S)e^2id*ieSoii/tcmt BASIS LANG VEI ONDER VOET GELOPEN Nieuwe tegenslag voor Y.S.-troepen in Vietnam Veel compagnieën speciale troepen wellicht vernietigd Belgische regering nog niet overleden Directeur spoorloos: fabriek op de fles JAMIN JONGELUI POGEN OUDE MAN GELD AF TE PERSEN Meer dan duizend meldingen van beunhazerij in de bouw Regering bereid tot vredes initiatief Pablogezond en wèl Beraad Leuven voortgezet Wees gerust sterven Aanvallers gebruikten tanks Piet Keizer bedankt voor Oranjeteam „Begrafenis al geregeld Zeventig gevangenen „per ongeluk omgekomen Mi PAPENGRACHT 32-LEIDEN ADVERTENTIEAFD. 20828 - GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank, Leiden. DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN 'ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2 KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.0019.00 uur) WOENSDAG 7 FEBRUARI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN ONGEVEER DEZELFDE TEMPERATUREN IV wwravorvrichtlnf, meegedeeld door het KlfMl. geldig tot morgenavond: Veranderlijke bewolking met plaatselijk een buL Overwegend matige zuidelijke wind. Weinig ver andering in temperatuur. 59e jaargang, no. 17.S64 SAIGON (AP-Reuter) Noordvietnamese troepen hebben, gesteund door negen Russische tanks (T-34) en vlammenwerpers het Amerikaanse kamp Lang Vei aangevallen en onder de voet gelopen. In het kamp waren vier compagnieën speciale troepen (groene baretten) gelegerd. In Da Nang heeft men nog radiocontact gehad j met de verdedigers. Een sergeant meldde, dat hij met nog vier soldaten in de commandobunker zat met een buiten gevecht gestelde tank op het dak en dat zij waarschijnlijk de enige nog levende Amerikanen zijn. Lang Vei ligt enkele kilometers van de grens met Laos en bestrijkt een breed dal waardoor de route 9 loopt. Dit dal is de vermoedelijke opmarsroute voor het te verwachten grote Noordvietnamese offensief. Behalve vier compagnieën Amerikanen en Amerikaanse adviseurs bevonden zich ook nog een bataljon Laotiaanse troepen en 2000 Laotiaanse burgers in het kamp. Dezen waren eind januari over de grens gevlucht. (Van onze correspondent) BRUSSEL De Belgische regering leeft nog, maar niemand weet voor hoe lang. Het kabinetsberaad van gisteren heeft nog geen unaniem standpunt gebracht over de kwestie-Leuven. Vandaag is er verder beraadslaagd en vanmiddag zou de regering met een verklaring voor het parlement verschijnen. Dat de regering de dag van gisteren overleefd heeft, is te danken aan de onwil van de Vlaamse CVP om de verantwoordelijkheid voor een crisis te dragen. Be langrijk is nu of het intensieve beraad een oplossing brengt, die ook de Vlaamse vleugel van de CVP tot tevredenheid stemt. Premier Van den Boeynants zag gisteravond voor de radio nog een lichtpuntje; hij sloot althans een unaniem regeringsstandpunt niet uit. In het parlement ging het er gistermiddag nogal rumoerig toe. De regering had maar kort kunnen beraadslagen, omdat de Vlaamse CVP-ministers zeer lang bij htt fractieberaad betrokken waren geweest. Zij brachten als eis mee: principiële bejiissing over de overheveling van Leuven-Frans zonder uitstel. In het parlement gaf de Vlaamse CVP'er Verroken, onder geroep en hoongelach van de socialistische oppositie, een opsomming van de ideeën van zijn fractie. De eensgezinde houding is: overheveling van Leuven-Frans naar Wallonië, maar de Vlaamse CVP wil geen regeringscrisis uitlokken zonder dat vaststaat of er voor deze overheveling een parlementaire meerderheid bestaat. 'Een socialistische motie van wantrouwen werd verworpen. In verschillende Vlaamse steden is het ook gisteren weer tot betogingen en wanordelijkheden gekomen. Amsterdamse demonstranten arri veerden gisteravond op het Hol landse Spoor in Den Haag om in optocht naar het historische Bin nenhofcomplex te trekken, waar de Tweede Kamer discussieerde over f de begroting van Buitenlandse Za ken (Vietnam). De betogers droe gen spandoeken en borden met leuzen als „Sfop de waanzinin Vietnam" en „Vrede in Vietnam". Ongeveer vijfhonderd jongelui ver zamelden zich in de Haagse binnen stad en bewogen zich later op de avond m groepjes rond het rege ringscentrum. Men praatte, discus sieerde en debatteerde. Er hebben zich slechts enkele incidenten voor gedaan. De Haagse politie trad bijzonder tactvol op. Voor een ver slag van de demonstratie zie verder pagina 5. ONTSLAG VOOR 115 MAN (Van o e correspondent ROERMOND Bij het G.A.B. is een ontslagaanvrage Ingediend voor de 115 werknemers, waaronder 39 oud-mijn- werkers, van de club- en ledermeubel fabriek IV. F. Osterop te Roermond. Het bedrijf blijkt schulden te hebben die het miljoen overschrijden. De directeur van het bedrijf is al enkele, dagen spoorloos. Op verzoek van de voornaamste schuld eiser, het Duitse toeleveringsbedrijf Heit- zer en Co. is een faillisementsaanvra- ge ingediend. Dit bedrijf is tot actie overgegaan toen Duitse banken pro testeerden omdat wisselvorderingen tot een totaal van D.M. 800.000 door de firma Osterop niet weiden betaald. Ver der is er een belastingschuld van ruim twee ton en een reeks andere schulden. Het ziet ernaar uit dat ook het Duitse toeleveringsbedrijf het finanfciële deba cle niet zal overleven. Dinxperlo Als gevolg van sluiting van het filiaal van de N.V. tricotfabriek Willink te Winterswijk is aan twintig meisjes ontslag aangezegd. Nagegaan wordt of zij elders in het bedrijf kunnen worden geplaatst. Middelburg De te smalle orderpor tefeuille is er oorzaak van dat de N.V. Vltrite Works 20 personeelsleden moet ontslaan. Voor een ander deel geldt reeds een arbei4?tijdverkorting. i'J Over de gevechten om Lang Vel is weinig bekend. De Noordvletnamezen stormden door prikkeldraadversperringen en mijnenvelden heen. Op verzoek van de verdedigers legden de artillerie van het op vijf kilometer afstand gelegen Khe Sanh een geweldig trommelvuur. Ook Amerikaanse vliegtuigen namen aan het gevecht deel. Tenminste vijf tanks werden vernietigd. Later werd het radio contact verbroken, tot de melding kwam van de sergeant en de vier soldaten in de commandobunker. Voor het overige hebben zich in Hue weer zware gevechten voorgedaan. Be richten dat de Amerikanen en Zuidviet- namezen de citadel veroverd zouden heb ben, blijken wat voorbarig te zijn ge weest. De Vletkong en Noordvletname zen hebben niet alleen de citadel, maar ook de omliggende woonwijken In han den. Om het bezit van deze woonwijken is gisteren bloedig gevochten. Voorts heb ben de communistische troepen kans ge zien' om de brug over de Parfumrivier op te blazen, om te voorkomen dat Ameri kaanse of Zuldvietnamese versterkingen aangevoerd worden. In Saigon zijn de gevechten ook weer opgelaaid en wel in de omgeving van de renbaan Phoe To, waar de Vletkong in het geheim een grote opslagplaats had klaar gemaakt. In Cholon deden zich wat kleine botsingen voor. Ten noorden van het vliegveld Tan Son Nhoet zijn weg trekkende Vietkonggroeperingen waarge nomen. Elders ln Saigon was het tame lijk rustig. Steeds meer winkels gaan open en het marktleven begint hier en daar ook weer op gang te komen. De commandant van de Amerikaanse troepen ln Vietnam, generaal Westmore- land heeft in een dagorde verklaard dat gedurende het Vietkongoffensief meer Vletkongstrijders en Noordvletnamezen zijn gesneuveld dan Amerikanen gedu rende de hele Vietnamese oorlog. Name lijk 21.330 man tegen (ln de hele Viet namese oorlog 16.000 Amerikanen. De Amerikanen verloren gedurende de week (Van onze sportredactie) ZEIST. Piet Keizer heeft bedankt voor het Nederlands elftal. Vanmorgen ontving bondscoach Georg Kessler een brief van Keizer, waarin deze verzocht hem voorlopig niet meer te selecteren voor de nationale ploeg. De K.N.V.B. heeft eveneens een brief ontvangen van de psycholoog van de Amsterdamse ere divisieclub Ajax, die het gezien de ont wikkelingen van de laatste tijd niet ver antwoord achtte dat Keizer zich nog langer beschikbaar stelde voor het Ne derlands elftal. Vandaag werd In Zeist de eerste cen trale training gehouden. De overige Ajacieden waren daarbij wel aanwezig. Vannacht is op de aftakking van de rijksweg 1 naar Baarn een per sonenauto met zeer grote snelheid tegen een boom gereden. Van de drie inzittenden toerden twee op slag gedood. De derde moest ernstig ge- van het offensief 546 man. Hun Zuld vietnamese en andere bondgenoten ver loren 1183 man. Thlsj Tri Kwang. de leider van de te gen de Zuldvietnamese regering gekante boeddistlsche groepering, heeft op geen enkele wijze met de Vietkong willen sa menwerken, zo is van welingelichte zijde in Saigon vernemen. TM Kwang die ze telt ln de pagode van An Kwang, die da genlang het centrum wae van een ver- zetshaard van de Vietkong, zou de ge luidsinstallatie van het gebouw hebben laten vernielen, toen de Vletkong daar gebruik van wilde maken. Zelf zou hij zijn ondergedoken bij vrienden elders ln de stad. „Abraham Lincoln zou niet zoveel om slag gemaakt hebben met Iemand als generaal Westmoreland en hem binnen twee maanden aan de dijk hebben ge zet". Dit heeft de Amerikaanse histo ricus Artheur Schleslnger. die adviseur van wijlen president Kennedy is geweest, in Albany in de Amerikaanse staat New York verklaard. Schlesinger zei dat de gedachte dat het leven van duizenden jonge Amerikanen elke dag opnieuw af hangt van de beslissing van Iemand van het geestelijke formaat van Westmore- land, hem droevig maakte. Hij oefende felle kritiek op de optimistische berich ten van het Amerikaanse opperbevel ln Saigon. Toen hij nog inzage had van de officiële telegrammen uit Saigon en de inhoud daarvan vergeleek met de kran- teberichten over Vietnam, had hij de in druk gekregen, dat er over totaal ver schillende zaken werd gesproken. (ADVERTENTIE) morgen voordeel engels drop 200 gram van 79 niet duur wol heerlijk r verslaggevers) Wilson vanavond naar Washington LONDEN (AP) Premier Harold j Wilson zal vanavond naar de Verenigde j Staten vertrekken voor een bezoek aan I Washington waar hij overleg zal ple gen met president Johnson over de Brit-1 se steun aan de Amerikaanse Vietnam- politiek. HULST Twee jonge Hulstenaren, de 19-jarige M. van U. en de 18-Jarlge J. P. S. hebben bekend de 77-jarige alleenwo nende Hulstenaar F. Wilking een dreig brief te hebben gestuurd. De Jongens els- ten darin van de oude man 5000 gul den. Zo de heer Wilking niet aan deze eis zou voldoen, dan zou hij In dat ge val vermoord worden. Volledigheidshal ve schreven de jongens, dat de begrafe nis van de heer Wilking op 8 Januari zou plaats hebben Eergisteren is bekend geworden, dat de Hulstenaren op 30 december de brief in de brievenbus van de heer Wilking stopten. Hij ging ermee naar zijn broer (de heer Wilking is bij ziende). die de brief voorlas. De jon gens schreven, dat zij dringend geld no dig hadden. De heer Wilking werd ver zocht op 4 januari tussen 10.30 uur en 10.45 uur 5000 gulden in een gesloten en velop te leggen in de telefooncel op de markt te Hulst.De enveloppe, zo luidde de aanwijzing, moest in het telefoon boek worden gestopt. De heer Wilking, die de zaak overigens nogal nuchter opnam, stapte regelrecht naar de politie. 2 politiemannen in bur ger hebben daarna op de bewuste mor gen, dat het geld ln de telefooncel moest worden gelegd, post gevat in de buurt. Met de heer Wilking werd afgesproken, dat hij precies zoals van hem werd ver langd, een enveloppe in het telefoonboek zou leggen. De politie stopte hierin een (Van onze parlementaire redactie) DEN IIAAG Bjj dc Ned. Kath. Aannemersbond zijn op het landelijk secretariaat meer dan duizend meldingen van „beunhazerij in de bouw" binnengekomen. Van de in totaal nu aangemelde 1086 gevallen van „beunhazerij'" zouden 498 gevallen betrekking hebben op woningbouw, waarmee een bouwsom van 21 miljoen gulden gemoeid zou zijn. De aannemersbond heeft de strijd aangebonden tegen de „beunhazerij in de bouw", die bijzonder grote vormen zou hebben aangenomen. Vele bouwvakkers zouden in hun vrije tijd karweien voor anderen opknappen en daarmee een ge duchte concurrentie voor de erkende aannemers betekenen. Toen er volop werk voor de aannemers was, werden geen klachten over de vrijetijdsactiviteiten gehoord. Maar toen in diverse streken voor de aannemers een slappere tijd aan brak, zijn ze met argusogen gaan kijken of alle bouwwerken en -werkjes wel in handen waren no erkende ender nemers. Er zou voor miljoenen guldens worden gebouwd door bedrijfsgenoten, die als „beunhazen" worden bestempeld. Het gaat om woningen, bedrijfspanden, agrarische gebouwen en verbouwingen. Een groot gedeelte van deze meldingen heeft do aannemers bond doorgegeven aan de economische controledienst. Ook de verdere aanmeldingen van „zwarte arbeid", die met de regelmaat van de klok blijven binnendruppelen, zullen aan de controledienst worden gemeld. Over geheel 1967 heeft de economische controledienst ln ruim 400 gevallen onderzocht of het vestigingsbesluit bouw- nijverheidsbedrijven werd overtreden. In 150 gevallen werd proces-verbaal opgemaakt. In 50 gevallen werd als gevolg van de controle de bedrijfsuitoefening gestaakt. Bij deze overtredingen draait het niet alleen om „beunhazerij", maar bijvoorbeeld ook om het uitoefenen van een bedrijf, terwijl nog niet alle diploma's en vergunningen aanwezig waren of gauw aanwezig «ouden djn. NEW YORK (AP) Ten minste ze ventig van de 254 personen, die in dc laatste dertig jaar in de strafgevan genis van de staat Arkansas zijn over leden. zijn het slachtoffer van geweld geworden. Dit blijkt volgens de New York Times uit een Inspectie van de gr- vangenisarebieven. De New York Times meldt uil Grady in Arkansas: „Gevangenen werde ver moord, „per ongeluk" doodgeschoten tijdens zogenaamde vluchtpogingen, le vend verbrand, vergiftigd, verdronken, overreden door landbouwwagens en „per ongeluk" geëlektrocuteerd. Tweemaal kwam een man om het leven door een „vallende boom". Volgens het blad is bij een geheim onderzoek tevens gebleken, dat een groot aantal gevangenen, waarbij tieners, overleden aan „organische hartziekten". Andere officiële doodsoorzaken waren zonnesteken in totaal dertien geval let^ waarvan vier op één dag. laconiek briefje, waarvan de inhoud luidde: „Goed voor 5000 gulden, af te ha- halen op de Van Maelstedeweg 52" (po litiebureau). Rond 10.30 uur zagen dc agenten twee jongens een café aan de markt uitkomen. Zij keken in de rich ting van de telefooncel, maar gingen er niet heen. Bij het onderzoek bleek, dat zij een van de agenten hadden herkend. Na een langdurig verhoor legden zij dezer dagen een volledige bekentenis af. Beiden verklaarden, dat zij de draag wijdte van hun daad van tevoren niet hadden overzien. De brief zou als grap bedoeld zijn. Wat ze dan wel met het geld wilden doen, als het in de envelop pe had gezeten? Op deze vraag moesten zij de politie het antwoord schuldig blij ven. De politie en justitie nemen de zaak hoog op. Het tweetal zal zich te zijner tijd moeten verantwoorden. VIETNAMDEBAT IN KAMER (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Nederlandse re gering wil met de overige Benelux lan den, de landen van de West F.uropa Unie en eventueel communistische Luiden een gezamenlijk vrede»-Initiatief voor Viet nam ondernemen. Dit Initiatief moet ge baseerd zUn op de volgende punten: een staakt het vuren na bet begin dei onderhandelingen, 0 mogelijkheden zoeken om de aan wezigheid van buitenlandse troepen I te verminderen en geleidelijk aan ge- heel te laten vertrekken, e verkiezingen onder Internationale eon- trole, 0 regelingen trachten te ontwerpen toor een overeenstemming tussen Zuid- en Noord-Vietnam voor de eenwording van bet land. i Minister Luns «ei zo spoedig mogelijk contact te zullen opnemen allereerst met Brussel en Luxemburg om het vredes initiatief nader uit te werken. Daarna volgen besprekingen met de overige lan den van de West Europese Unie, met be paalde communistische landen (vermoe delijk Polen. Roemenië, Joego-6!avië. Hongarije) en eventueel mrt de tien Eu ropese landen (de zogenaamde club van tien) die regelmatig overleg toeren orea de Europese veiligheid. Een en ander heeft minister Luns van Buitenland** Zaken gisteravond ln de Tweede Kaqasr meegedeeld. (Zie verder pagina 5) Honderdduizend op 054.856 DBN HAAG (ANP) In de 58l«t« Staatsloterij Is ln de vierde klas de honderdduizend gevallen op nummer 054856. De series zijn verkocht in Am sterdam. Brlelle. Zlerlkzee, Renkum an Maastricht. Pablo Picasso, de vermaardste van alle levende schilders, heeft de laatste tijd steeds een haast panische afschuw gehad voor fotografen. Maar er waren dezer dagen geruchten dat zijn gezondheid te wensen zou overlaten. Dót nam Picasso niet en hij ging daarom samen met echtgenote Jaqueline een strandwandeling maken bij Cannes. De fotopers was gewaarschuwd en zij vonden Pablo in een blakende welstand.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1