Tanker zinkt: opvarende vermist S)e £cid^6oti/ïarit I HELDHAFTIGE STRIJD OP ZEE „Ocean Sprinter" langzaam vooruit Scheepsbotsing bij H. v. Holland Drenkelingen in plas stookolie Toestand op Hg Nederlands schip kritiek |9PI Coördinatie bij Europese scheepvaart S i Directeur bezorgt zijn personeel geregelde wintersportvakantie! Discriminatie jongeren achter stuur Verhaal van zonnekijkers verzonnen SHOES-BAR ZES MAN OPGEPIKT Eartha Kitt maakt ruzie metLadyBird Kasperak opnieuw geopereerd DANSEN „Studentje meppen'' in Leuven PAPENGRACHT 32-LEIDEN TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank, Leiden. DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p kwart. 13.35; fr p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel. 33839 8.00—19.00 uur) VRIJDAG 19 JANUARI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WEINIG WIND De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond Zwakke wind, op vele plaatsen mist en hier en daar motregen. Iets lagere temperaturen. 59e Jaargang, no. 17.348 Onstuimige golven beuken de in nood verkerende Ocean Sprinter. Aan bak boordzijde ligt het schip bijna gelijk met het water. Nog juist is een deel van het opgelopen gat te zien (zie pijl). Het overige deel van het gat gaat onder de waterlijn schuil. DEN HAAG (A.N.P.). De zestien opvarenden van het Neder landse koelschip Ocean Sprinter (1239 ton) voeren op de Atlan tische Oceaan nog steeds een wanhopige strijd om het water weg te pompen dat door een gat in de romp het geteisterde schip binnenstroomt. Op dit moment zijn drie schepen in de onmiddel lijke nabijheid. Het staat nog niet vast of kapitein Solleveld (37) zal trachten op eigen kracht St. Johns op New Foundland te bereiken een reis van enkele dagen of dat men zal blijven proberen de bemanning te laten overstappen op een ander schip of te laten oppikken door een vliegtuig. De Ocean Sprinter, die woensdag tijdens een storm een gat in de romp opliep, maakt meer dan twintig graden slagzij en komt niet sneller vooruit dan twee mijl per uur. Met pompen weten de bemanningsleden het binnenstromen de water voor te blijven. In de omgeving van het schip ver blijven het Nederlandse schip Falcon Reefer, dat evenals de Ocean Sprinter door het Scheepvaartkantoor Groningen N.V. wordt bevracht, de kotter Absecon van de Amerikaanse kustwacht, die pompen aan boord heeft en die het slagzij makende schip eventueel op sleeptouw kan nemen, en het Britse schip Tame Rac. Twee andere schepen, die eerder in de nabijheid de wacht hielden, hebben inmiddels hun reis ver- Een vlieger van de Canadese lucht macht, die boven de Ocean Sprinter heeft rondgecirkeld, noemde de toestand zeer kritiek. Hij zei dat de bemanning op het bovendek stond te wachten om van boord te worden gehaald. Ook nu nog houden vliegtuigen boven het koel schip de wacht. Het is nog steeds niet bekend hoe het schip precies in zijn benarde positie is geraakt. Het schip is in 1962 in Zalt- bommel gebouwd. LONDEN (AP) Vier belangrijke Europese scheepsvaartmaatschappijen Cunard. France, Oranje en Fjell-lij- zullen hun vrachtdiensten op Ca- a en grote meren coördineren, aldus i Londen bekendgemaakt. De nieuwe Transatlantic Lakes Lines (TALL) be- [int op 1 maart met 20 schepen die in ïuropa in Londen, Liverpool, Glasgow, lamburg, Antwerpen, Rotterdam en Le ïavre vracht zullen Over die paar woorden ging de fabrieksdirecteur naden- i hij kwam tot de ont- 1 *4" vijftig arbeiders, die niet 160 staande met de geraamde PARIJS De heer Leon Du hamel, die in het Pas de Ca- dekking dat de lais een textielfabriek heeft daad gelijk had. Boven ten werken, zoals met 500 man personeel, per maand zouden 300.000 frank. Hij wie 80 procent Noord-Frankrijk hangt twaalf Calais heeft maanden Pas de liet er met toestemming de ondernemersraad 'n stern- het volgende op gevonden lucht van fabrieksrook en ko- buiten mooi In de vrijgekomen tijd, als 't ming over hou/len. waarbij hij was, l,-;n 98 proeent van "het perso- iedereen in zijn onderne- lengruis en daar gaat van het iedereen les krijgen in skiën, neel op zijn hand kreeg. gratis De fabriek staat er inmiddels, terug bij Le-Sorlin in de Alpen op 1650 meter hoogte. Iedere twee of drie weken verhuizen ming van een wintervakan- tie te doen genieten. Verle den jaar augustus aan het be gin van de jaarlijkse vakan ties werd in zijn bureau loon zoveel af voor afbetaling Het gehele verblijf z n radio-, televisietoestellen zijn, de reis heen wasmachines, dat t inbegrepen. De kosten weinig plan werden op 300.000 i onwel. „Gelukkig, dat Hij haalde de ondernemers- paar dagen de kanties beginnen", troost. Waarop de aankeek en zei: v schien wel, maar raad bij elkaar hü tot het volgende v w hem bergen zou een kleine fabriek u mis- worden gebouwd, waar de- jr ons zelfde textielprodukten zou den worden vervaardigd als extra-' een half uur langer te werken leven bergen hebben gezien zonder vergoeding van loon, neerkomen op 50.000 En tot dusver i 'rkuren, in die tijd vreden. UTRECHT (ANP) „Werkende Jeugd", de organisatie van katholieke werkende jongeren in Nederland, vindt het besluit van de verzekeringsmaat schappijen. voor jonge autorijders tot 23 jaar een extra eigen risico in te voe ren, een ernstige vorm van discrimina tie. De verzekeringsmaatschappijen ge tuigen door dit besluit nogal van wille keur, aldus „Werkende Jeugd". Ze gooien alle jonge autorijders maar op een hoop zonder te kijken naar even tueel andere aanwezige factoren. Vol gens „Werkende Jeugd" zou men de jonge chauffeurs met evenveel recht minder premie kunnen laten betalen, omdat jonge mensen een beter reactie vermogen hebben dan ouderen. De ka tholieke jongeren steunen de opvatting van de ANWB, dat een eventuele ver hoging van het eigen risico gekoppeld zou moeten worden aan de ervaring van de chauffeur in plaats van aan de leef tijd. NS BEZUINIGT OP LICHT UTRECHT (ANP De Ned. Spoor wegen geven jaarlijks drie miljoen gul den uit aan stroomkosten voor verlich tingsdoeleinden. De dienst exploitatie van N.S. heeft het personeel gevraagd niet onnodig licht te laten branden. Als de binnen- en buitenverlichting per dag één uur minder zouden branden, zou dat N.S. jaarlijks drie ton besparen. speciale koeriet (ADVERTENTIE) ADVERTENTIE Bezoek BEESTENMARKT 4 met drive-in discotheek HARRISBURG (Reuter) Gouver neur Raymond Shafer van Pennsylva nia heeft de berichten, dat zes studen ten blind zouden zijn geworden door in de zon te turen na het ge- iruik van LSD, een verzinsel genoemd. De gouverneur heeft op een perscon ferentie gezegd, dat Norman P. Yoder, van de staatscommissie voor blin denzorg, heeft „bekend" dat het ver haal verzonnen is. Yoder, die zelf blind is volgens gouverneur Shafer ge schorst en heeft zich in een ziekenhuis laten opnemen. HOEK VAN HOLLAND (ANP) - Na de aanvaring van het Libe riaanse vrachtschip Oriental Challenger (12.239 ton) gister avond even over half tien bij de Berghaven in Hoek van Holland met de binnentanker Shell 50 wordt één persoon vermist. Het is de ongehuwde 29-jarige ma chinist van de Shell 50, W. J. Barnhoorn uit de Fagelstraat in Katwijk. Andere opvarenden van de tanker, die in het water terecht kwamen, of nog op het zinkende schip waren gebleven, konden door vaartuigen van de rijkshavendienst en het loods wezen worden opgepikt. De aanvaring gebeurde toen de Shell 50 de Europoort wilde binnenvaren. Door het slechte zicht bemerkte de Oriental Challenger de overstekende Shell 50 te laat op. De Liberiaan voer recht op de tanker in. De Shell 50 liep daarbij zo ernstige schade op dat het scheepje on middellijk begon te zinken. De lading stookolie stroomde naar buiten en begon op de eb8troom naar zee af te drijven. Op het moment dat de Oriental Chal lenger het achterdek van de Shell 50 ramde sprongen of vielen vier van de zeven opvarenden van de tanker te wa ter. Zij spartelden rond tussen dikke plassen stookolie. Binnen een half uur waren zij aan boord van loodsboten ge hesen. De machinist heeft men niet kun nen vinden. Vermoed wordt dat h(j zich niet tydig in veiligheid heeft kunnen brengen. De kapitein en een matroos waren naar het voorschip gevlucht. Zij kon den, nog voordat de Shell 50 zonk, overstappen op een hoot van de rijks havendienst. De Oriental Challenger liep bQ de botsing slechts lichte schade op. Het schip liep vast maar kon weer spoedig door sleepboten worden losgetrokken. Nog voor elf uur vervolgde het schip z(jn reis r.aar de Botlek. De zes geredden van de Shell 50 wer den overgebracht naar het Groene- Kruisgebouw in Hoek van Hollend, waar zy op verhaal konden komen. De berging van de Shell 50 zou van daag al ter hand worden genomen door het Rotterdamse bergingsbedrijf Van den Tak. De drijvende bok Ir. Snip en het bergingsvaartuig Dolfijn lagen van morgen al in de buurt van het wrak. Twee Europoortsleepboten houden de ge zonken Shell 50 tegen de zuidwal ge drukt om te voorkomen dat het scheep je zal afglijden in de vaargeul. Incident in Witte Huis WASHINGTON (Reuter) De Amerikaanse ne gerzangeres Eartha Kitt heeft gisteren op een lunch in het Witte Huis een heftige woordenwis seling gehad met de vrouw van president Johnson en haar toege voegd dat Amerikaanse jongens „weggehaald wor den om in Vietnam dood geschoten te worden". De presidentsvrouwe stond het. huilen nader dan het lachen na uitbarsing van Eartha Kitt. die het woord voerde nadat enige anderen van de vijftig tafelgenoten allen da mes betrokken bij sociaal werk redevoeringen hadden gehouden over maatregelen ter bestrij - ding van de misdaad op ..Lady Bird" Johnson antwoordde op de tirade van de zangeres dat de Amerikaanse regering on danks de oorlog ln Viet nam tracht de toestand ln eigen land te verbete- Volgens ooggetuigen be gon het incident toen president Johnson tij dens de lunch binnen kwam en sprak over de noodzaak van verbetering der politiesalarissen. Toen hij de zaal weer wilde verlaten vroeg Eartha Kitt hem met luidde stem: ..Wat denkt u dan wel van plichtverzakende ouders die hun kinderen alleen achterlaten als zij gaan werken? De presi dent .kennelijk uit zijn balans gebracht door de vraag, antwoordde iets ln de zin van dat de nieuwe wetgeving voor sociale zekerheid voorziet in dug- verbltjven voor kinderen. Daarna wendde Eartha Kitt zich tot mevrouw Johnson en zei dat zij als kind in het zuiden had gewoond en wist wat sociaal achtergebleven groepen moeten door staan Daarna maakte 7 ij haar opmerking over Vietnam In een nauwelijks voorstelbare puin hoop, te midden van steenbrokken en versplinterd houtwerk van wat een» Montevago was. wordt nog steed* gezocht naar overlevenden. Vanuit Montevago bericht onze man In Sicilië. Plet Snoeren, over de kritiek die Danillo Dolel uit over de omstan digheden die deze ramp een dergelijke omvang hebben gegeven (Zie pag. 5) PALO ALTO (Reuter) De Ameri kaan Mike Kawperak. die op 6 Januari een nieuw hart kreeg, heeft vannacht een spoedoperatie ondergaan om een In wendige bloeding aan rijn twaalfvtngr- rlge darm tot stilstand te brengen. Na afloop van de operatie werd in een bulletin van de medische afdeling van de Standford-universiteit meegedeeld dat de 54-jarige patiënt bij kennis was, maar dat zijn toestand kritiek bleef. Het was de tweede operatie die Kaape rak moest ondergaan sedert hij op A ja nuari het hart van de 43-jange huls vrouw Virginia White ontving. Op 14- januari werd een galblaasoperatte uit gevoerd ter verlichting van een ernstige leverkwaal. Naar eerder is meegedeeld herstelt Kasperak langzaam van de le verkwaal en er zijn geen tekenen dat het nieuwe hart wordt afgestoten. ,,Kerstbaby,, weer naar huis LONDEN (AP) De kleine Peter Fox, de elf maanden oude baby, die met de kerstdagrn ingepakt in krrstpapier gevonden werd, gaat naar huls. Peter, die door de politie in een open baar toilet werd gevonden en „Baby Ni cholas" werd gedoopt, stal het hart van miljoenen die zijn vrolijke lach op het televisiescherm zagen. Honderden mensen boden aan Nicho las te adopteren. Later meldde Peters moeder zich. me vrouw Hilda Fox. Zij verklaarde dat ze haar zoontje in de steek had gelaten om heni een goede Kerstmis te laten hebben. Ze zei dat ze te arm was om zelf iets voor het kind te kopen. (ADVERTENTIE) STAD ROME - VRIJDAGAVOND: DRIVE-IN DISCOTHEEK ZATERDAGAVOND THE MISTIC-EYES ZONDAGMIDDAG vanaf 2 uur: THE INCROWD ZONDAGAVOND: THE BLUE BEAT Warmond Toegang 1. Moskou poogt nieuws over jonge rebellen te blokkeren MOSKOl' (AP) De Sovjetregering heeft geprobeerd het nieuws te blokke ren over opstandige intellectuelen door de buitenlandse correspondenten ervoor te waarschuwen niet met hen in contact te treden. De waarschuwing voor straffen voor elk contact met particuliere Sovjetbur gers kwam aan de vooravond van een persconferentie die gegeven zal worden door familieleden van twee jonge intel lectuelen die verleden week tot gevan genisstraffen veroordeeld zijn. Op de hoogte gekomen van een pers conferentie die in een privéwoning ge geven zou worden, hebben de Sovjetau toriteiten de westelijke correspondenten opgebeld en hen gewaarschuwd die pers conferentie niet bij te wonen De conferentie zou gegeven worden door de moeder van Alexander Gins- burg. wier zoon veroordeeld werd tot vijf jaar en de vrouw van Joeri Gaians- kov, die tot zeven jaar dwangarbeid veroordeeld werd. Zeven westerse journalisten hebben de waarschuwing genegeerd, de Russi sche geheime politie ontzegde hun de toegang tot de persconferentie. „Jullie komen er niet in", deelde een agent van de Russische geheime dienst hun voor het huis mede, „Er is Jullie gezegd, deze persconferentie niet bi) te wonen. Ga maar terug naar je kantoor'. Een ande re geheime agent maakte Intussen foto's van de correspondenten. Wordend'' Nederland* sprekende *t u/tenten in Leuven trokken in geflo ten gelederen op naar de gevnngenm om daar de vrijlating te risen va n ren hunnrr Indent. Dr rijkewacht etond gereed met gummietok en wa terkanon en roete on barmhartig op de etuden- ten in. Aleer over de moeilijkheden in Leuven vindt u op pagina S.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1