Ste£eidie(3ou/fcci/nt Yvonne Paul van Schiphol Schreeuwend^ Ne zijn verradersen „onrecht, onrecht m fl Fraude ontdekt van tienduizenden met valse declaraties Ploegbaas overleefde veertien uur koelcel Laatste nieuws Locomotief Bergland express ontspoord Griep velt „De Stunt" Zetel van Novotny wankelt Zij kan weer terug SCHIEDIJK LOOPT OP RIL EN ZINKT Drreefte\ PAPENGRACHT 32-LEIDEN TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFD. 20826 - GIRO 10.30.0S Dir. J. F J. M. Koens - Hoofdred. L. C. J. Roozen ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.85; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) VRIJDAG 5 JANUARI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN IETS HOGERE TEMPERATUREN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Aanvankelijk zwaarbewolkt met regen, morgen verspreide opklaringen, mnar ook enkele buien Matige tot krachtige zuidelijke, later westelijke wind. In het algemeen iets hogere temperaturen (Van onze correspondent Lucas Kleijn) PARIJS. Een ploegbaas van havenarbeider» in Marseille heeft het aan zijn koelbloedigheid te danken, dat hij een verblijf van veertien uren in een koelkast heeft overleefd. Het schip Ville de Bastia had de blauwe vertrekvlag al in de mast gehesen, toen de ploegbaas er zich van wilde overtuigen of de lading in de vrieskamer goed gestuwd was. Terwijl hij daarmee bezig was. sloten de boot werkers de deuren achter hem dicht, in de veronderstelling, dat er niemand meer in was. Zijn geschreeuw hielp niet, want uit de vrieskamers dringen naar buiten geluiden noch kou door. Het schip voer de haven van Marseille uit onderweg naar Ajaccio; een overtocht van veertien uur. De opgesloten ploegbaas begreep, dat hij iets moest doen om bij een temperatuur van min vijf graden in een be trekkelijk kleine ruimte warm te blijven. Veertien uur lang heeft htj de lading op zijn rug heen en weer gedragen. Pas bij aankomst in Ajaccio werd h(j uit zijn netelige positie bevrijd. Sinds 10 november is de 15-jarige Cornells Godefroy uit De Bilt zoek. De jongen, die kantoorbediende is, hep al eens eerder van huis en ook TUSSEN GOUDA EN ZOETERMEER GOUDA (ANP) Omstreek» half twaalf vanmorgen ls tussen Gouda en Zoetermeer de Bergland-express I Inns bruck-Den Haag SS) op een niet bevei ligde overweg op een kraanwagen gereden. Enkele treinreizigers liepen lichte ver wondingen op. De botsing kwam zo hard aan, dat de locomotief van de rijtuigen losschoot en vijftig meter verder met de wielen naast de rails tot stilstand kwam. De locomotief kantelde niet. De rijtuigen bleven In de rails. Een sneltrein, die direct na de aanrij ding richting Den Haag reed, werd vla Rotterdam omgeleid. Het treinverkeer tussen Gouda en Den Haag v.v. is niet gestremd, maar wordt met enige vertra ging over èèn spoor geleid. De ongevallen kraan van de Ned. Spoorwegen begon spoedig de locomotief weer in het goede spoor te krijgen. AMSTERDAM oflici dusdanig huisgehou- ln Amsterdam, onmogelijk kan doorgaan. Trudy Labije en Jack Dixon, enkele dagen geleden ook door het griepvirus aangetast, bleken vandaag alweer zo ver op de been, dat zij bereid waren van avond op de planken te staan. Bij Mary van den Berg echter ls als complicatie een longontsteking opgetreden. ZIJ ml nog enkele dagen ln bed moeten blijven en kon onmogelijk worden vervangen. Een nieuwe premièredatum zal spoedig mogelijk worden vastgesteld. Toeristen Ingesneeuwd Op een bergpas nabfl Andorra ln de Pyreneeën zijn gisteren 300 toeristen door een sneeuwstorm van de bultenwerld afge sneden. Ze bevinden zldh allen ln een aan de pas gelegen plaatsje. Hun toe stand baart overigens geen zorg. en communistische party zijn, naar t nomen wordt, op handen, nu het. cen trale comité van de partij in uiterste geheimhouding bijeen is. Van betrouw bare zijde verluidt dat president Anto- nln Novotny zal aftreden als partij leider, een post die hij sinds 1958 heef! bekleed. Waarschijnlijk zuilen ook nog Oldrioh Cernik, de 44 jaar naamste economische plai het land, wordt eerste kandidaat ge- Vernomen werd verder, dat de be langrijkste beslissing, waarmee moge lijkerwijs de wisseling aan de top werd bedoeld, gisteren al was genomen toen de conferentie begon. Uit andere bron nen werd dit niet bevestigd, maar alge meen wordt verwacht, dat een officiële bekendmaking van de reconstructie voor het eind van de week gedaan zal Insiders geloven, dat Novotny voor lopig staatspresident blijft, welke func tie hij, tezamen met die van partijlei- - als zij wil - (Vat enige tijd aan haar door een longontstef gebrachte tulpen war bewijs van de hoop t Geen krant ontvangen? 6 00— 7.00 uur. nummer S speciale koerier wordt alsnog gebracht. Waar n SCHIPHOL. Schreeuwend „Nederlanders zijn verraders" en „Onrecht, onrecht", is de 38-jarige Yvonne Paul vanmorgen om half zeven verwijderd uit de vertrekhal op Schiphol, waar zij 88 dagen en nachten op een bank heeft ge bivakkeerd in de ijdele hoop terug te kunnen keren naar Amerika, dat haar tot tweemaal toe de laatste keer hardhandig heeft uitgewezen. De vrouw, die gisteren nog verklaarde: „Als ik van de luchthaven weg ga, ga ik als een lijk", verzette zich passief tegen de verwijdering en moest door twee wachtmeesters van de rijks politie in een arrestatiewagen worden gedragen. Zij is overgebracht naar de rechtbank lem en is in de loop van de voorgeleid voor de officier van die zal uitmaken, of de tegen igebrachte beschuldiging van lokaalvredebreuk houdbaar is. en wat er verder met de vrouw moet gebeuren. De aanklacht is ingediend door de lucht havendirectie, die op deze manier een eind wil maken aan Yvonnes opzien barende verblijf in de vertrekhal. de directie zei „Nu ha! het af ge- beste, louter uit menselijke motleven. Daarom hebben wij haar aanvankelijk ook zo lang laten zitten. Uiteindelijk had ze een geldig vliegbiljet voor New York en ge droeg ze zich keurig". (Zie verder pag. 5, laatste kolom) t ADVERTENTIE) dog weer, «eerlijke troctatie Nederlanders (40) in veiligheid VANCOUVER (CANADA), (AP) Hel 7594 ton metende Nederlandse vracht schip Schiedijk is gisteravond om elf uur (Ned. tijd) bij Vancouver Island voor de westkust van Canada gezonken rif te zijn ge- De officlere ■ed, hoewel 5 door de ijsbrekcr Camsel van de Cana dese kustwacht. De Schiedijk zonk na door de zware zee weer van het rif te zijn losgeslagen. Het vrachtschip ei- dijk radiografisch om assistentie. Het ls nog niet duidelijk hoe het schip op het niet boven water uitstekende rif is ge lopen. Het weer was slecht toen het on geluk gebeurde. De Schiedijk was voor circa eenderde geladen. De Schiedijk vaart voor de Holland- Amerika Lijn in de North Pacific Coast- dienst, die de Holland-Amerika Lijn sa- met de Royal Mail Lines ltd in Londen onderhoudt tussen havens aan de westkust van de Verenigde Staten en Canada en Westeuropese havens. Voor de Holland-Amerika Lijn varen in deze dienst verder de Dinteldijk, de Moerdijk de Diemerdijk. Wolf gewurgd met de hand TIFLIS, (D.P.A.). Met zijn blote handen heeft een arbeider in de Sovjet- Republiek Georgië, Goeram Koejasj- vill geheten, 'n wolf gewurgd, die hem had de man niet eens 'n stok om z te verweren. Hij redde zich 't lev door snel te handelen en door zijn i weldige lichaamskracht. Arrestaties in Den Haag en in Suriname toosstelling en reis- en verblHfkos- n getuigen b(j rechl»zitllr«en. Nog dag van de aangifte heeft de politie Haag een 33-jarige admlnistratie- ben verrijkt. Op 28 december heeft het korps gewapende politie van Suriname ln Paramaribo een 33-jarige kleermaker gearresteerd, die als handlanger van de ambtenaar wordt beschouwd. De Haagse politie onderhoudt druk telegrafisch con tact met collega's ln Suriname, waar ver moedelijk hele administraties moeten worden omgespit. De 33-jarige kleermaker Ls een inwoner van Suriname. Het onderzoek in deee zaak wordt ln feite gedaan door de Suri naamse politie, hoewel het een bemoei lijkende factor is dat de hoofddader zich ln Den Haag bevindt. De administratieve ambtenaar werd in zijn woning aan gehouden Hij woont en werkt sinds twee jaar in Nederland, ls gehuwd en heeft vier kinderen. Toen de man naar ons land kwam, bracht hij een pakket voor gedrukte declaratieformulieren mee. Hoe hij in het bezit van deze papleren ls ge komen. vormt op het ogenblik nog een raadsel. Het vermoeden bestaat, dat de ambtenaar die ln atjn functie bij de over heid niets met deze papieren te maken heeft, reeds in 1963 in Suriname met zijn vervalsingen ls begonnen. Het tempo, waarin hij de formulieren heeft vervalst (op de betref lende formulieren ls onder meer de handtekening van een kanton rechter nodig) is waarschijnlijk langzaam opgeschroefd. De laatste tijd ging men ln Suriname argwaan koesteren omdat declaratieformulieren met bedragen van vierhonderd gulden vrij veel werden Ingeleverd. Bij zijn arrestatie had de ambtenaar 70(H) gulden en dertig (gedeel telijk Ingevulde) formulieren ln zf)n bezit. De zegels, die op de declaratiepapieren moesten worden geplakt, werden toe gezonden door de kleermaker. Mogelijk vulde (vaak gefingeerde personen) c name naar een rechtszitting waren ge weest. De man. die de bedoeling had zijn middelmatige «alarts op te voeren, heeft op grote voet geleefd. Mr. Y. d. Stee voorzitter van de KVP? residerende hoofden van buiten landse diplomatieke vertegen woordigingen en hun echtgenotes in paleis Huis ten Bosch ren diner aangeboden ter gelegenheid van het 'nieuwe jaar. Daar do Oranje zaal ra» het paleis te klein is om alle genodigden op dezelfde avond te doen aanzitten, volgt er van avond een tweede diner, zodat allt t ond icktail i waluwm er echt als hoofd- Als toetje iras er frambozenijs en cham pagne. De zeventiende eeuwss Oranjezaal was stijlvol ingericht. Als tafellinnen werd gebruikt Kapel ra» 1837; dr tnfrlstukken (kandelaars) verguld zilver En gels plateau; het servies Sèvres, rrk Amsterda ien. De mui haar overleden FredSTÏk Hendrik, gd door een strijkje nit rskapcl. Er waren Kapitein Dijk. afkoi vijf benri n aan boord gebleven om te hel pen bij eventuele bergingsoperaties. De vijf bemanningsleden werden in de loop de dag van het schip gehaald, ar de kapitein bleef tot 10 minuten •rdat de Schiedijk in de golven ver- lerlandse oen Dei ns bedrijf ïsdagavond was het in Oregon vertrok- Indiase vijfling overleden SALEM, (Reuter). Alle kinderen in de vijfling, die ln het afgelopen weekeinde in een dorp nabij Salem in Zuid-India werd geboren, zijn overleden. Een van de kinderen stierf kort na de geboorte en een tweede dinsdag. Gis te en, maar er ook van af wij- ees er voorts op, dat het suggesties" gaat en weiger- J. M. van der Stee hebben aanbevolen ala de nieuwe KVP-voorzitter in de va cature-A alberse Mr Van der Stee vervult thans de functie van penning meester in de KVP. Als nummer twee op de voordracht noemt men de naam van het Tweede-Kamerlidde heer T. (ADVERTENTIE) waaierbiscuits 300 gram 69 57

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1