Regering bezorgd over loonstijging Protest bij gebruik kernbom in Vietnam Overleg met wijze mannen JOHNSON VRAAGT HANOI: NOEM TIJD EN PLAATS „Ans, je bent fantastischzei Kees Verkerk Loonsverhogingen in CAO van 5 tot 6 pet Betalingsbalans met 200 miljoen te kort HETTY MAG NIET MEER NAAR SCHOOL Recordaantal jongelui naar Ver. Staten THANS 74 PCT Groeiende steun voor Johnson P TÏWA fili fl In 1910 verloofd in 1968 getrouwd ~TREA DOBBS BEDANKT VOOR SONGFESTIVAL In Hue slechts puinhopen Zending Frans graan naar China Minister Beernink in „Ruim Zicht Ambtenaren komen niets te kort Goede kans op 2 pet tussentijds per 1 juli PAPENGRACHT 32 -LEIDEN ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank, Lelden. DIR.: C. M. DRABBE J. F. J.'M. KOENS TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) DINSDAG 13 FEBRUARI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN ENIGE REGEN De wèersverwachting. meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Half- tot zwaarbewolkt met plaatselijk enige regen. Zwakke tot matige wind, aanvankelijk verander lijk, later draaiend naar noordelijke richtingen. Dezelfde temperaturen als vandaag of lets lagere. 59e jaargang, no. 17.369 Minister-president De Jong: Merendeel van Nederlanders iet nut in NA VO „Je bent een fantastisch meisje", riep Kees Verkerk toen Ans Schut de drieduizend meter in goud had beëindigd. En Keessie, die het zo dadelijk zal moeten doen op de olympische ijsvlakte, was een van de eersten bij de gelukkige rijdster om haar met 'n omhelzing te belonen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister B. Roolvink (Sociale Zaken) heeft gisteravond met spoed de Stichting van de Arbeid bij eengeroepen en tegenover dit college zijn bezorgdheid geuit over de ontwik keling van de loonstijgingen in de CAO's, die tot dusver zijn afgesloten. Die verhogingen komen neer op onge- geveer 5*6 procent, exclusief de kos ten van werktijdverkorting, terwijl vol gens het centraal planbureau er slechts ruimte is voor circa 3 procent verhoging der contractlonen. De bezorgdheid van de minister en met hem van de overige leden van het kabinet is mede een ge volg van een aanzienlijke verslechtering van de betalingsbalans: voor 1967 was een overschot van 200 miljoen gulden verwacht. De uitkomst blijkt een tekort van 200 miljoen gulden te zijn. Hoewel het gesprek van gisteravond informeel en informatief heette te zijn, wordt het toch wel opgevat als een waarschuwingsschot van het kabinet. Dit te meer omdat minister Roolvink uit de contracten, die hem tot dusver zijn voor gelegd, een aantal met zeer grote verho gingen heeft gelicht, die hij tan het oordeel van het „college van wij^ mannen" heeft voorgelegd. Naar ver luidt gaat het hier om CAO's betreffen de havens, het schoonmaakbedrijf, de glazenwassers en het lederwarenbedrijf. Tot dusver zijn CAO's aangemeld, die tezamen rond 48.000 werknemers om vatten. „Het gaat met contracten net als met verkiezingen: als je een aantal uitslagen bekijkt, ook al gaat het om kleine, dan zie je meestal al een trend. (Zie verder pag. X, eerste kolom) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Nederland zal zeker protesteren, wanneer Amerika in Viet nam atoombommen zou gebruiken. Mi- nister-president De Jong heeft dit gis teravond kort en krachtig te verstaan gegeven. Hij gelooft echter volstrekt niet aan een dergelijke Amerikaanse stap. De premier zei dit in het VARA- t.v.-prograrama „Achter het nieuws", tijdens een documentaire over de NAVO. De minister-president beantwoordde in dit programma een groot aantal te lefonische vragen van tv .-kijkers. Met UTRECHT (ANP) De 22-jarige Hetty Strato uit Amersfoort heeft geen gelijk gekregen van de president van de Utrechtse rechtbank, die ztf in kort ge ding had gevraagd de Onze Lieve Vrouwestichting in Amersfoort te ge lasten haar weer als kwcckschoolleer- Iinge toe te laten op deze school. De directrice weigerde haar begin ja nuari de toegang tot de school, omdat ze zich kort voor kerstmis ziek had gemeld, terwijl ze in werkelijkheid met haar moeder op vakantie ging. Hetty vond dit onredelijk van de directrice en begon een kort geding. De president van de rechtbank deelde de mening van Hetty Strato geenszins, te meer niet omdat zij de vakantie al had besproken voor de datum van de schoolvakantie bekend was. Bovendien negeerde ze kort voor vaar vertrek een oproep van de direc trice alsnog naar school te komen. Als oudere in een klas van ongeveer 16-ja- rigen had ze zich juist dienen te houden aan de regels van de school, zo oordeelde de rechtbankpresident. Zij had niet moe ten pogen haar eigen wil door te zetten. deze antwoorden bleek hij de mening te delen van de meerderheid van het Nederlandse volk. De VARA had na melijk tevens een enquête over de NAVO gehouden. Uit de resultaten blijkt, dat 73 pro cent van de ondervraagden de NAVO positief beoordeelt en dat volgens 83 procent Nederland in deze organisatie moet blijven. Een grote meerderheid heeft ook te kennen gegeven, dat de NAVO de ontspanning in Europa bevor dert en ook voor de veiligheid in dit we relddeel zorg draagt. Dit had premier De Jong in zijn ant woord op de vele vragen eveneens te kennen gegeven. AMSTERDAM (ANP) In het af gelopen jaar heeft een recordaantal Ne derlanders onder auspiciën van de Ne therlands-America Foundation deelgeno men aan het programma van de stich ting, die jongeren de gelegenheid biedt stages te lopen bij Amerikaanse bcdrij- In totaal zijn 125 jonge Nederlanders ln 1967 naar de Verenigde Staten v trokken, terwijl nu reeds 85 nieuwe a: vragen zijn binnengekomen van o.a. genieurs, architecten, verpleegsters, erataressen. h.t.s.-ers eet. Steeds m bedrijven tonen belangstelling voor programma, waarmee de stichting 1959 is gestart. WASHINGTON (Reuter) Hel Insti tuut voor onderzoek van de publieke opinie „Louis Harris" heeft vastgesteld, dat thans 74 procent van de Amerikanen de regering-Johnson steunt tegen 61 procent in december. De steun voor Johnsons Vletnambeleid is echter nog niet zo groot als in juli van het vorig jaar, toen bleek dat 83 procent van de ondervraagde Amerikanen achter John- Uit het onderzoek, ingesteld op het weekeinde na de grootscheepse Vietkong- aanvallen op 38 Zuidvietnamese steden, is verder gebleken dat ^13 procent meent, dat de gevechten die nu in Vietnam aan de gang zijn, de verwachte strijd om Khe Sanh inbegrepen, zullen eindigen met een definitieve militaire overwinning van de VS. Eenenzeventig procent gelooft echter, dat de oorlog nog een lange tijd misschien verscheidene jaren zal duren voor men komt tot een of andere regeling door onderhandelingen. (ADVERTENTIE) morgen voordeel pindarotsjes 200 gram van 92 voor 79 In het Belgische Buggenhout (tussen Oent en Mechélenheeft de Si-jarige Vlaamse zanger Franky Bodet zondagavond het wereldrecord zingen op zijn naam gebracht. Gedurende vier uur en zevenendertig minuten bracht hij eenentachtig verschillende liedjes ten gehore met een halve minuu-t rust na r. Het oude record stond al sinds 1938 met viereneenhalf uur op i de Rus Vladimir Sibirsky. Tijdens de prijsuitreiking bleek Bodet nog niets aan vocale kracht te hebben ingeboet NAPELS (A.F.P.). Twee bewoners ran Napels, die zich in 1910 hadden verloofd, zijn gisteren eindelijk in het huwelijk getreden. Antonio Prete en Rosa Montanino waren zestien Jaar toen zij zich verloofden. Tegen de tijd, dal zij zouden gaan trouwen, brak de- eerste wereldoorlog uit en Antonio moest naar het front. Pas in 19S0 kwam hij uit dienst. Hij trouwde toen, maar niet met Rosa. Zij trad pas twintig jaar later in het huwelijk. Onlangs werd de ontrouwe Napo- litaan weduumaar. Hij vernam, dat zijn verloofde van achten- vijftig jaar geleden inmiddels ook haar man had verloren en vroeg voor de tweede maal haar hand. In een kerk te Herculanium werden de twee vierenzeventig jarigen m de echt verbondery. AMSTERDAM (A.N.P.). De zange res Trea Dobbs heeft aan de N.T.S. mee gedeeld dat zij niet aan het televisie- songfestival zal deelnemen. ZU Is van mening dat de liedjes die hanr zijn toe gewezen, noch artistiek noch muzikaal voor haar geschikt zijn. Trea Dobbs was met Gonny Baars. Conny Vink, René Frank en Ronny Tober uitgekozen om voor het song festival in aanmerking te komen. „Tante Leen" had zich reeds eerder teruggetrokken. WASHINGTON-Saigon, (AP-Rtr). De Verenigde Staten iLJn bereid Noord- Vietnam de agenda te laten opstellen wanneer het over vrede sou willen on derhandelen, so heeft president Johnson gisteren verklaard tijdens een bijeen komst met redacteuren van een aantal schoolkranten. Antwoordend op hun vra gen deed Johnson een dringend beroep op Hanoi hem te laten welen dat „Ge- nève de plaats en morgen het tijdstip" voor onderhandelingen is. De Verenigde Staten zijn bereid de punten die Hanoi naar voren brengt het eerst te behande len. Johnson hernieuwde zijn aanbod om de bombardementen op Noord-Vietnam te staken en besprekingen te beginnen als de andere partij zou laten weten dat deze vruchtbaar zouden zijn, „maar wij zullen niet capitulerenaldus Johnson, die eerder die dag had ver klaard dat de VS het in Vietnam zou uithouden zoals Abraham Lincoln dat tijdens de Amerikaanse burgeroorlog heeft gedaan om de unie te behouden. Inmiddels trekken Amerikaanse ma riniers en Zuidvietnamezen langzaam door de puinhopen van het keizerlijk pa leis van Hue om de honderden vijande lijke soldaten uit te schakelen die er nog verwoed weerstand bieden. In de citadel zijn tot nu toe ruim 1200 vijande lijke soldaten gedood, terwijl de verlie zen voor Amerikanen en Zuidvietname zen matig worden genoemd. Rond de belegerde vesting Khe Sanh hebben B-52 bomenwerpers weer aan vallen uitgevoerd op vijandelijke concen traties en bevoorradingscentra. Elders wordt nog op kleine schaal gevochten. In Saigon is bekendgemaakt dat een van de hoogste Vietkongofficleren. ge neraal Tran Do, tijdens straatgevechten in Saigon is gedood. PARIJS (AP) Gisteren is de defini tieve toestemming verleend voor de uit voer van 500.000 ton tarwe naar Com munistisch China, waarop de E.E.G. een subsidie van 30 miljoen dollar zal betalen. De verkoop stelt Frankrijk ln staat zich te ontdoen van het oogst- overschot tijdens een slappe periode op de internationale graanmarkt. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.007.00 uur, nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agent schappen ztjn gevestigd wende men zich tot de agent. IADVERTENTIE zoekt U een GOUDEN RING voor dame of heer JUWELIER v. d. WATER Haarlemmerstraat 181 heeft hem. Ook in briljant. Altijd voordelig. 's Maandags gesloten. UTRECHT (ANP) De minister van Binnenlandse Zaken. mr. II. K. J. Beer nink, meent, dat men bijzonder voorzich tig moet zijn met het toekennen van het stakingsrecht aan ambtenaren. Persoon lijk is bij nog geen voorstander van het stakingsrecht voor deze groep. In een vraaggesprek met Ruim Zicht, het orgaan van het NKV, zegt de be windsman te geloven, dat ambtenaren andere mogelijkheden hebben om hun wensen kenbaar te maken. Over de ac ties, die de ambtenarenbonden in de af gelopen maanden hebben gevoerd naar aanleiding van een reeks van maatrege len die hun rechtspositie zouden aantas ten. zegt de heer Beernink. dat het er niet om gaat de bezuinigingen te la ten neerkomen op het hoofd van de ambtenaren. Zij volgen de gemiddelde loonontwikkeling in het bedrijfsleven en komen, volgens de bewindsman, niets te Als medio 1968 zou blijken, dat de ge middelde, voor het trendbeleid belang rijke loonsverhogingen in het bedrijfsle ven vijf procent bedragen zou minister Beernink het redelijk vinden indien de ambtenarenbonden per 1 juli een tussen tijdse verhoging van bijvoorbeeld twee procent vragen, waarbij dan aan het eind van het jaar de nacalculatie volgt. Minister Beernink hoopt de Tweede Kamer op 20 februari le zeggen dat hij de maatregelen die hij heeft voorgesteld een redelijke zaak vindt. Hij gelooft niet, dat het een zaak van messen trekken De betrokken maatregelen moeten op zichzelf worden bekeken. Het gaat erom. dat bepaalde regelingen meer in over eenstemming worden gebracht met de veranderde tijdsomstandigheden. Minister Beernink weerlegt het ver wijt, dat het om bezuinigingen la Co- lijn gaat. Hij acht 't niet redelijk en bil lijk om bepaalde faciliteiten maar te laten voortbestaan, terwijl er geen grond voor is. Minister Beernink, die zelf meer dan dertig jaar in gemeentedienst is geweest, zegt niet te willen beknibbelen op de rechtspositie van de ambtenaren voor redelijke verlangens altijd oog te hebben. (Zie verder pag. t, tweede kolom) Een meisje strompelt door de verwoeste straten van de oude keizerstad Hue van het ziekenhuis, waar haar wonden verbonden zijn, terug naar huts. Van de stad is niet veel meer heel. Naar schatting dertigduizend vluchtelingen zijn naar de overzijde van de Parfumrivier getrokken, waar si) in ellendige omstandigheden ondergebracht zijn én openbare gebouwen zonder voldoeiule sanitaire voorzieningen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1