S)e Cd/dseSotiAci/ftf Pueblo van V-raad ONDANKS RUSSISCHE TEGENSTAND Opnieuw mijnramp in Lengede: 12 doden Ra, ra, wie heeft Toons feestneus? Israël vermist duikboot Kotter met vijf man spoorloos STAKINGSRECHT OP DE SPITS GEDREVEN Barnard wil gesprek met Paus Paulus Rode Kruis zoekt met bemanning contact Stukje „Forsyte" in Zweden Controlewijze gezocht op autoverzekering v. d. Water THE MISTIC EYES DANSEN PAPENGRACHT 32-LEIDEN TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank, Leiden. DIR.: C. M DRABBE J F. J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. f 4.45; p kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18.0019.00 uur) ZATERDAG 27 JANUARI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN ZUIDWESTELIJKE WIND De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot vanavond: Veel bewolking met tijdelijk regen of motregen, maximum temperaturen van zes tot negen graden. Tot matig of krachtig en aan de kust tot hard toenemende auidwestelijke wind. 59e jaargang, no. 17.355 LONDEN (Reuter/AP) De Is raëlische onderzeeboot „Dakar" wordt ter hoogte van de zuidoos telijke kust van Cyprus sinds don derdagmiddag vermist. Het schip heeft 69 man aan boord. Er is een grootscheepse opsporingsactie aan de gang, waaraan wordt deelgeno men door schepen en vliegtuigen van Israël, Engeland, Amerika en Griekenland. De Dakar meet 1280 ton. Zij is in november 1964 van Engeland overgenomen. Behalve de Dakar heeft Israël nog drie onderzee- De boot liep in 1945 van stapel en werd onder de naam „Totem" n id lenst gesteld. De positie zoals die door de Brit se admiraliteit bekend is gemaakt ligt op 150 mijl ten noorden van Alexandrië en ongeveer 100 mijl ten westen van Cyprus. DEN HAAG (ANP) Op Urk is mei ongerust over het lot van de Urker kot- ter Jonge Albert UK 91, waarvan men sffids woensdag niets meer heeft ver nomen. Het schip voer woensdag gelUk op met de UK 69, maar in een zware storm is men elkaar kwijtgeraakt. Dat was ongeveer 30 mijl ten noorden van Terschelling. Radio Scheveningen heeft de scheep vaart verzocht naar de vermiste kotter uit te zien. Vandaag zou een Neptune van de marineluchtvaartdienst het zeege bied, waarin de kotter is verdwenen, af zoeken. De Jonge Albert, een modern vaartuig, heeft vijf man aan boord. Drinkgelag eist 74 doden CALCUTTA (Reuter) Een drink gelag in Calcutta, waarbij grote hoeveel heden klandestien gestookte alcohol wer den verzwolgen, heeft aan tenminste 74 mensen het leven gekost. De politie heeft vier personen, onder wie de leverancier van de drank, aangehouden en 300 liter van de vergiftigde drank, die was op geslagen ln varkensblazen, in beslag ge- Kamerleden hebben haast (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Mr. dr. Th. E. E. var Schaik, juridisch adviseur van het Ne derlands Katholiek Vakverbond en lie van de Tweede Kamer, verwacht dat de Sociaal-Economische Raad voor sen nog een advies aan de regering zal uitbrengen over het stakingsrecht. Hij rekent erop, dat minister Polak var stitie nog voor de zomervakantie wetsontwerp zal indienen over deze materie. Gebruikt dit allemaal niet. dan zal mr. Van Schaik in de herfst zelf initiatief-wetsontwerp bij het parlement aanhangig maken. Ook het socialisti sche Kamerlid mevr. H. Singer-Dekker speelt met de gedachte van een initia tief-wetsontwerp. Bij deze en ook andere Kamerleden bestaat een duidelijke irritatie, dat de regeling van het stakingsrecht nu a vele jaren op zich laat wachten. Enige tijd geleden had de SER een ontwerp advies voor de minister van Justitie op gesteld, waaruit bleek, dat er verdeeld heid heerste tussen werkgevers en werk nemers op dit punt. Ter vergadering leek een verdere toenadering der stand punten mogelijk, reden waarom de terie werd teruggewezen naar de SER- voorbereidingscommissie. Merkwaardig is, dat deze commissie daarna nog niet weer heeft vergaderd. Mogelijk komt dit omdat de partijen intern nog tot nader standpunt moeten komen. De wetgever moet zich met de materie gaan bezighouden, omdat in 1960 de Hoge Raad de uitspraak deed, dat sta- EXPLOSIE BIJ OPRUIMEN SPRINGSTOF (Van o e correspondent) LENGEDE Opnieuw heeft gisteren ramp de schacht Mathilde van de (jzermUn in Lengende getroffen. Twaalf mensen, van wie er drie elektriciens en negen mijnwerkers zün om het leven gekomen bü het opruimen van In Hoogvliet veel grotere schade dan verwacht ROTTERDAM (ANP) Verzeke ringsmaatschappijen, betrokken bU vergoeding van glas- en huisraadscha- de in Hoogvliet, hebben de indruk dat de schade groter is dan men aanvanke lijk had verwacht. Tot dusver werd de schade in Hoog vliet geschat op enkele honderdduizen den guldens. Nu is bekend dat één maatschappij voor enkele honderden schadegevallen reeds circa 100.000 gul den heeft uitbetaald. Schaderegelaars betalen soms bedragen tot 500 gulden ln •ontanten uit. Vaak is de schade aan huisraad aan zienlijker dan aan ruiten. De huisraad- schade varieert meestal tussen de 300 en 400 per geval. een voorraad natgeworden springstof negentig meter diepte. In tegenstelling tot de ramp van oktober 1965, waarbij 29 mijnwerkers om het leven kwamen, bevinden zich ditmaal geen overleven den meer ondergronds. Naar men zich herinnert, brak toen de dam van een waterreservoir en stroomde honderdduizenden kubieke me ters water en modder in de schacht. De redding van eerst drie en later nog maals elf mijnwerkers deed destijds de wereld wekenlang de adem inhou den. De televisiereportage van de red ding der ingesloten mijnwerkers is een van de meest dramatische uitzendingen geweest, die ooit op het beeldscherm is geweest. De ken een wanprestatie van een werkne mer is en dus een onrechtmatige daad, terwijl het oproepen tot of het steunen van stakingen door een vakbond be schouwd moet worden als het uitlokken van wanprestaties en rechtmatig is. Hierdoor werd staken vrijwel onmoge lijk, hoewel de Hoge Raad er nog aan toevoegde, dat staken nog wel verant woord kan zijn, als men in redelijkheid van werknemers niet kan eisen, dat zij de werkzaamheden voortzetten. Maar die formulering is dusdanig, dat de "olven wel hoog moeten gaan. wil er een kingsgrond aanwezig zijn. De praktijk heeft dit al aangetoond. Vele jaren daarna ls er alleen gesproken over de vraag, of er een wet telijke regeling voor het staken zou moe ten komen. Daarna groeide er langza me toenadering tussen werkgevers er werknemers op dit punt en zelfs ovei de inhoud van zo'n regeling. De werkge vers zijn nu zover, zo deelde mr. Van Schaik ons mede, dat zij een regeling niet meer willen tegenhouden, dat in di< regeling mag worden gesteld, dat sta king aanvaardbaar is en dat de vakbe weging ertoe mag oproepen en pas on rechtmatig handelt als er bijzondere omstandigheden zijn. De zaak is nu dus omgedraaid: de Ho ge Raad heeft gesteld, dat staken ver boden is tenzij er de omstandigheden er naar zijn (wat de vakbeweging dan vooi de rechter zou moeten bewijzen), terwijl bijzondere omstandigheden er zich tegen verzetten (wat dan de werkgevers ten aantonen). De politieke spanning rond het door Noord-Korea gekaapte Amerikaan se spionageschip Pueblo is uiter aard in heel de wereld voelbaar, maar in de gezinnen van de gis teren opgeroepen Amerikaanse reservisten heeft die spanning een meer persoonlijk karakter. Twee van de veertienduizend man, hier nog in burger, arriveren op hun basis: links luitenant-vlieger John Pulce, in het burgerleven werkzaam op een vliegtuigfabriek, rechts luitenant-vlieger Field, in het bur gerleven bij een Amerikaanse lucht vaartmaatschappij. ADVERTENTIE Tegenstellingen ramp had gistermorgen kwart over tien plaats. Volgens de directeur van de ijzermijn, dr. Stein, ondergronds bezig met het nard heeft hoeveelheid vochtig Afrika Maar er blijven nog tegenstellingen. Eén ervan is, dat de vakbeweging de rechter, die de (on)rechtmatigheid var een staking eventueel krijgt te beoorde len. strak omlijnde begrippen ter be schikking moeten staan om tot dit oor deel te komen, terwijl de werkgevers d< rechter een ruime beoordelingsnorm wil len geven, ervan uitgaande dat die rech ter een aan hem voorgelegde affaire toch wel marginaal zal toetsen. Op dit punt lijkt nog wel toenadering mogelijk. „Staken is een sociaal-psychologisch cn economisch verschijnsel. Het is altijd ln onze maatschappelijke en rechtsorde aanvaard en de werknemers hebben er recht op, dit wapen terug te krijgen. Er behoeft niet te worden gevreesd, dat ze veelvuldig gebruik van zullen ma ken. Dat is ook in het verleden, toen sta ken nog wel toegestaan was, niet ge- a TILBURG ETENVOOR NOORD SUMATRA Treinrover Wilson wordt gedeporteerd MONTREAL (AP) Charles Wilson, een van de hoofddaders van de „grote treinroof' in Engeland van 1963, is met zijn vrouw door de Canadese autoriteiten het land uitgezet. Vanavond zal Wilson naar Engeland worden overgebracht. Verwacht wordt dat zijn vrouw en drie kinderen volgende week zullen volgen. NEW YORK (Reuter - A.P.). Ondanks verwoede tegenstand van de communistische leden heeft de j Veiligheidsraad met twaalf tegen j drie stemmen besloten de kwestie- Pueblo in behandeling te nemen. Tijdens de debatten in de raad verklaarde de Amerikaanse afge vaardigde Goldberg, dat uit onder schepte radioboodschappen geble ken is, dat de Noordkoreanen wisten, dat de Pueblo buiten de territoriale wateren van Noord- Korea voer. De bijeenkomst van de raad Herd vannacht verdaagd tot vanmiddag half vijf. Tevoren had president Johnson in een rede tot het Amerikaanse volk ver klaard, dat de V.S. het opbrengen van de Pueblo in geen geval konden aanvaarden. De V.S. zullen evenwel blijven zoeken naar mid delen ook diplomatieke om de nieuwe crisis zo snel mogelijk te bezweren. Anderzijds zijn de Amerikaanse strijdkrachten ge reed om alle onverwachte gebeur tenissen het hoofd te kunnen bieden. De Russische afgevaardigde ln de Vei ligheidsraad. Morozov beschuldigde Ameri ka ervan de Veiligheidsraad te willen ge bruiken om de „ImperalLstlsche plannen in het Verre Oost n en Korea uit te voe ren". Hij verzette zich tegen opneming van de kwestie Pueblo op de agenda en werd daarin gesteund door Hongarije en Algerije. Ooloberg daarentegen betoogde dat de raad dc kwestie met de grootste spoed diende te behandelen. Hy vond dat Noord-Korea de vrede In gevaar bracht Deze dreiging kan alleen opgeheven wor den door de Pueblo en zijn bemanning vrij te laten en de gewapende aanvallen op Zuld-Korra te staken. Goldberg zei. dat Russische schepen hetzelfde doen als de Pueblo had gedaan en zelfs nog veel dichter onder de kust komen: „Op het ogenblik", aldus Goldberg, „vaart een Russisch schip niet ver uit de kust van Zuid-Korea". Hij zlnpseelde erop dat Amerika zich op het recht van zelfver dediging kan beroepen, als het de Pueblo zou heroveren. Volgens het Noordkoreaanse persbureau heeft de commandant van de Pueblo. BREDA De ver warring rond „Mien. waar is mijn feest neus?" wordt met de dag groter. Na heeft weer de Steen bergenaar Johnny Goverde gisteren de STEMRA en Willem Duys opgebeld met de mededeling dat hü in 1951 het liedje „Je moet wat hoger" heeft gecomponeerd en met veel succes heeft gebracht op feesten en partUen In West-Brabant, onder meer ook In derd en er toen de muziek bijgemaakt", vertelt de heer Co verde. „Iedere Steen bergemaar kent het liedje, het was een hit in het district. Het gaat me niet om de rechten, want in 1965, toen „Je moet wat hoger" op de plaat van Johnny Hoes werd uitge bracht, heb ik er ook geen werk van ge maakt. Die plaat liep toch niet. Maar toen ik in de krant las wat die Van der Kaa uit Breda over Toon Hermans be weert, was ik hevig verontwaardigd. Toon Hermans is een veel beter compo nist dan ik en die aanklacht is je reinste waanzin. Er zijn zoveel van die carnavalsmeezingers WILLEM DUYS op de platenmarkt ...neuze rel... en ze lijken allemaal op elkaar." Willem Duys heeft deze verklaring van Johnny Goverde onmiddellijk naar voren gebracht in een uitzending van „Echo" gistermorgen. Manager Pierre Kartner blijft er bij dat het liedje gemaakt is door Van de Kaa. „Van de Kaa is de enige die het liedje heeft laten inschrijven bij de STEMRA", zegt hij, „Goverde is gewoon een man die wil mee profiteren Hoe het mogelijk is dat Willem Duys beweert Van de Kaa niet te kennen is me een raadsel. Zijn eigen maatschappij heeft nota bene een plaat uitgebracht „Toujours l'amour". met Van de Kaa op het elektrisch orgel. Maar wat me wel opvalt is dat Willem Duys zijn niet nagekomen belofte aan Thijs van de Molen en mij voor een optreden in de Vuist .geheel niet ontkent". kapitein-luitenant Bucher op een perscon ferentie verklaard dat zijn schip werd g<- enterd ln de Noordkoreaanse territoriale wateren terwijl het zich bezig hield met spionage. Er zijn ln Noord-Korea foto kopieën verspreid van een met de hand geschreven „bekentenis" van Bucher. Ook ztjn foto s verspreid van Bucher op het moment dat hij de bekentenis zou schrij ven. Op de foto ls slechts een deel van zijn gezicht te zien. Op een andere foto kun men alen hoe Amerikaanse marine officieren met de handen ln de hoogte de Pueblo verlaten. Washington heeft Noord-Korea opnieuw ernstig gewaarschuwd niet te proberen de bemanning van dc Pueblo als misdadi gers te berechten. Het Internationale Rode Knus ln Genéve heeft bekendgemaakt, dat het in contact ls geweeat met het Noordkoreaanse Rode Kruis over de 83 bemanningsleden ven du Pueblo. Eerder had Washington het Rode Kruis ver zocht zijn bemiddeling te willen verlenen voor de vrijlating van de Amerikanen. geworden springstof. Deze rige week onbruikbaar geworden als ge- •erstromingen in de schacht, die door de sterke regenval waren ver oorzaakt. Deze vochtige en op zichzelf ongevaarlijke springstof wordt door gaans in een niet gebruikte zijschacht opgestapeld. Vervolgens wordt dan de schacht tot ontploffing gebracht, zodat de springstof begraven wordt. Bij de werkzaamheden gistermorgen moet er iets mis zijn gegaan: er had geweldige explosie plaats. Wat er is gebeurd, weet niemand en het is twij felachtig of men er ooit achter zal ko- want van de arbeiders leeft er geen enkele meer. Drie man waren met het opstapelen van de vochtige spring stof bezig en zouden later de ingang tot ontploffing brengen. Negen man'waren naburige ondergrondse proviso rische kantine aan het ontbijt Zij had den met de werkzaamheden niets te maken. VATICAANSTAD (AP) Prof. Bar- ertrek uit Zuid- Europa verklaard, dat hij gesprek met de Paus zou willen hebben. Hij zou de mening van de Paus willen horen over de morele vraag stukken rond de harttransplantatie. Van Vaticaanse zijde is geen beves tiging te krijgen of de Zuidafrikaanse hartchirurg door Paus Paulus in par ticuliere audiëntie zal worden ontvan gen. Men wijst erop, dat dit soort audi ënties niet van te voren aangekondigd worden. De Zuidafrikaanse harttrans plantatie patient Philip Blaiberg gaat volgens het laatste communiqué van met Groote Schuur ziekenhuis in Kaap stad goed vooruit. Het is nu 25 dagen geleden dat Blaiberg een harttrans plantatie heeft ondergaan. Ongeveer 100 personen hebben giste ren de begrafenis van Michael Kaspe- rak bijgewoond. Kasperak, de 54-j^rige metaalarbeider op wie de vierde hart transplantatie ter wereld werd uitge voerd. is zondag overleden ln het Stan ford ziekenhuis. Lang wachten bij Waarborgfonds DEN HAAG (ANP) De regering be raadt zich op wettelijke maatregelen om controle op naleving van de verzeke ringsplicht van motorrijtuigen met een kenteken te vergemakkelüken. aldus heb ben de ministers van Financiën, prof. dr. H. J. Witteveen. de minister van Jus titie. prof. mr. C. H. F. Polak, en de mi nister van Verkeer en Waterstaat ad in terim. Ir. W. F. Schut, meegedeeld in antwoord op schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid H. Koekoek. de verzekeringsplaat, eenvoudig. De mi nisters /.eggen het niet eens te zijn met de heer Koekoek, dat controle niet of na genoeg niet wordt uitgeoefend, en dat bij overtreding praktisch geen veroordeling In 1966 bedroeg het aantal schuldig verklaringen aan overtreding van de wet a ansprakelij kheidsverzekerin g motorrij - tuigen waarvan het overgrote deel hoogstwaarschijnlijk betrekking had op het niet nakomen van de verzekerings plicht 4338 (tegen 1154 in 1965) en het aantal transacti.s 1736 (98 in 1965). De ze stijging was het gevolg van verscherp te controle. De ministers geven toe dat veel men sen langer dan normaal moeten wachten op afwikkeling van verzoeken om scha devergoeding die zij bij het waarborg- De Britse actrice Susan Hampshire en acteur Nicholas Pennrll, bekend als het echtpaar Fleur Forsyte en Michael Mont uif de t.v.-srrie „The Forsyte Saga zijn in Stockholm aangekomen. Dit in verband met de uitgave t'on de Forsyte"- geschiedenis in het Zweeds fonds motorverkeer hebben lngedlcnr Slodl 1 lanuarl beschikt hst fonds ovi vijf schaderegelaars. Naast personeel uitbreiding en overwerk worden andei maatregelen overwogen om de achtei stand weg te werken. Tot deze maatn gelen behoort het inschakelen van des kundigen uit het verzekeringsbedrijf. Geen wekelijks vrijvervoertje voor militairen DEN HAAG,(ANP) He* vrfl ver voer van dienstplichtige militairen naar huls, thans ten minste tweemaal per maand, zal niet woren uitgebreid tot eenmaal per week, aldus heeft de mi nister van Defensie, W. den Toom. mee gedeeld In anVwoord op schriftelijke vra gen van het Tweede-Kamerlid \V. Kre- mer (CPN). Tot de verhoging van de prjjs van het legitimatiebewijs, waarop dienstplichti gen voor de helft van de prijs kunnen rei zen, van 2.50 gulden thans tot 15 gul den vanaf 1 Juli, Is besloten gezien de financiële toestand van de Spoorwegen. ADVERTENTIE Voor GOUD Juwelier Haarlemmerstraat 181 ADVERTENTIE heb je zin ln een gezellige dansavond met een beregoeie band, kom dan proggihuis in voorhout, want daar spelen: ADVERTENTIE „Het Blesse Paard' GLORIA AANVANG 8 UUR ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) voor beginners, 0MDANS ^ffirOEGSTGEEST TELs°,YlS

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1