S>e ÊéidóeSou/fcont wiL. Werkloosheid iets minder Kunst op glad kunstijs U Tientallen auto's in Engeland in sneeuw gestrand Blaiberg straks HARSTER op stoel, VRAAGT Kasperak KWIJT kritiek SCHELDING i^iit Ondanks verslechtering van arbeidsmarkt in nieuwe jaar Rond oudjaar triest record Aantal loten uitgebreid HALF MILJOEN IN STAATSLOTERIJ JOHNSON OPNIEUW FAVORIET Uit zuiden komen drie KVP-bemiddelaars Man verbrand na roken op rustbank PAPENGRACHT 32- LEIDEN TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.08 Bank: Amro-Bank, Lelden. DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 1 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) DINSDAG 9 JANUARI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN AANHOUDEND VORST De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Opklaringen, maar ook plaatselijk enkele sneeuw buien. Overwegend matige wind, krimpend naar noord tot noordwest Vannacht overwegend ma tige. in het binnenland plaatselijk strenge vorst, morgenmiddag in het binnenland lichte vorst, aan do kust temperaturen om het vriespunt. 59e jaargang, no. 17.340 mensen hebben in bet westen van Schotland de nacht doorgebracht in een bus, die in de sneeuw was blijven ste- sneeuwjacht Het oosten van de Verenigde Staten wordt op het ogenblik getroffen door een bijzonder felle koudegolf. In New York tig andere motorvoertuigen plus een po litiewagen 12 uur lang „gevangen". De wagens zUn door een sneeuwploeg uit hun Isolement bevrijd- Het Londense vliegveld Heathrow «ui vanmorgen vroeg gesloten. Ook in '<uid-Engeland, Midden- en Noordwest- Engeiand heeft het hevig gesneeuwd/ Britse organisaties "voor automobilisten hebben melding gemaakt van talloze erlaten auto's en gezegd, dat 45 van de 52 graafschappen in Engeland en Wales ernstige hinder ondervinden van sneeuw en ijs. Minstens een tiental hoofdwegen tien graden onder het vriespunt en ver wacht wordt dat het vandaag tot vijftien graden zal vriezen. De koude, zoals men die sedert een kwart eeuw niet meer heeft gekend, is vorige week voorafge gaan door zware sneeuwval. De gezond heidsdienst van New York verwacht dat meer dan een miljoen mensen deze win ter a-griep zullen krijgen. In het noorden van de Sovjet-Unie is het kwik tot —33 graden gedaald. Mos kou had zeventien graden vorst. De Oost- duitse Oostzeehaven Stralsund is ver sperd door een zes centimeter dikke laag ijs. verongelukte voertuigen of omgevallen bomen. Tientallen secundaire wegen zijn volkomen onbegaanbaar geworden zodat dorpen en kleine steden zijn geïsoleerd. De treinen ondervinden grote vertra gingen. Zelfs Big Ben, de grote klok van het parlementsgebouw in Londen, moest KAAPSTAD (AP) In het (Van onze correspondent Jan Bouwer) BONN De raadsman van dr. Wil helm Harster, die In het tuchthuis Strau- bing ln Beleren een straf van 15 Jaar uitzit wegens medeplichtigheid aan dc moord op 82.000 Nederlandse joden, Schuur?iekenhuis over de ge zondheidstoestand van dr. Philip Blaiberg wordt vandaag gezegd: „De toestand van dr. Blaiberg gaat elke dag vooruit. Mogelijk zal h(j spoedig uit bed kunnen cn in een stoel zitten. Op het heeft een verzoek ingediend tot kwijt schelding van het resterende gedeelte van de straf. De rechtbank zal in de ko mende weken over dit verzoek moeten beslissen. Aan „normale" daders wordt doorgaans een vermindering van een derde van de straftijd gegeven. Op 24 januari zit dr. Harster een jaar in het tuchthuis. Er zijn echter tien jaar om van de straf die hem een jaar gele den in München werd opgelegd. Op deze straf worden evenwel de acht jaar in mindering gebracht die Harster al in Ne derland had uitgezeten. Een Nederland se rechtbank had Harster in 1947 al ver oordeel tot 12 jaar, en had hem even eens na tweederde van de straf op vrije voeten gesteld. Ook het ene jaar dat Har ster in München in voorarrest heeft door gebracht wordt in mindering gebracht. De rechtbank zal moeten beslissen of Harster in aanmerking komt voor een behandeling als „normaal" misdadiger. (ADVERTENTIE) ogenblik mag hU alleen nog maar rechtop in bed zitten, met zijn voeten op een stoel. ZUn eetlust is goed cn hü mag tot op zekere hoogte eten wal hü wil. Dr. Blai berg krügt nog steeds middelen die het afstoten van het nieuwe hart moeten tegengaan." De toestand van Mike Kasperak is in de loop van gisteren kritiek geworden. De doktoren hebben maken aan de inwendige bloeding die zijn leven in gevaar dreigde te brengen, twee dagen na de ge slaagde hartoperatie. Het nieuwe hart functioneert „bijzonder goed". De bloeding werd veroorzaakt door een leveraandoening, aldus de doktoren. De complicaties, waaraan de 54-jarige metaalar beider lijdt, zijn ernstig, maar niet onoplosbaar. Eerder was zijn toe stand bevredigend genoemd. Door bloedtransfusies en andere maat- maandagmiddag de inwendige bloedingen doen ophouden. Felle gevechten in Noord-Laos GOUDEN RING voor dame of heer de oerwouden van Nam Bac, een enclave van de royalistische regering in Noord- Laos, hebben zich in de afgelopen twee dagen toegespitst. JUWELIER d. WATER Haarlemmerstraat 181 heeft hem. pen zetten alles op alles om de overhand te krijgen in de strijd met vijf Noord- vletnamese en Pathet-Laobatajjons, die de enclave omsingeld hebben. Duikbom- Altijd voordelig, 's Maandags gesloten. ringsleger geselen onophoudelijk de stel lingen van de aanvallers. Deze antwoor den met zware mortieren. De Nederlandse Comedie zorgde gistermiddag voor een unieke première in onze Nederlandse toneelwereld. Op de Amsterdamse Jaap Edenbaan waagden de „Comedianten" zich op glad ijs om uit te maken wie de hoogste ogen zou gooien op de tweehonderd bovenaan. Kitty Jansen raakte even de vaste grond onder de voeten kwijt en maakte een charmante val. Om de vrolijke sfeer een extra-nuance te geven, zorgde een gekostumeerde Jan Hundling voor het schoonhouden van de baan. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG. Het aantal werklozen ligt weer ver boven de 100.000. De geregistreerde arbeidsreserve voor mannen was in december gestegen met 22.400 tot 104.600. Deze stijging was voor december gering en was o.m. te danken aan het zachte weer, waardoor de toeneming van de werkloosheid bij bouwvakkers, losse arbeiders en chauffeurs klein was. Met de 9000 werkloze vrouwen mee werd tijdens de feestdagen evenwel het trieste record bereikt van 113.000. Noch tans, wanneer de cijfers van de (normale) seizoenswerkloosheid buiten beschouwing worden ge laten blijkt, dat er een kentering ten goede aan de gang is. Het in januari opgetreden winterse weer heeft het aantal werklozen weer sterk doen oplopen. Het huidige, nog niet bekende cijfer ligt der halve boven de 113.000. intal werkloze vrouwen bleef in december nagenoeg gelijk. Het aantal openstaande aanvragen om mannelijk personeel daalde met 2400 tot 33.700. De vraag naar vrouwfelijke werkkrachten bleef gelijk. De stijging van de niet op seizoeninvloeden gecorrigeerde werk loosheid deed zich zowel bij ouderen als bij jongeren voor. De werkloosheid is echter het grootst bij de jongeren onder |l de 25 jaar. Van alle werkloze mannen was eind december rond 10 procent jonger dan 19 jaar, daarentegen had van de openstaande vraag naar werk- krachten 30 procent betrekking op deze leeftijdsgroep. Ook nu nog liggen de werkloosheids percentages aanzienlijk hoger dan een jaar te voren. Zoals steeds staat Drente weer hoog aan de top. Daar steeg het percentage werklozen tot 10,6 procent, ruim één procent meer dan in december 1966. Groningen volgt met 7,3 procent, Limburg en Friesland met 6,2 en I In Overijssel liep het op tot 5,3, Noord-Brabant tot 5 en in Zeeland 4,1 procent. Door de sterke groei van werkloosheid in deze provincies is landelijk percentage in de loop van 1! opgelopen van 2,8 op 1 januari tot procent op 31 december. De verbetering in de toestand op de arbeidsmarkt, die december liet zien, duidt op een voorzichtig herstel van economie, die overigens nog bela wordt door buitenlandse invloeden, als de devaluatie van het pond. (Zie verder pag. 9) DEN HAAG Het is de bedoeling, dat in navolging van de voetbaltoto ook de hoofdprijs in de Staatsloterij verhoogd zal worden van 100.000 tot 500.000 gulden. Voorstellen daartoe worden gedaan in een wijziging van de wet op de kansspelen, die momenteel voor advies bij de Raad van State ligt. Departementale woordvoerders zijn in dit stadium niet bereid om bijzonderheden over de te verwachten wetswijziging te verschaffen. Het ziet er echter naar uit, dat bij de verhoging van de hoofdprijs tot 500.000 gulden tezelfdertijd ook een uitbreiding van het aantal loten in de Staatsloterij tegemoet gezien kan worden en van het aantal trekkingen per jaar. Nog steeds is de situatie zo, dat de belang stelling van het publiek voor deelname aan de Staatsloterij zeer groot is en een groter aantal loten alleszins verantwoord is. Die belangstelling is er mede dank zij het feit, dat de kans op een prijs in de Staatsloterij relatief groot is, aanzien lijk groter dan bijvoorbeeld de voetbalpool. WASHINGTON (Reuter). Een opinie onderzoek in de V.S. heeft uitgewezen dat favoriet nummer één voor de ko mende presidentsverkiezingen in novem ber president Johnson is. Twee maan den geleden was 77 procent van de ondervraagden nog „tegen" hem. De „terugkomst" van de president wordt toegeschreven aan hot feit, dat hij de laatste weken politiek In de aanval is gegaan. Hij is tweemaal voor de televisie opgetreden ln een strijdbare houding. Verder zou zijn snelle wereldreis even voor Kerstmis en de geïrriteerdheid van het Amerikaanse volk ten opzichte van de militante protesten tegen de oorlog in Vietnam tot deze verandering hebben bijgedragen. I9H1 De hoge waterstand van de Seine in Parijs schept al enige tijd grote moeilijkheden voor de clochards, die hun slaapplaats onder de bruggen of op de kaden hebben. De kade onder de Pont Neuf is geheel overstroomd en zelfs de wallekanten staan onder water. 6 00 7 00 uur. nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschap- gevestigd wende i (ADVERTENTIE) Spaanse sinaasappelen VOLSAP- XOET- ZOMDER PITTEN Mr. v. d. Stee en i zijn korte bestaan toch al duizenden bezoekers van nabij had toen h\j voor het eerst van zijn leven dit vreemde manneke tegen het lijf liep. i tointerpenen had gehoord, kwam hij al snuffelend tot de ontdekking, dat die opvallende Mr schroom at h# toen een deel van zijn bezoeker op. drs. Bogaers onverzoenlijk (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Voor de KVP-radlcalen is de kandidaat-voorzitter mr. A. P. J. M. M. van der Stee uit Arnhem thans onaan vaardbaar geworden na z(jn uitlatingen zondag over drs. Bogaers, woordvoerder van dc radicalen. Mr. Van der Stee, za terdag in Baarn door het partijbestuur voorgedragen als opvolger van rar. P. Aalberse, deelde zondag mee, dat drs- P. Bogaers als vice-voorziltcr van de KVP voor hem onaanvaardbaar Is. Volgens mr. Van c|er Stee zou met hem als vicc-voor- isgezind bestuursbeleid ge worden. Daarmee zijn de nstcllingen in feite op de 'i, want dc groep-Bogaers- Van Doorn neemt de uitlutingen van mr. Van der Stee zeer hoog op. De drie zui delijke kringvoorziUcrs willen echter proberen de nieuwe conflicten binnen de partU tot een oplossing te brengen. Drs. Van Casteren, voorzitter van de kring Tilburg, ir. J. L. Th. Siepman, de kring Den Bosch en I drs. J. H. Veringa, voorzitter van de kring Limburg, zuilen nog deze week bemiddelingspogingen aanwenden om de nieuwe moeilijkheden ongedaan te ma ken. Zeer waarschijnlijk zullen zij daar bij proberen overeenstemming met de andere leden van het partijbestuur te bereiken over een kandidatuur van drs. P. Bogaers als vlce-voorzitter. De drie kringvoorzitters achten dit noodzakelijk na de bereikte overeenstemming in de partijraad te Arnhem op 8 en 9 decem- Als gevolg van het thans op de spits gedreven conflict zullen de drie kring voorzitters nu ook moeten bemiddelen de kandidatuur van mr. Van der Stee als nieuwe voorzitter. Het zou na melijk wel eens kunnen zijn, dat de ra dicalen hem, na hun uitlatingen van zondag, niet meer aanvaardbaar blijven achten. Mr. Van der Stee heoft trouwens zelf,gezegd, dat wanneer drs. Bogaers eventueel toch als vice-voorzltter van de partij gekozen zou worden, hij zijn be noeming opnieuw in beraad zou nemen. De groep-Bogaers-Van Doorn zal voor 10 februari geen onherroepelijke stappen ondernemen. De bemiddelingspogingen delljke kringvoorzitters Dan moeten namelijk, zoals bekend, de nieuwe voorzitter, drie vice-voorzltters, een penningmeester en een aantal nieu we leden van het partijbestuur gekozen Ook de zeven radicale KVP-Tweede- Kamerleden nemen tot 10 februari deze afwachtende houding aan. Mochten de verkiezingen op 10 februari teleurstel lend uitvallen voor dc groep-Bogaera- Van Doorn, dan schUnt de breuk tussen een aantal radicalen en de KVP onver mijdelijk geworden. (ADVERTENTIE) morgen voordeel pindarotsjes 200 arJk, 9?. 79 niet duur wel heerlijk DEN HAAG (ANP) Bij c icht de 38-Jarlge II. Zwolle la van- len terwijl hij gekleed lag tc roker

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1