S)e£eidóe(3ou/Yatit Britten moeten nog zuiniger gaan leven Na weigering van ambtenaren dreef minister zin door Rol van „empire afgelopen Premier Harokl Wilson: het mes moet er ingezet worden Huisvrouw met niet genoeg huishoudgeld verzint roofoverval Guatemala in staat van alarm Spelenderwijs schoot man zijn vrouw dood Gevaar voor infectie bij Blaiberg geweken Leuven weer in teken van taalstrijd Kamer kan nog ageren BALANS-OPRUIMING In komende maanden afzonderlijk CAO-overleg Elke bedrijfstak met eigen looneisen aan tafel PAPENGRACHT 32-LEIDEN TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFD 20826 - GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank, Leiden. DIR.: C. M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (by vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) WOENSDAG 17 JANUARI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN IETS MINDER ZACHT De weer «verwachting, meegedeeld door he< KNMI, geldig tot morgenavond: Aanvankelijk nog enkele buien, maar morgen flinke opklaringen. Tot overwegend matig afne mende wind tussen west en noordwest. Ieta lagere temperaturen. 59e jaargang, no. 17.346 SALARISSEN OVERHEID (Van onze correspondent) LONDEN Premier Wilson van Engeland heeft een aantal bezuinigingsmaatregelen aangekondigd, waarvan de voornaamste zijn: terugtrekken van de Britse troepen uit Singapore en langs de Perzische Golf in 1971 in plaats van 1975; annulering van de order voor vijftig Amerikaanse F 111-jachtbommenwerpers met verstel bare vleugels; bezuiniging op de burgerlijke verdedi- ging; afschaffing gratis medicijnen; beperking woning- en wegenbouw: verhoging particuliere bijdragen aan de nationale gezondheidszorg; uitstel verhoging van de leerplichtige leeftijd van vijftien naar zestien jaar; hogere inkomstenbelasting. Als gevolg van deze maatregelen zal in twee jaar ruim zes miljard gulden bespaard worden. ZVVÏJNDRECHT (ANP) De roofoverval, die twee met zakdoeken demaskeerde mannen vorige week donderdag in de woning van de 23-jarige mevrouw B. in Zwyndrecht zouden hebben gepleegd, blijkt slechts een verzinsel te zijn geweest van deze huisvrouw. Gisteravond heeft zij bij een nieuw verhoor door de politie, dii- de zaak niet vertrouwde, een bekentenis afgelegd. De vrouw had verteld, dat de mannen van een zuidelijk type haar onder bedreiging met mishandeling van haar drie kinderen, gedwongen hadden al het geld dat zij in huis had, een bedrag van circa 400 galden, af te geven. Vóór de overval was zij, zo verklaarde zij tegenover de politie, door iemand opgebeld met de vraag of haar man thuis was. Toen zij ontkennend antwoordde, werd de telefoon op de haak gegooid. Oorzaak van deze valse aangifte was de omstandigheid dat de vrouw van het huishoudgeld, dat zij van haar man kreeg, niet kon rondkomen. Zij had schulden bij de dagelijkse leveranciers als bakker, kruidenier en slager, tot een bedrag van een paar duizend gulden, die zij geen kans zag te voldoen. GUATEMALA (AFP-AP) President Julio Cesar Mendez van Guatemala heeft voor dertig dagen de staat van alarm afgekondigd. De maatregel is het gevolg van de moordaanslagen die gis teren in Guatemala-stad zijn gepleegd, waarbij vier personen, onder wie twee leden van de Amerikaanse militaire mis sie, om het leven zjjn gekomen. De vermoorde Amerikanen zijn mari ne-attaché Ernest Monroe en kolonel John Weber. Ze waren onderweg naar huis toen zij met machinegeweren uit een auto beschoten werden. Eerder wa ren een vroeger lid van het congres Sil- va Falies en zijn lijfwacht op gelijksoor tige wijze vermoord. GROESBEEK (ANP) De inwoner nan Grocsbcek. de 30-jarige N. S. E. heeft spelenderwijze met een Flobert- geweer zijn 30-jarige vrouw doodge schoten. De man, die bezig was met zijn geweer cn waarschijnlijk niet wist dat dit geladen was. zei gekscherend tot zijn vrouw: „Zal ik jou eens dood schieten?" Per ongeluk ging 't schot af. Het trof de vrouw in de rug, die zo ern stig werd gewond, dat zij een uur na dit tragisch ongeval overleed ln het Sint Canisiusziekenhuis in Nijmegen. De officier van justitie te Arnhem heeft in samenwerking met de rijkspo litie te Groesbeek een intensief onder zoek ingesteld. De man is voorlopig op vrije voeten gesteld. Het gezin heeft twee kinderen van vier jaar en drie maanden oud. De twee door moordaanslagen om het leven gekomen Amerikaanse attachés. Boven kolonel John Web ber; onder luitenant Albert Munro jr. Het Lagerhuis was tjokvol voor de historische zitting waarin Wilson met een grimmig gezicht zijn economische ver klaring aflegde. Op de publieke tribune was prinses Margaret aanwezig. De Britse regering heeft eens en voor goed een einde gemaakt aan de in middels voorbije internationale rol van haar land. Engelands buitenlandse defensieve mogelijkheden zullen in de toekomst vrijwel geheel beperkt blijven tot het kader van de NAVO. wat meer overeenstemt met de werkelijke toe standen. De Britse strijdkrachten zullen tegen einde 1971 het Verre Oosten en de Per zische Golf verlaten. Wat de onderhouds kosten van het Rijnleger aangaat, wil Engeland echter in februari nieuwe on derhandelingen beginnen met West- Duitsland. De vijftig in Amerika bestelde ge- veehts- en verkenningsvliegtuigen van het type F-lll met verplaatsbare vleu gels worden tot grote ontstemming van Washington volledig afbesteld. De Britse vliegdekschepen worden opge doekt en het ministerie van Defensie moet een verkleiningskuur ondergaan. De ziekteverzekering wordt duurder en in de lente zullen de Britten ruim een gulden per geneesmiddel en voorschrift van de nationale gezondheidsdienst moe ten betalen. Personen die de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben, kinderen onder de vijftien jaar, toekomstige moeders, moeders van zuigelingen en chronische zieken zouden nochtans van kosteloze geneesmiddelen kunen blijven genieten. De lord-zegelbewaarder Lord Longford, die tevens leider is van het Hogerhuis, heeft zijn ontslag reeds ingediend uit protest tegen het uitstellen van de lengde leerplicht. Er kunnen nog andere ontslagnemingen volgen. Opvolger Lord Longford is de 56-jarige Lord Shackleton. Het Lagerhuis zal woensdag en don derdag over Wilsons economische maat regelen debatteren. De regering bereidt zich voor op verwoede tegenstand, niet alleen van conservatieve en -liberale zijde maar ook van Labours linkervleugel. ADVERTENTIE (Van i parlementaire redactie DEN HAAG Staatssecretaris Van Veen van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer laten weten, dat de besluitvorminic betreffende de arbeidsvoorwaarden voor het overheidspersoneel nog niet definitief is. Voordat de regcringsvoornemens op dit gebied een definitief karakter krijgen, zal de Tweede Kamer nog met de bewindslieden van Binnenlandse Zaken over de materie kunnen discussiëren aan de hand van een nota over het stukgelopen overleg met de ambtenarenorganisatles. Deze nota is gisteren bU de Tweede Kamer ingediend. steedbaar inkomen in de twee genoemde categorieën bij een procentuele loons verhoging groter zou worden. Maar als het bedrijfsleven gedifferentieerde loons verhogingen Invoert, zal de overheid soortgelijke maatregelen opnieuw over wegen, zo heeft de staatssecretaris toe- Over de kwestie van de wijziging van de kindertoelageregeling, de wijziging van de vergoeding van reiskosten en de wijziging van de premiespaarregeling wordt in de nota opgemerkt, dat de ambtenarenorganisatles slechts over de inhoud van de regeringsvoornemens ten aanzien van deze punten wilden spreken, als verklaard zou worden dat deze voornemens niet mede zouden zijn Inge geven door budgettaire motieven. De regering meende evenwel, dat de orga nisaties, met handhaving van principiële bezwaren, de voorstellen zeer wel zouden kunnen bespreken. Toen zij dit weiger den, aldus de nota. moest de regering een standpunt bepalen zonder een advies van de organisaties. KAAPSTAD (AP) De Zuidafrikaan- se harttransplantatiepatiënt Philip Blab berg is „bulten gevaar", zo heeft profes sor Barnard woensdag verklaard: „D< periode waarin hjj plotseling een ern stige Infectie kan oplopen Is voorbjj", zi zei h(j op een persconferentie in het Groote-Sehuurziekenhuis. Het gevaar voor afstoting Is echter nog steeds aanwezig, zo voegde hij er met klem aan toe, en als de eerste tekenen ervan worden waargenomen zal de dosering van de medicijnen worden ver- (Van onze correspondent) BRUSSEL De felle Vlaamse reactie op de weigering van de academische overheid van Leuven-Frans om de Franstalige afdeling van de katholieke universiteit naar het Waalse landgedeel- te over te brengen, is niet uitgebleven. Het voorlopig hoogtepunt In deze reactie werd gisteren bereikt toen de Vlaamse studenten de bureaus van de beide vice- rectoren van Leuven-Frans binnen stroomden. Als volleerde plunderaars en slopers gingen zij te werk. Nog voor de rijks wacht kon ingrijpen, was een groot deel van het meubilair, boeken en documen ten op straat geworpen. Onder het roe pen van de nu al bijna twee jaar in Leu ven klinkende leuze „Walen buiten" sta ken de Vlaamse studenten de brand in de hoop inboedel, die zij op de Oude Markt hadden verzameld. Ondanks het optreden van de rijkswacht wisten de studenten van geen wijken. Het was ten slotte de pro-rector van de Nederlands talige afdeling prof. P. de Somer die hen tot bedaren kon brengen. De studenten besloten in volledige staking te gaan. Verkeer liep vast op rijksweg 4 AMSTERDAM (ANP) Op rijksweg 4 van Amsterdam naar Den Haag op het westelijke weggedeelte onder Haar lemmermeer is een vrachtauto tegen de middenbermbeveiliging gereden en dwars op de weg komen te staan. Het gevolg was een serie kettingbotsingen en een zes tot zeven km. lange file var auto's, die niet verder konden. Persoon lijke ongevallen hebben zich niet voor- Willy DulUns is gistermiddag in j het huwelijk getreden met j mejuffrouw Jeanny van Nunen. De kerkelijke plechtigheid vond plaats in de Sint-Antoniuskerk te Ophoven, een randgemeente van Sittard. Willy Dullens, de ster van Bittardia, die drie weken geleden zijn rentree op het voetbalveld maakte na een afwezigheid van ruim een jaar, arriveerde om twee uur bij de kerkwaar een menigte vrouwen de bruidsjurk kwam bewonderen en hun Willy In schriftelijke vragen had het K.V.P.- Kamerlid mr. G. Boot de bewindslieden herinnerd aan de toezegging, dat eerst met de Kamer zou worden gediscus- sieerd over de resultaten van het ge organiseerd overleg, voordat aan voor- I genomen maatregelen uitvoering zou I worden gegeven. In strijd met deze toezegging achtte mr. Boot een circulaire van de staatssecretaris aan de ministers en gemeentebesturen, waarin de rege ringsbesluiten ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden werden vermeld. Staatssecretaris Van Veen heeft thans geantwoord, dat de circulaire is uitge gaan om de betrokken autoriteiten tijdig in kennis te stellen van de voornemens van de regering ten aanzien van de kindertoelageregeling. Met opzet is daarin vermeld, dat de maatregel pas op 1 maart zal worden ingevoerd om voorafgaand overleg met de Kamer moge- i lijk te maken. Dit overleg kan geschieden op basis van een uitvoerige nota, waarvan de samenstelling volgens de staatssecretaris is vertraagd door de vele feestdagen van december (het overleg met de ambte narenorganisatles liep op 19 december vast). In de nota wordt nog eens uitvoe rig ingegaan op alle aan de orde gestelde kwesties in het georganiseerd overleg. De regering bepaalde de voorlopige salarisverhoging op 2 procent, zo wordt gesteld, omdat *fj de loonontwikkeling i'i het bedrijfsleven niet wilde door- kruisen. Acbteraf krijgen de personeels leden van de overheid een aanvullende verhoging (de zogenaamde nacalculatie). De regering wilde voorts niet meegaan I met het voorstel een deel van de totale loonsverhoging in „centen" en de rest in „procenten" uit te keren (het voorstel diende om het verschil tussen de laagst- I en dc hoogstbczoldigden te verkleinen), I omdat dit ook het algemeen loonbeleid zou doorkruisen. Oud-directeur Opel gedood door olifant AROESJA (Reuter) Baron Werner von Blumenthal, oud-directeur van de Westduitse Opclfabrleken, Is ln een Jacht- reservaat ln de Afrikaaanse staat Tan- zanië door een olifant aangevallen en ge dood, zo is dinsdag vernomen. De baron die 65 jaar was, kwam zes jaar geleden uit Düsseldorf naar Tanzanië om er een nieuw leven te beginnen als be- roepsjager. Hij droeg ca. 20.000 gulden bij voor de ontwikkeling van het Mount Meroe-reservaat. (ADVERTENTIE) morgen voordeel café noir 300 gram van 99 voor 85 ff ,'iMJ Compleet bankstel bestaande uit 3-zitsbank met 2 fauteuils. Bekleed met prima linnenvan 2150,nu Tweezitsbank bekleed met Ribcord van 975,nu 698- Velours bekleding nu 798« Grote sortering SMYRNA KARPETTEN 140 x 180 van 128,— nu 89,— 170 x 230 van 188,nu 139,50 200 x 300 van 265,nu 198, 225 x 320 van 335,nu 238, 250 x 350 van 595,nu 438, Bergère HERENFAUTEUILS m. vanaf 568, Klassieke FAUTEUILS »7- Interieurverzorging BULTHUIS BOTERMARKT 23 NIEUWE RIJN J5 UTRECHT (A.N.P.). Driekwart mli joen Nederlandse werknemers zijn of komen binnenkort zonder CAO. In ver schillende bedrijfstakken Is het gesprek over de vernieuwing van de CAO's al begonnen. De eerste resultaten van de vrije loonpolitiek zijn zelfs si bekend. Een van de CAO's, die al is afgesloten, is die voor de Maastrichtse aardewerk industrie (3200 werknemers): een loons verhoging van vier procent en een ar beidstijdverkorting van een kwartier per dag per 1 juli. Voor de meeete bedrijfstakken moet het overleg op basis van de vorig jaar j uitgestippelde richtlijnen voor de vrije loonpolitiek evenwel nog beginnen. Met veel belangstelling wordt daarbij uitge zien naar het resultaat van de onder handelingen in de grote bedrijfstakken, zoals de bouwnijverheid en Philips. Hoe is de stand van zaken in de verschillen de bedrijfstakken, die het eerst toe zijn aan CAO-vernieuwing? Bouwnijverheid: op 1 maart loopt de belangrijke CAO voor de bouwnijver heid af. De bonden hebben voor de kwart miljoen werknemers een loons- v ex hoging gevraagd van 5.5 procent Zij zijn bereid een deel daarvan te besteden aan bij voorkeur inveeteringeloon. Tij dens de onderhandelingen, die vandaag in Den Haag beginnen, komt ook een arbeidstijd verkorting met een half uur per dag (tot 42.5 uur per week) ter sprake Andere wensen van de bonden: een uitkering van 100 procent bij regen verlet (voor vorstverlet geldt al 100 procent) en verhoging van de wacht gelduitkering. Het overleg kan worden vertraagd als de bonden positief reageren op het voor stel van de vereniging van wegenbou wers, die een eigen CAO willen. De ove rige in de raad van bestuur van het bouwbedrijf verenigde werkgeversorga nisaties voelen daarvoor evenwel niets. Zij blijven de voorkeur geven aan één mantelcontract. Zolang nog geen overeenstemming is bereikt over de bouw-CAO is ar ook nog weinig te zeggen over een reeks andere CAO's in deze bedrijfstak, zoals die voor de schilders (33.000), de timmer fabrieken (5700) en het baggerbedrijf (5000), die op 1 april aflopen. Alleen dc werkgevers in het stukadoorsbedrijf weten, wat dc bouwbonden verlangen ten aanzien van de CAO voor de 8000 stukadoors, die op 1 maart afloopt De voorstellen zijn vrijwel gelijk aan die- voor de bouwnijverheid. De stukadoors werken al 42.5 uur per week. Het loon- gesprek moet evenwel nog beginnen. In het agrarisch bedrijf (bijna 80 CAO's en ruim 70 loonregelingen) moe ten de loononderhandelingen nog begin nen. De CAO's voor de tuinbouwveilin gen (3000), het bloembollenbedrijf (5500), de bloemkwekerijen (2500) en de tuin bouw (21.000) eindigen eind januari, de CAO's voor de zuivelindustrie (28.000) handarbeiders en 6000 beambten) op 1 april en de landbouw-CAO (35.000) op 1 mei. Tot nu toe zijn alleen oriën terende gesprekken gevoerd over do tuinbouw-CAO en de CAO voor de ho veniers (2500), die op 1 januari Is af gelopen. In de tuinbouw zal de looneis per contract variëren van 8.- tot 10.- per week. In de zuivelindustrie zijn nog geen voorstellen uitgewisseld (Zie verder pap. V

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1