Geen kernwapens voor Khe Sanh S>e£eidAe6<Hi/ïa/nt Afscheid komt op tv.OPRUKKENDE TANKS WAARGENOMEN JAMIN Delftse fabriek voor duizenden opgelicht DRIE MAN IN ARREST Station van Hue veroverd Meesterbrein van metro ziet geen randstadverbinding Disco Rama Show een platenparade „DISCFOOLS" VEEL GEHEIMZINNIGHEID ROND VERSTEKELING UIT ROEMENIË DR. BLAIBERG DOORSTOND AFSTOTING BENZINE GOEDKOPER T A P IJ T DANSEN DANSEN DANSEN FLOWER Hagenaar bij opening metro opgepakt OlWsDANS AMSJSTEMUEtNTOEGSTGEEST ms°7» Vluchtelingen uit Lang Vei de bergen in PAPENGRACHT32-LEIDEN ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank, Leiden. DIR.: C. M DRABBE J F. J. M. KOENS TELEFOON 20985 - REDACTIE 20015 en 25594 HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p kwart 13.35; fr. p. post 16.20 .ADVERTENTIES 22 ct. p. mm Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.0019.00 uur) VEEL BEWOLKING De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot hedenavond: Veel bewolking met plaatselijk mist en over wegend droog weer. Matige tot zwakke wind uit noordelijke richtingen Dezelfde middagtempera- turen als gisteren of iets lagere. ZATERDAG 10 FEBRUARI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Maurice Chevalier werd vatmacht in Amsterdam toegejuicht zoals dat in elke stad gebeurde, die hij op zijn Europese afscheidstournee aandeed. Niemand zou hem overigens de tachtig jaren geven, die hem noopten tot dit afscheid. A.V.R.O.-televisie maakte vannacht opnamen, zodat binnen afzienbare tijd heel Nederland in staat zal zijn de grote man met de strohoed op het scherm te zien. (Van onze correspondent) BREDA De zaak rond de 42-jarige Bredanaar J. V., die op 28 januari werd aangehouden op verdenking van vals heid in geschrifte ten nadele van de Delftse lijm- en gelatlnefabriek, heeft een vervolg gekregen. Gisteravond zijn in Rijsbergen en Breda directeur D. O. (40 jaar) en procuratiehouder P. P. (39 jaar) van een vleeswarenfabriek uit Rijs bergen aangehouden. Zij worden ervan verdacht met J. V. onder één hoedje te hebben gespeeld. De boekhouding van het bedrijf is in beslag genomen. Over de totaal ten onrechte verkregen som lopen de meningen uiteen. V., die heeft bekend, spreekt van totaal 20.000 gulden, de fabriek in Delft van 43.000 gulden. J. V. pleegde de zwendel door beende ren, die hij bij slagers in Breda en om liggende plaatsen voor. niets kreeg, op naam te schrijven van de fabriek in Rijsbergen, die eveneens voor de lijm en gelatinefabriek beenderen .verza melde. Normaal moest V. aan de slagers 6 cent per kilo betalen, maar er waren heel wat kleinere slagers, die al lang I blij waren dat de rommel op deze ma- nier kon worden opgeruimd. Alles wat V. op deze manier gratis kreeg bracht hij naar Rijsbergen, waar hij bonnen te kende voor ontvangst. Toen de zaak eenmaal aan het rollen was gebracht en de fabriek in Rijsber gen nader onder de loep werd genomen bleek al gauw, dat er iets mis zat. Nor maal bestaat vlees, dat in de fabrieken wordt verwerkt, voor 8 tot 10 procent uit beenderen. Uit Rijsbergen werd iede re maand ongeveer 8.000 kilo beenderen vervoerd naar Delft. Dat zou dus bete kenen. dat iedere maand ongeveer 80.000 kilo vlees werd verwerkt. Er werd echter maar 16.000 tot 20.000 kilo per maand verwerkt. Op deze manier wist J. V. de afgelopen twee jaar iedere week gemiddeld 115 gulden extra te verdienen. Hoe groot de bedragen zijn, die de directeur en de procuratiehou- den in hun zak zouden hebben gestoken is nog niet bekend, maar het staat vol gens de politie vast, dat zij in de papie ren hebben geknoeid en een deel van de opbrengst in hun zak staken. Zj zullen dinsdag worden voorgeleid voor de officier van justitie. SAIGON (Reuter - A.P.). De vijfduizend verdedigers van Khe Sanh wachten met nerveuze span ning op de dingen die gaan komen. Tegenover zich weten zij een 20.000 man sterke troepenmacht (10.000 minder dan bij de bestor ming van Dien Bien Phoe) van generaal Vo Nguyen Giap. Zij vermoeden voorts, dat Giap in de omgeving van de gedemilitari seerde zone nog eens 20.000 man achter de hand heeft. Er zijn al tanks waargenomen, die langzaam voortkruipen in de richting van de grote Amerikaanse basis in het noorden van Zuid-Vietnam. Moder ne, lichte, amfibische PT-76-fanks en niet de oude onhandelbare T-34-tanks, die gebruikt werden voor de bestorming van Lang Vei. Khe Sanh wordt de grote proef, maar Washington heeft met grote verontwaardiging en stelligheid ontkend dat tactische kernwapens voor de strijd om Khe Sanh ge bruikt zullen worden. De grote vraag is, of Khe Sanh een tweede Dien Bien Phoe wordt. De Noordvietnamezen hopen van wel; de Amerikanen vertrouwen van niet. Het opperbevel kan de verdedigers voorzien van vuurkracht, materiaal en vrijwel onbeperkte steun vanuit de lucht. Het ontbreken van het laatste was veertien jaar geleden de ondergang van de 15.500 Franse verdedigers van Dien Bien Phoe. Drieduizend Fransen sneu velden bij de verdediging van het fort; zevenduizend kwamen later om in de gevangenkampen en tijdens de gefor- Evenals Dien Bien Phoe, ondergaat nu ook Khe Sanh intensieve granaatbe schietingen, die moeten voorkomen dat er vliegtuigen landen. Maar ook zonder vliegveld moet Khe Sanh zich kunnen handhaven. Dat is al meer het geval geweest, als gevolg van de moessonre- Vanmorgen is trouwens een met 7300 kilo brandstof geladen Amerikaans transportvliegtuig neergeschoten tijdens de landing op Khe Sanh. Het toestel ont plofte, waardoor de landingsbaan voor onbepaalde tijd onbruikbaar is geworden. In de rest van het land is het tamelijk rustig, met uitzondering dan van Hue, waar Amerikaanse troepen het station en het stadion veroverden en in Saigon, (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Is het m(j een eer mee te delen, dat het hare majesteit de koningin heeft behaagd u te benoemen tot officier in de orde van Oranje-Nassau." Het applaus, dat gisteren opklonk na deze woorden van staatssecretaris Keizer gold ir. G. Plantcma, het meesterbrein achter het project, dat van Rotterdam de eerste metrostad van het land maakte. Ondanks alle drukke festiviteiten zag ir. Plantcma kans, tussen een technische excursie en het diner in, even een half uurtje vr(j te maken om ons iets over zijn plannen te vertellen. Plannen en toekomst. Dat is vrijwel het enige waarover men ir. Plantema met vuur kan laten praten, want wat gebeurd is, is gebeurd en vormt slechts een schakel voor nieuwe plannen. Dan komen natuurlijk onmiddellijk de eventueel nieuw aan te leggen metrolijnen ter sprake: door trekking naar Hoogvliet kan, zoals burgemeester Thomassen al eerder had gezegd, voor 1974 zijn beslag krijgen. „Dat gaat zelfs gemakkelijk, als er tenminste geen stagnatie ontstaat ln verband met onteigeningsprocedures. Het is namelijk zo, dat het grootste deel van de benodigde grond nog niet in gemeentelijk bezit is." Ir. Plantema gelooft er niet ln, dat de metro-Rotterdam zal worden uitgebreid tot een compleet Randstadstelsel. Even min als hij het waarschijnlijk acht, dat er bijvoorbeeld aansluitingen komen naar Brabant, wat gezien de grote aantallen Brabantse pendelaars toch niet zo vreemd zou zijn. Hier ligt echter, zo meent ir. Plantema, een taak voor de Ned. Spoorwegen, die de treinen frequenter moeten laten rijden, meer service moeten geven en met hogere snelheid dienen te werken. Ir. Plantema, geboren in Bandoeng, studie en woonachtig in Delft, is ervan overtuigd, dat Rotterdam net op tijd met de metrobouw is begonnen. „Nu, met de verdubbelde ver keersintensiteit, is het niet meer te verkopen om kanalen door de Coolsingel te graven. Het verkeer blijft steeds druk ker worden. Daarom is het te hopen, dat Amsterdam de beslissing niet langer uitstelt, want de problemen nemen met het jaar toe." waar zich nog hier en daar straatge vechten voordoen. De citadel van Hue is nog in handen van Vietkong en Noord vietnamezen. Men heeft wel vastgesteld dat kleine groepjes strijders de stad verlaten en wegtrekken naar het zui den. Ten noorden van Saigon werd eer munitieopslagplaats aangevallen. De verliescijfers zijn thans als volgt 27.706 communisten gesneuveld, 5019 gevangen, 920 Amerikanen, 1733 Zuid- vietnamezen en 54 andere bondgenoten gesneuveld. Vernomen wordt dat secretaris-gene raal Oe Thant van de V.N. pogingen doet om tot onderhandelingen te komen de kwestie Vietnam. Hij bevond zich gisteren in New Delhi. (ADVERTENTIE) ZATERDAG 10 FEBRUARI 8.00 uur precies gepresenteerd door de Het Syndicaat met de bijzondere effecten. ANTONIUS CLUBHUIS LANGE MARE 43 Geen krant ontvangen? Bel tusser 6.00 -7-00 uur. nummer 33839 er per speciale koerier wordt u di krant alsnog gebracht. Waar agent' schappen zfln gevestigd wende met zich tot de agent. zakken om de vesting Khe Sanh te versterken tegen de te ver wachten grote aanval. SCHIPHOL (ANP) Het raadsel van de 27-jarige Roemeense grondmeeani- cien V. M.. die woensdag als verste keling uit Boekarest op Schiphol aan kwam in een DC-9 van de KLM. is nog steeds niet opgelost. Hij zou volgens de oorspronkelijk en nog niet herroepen mededelingen van di verse instanties op Schiphol ln een ge stroomlijnd uitsteeksel van de gondel voor het hoofdlandingsgestel hebben ge legen en moet daarin dan de ontberin gen van enorm zuurstofgebrek op een hoogte van tegen de 9 km, plus een kou van minstens 25 graden onder nul heb ben doorstaan zonder noemenswaardig letsel te hebben opgelopen. Maar nie mand heeft de man uit het vloegtuig zien klimmen en zekerheid is er dus nog niet. Het ministerie van Justitie in Den Haag blijft zich niet alleen over de po litieke. maar ook over de medische as pecten van deze zaak in het diepste stil zwijgen hullen en wil geen antwoord ge ven op de vraag of de man zelf bij het verhoor heeft bevestigd in deze benarde gondelruimte te hebben gelegen. Het heeft tot dusverre slechts de initia len en niet de volle naam van de Roe meen willen vrijgeven en heeft zich be perkt tot de mededeling, dat hij zijn vlucht om politieke redenen zou hebben ondernomen. Ontkend wordt, dat de vluchteling een koffertje bij zich had of een zuurstofinstallatie. Voorts heeft het ministerie opdracht aan de Koninklijke Marechaussee ge geven geen persfotografen of journa-* listen bij de man toe te laten. Nadere mededelingen kunnen echter worden verwacht als het onderzoek is afgelopen. Op Schiphol beginnen ingewijden steeds meer te twijefelen aan de juistheid van de tot nu toe verstrekte mededelingen. Parachutespringers hebben al een zuur stofmasker nodig, wanneer ze afgewor pen worden op een hoogte van 2500 tot 3000 meter. Veel meer zou het voor de hand lig gen, dat de Roemeen zich verschanst heeft in het grote bagageruim van de DC-9, dat net als de pass^gicrscabine hermetisch is afgesloten van de buiten lucht. In het onverwarmde deel hiervan zou de Roemeen hebben kunnen verblij ven, hetgeen de lichte bevriezing aan de ledematen verklaart Vier procent meer voor K.Ë.M.-vliegers SCHIPHOL (ANP) Na de beslissing, dat het grondpersoneel van de KLM voor dit jaar een opslag van 4 procent krijgt, is thans ook tussen de directie van de KLM en de vereniging van Ne derlandse verkeersvliegers overeenstem ming bereikt over een salarisverhoging van 4 procent voor de 650 piloten van de KLM. In die verhoging is een compen satie voor de stijging van de sociale- verzekeringspremies en andere lasten verhogingen, die dit jaar voor rekening van de werknemers komen, begrepen. Voorts zijn de KLM-directie en de ver eniging het eens geworden over een ver hoging van beider aandeel in de premie voor de pensioenregeling van de KLM- Voortzetting Puebloberaad verwacht WASHINGTON (DAP) Een woord voerder van het Amerikaanse ministe rie van Buitenlandse Zaken heeft de verwachting uitgesproken dat het ge heim overleg tussen de Verenigde Sta ten en Noord-Korea ln Panmoendjon over de teruggave van het Amerikaanse Inlichtingenschip Pueblo zal worden voortgezet. De 83 bemanningsleden van de Pueblo zijn nu al langer dan twee weken ln Noord-Korea. President Johnson zal de vroegere on derminister van Defensie, Cyrus Vance, als zijn persoonlijke vertegenwoordiger naar Seoel zenden om met president Tsjoen Hie-park van Zuid-Korea bespre kingen te voeren. Vance zal met het Zuid Vietnamese staatshoofd spreken over het voorstel vin president Johnson aan het congres om de militaire hulp aan Zuid-Korea met 100 miljoen dollar te verhogen. ADVERTENTIE kersenbonbons 150 gram 149 niet duur wel heerlijk KAAPSTAD (Reuter) Dr. Philip Blaiberg heeft een periode van afslo ting van zijn nieuwe hart doorgemaakt zonder dat hij er zelf iets van gemerkt heeft, zo heeft prof. Barnard bekendge- Tijdens die periode voelde Blaiberg zich uitstekend, zijn eetlust bleef goed. Zijn lichaam is nu bezig met een aan passingsproces. Wanneer hij, misschien over een week of twee, het ziekenhuis kan verlaten, zullen mensen met een infectie uit zijn nabijheid moeten blij ven. Dr. Barnard meent dat Blaiberg zijn oude beroep van tandarts weer zal kunnen uitoefenen. Blaiberg leeft nu 38 dagen met een ander hart. DEN HAAG (ANP) Overleg tussen het ministerie van Economische Zaken en de industrie en handel in aardolie- produkten heeft ertoe geleid, dat met in gang van maandag 12 februari 1968 de prijs voor alle kwaliteiten motorbenzines met 0.8 cent per liter wordt verlaagd. Hierbij is in aanmerking genomen de marktsituatie en de gevolgen van de si tuatie in het Midden-Oosten. (ADVERTENTIE) In veel kwaliteiten, veel kleuren van vreemd voordelig tot net niet duur. LEGLOON 15,p. kamer (ADVERTENTIE) ZONDAG 11 FEBRUARI ALKEBURCHT ROEL OF ARENDSVEEN THE FLYING BIRDS Zaal dicht om 9 uur. (ADVERTENTIE) ,,Het Blesse Paard STOMPWIJK TOBI COLLAR AANVANG 8.00 UUR ADVERTENTIE ZONDAG 11 FEBRUARI DE MASKERS Dancing 't Zwaantje AANVANG 8.00 UUR Toegang onder voorbehoud ADVERTENTIE Lex Harding's BEZORGT JE EEN kick uP ZONDAG 11 FEBRUARI IN HET PROGGIHUIS TE VOORHOUT ENTREE DERTIG DUPPIES ROTTERDAM (ANP) De Rotter damse politie heeft tijdens een onderdeel van de metro-opening vijf jongelui In de leeftijd van 17 tot 21 jaar gearresteerd, omdat zij zich volgens de politie hinder lijk gedroegen en agenten en muzikanten beledigden De arrestaties werden ver richt op het moment, dat prinses Bea trix en prins Claus het metrostation Cen traal Station betraden voor het maken van de eerste metrorit. De politie werd door omstanders geattendeerd op het hinderlijk gedrag van de jongelui „We moesten de jongelui op een gegeven mo ment zelfs tegen het publiek bescher men". aldus een woordvoerder van de Rotterdamse politie, die nog verkluarde dat de Jongens Vietnampamfletten in de menigte wierpen Na verhoord te zijn konden vier van de vijf jongens het po litiebureau verlaten. De 21-jarige Jan Z uit Den Haag, zonder beroep, word over gedragen aan de recherche. 1 ADVERTENTIE SFEERVOLLE GEZELLIGE DANSAVOND IEDERE ZONDAG 8.00—11.00 uur ANT. CLUBHUIS LEIDEN. Entree 1,75 DANSLES VOOR BEGINNERS. GEVORDERDEN enz. Inschrijving morgen 3.0016.00 uur Ant. Clubhuis. De Nederlandse hoop in Grenoble was vanmorgen gericht op Stien Kaisrr. Kort tia half tien deed 8ttrn er alles aan: op de 1500 meter reed si) een tijd van H.5. sneller dan de voor haar gestarte Russin Ludmilla Titova en ook sneller dan de Noorse Sumiby. Een verbetering van het olympisch record van de Russische Skoblikova zat er evenwel niet in. SAIGON, (AP) Slechts een handje vol van de 5.000 tol 6.000 vluchtelingen te Khe Sanh hebben gebruik gemaakt van de Amerikaanse luchtbrug. De ove rigen zijn de bergen weer Ingetrokken, aldus heeft een Amerikaanse militaire woordvoerder vandaag verklaard. De vluchtelingen, die donderdag na de val van het kamp Lang Vei geen onder dak In de Amerikaanse marlniersbasli Khe Sanh kon worden verleend, werden vrijdag ln de gelegenheid gesteld per vliegtuig naar Da Nang te guan. Een klein aantal aanvaardde dit aanbod slechts. Daarbij waren een honderdtal Laotlanen en 26 Vietnamese burgers. De overigen keerden vrijwel allemaal inr de/bergen terug. De 2.500 Laotlaan- se soldaten en hun gezinsleden zullen proberen tc voet naar Laos terug te ke ien, een afstand van ca 16 km tot d« irons. De overigen, waarbij leden van bergstammen en andere Vietnamese bur gers. zijn allen ln de bergen verdwenen, aldus de woordvoerder.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1