S)e CcidieSoii^citit Voor kwart miljard de lucht in Nog een dode geborgen SCHOTEN OP DAMRAK SHELL WEER AAN HET WERK HERSTEL VERGT H Op handen en voeten nieuwe wereld in ,Als ik kapitein was had ik Ocean Sprinter zeker niet verlaten" Disconto in Canada hoger Overval op geldloper Spinnerij ontslaat 70 man AKKOORD IN KWESTIE LEUVEN NIET IN ZICHT Kasperak gestorven PAPENGRACHT 32-LEIDEN TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank, Leiden. tIR.: C. 11 DRABBE J. F. J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) MAANDAG 22 JANUARI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN OVERWEGEND DROOG WEER De weersverwachting, meegedeeld door het KNMT, geldig tot morgenavond: Overwegend droog weer met op vele plaatsen laaghangende bewolking of mist, maar later ook mogelijk hier en daar eon opklaring. Zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. In het zuiden en oosten van het land lichte vorst tot temperaturen om het vriespunt, elders dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. 59e jaargang, no. 17.350 Na bemanning ook schip veilig (Van verslag geve OTTAWA (AP) De Bank van Ca nada heeft gisteravond het disconto- percentage van zes op zeven procent ge- Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00—1.00 uur. nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschap pen ztjn gevestigd wende men slch tot de agent. DEN HAAG „Als ik kapitein van de Ocean Sprinter was geweest, had ik het schip nooit verlaten", zei kapitein Jack Moulton vlak nadat hü het in nood verke rende Nederlandse schip de Newfoundlandse haven St. John bad binnengesleept- Tegenover deze verklaring staan de woorden van de Nederlandse kapitein A. Solle- veld van de Ocean Sprinter: „Toen ik bevel gaf van boord te gaan. stond het schip op het punt te kapseizen. We hadden al het mogelijke gedaan om het schip recht te krijgen. We slaagden erin wat water weg te pompen, maar het maakte niet veel verschil." vindt echter dat het schip nog zeewaar dig was. „Anders zou ik niet acht van mijn mensen aan boord van het schip hebben laten gaan om een lijn vast te maken". De Nederlandse scheepvaartinspectie heeft grote belangstelling voor de wijze, waarop de Ocean Sprinter schade heeft opgelopen. Van een aanvaring is tot op heden niets bekend. Waarschijnlijk is een onderhandelaar uit Nederland op dit mo. ment reeds in New-Foundland aangeko men. De Ocean Sprinter is eigendom van Alantish Oo. te Madrid en wordt geëx ploiteerd door de scheepvaartmaatschap pij Vries te Groningen. Op New-Foundland zegt men dat de vergoeding voor de berging zestig pro cent van de waarde van schip en lading zap bedragen. Van de lading 600 ton diepvriesgroente is het grootste deel intact gebleven. Kapitein Solleveld wilde weer op zijn schip terug De Ocean Sprinter is, zoals gemeld, woensdag op de Atlantische Oceaan in moeilijkheden gekomen. Het schip liep in hevige stormen een groot gat op. Na en kele mislukte pogingen is de bemanning vrijdag aan boord van de kotter Absecon de Amerikaanse kustwacht gegaan, was de bedoeling van kapitein Solle veld dat de Nederlandse sleper Clyde, die io snel mogelijk naderbij kwam, de Ocean Sprinter op sleeptouw zou nemen. De Clyde had echter te kampen met «■aar weer en vorderde niet zo snel. In- oiaats van de Clyde bracht vrijdagmid dag de trawler Zebrinny, evenals de in de nabijheid varende Zürich en de Zonne- schepen van de Fisheries Products Ltd in St. John, een lijn over. Toen de Zebrinny ging trekken brak echter de lijn. Daarna werd contact gemaakt met de Zürich, die met een snelheid van zes knopen naar St. John voer, waar hij gis teravond aankwam. Vlak voor de Zürich uit voer de Abse con met aan boord de zestien beman ningsleden van de Ocean Sprinter. Voor dat echter St. John werd bereikt vroeg kapitein Solleveld of hij weer terug op zijn schip mocht. Dit werd echter door de Amerikaanse kustwacht geweigerd. Eerder had kapitein Solleveld gewei gerd oni door de Absecon op sleeptouw te worden genomen. Ook daarbij was de overweging dat de Clyde reeds dichtby moest zyn. Toen gisteravond de Ocean Sprinter St. John binnenliep, was de Clyde nog maar twintig mjjl weg. Aan kapitein Solleveld werd gevraagd of hij er spijt van had dat h(j van boord was gegaan. „Beslist niet", was zijn ant woord. ,,Er was groot gevaar dat het schip zou kapselzen". Kapitein Jack Moulton van de Zürich Omstanders buigen zich over de employé van C. A., die vanmorgen op het drukke Damrak werd neergeschoten toen hij met enkele tienduizenden guldens op weg was naar de bank. (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) (Van onze correspondent AMSTERDAM. Tijdens een roof- overval in ChicagostUl is vanmorgen in 1 Amsterdam een loper van C. A. neer- geschoten. HU is niet een ernstige buik- j wond opgenomen in het Binnengasthuis, j De overval, die een enorme consternatie veroorzaakte, vond plaats om half twaalf. De loper, die geld naar de bank moest brengen, stond bij het zebrapad tegen over het noodgebouw van C. A. op het Damrak te wachten tot hij kon over steken, toen er twee mannen op hem afkwamen. Zonder een woord te zeggen schoten ze de loper neer, gristen de twee tassen met geld weg cn maakten zich uit de voeten in de richting van de Dam, hun aftocht dekkend met revolver schoten. In de buu*-t stond toevallig een busje met politieagenten, die een oogje in het zeil hielden bij een Vietnam- demonstratie. Zij zetten onmiddellijk de achtervolging in en konden één van de rovers op het Beursplein overmeesteren. Hij werd aan handen en voeten geboeid overgebracht naar het bureau Warmoes straat. De tassen met geld zijn terecht. De klopjacht op de andere dader duurt Het slachtoffer van de roofoverval is de 62-jarige H. Schaefers. Zijn functie is chef van de interne dienst. In de tassen, die hij naar de bank moest brengen, zat ongeveer 400.000 gulden; de opbrengst van de zaterdag verkoop. Dit geld wordt altijd op maandagmorgen naar de bank gebracht, maar steeds op verschillende tijdstippen. Ook wordt steeds gebruik gemaakt van verschil lende uitgangen. Hieruit blijkt volgens de directie van C. Sc A., dat de daders maandenlang op de situatie moeten heb ben gestudeerd. (Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM. Op het Shell- complex in de Botlek is men vandaag met man en macht be gonnen aan het herstel van de schade die zaterdag is aangericht bij de explosie en de daarop vol gende enorme brand. De materiële schade op het complex zelf wordt voorlopig geraamd op 100 miljoen gulden. Daarbij komt dan nog de produktieschade en de schade die Shell zal moeten vergoeden aan derden. Deskundigen komen zo doende op een totale schade van ongeveer 250 miljoen gulden. De ramp heeft aan twee mensen het leven gekost: de 49-jarige pompmachi- nist J. 't Jong uit Oud-Beierland en de 26-jarige operator Raymond Schmidt uit Spijkenisse. Licht gewond werden 71 per sonen, die na behandeling weer huis waarts konden keren; elf personen moes ten in ziekenhuizen worden opgenomen, van wie vijf in het oogziekenhuis in Rotterdam. Niemand zou in levens gevaar verkeren. Volgens de Rotter damse brandweercommandant zouden alleen al in Hoogvliet ongeveer 3500 mensen lichte verwondingen hebben op gelopen als gevolg van glasscherven. Kantoorgebouw Een geluk mag het nog worden ge noemd dat de ramp zich zaterdag vol trok. In het kantoorgebouw, dat midden op het Shellcomplex staat, werken nor maal 250 mensen. Het kantoorgebouw, waarin vanwege de vrije zaterdag zich nu niemand bevond, werd door de ex plosie ernstig beschadigd. De muren werden finaal weggeblazen. Volgens Shellwoordvoerders zal Shell alle schade aan derden voor zijn reke ning nemen. Het risico van brand/explo sie is in het concern intern gedekt door een eigen groepsverzekering. Morgen zal een deskundige van de groepsverzeke ringsmaatschappij naar Pernis komen om de situatie te bespreken. Enquêteurs van Shell en gemeenten zijn vandaag in om liggende gemeenten al druk doende ge weest met het opnemen van de schade bij particulieren. Alhoewel de raffinaderij alsook een groot deel van de fabrieken van Shell- Nederland stilliggen, wordt verwacht dat binnen enige dagen de eerste fabrie ken weer in gebruik zullen kunnen worden genomen. Het totale herstel zal naar schatting ongeveer een half Jaar Een probleem vormt nog de opslag aangevoerde ruwe olie. Door de tijdelijke stopzetting van de produktie zullen namelijk de opslagtanks spoedig vol- raken. Het zal noodzakelijk zijn de olie tankers die Europoort als bestemming hebben naar andere plaatsen te dlrl- Er zijn bij de explosie en de brand, waarvan de oorzaak nog onbekend is, 18 tanks beschadigd. De meeste zijn uit gebrand, een paar zijn door de druk golf bij de explosie als het ware ver frommeld. De afzet aan Nederlandse afnemers komt niet in gevaar, zo heeft Shell-Nederland meegedeeld. Actiecomité In Hoogvliet heeft zich onder de bur gerij inmiddels een actiecomité gevormd, dat vragen gaat stellen aan het gemeen tebestuur van Rotterdam, de Hoogvlietse wijkraad en de petro-chemische indus trie. Het comité wil weten hoeveel gif tige stoffen zich in de onmiddellijke omgeving van de woonkernen bevinden. Verder wil het comité weten hoe het staat met de beveiligingsmaatregelen. Het comité vraagt zich af, of het niet zinvol is om het totale probleem van de beveiliging in de openbaarheid te bren- MOSKOU (Reuter) Het zondagse bijvoegsel van de „Izvestia" meldt, dat een man, die zeventien Jaar lang alleen in de bergen heeft gezworven en niet spreken kan, op het ogenblik tracht zich aan de beschaafde maatschappij aan te passen. Het blad zegt, dat de man, wiens naam SJUan Satarov is, op 2-jarige leeftijd alleen achterbleef toen z|jn ouders in een In C'entraal-Azië gelegen berghut waren ge storven. Zeventien Jaar leefde de nu ongeveer 30-Jarige Satarov van rauw vlees en wilde vruchten. In 1954 werd hU echter na een hevige vechtpartij gegrepen. Toen h|j naar de bewoonde wereld teruggebracht werd. kon hij niet gewoon lopen. Il|| liep op handen en voeten en slobberde siJn eten. b|| voorkeur rauw vlees, uit een kom. Satarov is een betrekkelijk kleine man met reusachtig lange armen en kort. dikke benen. Z(Jn oom, waarbij hü nu woont, tracht hem manleren b|J te brengen, maar tot dusver zonder veel succes. Satarov stoot nog steeds hoge, ongearticuleerde geluiden uit. die volstrekt niet UJken op dc spraak van de mens. Maar h|J kan de mensen wel verstaan tot op sekere hoogte en Is altijd bereid om te helpen. Z|Jn lichaamskracht Is enorm en gelük aan die van drie of vier gewone mannen. HU eet vreselUk veel In een keer en dan drie of vier dagen In het geheel niet. HU is bestand tegen grote kou en kan In de sneeuw rustig slapen. Men gelooft niet. dat Satarov door dieren Is grootgebracht. Een van de daders van de overval op het Damrak kon onmiddellijk worden gegrepen. Op weg naar het politiebureau Warmoesstraat slaag de h|J erin zieli los te rukken. De twee politiemannen kregen hem ech ter weer snel te pakken en namen hem toen maar In een fikse houd greep. TILBURG (ANP) De spinnerij Swagemakers-Bogaerts N.V. te Tilburg zal bij het Gewestelijk Arbeidsbureau een ontslagvergunning aanvragen voor zeven tig werknemers. Voor hen is, in over eenstemming met de vakbonden, een afvloeiingsregeling getroffen. Vensterruiten stuk gegooid bij kard. Suenens (Van onze correspondent) BRUSSEL Het hoogste bestuursorgaan van de Leuvense universiteit, de raad van beheer, heeft de bal, die dc Vlaamse CVP haar verleden week had toe gespeeld, weer teruggekaatst. De Vlaamse CVP gaf midden vorige week aan de raad van beheer een maand de tUd om haar definitief standpunt in de kweatie Leuven te bepalen. De raad kwam echter reeda gistermorgen in spoedzitting bUeen en stelde na tweëenhalf uur vergaderen vaat. wat ledereen kon verwachten: de beide afdelingen van de Leuvense univeraiteit blyven de problemen verschillend bena deren en konden over de principe* niet tot een akkoord komen. Het worod is dus nu weer aan de politici en met name aan de CVP, die moeilUke dagen tegemoet gaat. Nadat de Vlaamse professoren vrijdagavond in prin cipe tot een staking van een week besloten, werd des avonds in overleg met de studenten bepaald, dat die staking vandaag zou beginnen. Het bestuursorgaan van Leuven-Nederlands heeft beslist eveneens voor een week alle college's, seminaria, practica en tussen tijdse examens op te schorten. Leuven-Nederlands ligt deze week dus volkomen lam en ook de theolo gische faculteit van Leuven-Frans omdat de priester- professoren, die in Leuven in beide talen doceren, zich bij de staking hebben aangesloten. De dekaan van de theologische faculteit is gisteren naar Rome vertrok ken. Men weet niet met welk doel. Aan het studentenfront bleef het tijdens het weekend, in verhouding tot de voorafgaande dagen, vrij rustig. Zaterdag kwam het tot gevechten tussen Vlaamse cn Waalse studenten. De Franstalige studenten, die don derdag namens het comité d'actión syndicale, solidari teit kwamen betuigen tijdens een vergadering, wer den zaterdag door hun Franstalige medestudenten op ernstige wijze mishandeld. In de nacht van zater dag op zondag werd brand gesticht in een van de collegezalen in Leuven. De brandweer had twee uur nodig om het vuur tc blussen. In diezelfde nacht hebben onbekenden ruiten inge gooid van de eerste verdieping van het aartsbisschop pelijk paleis in Mechelen. Gebruik makend van de mist wisten de daders ongezien te ontkomen. Kardi naal Suenens heeft een aanvraag van de parlemen taire fracties van de Volksunie voor een audiëntie afgewezen. Op verzoek van de kardinaal zal de volks unie in de loop van deze week een politiek memoran dum over het probleem-Leuven aan het Belgische episcopaat zenden. De nationale studentenraad heeft een beroep gedaan op het parlement en met name op de CVP om vóór donderdag een beslissing in het par lement te forceren en daaraan voor de regering de vertrouwenskwestie te verbinden. Dreigend borrelden dikke, zwarte rookkolommen boven het ramp gebied. Tussen bet verwrongen staal en over puinhopen krioelde bet van brandweerlieden, die aanvankeiUk voor een vrU hopeloze taak stonden, maar na vele uren van swoegen ook deze ramp onder de knie kregen. gen om daardoor de ongerustheid cn de verwarrende berichten die er leven en ontstaan onder de bevolking van de woonkernen uit de weg te ruimen. De minister van Sociale Zaken cn Volksgezondheid, de heer B. Roolvink, bevindt zich thans in het Shellgebouw om de besprekingen bij te wonen. Om negen uur vanmorgen zijn deskundigen van rUks- en gemeentediensten bU de Shell een onderzoek begonnen. Het zijn vertegenwoordigers van justitie, bouw en woningtoezicht (hinderwet), arbeids inspectie, stoomwezen en brandweer. Voor meer nieuws over de ramp zie pag. 5. BLA1BERG UITSTEKEND PALO ALTO. Mike Kasperak. de 54-jarige Amerikaan, die vUflicn dagen geleden het hart van een ander had gekregen, is gisteren in het ziekenhuis van dc Stanfordunlversiteit te Palo Alto in Callfornië overleden als gevolg van complicaties. Kasperak had het hart gekregen van de 43-jarige mevrouw Virginia Mae White, die aan een zware hersenbloeding was overleden. Het was de eerste maal dat in de V.S. een harttransplantatie bij volwassenen werd uitgevoerd. De in- gree- geschiedde door een groep artsen onder leiding van de hartchirurg dr. Doodsoorzaak: complicatie*. Norman Shumway, een studiegenoot van de Zuidafrikaanxe prof. Chris Barnard, die al twee harttransplantaties op gijn i heeft staan. Zoals bekend, over leed Louis Wasjkansky, de eerste hart patiënt, die door prof. Barnard en zljo medewerkers was geholpen, achttien dagen na de operatie aan een longcom- pllcatie. De tweede patiënt op wie in Kaapstad een harttransplantatie werd verricht, de tandurt* Philip Blalberg, maakte het twintig dagen na de ope ratie uitstekend advocaatbowls 150 gram van 89 voor 75

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1