V.S. hopen op teruggave Pueblo X VLIEGDEKSCHIP VOOR WONSAN SENATOREN: KERNWAPENS NODIG VS-basis KheSang onder zwaar vuur FEESTNEUS VAN TOON JAMIN Krachtige aardschok op Sicilië Ocean Sprinter spoedig weer naar ons land WORMVRIJE HARING DIT JAAR MOGELIJK Schip zonk binnen enkele minuten Stukken van H-bommen in Groenland gevonden N.-KOREA: Johnny Hoes had m KAPITEIN PUEBLO BEKENT Bijslag minimumloon van 3 gulden per week Definitieve vaststelling per 1 juli Overstromingen in Bohemen BRILJANT v. d. WATER Emigrantental fors stijgende Treedt Castro af als premier? PAPENGRACHT 32-LEIDEN TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank, Leiden. tIR.: C. M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 1 4.45; p. kwart, 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.0019.00 uur) NOORDWESTELIJKE WIND De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Half- tot zwaarbewolkt, met hier en daar enkele buien. Weinig verandering in temperatuur. Matige tot krachtige, aan de kust tijdelijk krachtige tot harde noordwestelijke wind. DONDERDAG 25 JANUARI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, no. 17.353 SAIGON (AFP-Reuter) Noord- vietnamese artillerie heeft in de afgelo pen nacht een urenlang artllleriebom- bardement uitgevoerd op de stellingen an de Amerikanen bij Khe Sanh, waar ijfduizend mariniers gelegerd zijn. De Noordvietnamezen hebben in dit gebied schatting 20.000 tot 40.000 man sa mengetrokken en men verwacht een mas- aanval. Het is de eerste maal, dat ling wordt gemaakt van het gebruik zware artillerie door Noord-Vietnam zuiden van de zeventiende breedte- De Amerikanen hebben onder druk van rare beschieting hun buitenste verdedi gingsgordel teruggetrokken. Het doel van de actie is ongetwijfeld de Amerikanen controle op het gebied te ontnemen. De basis beheerst een belangrijk deel van de gedemilitariseerde zone. Men vermoedt' dat na een Noordvlet- :mese overwinning, die de noordelijke i orovincies van Zuid-Vietnam zou .zuive ren van Amerikanen, de positie van Ha noi sterk genoeg is om met .onderhande lingen te beginnen. In verband met het belang van de campagne vermoedt tevens dat de leiding berust bij generaal Giap zelf, de minister van Defensie. PALERMO (AFP) Vanmorgen tegen 11 uur werd in Palermo een krachtige aardschok waargenomen. Talrijke men sen verlieten hun huizen en de stad. La ter is gemeld dat de aardschok in Gibel- lina, dat reeds door de vorige aardbevin gen geheel werd verwoest, gewonden heeft geëist oraler militairen en brand weerlieden die met opruimingswerkzaam heden bezig zijn. Tot dusver zijn op Sicilië 224 doden uit de puinhopen geborgen. In de Italiaanse pers wordt kritiek geoefend op „het munt slaan uit de nood van de Sicilianen". Volgens de berichten zouden vele sjacheraars voor spotbedragen hulzen, landerijen en vee van Sicilianen willen ST.-JOHNS NEW FOUNDLAND (A.P). Na reparatlewerk zal de Ocean Sprinter Nederland terugkeren. 10 heeft M. Clancy, directeur van Blue Peter Steam ships, de agenten voor. het Nederlandse schip, gezegd. wees erop dat enige uren nadat het schip door twee vissersboten was binnengesleept, de Nederlandse beman ning weer aan boord mocht gaan. De vertrekdatum hangt verder ten dele af van de onderhandelingen, die op het ogenblik tussen de Nederlandse rederij en de vissersrederij worden Ongeveer 80 procent van de lading j (waarde 150.000 dollar) is gelost en zo- j dra dit werk gereed is zal de schade j geïnspecteerd kunnen worden. Grijze zeerobben de oorzaak (Van een onzer verslat/gevers) DEN IIAAG De visscry zoekt in samenwerking met het ministerie van Land bouw naar een sluitend systeem om gegarandeerd wormvrye haring op de markt I te brengen. Als alle betrokkenen meewerken, kan dat volgens minister Lardinois nog dit jaar worden bereikt, met name door een bepaalde methode van diepvriezen. In de vaste commissievergadering van Landbouw en Visserij, waar dit onderwerp gisteren aan de orde kwam, werd ook gesproken over de oorzaak van de haring- wormziekte. Het schijnt definitief en wetenschappelijk te zijn vastgesteld, dat de grijze zeerobben veroorzakers van de haringworm zijn. Aangezien vooral Engeland een fervent verdediger van de grijze robben is; werd er aangedrongen op overleg met de Engelsen. Aangenomen mag worden, dat zij op het verzoek van Nederlandse zijde de robben minder te beschermen, zullen wijzen op de in hun ogen barbaarse gewoonte de haring rauw te eten. Overigens is de haringaanvoer de laatste jaren zeer sterk afgenomen. Van 120.000 ton in 1963 tot 40.000 ton in 1066. De voor naamste oorzaak hiervan is de slechte haringstand in het zuidelijk deel van de Noordzee. De nationale veiligheidsraad heejt gisteren onder leiding ran president Johnson urenlang vergaderd. Naast de president zijn ministers Dean Rusk en Robert McNamara. (ADVERTENTIE) In New York is enkele dagen geleden een politiehelikopter in de East River gestort. Het toestel zonk en is waarschijnlijk door de stroom ■meegezogen. Om het alsnog terug te vinden, is een auto in de rivier gegooid, waaraan een boei is bevestigd. Men hoopt nu dat de auto de route van de helikopter zal volgen en zo de plaats van het verongelukte toestel zal wijzen. OVERVALLEN DOOR STORM WEMELDINGEN Gistermiddag omstreeks drie uur Is in de omgeving van Stavenisse tijdens een plotseling op komende storm het 935 ton metende Belgische motorschip Martine binncn- enkele minuten gezonken. De 56-jarige schipper-eigenaar R. Daix afkomstig uit Antwerpen en zijn 20-jarige zoon Marchel waren met het vaartuig dat geladen was met erts op weg naar Rotterdam. Ten hoogte van Stavenisse stak plotseling een noord westerstormwind op. De golven sloegen over het schip. Hierbij is waarschijnlijk zeewater door een ontluchtingspijp in de brandstoftank gekomen waardoor de motor uitviel. Het vaartuig werd onbe stuurbaar en kwam dwars op de golven te liggen. Met de luchtfluit gaf men een noodsein waarop de in de nabijheid va rende motorsleepboot Indigona het door hem gesleepte 42.000 tun meetende sleepschip Virgo losgooide en de in noodverkerende Martine te hulp schoot. Door de meters hoge golven die dwars over het schip heensloegen, kon men op de Martine niet meer op het voorschip komen om een sleepkabel vast te ma ken. Door een knap staaltje stuurmans kunst slaagde de kapitein van de Indi gona erin zijn vaartuig zodanig te ma noeuvreren. dat de stuurman kans zag vanaf de Indigona de verbinding met de Martine tot stand te brengen. Juist toen men de Martine met het voorschip op de wind wilde trekken, zonk het in het ter plaatse 30 meter diepe water. De opvarenden konden gered worden. morgen voordeel melkhazelnooljes 150 gram van 109 voor 95 niet duur wo/ heerlijk WASHINGTON (AP) Hel Pentagon heeft bekendgemaakt dat er stukken zijn gevonden van de Il-bommen die j.l. zondag bij een ongeluk met een B52 bommenwerper boven Groenland verlo ren zijn gegaan. ..Het is echter nog niet vastgesteld of de 4 bommen en het vlieg tuigwrak door het ijs zijn gegaan of er nog in vastzitten", zo deelde een woord voerder van het ministerie van defensie verslag geve Het de i •ste maal dat officieel werd toegegeven dat het verongelukte vliegtuig vier waterstofbommen aan boord had. De plaats waar de bomstuk- ken werden gevonden is niet bekend gemaakt, doch het ziet er naar uit dat het vlak bij de Noordersterbaai was waar het vliegtuig is neergekomen. Eerder was al bekendgemaakt dat reddingsploegen verpletterde resten had den gevonden van het vliegtuig, dat op ongeveer 12 kilometer ten zuidwesten van de basis Thule is neergestort. Het Pentagon liet weten dat deskundigen ter plaatse een lichte alphastraling hebben gemeten. WASHINGTON - SEOEL (A.P. - Reuter). Niettegenstaande een diplomatieke tegenslag hoopt Amerika toch op vreedzame wijze het door Noord-Korea buitge maakte Amerikaanse schip Pueblo terug te krijgen. De Sovjet-Unie heeft een dringend verzoek van Amerika tot steun bij het vrij geven van het schip en zijn 83 bemanningsleden van de hand ge wezen. Een tweede poging zal spoedig worden ondernomen. Het ziet er overigens niet naar uit dat het schip wordt teruggegeven, eer de uitgebreide spionageapparatuur waarvan het. schip was voorzien, grondig zal zijn bestudeerd. In Washington neemt men aan dat de bemanning de tijd heeft gehad veel van de geheime apparatuur en de geheime codes te kunnen vernietigen. Terwijl president Johnson en zijn naaste medewerkers gisteren tot laat in de avond besprekingen hebben gevoerd en de diplomatieke alternatieven afwo gen. voer het vliegdekschip Enterprise naar Noord-Korea om de Amerikaanse eisen eventueel kracht bij te zetten. Het schip ligt thans, geflankeerd door drie torpedobootjagers, op de territoriale zee- grens en heeft vandaar via een luid spreker de havenautoriteiten van de stad Wonsan gelast het schip vrij te geven. De Noordkoreaanse minister van Defen sie, Kim Tsjang Bong heeft de bevolking van de stad opgeroepen „zich gereed te houden om elke vijandelijke provocatie de Irop in te drukken". (Van i DEN HAAG De Bredanaar Louis van de Kaa heeft ontdekt, dat en» deel van de melodie van ..Mien, waar is m n feestneus?" van Toon Hermans, hij/onder veel overeenkomst vertoond met een door hem gecomponeerd liedje „Je moet wat hoger". Dit liedje werd in 1965 op dc plaat uitgebracht door Johnny Hoes. De heer Van de Kaa haalde er de geschreven muziek by en een kennis zorgde ervoor dat hU ook de beschikking kreeg Hij zocht impresario Pierre Kartner op en het bleek al snel, dat in totaal 42 maten uit het liedje precies het zelfde zijn. Toon zingt zijn liedje iets langzamer dan de heer Van de Kaa het zijne, maar de overeenkomst is zeker na enkele malen luisteren duidelijk. Gisteren nog werd contact opgenomen met Willem Duys, de uitgever van „Mien, waar is m'n feestneus?" De STEMRA. die de auteurs rechten van componisten en tekstdichters beschermt, werd eveneens van de ge lijkenis op de hoogte gesteld. Volgens de voorschriften van de STEMRA mag een couplet slechts één maat precies hetzelfde zijn als in een eerder gecomponeerde melodie. In Toon Hermans' topsong komen dertien aaneensluitende maten voor, die precies hetzelfde zijn al* in het andere liedje. Wat er nu gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Of er wordt met Willem Duys onderhandeld om een minnelijke schikking te krijgen, of de plagiaatcommissie van de STEMRA wordt ingeschakeld. Willem Duys zei vanmorgen: „Het is natuurlijk altijd mogelijk, dat twee liedjes op elkaar lijken. Vooral in het smartlappen- en meezlnggenre, dat zich veel langs platgetreden paden beweegt. Maar laat ik twee dingen vaststellen: Toon Hermans is er de man niet naar om plagiaat te plegen en ten tweede ben lk er zelf bij geweest toen hij de feestneus maakte." Over eventuele maatregelen zei dc heer Duys nog: „We zullen die meneer Van de Kaa vragen of hij de muziek wil op sturen. dan kunnen we de zaak bekijken. Uit de handel nemen doen we de feest neus zeker niet." Kernwapens Twee Amerikaanse senatoren hebben Noord-Korea gewaarschuwd dat de Ver enigde Staten kernwapens zullen gebrui ken wanneer het er tot een oorlog zou komen. De democraat Jackson en de republikein Thurmond zijn van mening dat Amerika geen mogelijkheid heeft om naast Vietnam een tweede conventionele oorlog te voeren. Daar staat tegenover dat de Arperlkaanse vloot geen vlieg tuigen heeft gestuurd toen het bericht van de aanhouding van de Pueblo be kend werd. Noord-Korea heeft inmiddels een „be kentenis" van de commandant van de Pueblo gepubliceerd, waarin staat dat het schip diep in de Noordkoreaanse wate ren was gedrongen. De onderminister van Defensie, Phil Goulding, noemde de bekentenis een „travestie van de feiten". Ook het Pentagon heeft verklaard dat de door de Pueblo opgegeven positie bij de aanhouding uitwijst dat het schip zich buiten de territoriale wateren bevond. INGAANDE 1 JANUARI t parlementaire redactie) DEN HAAG Op het minimuminko men, dat nu nog 128 gulden per weck bedraagt, zal in de periode van 1 janu ari tot 1 juli 1968 een toeslag van 3 gul den per week worden verstrekt ter dek- levensonderhoud. Per 1 Juli zal het mi nimuminkomen definitief worden vast gesteld. zo is de Stichting van de Ar beid gisteren zonder veel meningsver schil overeengekomen. Hiermede is de onaangename hindernis in het thans op gang komende nieuwe loonbeleld uit de weg geruimd. (ADVERTENTIE) Voor JUWELIER HORLOOER Derde patiënt ongeschikt voor hart ruil JOHANNESBURG (AP) Professor Christiaan Barnard heeft gezegd, dat de toestand van een man, die in persberich ten genoemd is als de volgende kandi daat voor een harttransplantatie, niet ernstig genoeg is om een dergelijke ope ratie te rechtvaardigen. Op een perscon ferentie op het vliegveld hier voor zijn vertrek naar Europa zei hij, dat de pa tiënt voor zijn derde transplantatie nog niet is uitgekozen. De plaatselijke pers had vandaag gemeld dat John William van Huysstein (49) uit Oudtsboord de volgende patiënt zou zijn. DEN HAAG. (K.N.P In 1967 meld- i den zich bij de Katholieke Emigratie Bureau 2906 personen voor emigratie, j J legen 2455 in 1966, een stijging van 18' G In totaal meldden zich in Nederland 15.452 personen voor emigratie, tegen 13.582 in 1966; een stijging van bijna 14%. Sinds 1963 (het laagste na-oorlogse emigratiejaar) is het aantal vertrokken emigranten weer boven de 10.000 geko- Geeo krant ontvangen? Bel tussen 6 007.00 uur, nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschap- pao sijn gevestigd wende men aich werd besloten tot het Introduceren van de vrije loonvorming, kwam men ook overeen de minimumlonen pas per 1 juli 1968 te herzien. Een eerdere herziening, zo was de filosofie, zou een Indicatie ge ven voor de mate. waarin de lonen zou den kunnen stijgen en aldus „aanzui gend" werken. Omdat men d e werkne mers met een minimuminkomen door de afspraak niet in financiële moeilijkheden wilde brengen, werd tevens afgespro ken, dat zij omstreeks 1 juli over het eerste half jaar nog een uitkering Ineens zouden krijgen, overeenkomende met de feitelijke stijging van de kosten van het levensonderhoud. Men zal zich zeker herinneren, dat minister Roolvink (Soci ale Zaken) in een later stadium me de onder druk van het parlement de Stichting van de Arbeid verzocht na te gaan, of een uitkering niet In een eerder stadium zou kunnen worden gegeven. Dit nadere beraad heeft thans dus ge leld tot de introductie van een toeslag van drie gulden per week. De voorbe reidende studies kwamen op een iets la ger bedrag uit. maar het werd verant woord gevonden de uitkomst iets sf te ronden. De werknemers met een mini mumloon krijgen nu dus slechts de stij ging van de kosten gecompenseerd. De uiteindelijke verhoging van het mini mumloon zal afgestemd worden( zonder terugwerkende kracht) op de algemene stijging van de CAO-lonen. Het heeft de werkgevers thans duidelijk minder moei te gekost, met een verhoging van het minimumloon per 1 Januari (in de vorm van een bijslag) in te stemmen dan eni ge tijd geleden door de omstandigheid, dat nog steeds een overheidsingrijpen op dit punt mogelijk was onder dreiging van een nog steeds sluimerende motie- Van Lier op dit punt. De Stichting van de Arbeid kon hiermee zoveel gemakke lijker akkoord gaan nu de bijslag be perkt is gebleven tot drie gulden (iets I meer dan 2 prqcent), wat naar de me ning der loondeskundigen mede ge let op de feitelijke ontwikkeling bij de lopende CAO-onderhandelingen geen j aanzuigende werking zal veroorzaken. De vrije loonpolitiek, aldus werkgevers voorzitter ir. Bosma, wordt erdoor niet doorkruist. i Bohemen staan onder water nu door de sterke dooi het peil van de rivieren go is gestegen, dat de •ater niet langer kunnen bevatten. Hxer een beeld van de mtnadie rond de rivier de Or lice by het stadje Tgniete. HAVANA (AP) Het officiële or- gaan van de Cubaanse communistische partij, Granma, heeft bekendgemaakt dat het polltbnro het centrale comité bij een heeft geroepen. Granma sprak In het bericht over premier Castro als de secretaris-generaal der partij, hetgeen voedsel heeft gegeven aan de geruchten als zou hij binnenkort als premier af treden om sich te concentreren op de leiding van de partij. Het gerucht doet de ronde dat Castro's broer Raul hem als premier zal opvol gen, doch in verband hiermede wordt ook al de naam van president Osvaldo Dorticos genoemd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1