Ste C<2id6e(Eoii^cmt V.S.: REEDS 500.000 MAN IN VIETNAM Spoedig stormloop op Khe Sanh te verwachten Beatrix en Claus openen Nederlands eerste metro JAMIN Stank voor dank... Op rails onder Maas door Rotterdam in feesttooi Kennedy: illusies opgeven BEDRIJFS AUTO'S Auto Bierman N.V. Nu toch betere Herziening van bepaalde regelingen tien miljoen meer voor ambtenarensalarissen 12.500 MARK BOETE VOOR MAX MERKEL Varkens nemen plaats in van soldaten Hert in park onverhoeds dood geschoten Schaatsgoud op 500 meter voor Russin ^■■JW.Wall .111L» LEERLING-KOK en LEERLING-KELNER PAPENGRACHT 32-LEIDEN ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank, Lelden. DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w 1.04; p. mnd. 4.45; p kwart 13.35; fr. p. post 1 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel 33839 (18.00—19.00 uur) VRIJDAG 9 FEBRUARI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VEEL BEWOLKING De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Overwegend zwaar bewolkt met plaatselijk mist en geen neerslag van betekenis. Zwakke tot ma tige wind tussen noord en oost. Dezelfde tempera turen als vandaag of Iets lagere. 59e jaargang, no. 17.366 KHE SANII (AP) Na uren lang de door de Noordvietnamezen veroverde voorpost Lang Vei te hebben verdedigd hebben on geveer 200 man speciale Zuidvietnamese strijdkrachten (voornamelijk gerecutreerd uit de bergstammen), kans gezien naar Khe Sanh te ontkomen. Ze vonden daar evenwel de toegangen gesloten. Hun wa pens werden hun afgenomen en ze wer den teruggestuurd naar het door commu nisten bezette gebied. Medelijdende mari niers konden, privé, niet veel anders doen dan deze Amerikaanse bondgenoten nood rantsoenen meegeven. Ook de ongeveer 2000 Laotiaanse vluchtelingen worden als biljartballen tussen Khe Sanh en de Noordvletnamese strijdkrachten heen en weer gestoten. ZU zijn de vergeten pion nen in het oorlogsschaakspel (Van verslag gever») ROTTERDAM De Rotterdamse metro is geopend. Prinses Beatrix en prins Claus brachten met een druk op de knop tijdens een feestelijke bijeen komst in het concertgebouw De Doelen een klank- en lichtspel op gang. Op het zelfde ogenblik ging de eerste metrotrein volgens de normale dienst van start. In de grote Doelenzaal waren honder den genodigden bijeen om de openings plechtigheid mee te maken. Er waren de burgemeesters van Amsterdam, Den Haag en Utrecht en bovendien de commissaris van de koningin in Zuid-Holland e voorzitter van de Rljnmondraad, leden van de Staten-Generaal en de staats secretaris van Verkeer en Waterstaat, de heer M. Keyzer. Ook waren aanwezig 200 zomaar-Rotterdammers, bij loting uitge nodigd als representanten van de lang zo getergde burgerij. Na de aankomst van het prinselijk paar nam burgemeester Thomassen het woord, energiek en geestig, met zijn ge dachten al evenzeer bij de nog aan te leggen metrotrajecten als bij de opening van het eerste lijntje. Zijn toespraak ont lokte de gasten hij herhaling Instem mend applaus, omdat men ln Rotterdam over niets liever praat dan over de toekomst, vooral die van de metro. „Nederland heeft nu zijn molspoor", zo zei staatssecretaris Keyzer vervolgens. „Dit molspoor zal Rotterdam uitzicht ge ven op een aanmerkelijke verbetering van het steeds belangrijk wordende openbaar vervoer. Rotterdam baant rich altijd gra vend een weg naar een betere toekomst. Eens zal worden opgemerkt, dat met de opening van deze metrolijn een begin is gemaakt met de renaissance van het openbaar vervoer ln ons land", aldus de staatssecretaris. (ADVERTENTIE) Voor uw weekenddiner naar SASSENHEIM Cocktail Monika Consommé de légumes Filet de porr Sauce au champignons Poire belle Hélène inclusief li,50 Kindercouvert 6,- "AFé-RESTAURANT „DE OUDE POST" Hoofdstraat 99 Sassenheim Zondags geopend vanaf 2.00 uur SAIGON (AP-Reuter) De Amerikanen hebben nu een half miljoen man in Zuid-Vietnam, maar in het noorden van het land ballen de Noord- vietnamese strijdkrachten zich, na het succes van de verovering van Lang Vei, samen voor wat kennelijk een stormloop op de grote basis Khe Sanh gaat worden. In Hue wordt nog steeds zeer verbitterd gevochten. De Amerikanen beheersen nu het zuidelijk deel van de stad, maar de noord zijden en de citadel bevinden zich nog groten deels in handen van de Noordvietnamezen en Vietkong. Een konvooi Amerikaanse mariniers, dat door wilde dringen tot Hue liep in een hin derlaag. Er kwamen twintig mariniers om het leven en 29 werden gewond. Alle voertuigen gingen verloren. In Dalat heeft de Vietkong zich op een kerkhof verschanst. In Saigon zijn nieu we gevechten losgebrand in de buurt van het vliegveld Tan Son Nhoet: guerilla's beheersen de weg daarheen en controleren vier nabijgele gen woonwijken. Westelijk van Saigon is een grote troepenmacht van Vietkong en Noord vietnamezen gesignaleerd. Vo Nguyen Giap, de Dien Bien Phoe en de architect van het huidige offensief, heeft verklaard, dat de Vietnamese oorlog een nieuwe faze is ingegaan: „De Vietnamezen hebben besloten zich te verenigen en te strijden tot de volledige overwinning". Amerikaanse deskundigen schatten de door Vietkong en Noordvietnamezen ge leden verliezen op ongeveer een derde van het totaal dat het offensief begonnen is. De verliescijfers zijn: 26.612 commu nisten, 810 Amerikanen, 1434 Zuidviet- namezen en 51 andere Amerikaanse bondgenoten. Lang Vei, de overrompelende voorpost voor Khe Sanh, is nu vast in Noord- vietnamese handen. Zij beheersen nu de infiltratieroute, die verbinding heeft met het vliegveld Tsjepone in Laos, dat ook door de Noordvietnamezen gecontroleerd Ondanks de bloedige gevechten zijn er in Noord-Vietnam ook vredesgeluiden. Minister van Buitenlandse Zaken, Nguyen Duy Trinh, heeft verklaard dat voor vredesbesprekingen de voorwaarden het zelfde blijven: onvoorwaardelijk staken de bombardementen en alle andere oorlogsdaden. Er zou een vergelijk ge vonden kunnen worden met de overeen komst van Genève (1954) als richtlijn. Senator Robert Kennedy heeft als xljn mening gegeven, dat voor de V.S. de tijd gekomen is de illusies over Vietnam het denkbeeld dat de oorlog daar een nationaal belang is, op te geven. „We moeten vooral van de illusie af zien te komen, dat de gebeurtenissen van d« laatste twee weken een soort Ameri kaanse overwinning betekenen. De aan vallen hebben ondanks al onze berichten vorderingen, aangetoond, dat half miljoen Amerikaanse soldaten, met 700.000 Zuidvietnamese bondgenoten, met de volledige heerschappij over lucht, rijke hulpbronnen en de demste wapenen, niet in - staat zijn ook maar een enkele stad te vrijwaren voor de aanvallen van een tegenstander met een totale sterkte van 250.000 Zuidvietnamese soldaten spitten graven gevechten in My Tho het leven hebben gelaten. (ADVERTENTIE) VOOR LICHTGEWICHT EN TONNENLAST IO TIM 18 FEBRUARI dagelijks geopend van 10-17 uur en 19-22 uui zater- en zondagen 10-17 uur. toegang 13. AMSTERDAM Prinses Beatrix en prins Claus hebben met een druk op de knop de Rotterdamse metro officieel in gebruik gesteld. De opening gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in het concertgebouw De Doelen. (ADVERTENTIE) SIMCA-SHOWROOM VANAVOND OPEN TOT 10 UUR. KOM EENS KIJKEN EN LAAT VOORLICH TEN!! (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Beernlnk (Bin nenlandse Zaken) en zUn staatssecretaris Van Veen willen, dat het overleg met de ambtenarenorganlRatie over de rechts positieregeling weer hervat wordt. Als de ambtenarenorganisaties hierop ingaan, kunnen zU erop rekenen, dat de regering bereid is in bepaalde mate aan hun ver langens tegemoet komen. I de kindertoelageregeling en de premie- spaarregeling enigermate erzachten. De oorspronkelijk voorgestelde wijzigingen in deze regelingen zouden het rijk een besparing van ca. 15 miljoen gulden op leveren. Wellicht zal dit worden terug gebracht tot ca, 5 miljoen gulden. Voor deze tegemoetkoming zal dan compen satie moeten worden gevonden in de be groting van Binnenlandse Zaken zelf. Er zal met andere woorden naar een ver schuiving van de uitgaven moeten 1 den gezocht zonder aantasting var uitgaven voor 't overheidspersoneel De regering komt met deze handelwijze te gemoet aan de zienswijze van de Tweede- Kamercommissie voor Binnenlandse Za ken. die eergisteren aan minister Beer- nink liet weten, het bezwaarlijk te vin den zelf de regeringsmaatregelen op een mérites te moeten beoordelen. Verwacht wordt dat de ambtenarenorganisaties be reid zullen zijn, de besprekingen die de centralecommissie voor georganiseerd overleg hield, te hervatten. Uitlatingen met gevolgen FRANKFORT Na een meer dan zes uur durende vergadering heeft de straf- commissie van de Duitse voetbalbond Max Merkel, de trainer van FC Niirnberg, gestraft met een boete van 12.500 Mark. Merkel werden ln totaal negen punten ten laste gelegd en hU werd er aan zeven schuldig bevonden. De belangrijkste aanklacht kwam van de oefenmeester van FC Köln. Woordelijk zou Max Merkel hem na afloop van de op 4 november door FC Nürnberg ge speelde uitwedstrijd tegen FC Köln hebben gezegd: „Als jullie naar Nürnberg komen, dan breken we zowel jouw benen als die van Je spelers". Tegen Hans Schafer, de oud-international van FC Köln, had Merkel verteld, dat hij Iedere speler 100 Mark had beloofd, als ze zijn opdracht het breken van benen goed zouden uitvoeren. Tijdens het verhoor werd Merkel op deze punten fel aangevallen en gedeeltelijk bekende de Nürnbergtrainer indertijd iets dergelijks gezegd te hebben Aangezien niet alles werd bewezen, vond de strafcommissie het niet noodzakelijk de trainers- licentie van Merkel in te trekken, te meer daar de gedaagde voor de commissie een goede indruk achterliet. Merkel was na het einde van de zitting niet bereid tot het geven van enig commentaar. (ADVERTENTIE) kersenbonbons niet duur wel heerlijk STOCKHOLM (AP) De Zweedse strijdkrachten oefenen met bajonetten bepaalde soorten kogels op varkens militaire artsen en verplegers ge- vechtservaringen te laten opdoen. Een militaire woordvoerder zei, dat in zomer van 1967 besloten werd marine artsen twintig varkens te laten gebrui- voor het opdoen van ervaring bij operaties te velde. Een dienstplichti ge arts heeft verklaard, dat de zwaar ver doofde dieren van dichtbij werden be schoten met dum-dum en andere kogels of met de bajonet werden doorstoken Vervolgens werden zij op draagbaren veldoperatietafels gebracht. De die- kregen bloedtransfusies en werden geopereerd onder oorlogsomstandighe den. De experimenten worden nodig ge acht voor de opleiding van militaire art sen, die schotwonden te behandelen krij gen. Medisch gezien lijken varkens op I en. Een woordvoerder voor het le- ei te verwachten, dat in de komen- mer soortgelijke oefeningen met na palm zouden kunnen worden gehouden. JOHANNESBURG (Reuter) Aard schokken hebben in de goudmijn van Buffelsfontein in Zuid-Airika Instor tingen veroorzaakt, waarbij een dode en veertig gewonden vielen. Zeven mijnwer kers werden ingesloten Volgens een woordvoerder van de betrokken maat schappij is de mijn niet ernstig bescha digd. (Van onze correspondent) EIJGELSHOVEN Door een onbe kende werd in het Waldahertenkamp op de hoek Bosweg ln EUgelshoven met drie schoten uit een zwaar geweer een hert doodgeschoten. Kinderen van de eigenaar van dit park waren net bezig met het voederen van de herten en de anders dieren. De scholen waren net uit en vele kinderen passeren omstreeks deze tijd de Bosweg Een veearts stelde vast, dnt de welgemikte schoten, die kennelijk uit een zwaar kaliber geweer kwamen, het dier direct hebben gedood. De politie stelt een onderzoek ln. De schoten werden waar schijnlijk uit een auto gelost. (ADVERTENTIE) GRENOBLE De eerste gouden schiuitsmedallle Is vanmorgen In bezit gekomen van de Russische hardrijdster Loedmtla Tltova, Drie Amerikaanse meisjes, Mary Meyers, Diane llolum en Jennifer Flsb bemachtigden het silver. Het trio had op de chronometers precies dezelfde lijd laten afdrukken, 46.3 see. Een bronzen medaille werd niet uitge reikt. Op de vijfde plaats van het eind klassement van de sprint, de 500 m, kwam de eerste oranjerUdster, Elly v. d. Brom, drietlrndc seconde langzamer dan de Amerikaanse sprlntmelsje*. Stlen Kuiser werd veertiende In 47.6 en Wllly Burgmeyer zestiende In 47.8. Ruim 2000 bezoekers, gehuld ln Jassen en dekens, zaten ln het ijsstadion toen onder een vaalgTljze hemel de 28 deel neemsters zich klaar maakten voor de 500 m. De thermometers wezen fi boven nul. De openlngsrlt eindigde al tn pech voor de kleine Japanse Salto, die rijdend tegen de Zweedse Llndblom kwam te vallen ln de laatste bocht ZU bonste nogal hard tegen de houten af zetting en moest op een brancard wor den weggedragen. Tegen de houten rand werden prompt balen stro gelegd. In de vierde rit stelde de Russische Sldorova, getipt als gouden winnares, teleur met 46.7. Na een pijlsnelle start vlei z|j de laatste 150 meters totaal uitgeblust sterk terug. In de vijfde rit kwam de 18-jarlge gymnasiaste Elly v. d. Brem uit tegen de Westdultse Evl Sappl. ZIJ won het duel In 46 6 vóór de Duitse 47 4. De baan was toen al knap traag en moest na zeven ritten worden „opgepoHJst". L/tedmlIa Tltova reed ln de buitenbaan tegen de Japanse Takeda Na vier mis lukte starts nam de Russische In de bul- tenbaun meteen de leiding. Voor de eerste 100 m had zU „maar" 11.8 sec. nodig. Met de ogen gericht op het elek trische scorebord reed sy het laatste stuk. Het werd 46.1. de snelste tijd. In met bont afgezet suéde jas Ie reed zij alvast een ererondje langs de jui chende toeschouwers Pal daarop kwam Stlen Kalser ln de baan legen de Ame rikaanse sprintster Dlane Holum Voor de kersverse wereldkampioene kwam en tijd van 47.6 op het bord Maar haar tegenstandster was haar royaal geweest. 48.3. AMUY HLLIPORT ROTTERDAM Uilslagen 500 meter ADVERTENTIEI Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00—7.00 uur. nummer 33839 co per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agent schappen *|jn gevestigd wende men zich tot de agent. Café-restaurant „DE OUDE POST' Sollicitaties mondeling HOOFDSTRAAT 99 SASSENHEIM (Kual) I.udmlla Tltoi 'i (V.8.) 46.J: t. EÜy Meyers w.1: JenntnflmHHH Brom 44.4; Slgrld Sundby s. Kalja Mus toorn (Flnl) «4.7; i Kir* tl Blermann (Noorw.l «0.0; Tstlsna Sldorova (Rusl.) M.9. t. trina Jegorova (Husl 10. Llsberth Berg (Noorw.) «7.0; 12. Cvl Sappl (W.-Dld.) «7«; li. Arjs Kantnia (Flnl «7 (Zweden "«r* '5' Chrl,t,nn u"dblom (Oost-Dld.) 47.8; 10.' Wllly Burgmeyer 47.0; 10. Kalja-L. Kesklvitlkka (Flnl.) 40.1; 10. Wendy Thompson (Can.) «2; 10. M LU« "1: II Hlldegard SellhUber 22. Marline Ivanglnr (Fr) Perrenoud (Fr Takeda (Japan) «0.4; 2«. Yl (Zweden) «0.9; 27. Kaname Ide Gevallen Sachiko Salto (Japan)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1