 41.1, henk 41.1; IS. Masakl Suzuki <Jn- .2, Hclke Hedlund (/.weden) 41.2, Boerje» (Zweden) 41.2, 18. Valerl John Tipper (GD) 41.5. C,erd Zlmmermai Tom Grny (V.S.) 41 8, Valerl Knpl.m (Hun- land) 41.8, 23. Klmo Kosklnen (Flnl 41.7. ■M. Ame Lavaaa (Zwe.) 41.8; 25. Robert Boucher (Can) 42.0; 26. Ello Locatelll (Hl 12.1; Geoffrey Stockdall (OH) 42 i; otmar Braunneokcr (Oost.) 42.1; 28. Johnn Llnd (Nooi hall I (W.-D!. 42.6; Tomlo Dejuna (Japai I Marina (Hong.) (ADVERTENTIE) TOKIO (AP) Het Nederlandse I vrachtschip „Amstelveld" heeft gemeld dat twee bemanningsleden op 70 km ten zuiden van Kaap Asjizurl in Zuid- j damse lerares Elly Hagers <23 juli 1964), west-Japan overboord zjjn gevallen en i de Britse filmregisseur Claude Barkley j meer zjjn teruggevonden, zo heeft (september 1965) en de 87-jarige G. van de Japanse kustwacht bekendgemaakt. Piggelen in Eist (1 april 1967), klopte Oe twee bemanningsleden zijn Sint- met de gegevens, die de politie over de- Willem en Teun van Zoeren. ze zaken geheim hield. Het 8528 ton metende schip is op weg naar de haven Mozi bij Jokohama in het zuiden van Japan. Het schip heeft nog naar het tweetal gezocht maar niet meer gevonden. Alle schepen in de na- bijheid zijn verzocht uit te zien naar I de twee vermisten. VOOR LICHTGEWICHT EN TONNENIAST Hans van Z. gedraagt zich nu weer halsstarrig, waardoor het onderzoek moeizaam verloopt. Aanwijzingen voor het aandeel van Hans van Z. in andere nog onopgeloste misdrijven zijn er ge noeg. maar de bewijzen ontbreken. Zo meent een 83-jarige groentehandelaar uit Veenendaal Hans van Z. en Oude Nol uit krantefoto's herkend te hebben als daders van een roofoverval, waarbij 200 gulden werd buitgemaakt. Tijdens de verhoren geeft Hans van Z. de rechercheurs enkele aanwijzingen. Als het dan op bekennen aankomt, zegt hij telkens: „Bewijs het nu maar". De officier van justitie bij de Utrecht se rechtbank heeft een gevangenisstraf van twee jaar en voorwaardelijke ter beschikkingstelling geëist tegen een ..werknemer" van Oude Nol. Het is de 35-jarige J. J. B. uit Utrecht, die voor de rechtbank moest verschijnen wegens een aantal inbraken. Oude Nol was in deze zaak de tipgever. Geen krant ontvangen? Bel tunser 6.00—7.00 uur. nummer 33839 er per speciale koerier wordt u dt krant alsnog gebracht. Waar agent schappen zijn gevestigd wende men zich tot de agent. ÏO TIM 18 FEBRUARI AMSTERDAM (ADVERTENTIE) (Van een onzer verslaggevers LEIDEN Toen eind vorige maand 3 Leidse jor.jclui na alarmering bij een kapotte ruit werden betrapt door de Leidse politic had men er nog geen idee van, dat een unieke en gevarieerde ver zameling gestolen goed tevoorschijn zou komen, resultaat van 200 inbraken. Het voor politiewerk onmisbare toeval en kundig speurwerk van onder meer de Leiderdorpse rijkspoiitie-commandant ad judant W. van der Ster hebben echter een zaak losgeslagen, die door politie deskundigen uitzonderlijk genoemd wordt in de Nederlandse inbraakhistorie. Toen een schoen van een van de drie betrap ten namelijk bleek te corresponderen met een verdachte voetafdruk in Leiderdorp, waar in dezelfde nacht was ingebroken, kwam successievelijk de serie los. Na ar restatie van de drie jeugdige Leidenaars werden spoedig nog twaalf jeugdige Sleu- Goede vangst rijkspolitie en politie Leiden en omgeving telstadbewoners gegrepen, die op de een ol andere wijze hun rol in de bende ver- Tot heden legden de gearresteerden tachtig bekentenissen af (negen inbraken in Leiden en 71 in het district Leiden van de rijkspolitie), maar het vermoeden is gewettigd, dat de serie niet zal stop pen bij de 200, omdat inmiddels is ge bleken dat de bende behalve in het district Leiden der rijkspolitie ook actief was in heel Zuid-IIolland en het zuide lijk deel van Noord-Holland. Hoewel de jongelui in leeftijd va riërend van 17 lot 20 jaar en een 27- jarige inmiddels zijn voorgeleid aan de officier van justitie te D i Haag, is het politiëel onderzoek nog niet af gesloten en worden de gearresteerden nog vrijwel dagelijks van „Den Haag" geleend voor het natrekken van tal van onopgeloste zaken, die identiek zijn met de gevallen die inmiddels tot klaarheid zijn gebracht. De bende moet geopereerd hebben in een periode van 8 maanden- Tot heden heeft men voor een waarde van enkele duizenden guldens aan gestolen goederen kunnen achterhalen. De foto toont een (gering) deel van de buit. die varieerde van transistorradio's tot kleine sieraden. Een deel van de buit van tweehonderd inbraken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1