Ste£aidóeGoti/fcci/nt Kernbommen onder ijs bij Groenland NIETS WEES OP EXPLOSIE SHELL Pengel dreigt met „maatregelen Berging wellicht mogelijk JAMIN Academische raad niet meer erkend B-52 VERONGELUKT Ooggetuigeverklaringen dekken elkaar EVO tegen verhoging eigen risico 30 man op straat in Hoorn Buitengewoon dienstplichtige naar de B.B. Schade Sicilië geschat op iljard Leuzen tegen kardinaal Suenens Grensconflict Guyana teruggave van Ocean Sprinter Schade in buitenland verzekerd PAPENGRACHT 32-LEIDEN TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIE A FD. 20826 - GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank, Leiden. DIR.: C. M DRABBE J F J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. I 4.45; p kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18.0019.00 uur) DINSDAG 23 JANUARI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN OPKLARINGEN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond. Vanavond en vannacht zwaarbewolkt met enige regen, morgen overdag opklaringen met enl{«le buien. Tot matig of krachtig, aan de kust mogelu* tot hard naar noordwest ruimende wind. In het algemeen Iets hogere temperaturen. 59e jaargang, no. 17.351 THULE (AP-Reuler-ANP) Een Amerikaanse B-52-bommenwerper is, met waarschijnlijk vier zware, niet op scherp gestelde kernbommen, dwars door de dikke ijslaag van de Poolsterbaai geslagen en ligt nu naar schatting in water van twintig tot vijftig meter diepte. De bommenwerper poogde een noodlanding te maken op de NAVO-basis Thule. Van de zeven in zittenden kwam er een om het leven. Men hoopt de bommen te kunnen bergen. In Denemarken, dat de supervisie over Groenland heeft., is men helemaal niet gelukkig met het gebeurde. In een nota heeft de Deense regering Washington er aan herinnerd dat het vliegen met kern bommen boven Deens gebied niet is toe gestaan. De snelle Deense reactie heeft als achtergrond de verkiezingen die al daar gehouden worden: de anti-NAVO- groeperingen zullen ongetwijfeld winst slaan uit de gebeurtenissen. Deense des kundigen zijn voorts bevreesd voor een ADVERTENTIE morgen voordeel gesort. toffees 250 gram van 85 voor 69 niet duur wc! heerlijk' DEN HAAG (ANP) De algemene verladers en eigen vervoerders organi satie, de EVO is teleurgesteld en ver ontrust over de maatregel, die automo bielassuradeuren voornemens zijn per.l Juli te nemen, waarbij een extra-eigen risico van 150 gulden per gebeurtenis wordt ingevoerd, indien de verzekerde voertuigen waartoe ook de bedrijfsauto's worden gerekend, worden bestuurd door personen beneden 23 jaar. De EVO heeft de Nederlandse ver eniging van automobielassuradeuren dan ook verzocht de aangekondigde maatre gel in te trekken of hem tenminste zo danig te wijzigen dat toepassing van de maatregel afhankelijk is van een recht vaardige beoordeling van elk geval af zonderlijk, waarbij het totale schade- verloop van doorslaggevende betekenis wordt geacht. Door de voorgenomen maatregel van automobielassuradeuren dreigt .volgens de EVO dan ook het ernstige gevaar, dat de waarde en de betekenis van een ver zekering ter dekking van schade geweld wordt aangedaan. In een brief' aan de automobielassuradeuren schrijft de EVO dat zij blijkens deze maatregel geen re kening houden met het feit, dat eige naars van bedrijfsauto's alles in het werk stellen hun jeugdige chauffeurs op Intensieve wijze tot een zo groot moge lijke rijvaardigheid te brengen. Tenslotte steunen vele werkgevers het schadevrij rijden financieel door het toekennen van premies aan chauffeurs, die gedurende een bepaalde periode geen aanrijdingen hebben veroorzaakt, aldus de EVO. AVENHORN, (A.N.P.) Bij het ge westelijk arbeidsbureau in Hoorn heeft het aannemings- en wegenbouwbedrijf J. Ooms en Zn. te Avenhorn een ont slagaanvrage ingediend voor dertig van zijn werknemers, voornamelijk chauf feurs, asfalt- en grandwerkers die drie feot vijf jaar in dienst zijn. De oorzaak van dit ontslag is het steeds minder wordende opdrachtenpakket, dat het 300 man tellende bedrijf verwerkt. Geen krant ontvangen? Bel tusseD 6.007.00 uur. nummer 33839 en per speciale koerier wordt o de krant alsnog gebracht. Waar agentschap pen zijn gevestigd wende men zich tot de agent. radio-actieve besmetting van het zee- De Amerikaanse militaire autoriteiten zijn van mening, dat het bergen van vliegtuigen en vooral de bommen geen onoverkomelijke moeilijkheden zal opleve ren. De plaats is goed gemarkeerd door een gat in de ijslaag. Ernstige hindernis sen zijn temperatuur en duisternis. Het vriest er momenteel dertig graden en de dag duurt momenteel in Groenland on geveer twee uur. Volgens officiële Amerikaanse lezing was er in het vliegtuig brand ontstaan toen het, van New York komend, boven de Baf finzee vloog. De vlammen bleken niet te doven zodat de piloot besloot een noodlanding te maken op "Iïiule. Dit mis lukte. Dit is de tiende keer dat zich een on - geluk voordoet met een Amerikaans vlieg tuig met kernwapens. De laatste keer was dit in 1966 toen een Amerikaans vliegtuig voor de Spaanse kust in botsing kwam met een tankvliegtuig. SUGGESTIE KAMERLID: Nog een beeld van ravage na de explosie en de grote brand In de Shellraffinaderij in het Botlekgebied. DEN HAAG (ANP) Het Tweede- Kamerlid F. A. A. M. Fievez (KVP) heeft de minister van Algemene Zaken in schriftelijke vragen verzocht te over wegen hen, die de komende jaren buiten gewoon dienstplichtig worden, in te schakelen bij de civiele verdediging in de plaats van hen die na hun dients- plicht nog een aantal jaren noodwacht- plichtig zijn. Zoals bekend heeft de minister van oorlog, W. Den Toom, meegedeeld dat de komende jaren een groot aantal jon gemannen buitengewoon dienstplichtig zal worden, dat wil zeggen geen eerste oefening behoeft te doen en slechts in geval van oorlog, oorlogsdreiging of an dere buitengewone omstandigheden zal worden opgeroepen. De heer Fievez meent dat zich thans een gelegenheid voordoet om lasten en plichten zo veel mogelijk rechtvaardig en billijk te sprei- ruim mi ROME, (A.P.). De Italiaanse rege ring heeft vandaag bekendgemaakt, dat de aardbeving op Sicilië een schade heeft veroorzaakt van ruim een miljard gul den. Het was de eerste raming van de schade van de aardbeving van 15 De schatting werd in de Senaat gege ven door de onderminister van Openbare Werken, Luigi Giglia. Hij verklaarde, dat tot dusverre is vastgesteld, dat on geveer 9000 huizen zijn verwoest in de steden Palermo, Trapani en Agrigento. Verwacht wordt dat het eindtotaal aan verwoeste woningen en gebouwen veel hoger zal liggen. Giglia schatte de kos ten van herstel op ruim 500 mil joen gulden. Vlaamse studenten ontgoocheld j Gesprek over (Van o e correspondent) LEUVEN De Vlaamse studenten in Leuven zijn diep ontgoocheld door de houding van de academische raad van Leuven-Nederlands, die met ingang van vandaag en voor de duur van een PARAMARIBO (ANP) Premier Pengel van Suriname heeft Guyana gewaar schuwd, dat een vreedzame oplossing van het grensconflict alleen dan mogelUk is, als Guyana het omstreden gebied onmiddellijk verlaat. Pengel zei. dat Suriname het niet alleen b(j protesten zou laten, maar zo nodig handelend zal optreden. Om te beginnen zullen alle in Suriname werkzame Guyanese arbeiders het land binnen twee weken verlaten moeten hebben. Pengel beschuldigde rijn Guyanese ambtgenoot Burnham ervan nooit ernstig naar een gesprek gestreefd te hebben. Dit in tegenstelling tot Suriname, dat te dien aanzien steeds zeer bereidwillig is geweest. Suriname hoopt fiet geweld, namelijk het bezetten van het omstreden gebied en het verjagen van de Surinaamse arbeiders daar, niet met geweld te be hoeven beantwoorden, maar zal het geweld zo nodig toch niet uit de weg gaan. „Wij zijn op alles voorbereid", zo zei premier Pengel in een rede voor radio en t.v. in Paramaribo. Na de uitspraak van het hof van beroep in Athene kijken Mikis Theodorakis en zijn vroimp Myrto elkaar blij aan. Het hof heeft enkele vonnissen vernietigd, waardoor de componist in aanmerking komt voor de amnestie, die het Griekse betvlnd met Kerstmis bekend maakte voor gevangenen met minder dan een half jaar gevangenisstraf week, de universiteit gesloten heeft. De studenten besloten daarom maandag hun staking op te heffen, omdat deze door de sluiting van de universi teit geen zin meer heeft en hun acade mische overheid niet langer te erkennen. Het einde van de studentenstaking be tekent niet, dat de rust in Leuven weer keert. In tegendeel. Dachten de studen ten tot nu toe, dat zij op steun van de academische raad konden rekenen, zij hebben nu ervaren, dat die raad hen een belangrijk strijdmiddel uit de hand ge slagen heeft. „De academische raad heeft ons en de vereniging van Vlaam se professoren, die vandaag ook in sta king zou gaan, in de rug geschoten. Dat schot kan en mag niet gewroken blij ven. Wij zullen onze acties verscherpen. Zij zullen ook gericht zijn tegen dege nen, die verantwoordelijk zijn voor de beslissing ven de academische raad", aldus de studentenleiders. Tweede opvallend feit in Leuven op maandag van de tweede actieweek: de rijkswacht trad niet op, ondanks her haalde overtredingen van het samen scholingsverbod. Gistermiddag konden de studenten zich ongestoord verzame len bij het huis van de Vlaamse leer gangen om van daar in optocht naar de volksvergadering te trekken, die elke dag gehouden wordt. Op initiatief van de Leuvense studentenverenigingen is nationaal studentenfront met afdelingen in alle Vlaamse universiteitcentra opge richt. Dit initiatief wierp onmiddellijk resultaat af. In Brussel, Meehelen, Tie nen en Meehelen aan de Maas werd maandagmiddag betoogd. In Brussel waren het de studenten van de kunst academie St.-Lucas, die staakten en een betoging op touw zetten. Nog voordat zij hun slagzinnen aan de man konden brengen werden zij door een macht po litie, die groter was dan het aantal stu denten, ingerekend. Hierbij werd ook volksvertengenwoordiger, dr. Vic An- i ciaux, van de Volksunie gearresteerd, j In Meehelen werden een kleine duizend betogers door de politie verwijderd uit de omgeving van het aartsbisschoppe lijk paleis, waar zij leuzen riepen tegen kardinaal Suenens. De leiders van het studentenfront hebben aangekondigd, dat er elke dag op verscheidene plaatsen in het land stakingen zullen uitbreken en betogen zullen worden gehouden. Hun front, zo zeggen zij, zal in de loop van deze week uitgebreid worden tot een ar beidersfront, waardoor zich een grote macht in het land daadwerkelijk ach ter de eisen van de Vlamingen zal St.-JOHNS NEWFOUNDLAND (AP) Gisteren is een lading ter waarde van ongeveer 150.000 dollar van boord van het Nederlandse schip Ocean Sprinter gehaald en In Port Sunday opgeslagen als loon voor twee vissersboten, die heb ben geholpen bij de berging van het Een woordvoerder van een verzeke ringsmaatschappij, die een onderzoek Instelt naar het lek dat het schip J.l. vrijdag opliep, schatte de waarde van I lading, die voor het merendeel uit be- vroren aardappelen bestaat, op het ge- noemde bedrag. Nadat de laagste ruimen van het 1200 ton metende schip zullen zijn leegge maakt, zal het onderzoek beginnen, men is nog steeds bezig met het wegpompen van het water. Vertegenwoordigers van de eigenaars van het schip zijn gisteren in de haven stad aangekomen om te onderhande len met Fishery Products ltd. uit St.- Johnsons over de teruggave van het schip. Twee schepen van. deze onderne ming hebben geholpen om het schip in 48 uur naar de haven toe te brengen. Zij waren eerder bij het door kapitein en bemanning verlaten schip van een sleepboot van het bergingsbedrijf Wijs- ROTTERDAM (ANP) De commis sie die gisteren een onderzoek In begon nen naar de oorzaak van de ramp bij de ShcllraffinaderlJ in Pernis, heeft zich al globaal een beeld kunnen vormen over wat er zaterdagmorgen om zes minuten voor half vtJf op de raffinaderij moet zijn gebeurd. De commissie heeft giste ren drie ooggetuigen ondervraagd, die volgens Shelldlrecteur lr. T. P. van den Bergh verklaringen hebben afgegeven die elkaar volkomen dekken kunnen. Aldus Is vanmorgen door de 8belldlreotle In Rot terdam verklaard. Uit de verklaringen van deze ooggetui gen ls gebleken dat zaterdagmorgen om vier uur op de raffinaderij nog geen vuiltje aan de lucht was. Niets wees er toen op dat er zich nog geen half uur later een verschrikkelijke explosie zou voordoen. De eerste tekenen dat er Iets uan de hjyid was, deden zich volgons lr. Van den Bergh omstreeks kwart over vier voor, toen drie mensen van de raffina derij onafhankelijk van elkaar consta teerden dat uit éën van de tanks zich met grote snelheid een witte nevel los maakte. F.en van de getuigen dacht te ruiken dat de nevel afkomstig was van een benzlneachtlk produkt. De mannen die de moeilijkheden aan de tank con stateerden liepen daarna sne| terug om ln de controlekamers te vertellen wat er aan de hand was. Men was het er toen wel over eens dat de situatie er zeer gevaarlijk uitzag. Vol gens lr. Van den Bergh zijn de wacht- chefs in de controlekamers er daarna niet meer in geslaagd om per telefoon de moeilijkheden door te geven. De ex plosie volgde namelijk kort. nadat de drie Shellmensen de gevaarlijke situatie aan de tank hadden gerapporteerd. De onderzoekcommissie ls volgens ir. Van den Bergh van mening dat de nevel die uit de tank kwam, is blijven hangen en een wolk heeft gevormd. Op een of andere manier moet daarna deze wolk in brand zijn gevlogen. Aanvankelijk heeft men nog gedacht dat moeilijkhe den aan een hogedrukton de explosie an de daarop volgende brand hadden ver oorzaakt. Deze mening heeft men sinds gisteren echter laten varen. Uit een voorlopige inventarisatie blijkt dat door de explosie en de daarop vol gende brand ln totaal 18 tanks volkomen zijn vernield. Zeer zwaar beschadigd werden 80 middelgrote tanks. De verniel de en de beschadigde tanks hadden een totale opslagcapaciteit van 200.000 kubie ke meter. Op het rafflnaderUterrein van j Shelle staan ln totaal 1300 tanks met I een totale opslagcapaciteit van zes mil joen kublekp meter. De materiële schade, ontstaan door do explosie, wordt voor het overgrote deel gedekt door verzekeringen bU buiten landse assuradeuren. Dit geldt ook voor de schade aan derden. Het eigen risico van Shell is in beide gevallen van vrU ondergeschikte betekenis. Dit is overigens in tegenspraak mot eerdere mededelingen van da zijde van de Shell. Zaterdag zei ir. Van den Bergh dat het risico intern was gedekt bij de eigen g roe ps verzekeringsmaatschappij. Wel voegde hij eraan toe. dat misschien bepaalde toprisico's bij Lloyd's waren ondergebracht. Dezelfde opvatting werd zondag ook vertolkt door de Shellpers- d lenst. Boot omgeslagen op Ganges: 40 doden BENARES (AP) Veertig mensen, voor het merendeel vrouwen en kinde ren, zijn verdronken toen een boot met vijftig mensen aan boord midden op de Ganges lek sloeg en zonk. Blaiberg doet oefeningen KAAPSTAD (AP De Zuidafrlkaan- se harttransplantatiepatiënt dr. Philip Blaiberg heeft in sijn steriele kamer in het Groote Schuurziekrnhuis in Kaap stad wat lichaamsoefeningen gedaan. Plat op bed liggend moest hij zichzelf op trachten te drukken. De eetlust van Blaiberg is geweldig. Aan alles, dat hij aan voedsel bestelt, voegt hij toe „en maak ar een dubbele portie van". „Het is geweldig zoals hij zich Iedere dag beter voelt en er gezonder uit gaat zien. Voor hem staat het al vast, dat hij naar huis gaat", zo deelde mevr. Blaiberg mee. In Mexicaanse stijl heeft Jacques Esterel de eerste dag van de Parijse voorjaarsmode Ingeluid. Links een poncho van grof linnen, beslikt met banen zijde in verschilletje kleuren. Rechts een avondjapon van paarse zijde, waarvan het vierkante decolleté ls versierd met felgekleurde stenen. Als hoofddeksel een helm met pluimen. Meer over de Parijse motie op pagina 2.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1