V.S. bestuderen vredesaanbod VERKLARING HANOI SERIEUS? AANVAL VIETKONG OP DA NANG Louis Nijman uit gezonken auto na 10 min. onder water P LLjIIjJ Blaiberg maakt het tot dusverre bijzonder goed MARVA, LUVA EN MILVA BLIJVEN BESTAAN „Ik dacht aan tv- uitzending Twee man in personenbus verdronken Nederlander drinkt 39 liter frisdrank Arthur Okum adviseur Johnson Slachtoffers van griep in Engeland PAPENGRACHT 32 -Lfc I u N TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 1 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. nun. Telefoontjes 2 KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) WOENSDAG S JANUARI 1968 SNEEUWBUIEN De weersverwachting, meegedeeld door I geldig tot morgenavond- later draaiend naar richtingen tussen west en noord. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, no. 1TJ36 (Van onz« Den Haag Minster Den Toom (De fensie) heeft op vragen van de Kamer leden Maenen en Kleisterlee (KVP) mee gedeeld. dat 'n drastische inkrimping of opheffing der korpsen Marva, Milva let wordt c Hij bevestigt, dal ogen. Wel wordei 1968 20.000 militaire] maand eerder met klein verlof gaan. Maar deze maaitregel moet niet worden gezien als eer verdergaande algemene verkorting van diensttijd. Het gaat hier of dienstplichtige ongehuwd* nera niet meer zullen worden opgeroe pen. Volgens de huidige regeling wordt nan een deel van de gehuwde en on gehuwde kostwinners vrijstelling ver leend. Voorlopig zal deze regeling niet worden uitgebreid. (Van een onzer verslag gevers) ROOSENDAAL „Ik zou tegen alle automobilisten, die met hun wagen li het water terecht komen, willen zeggen „beheers je en raak niet in paniek". Da 34-jarlge Roosendaalse Louis R. NIJman kan het navertellen, dat hfl bfcna tien minuten met zfln auto onder water en modder heeft gezeten. In het nleuwjaaraweekend raakte h(j bij Kruinlngen van de weg en schoof hij de sloot ln. ,,Ik reed 70 of 80 en toen begon die slip. Ik heb nog geprobeerd iets met het stuur te doen, maar dat hielp niet. Nou, toen dacht ik: goed vast houden aan het stuur. De wagen sloeg over de kop en dook met de wielen naar boven de sloot ln. Ik zag alleen maar modder. Ik dacht dat ih dood was. Tus sen de stoelen door probeerde Ik een voordeur open te krijgen. Maar dat ging niet. En toen kreeg tk mijn volledige be heersing terug. Op de televisie had ik nog maar kort geleden ln een program ma gezien wat je moet doen als je met Je auto het water ln rijdt. Ik dacht meteen neus kon ik net bij een luchtlaag enkele centimeters dik. Ik probeerde op nieuw een deur open te krijgen en toen lukte het en kon ik naar buiten stap pen. Je krijgt dan staat te hullen m OEGSTGEEST OEGSTGEEST (ANP) Een busje met drie Inzittenden, personeel van het aan nemersbedrijf Van Klaveren en Koomen ■tt Voorschoten, ls vanmorgen ln Oegst- geest ln het Oegstgeesterkanaal gereden. De bestuurder wist op het droge te komen, maar de anlere inzittenden, de gebroeders W. en J. Ilufgen uit Sassenhelm, zijn nu alleen maar een nat pak en een klein schrammetje opgelopen. Achteraf denk je aan een veillgheldsgordel. Maar lk had er niet aan moeten denken, dat ik zo'n ding had gehad. Volgens my heb Je geen schjjn van kans om zo'n gordel los te krijgen. Er zyn natuurlijk ook wel voordelen verbonden aan een veiligheids riem, maar lk zou zeggen, als Je het water Inrydt, kun je er beter geen een Graven gevonden bij bouw van olympisch dorp touw van het olympisch dorp bij Mexico City, 147 menselijke resten gevonden. De lichamen zijn naar schatting 3000 jaar oud. Het gebied Geen vervolging van agent die meisje aanreed AMSTERDAM. (A.N.P.). Er zal geei Mede namens haar hadden Robert Jas per Grootveld en Rob Stolk de officier van justitie om vervolging van de be stuurder verzocht. Deze treft echter geen schuld volgens de officier van justitie, mr. H. G. van Everdingen. die ambtshalve een onder zoek heeft laten instellen. Dit gaf hem echter geen aanleiding voor instelling van een vervolgini begaan, aldus de officier. Gezien het ernstige letsel, dat zij door haar eigen onvoorzichtigheid ■n onoplettendheid heeft opgelopen, acht hij geen termen aanwezig om haar daar- vervolgen. Grootveld en Stolk deelden nu mede, zich tot e procureur- genaraal te hebben gewend, bij wie z? beroep hebben aangetekend tegen de beslissing van de officier. Gronden hier- Meer dan een miljoen kerstkaarten en brieven en dan nog eens talloze pakketjes zijn uit alle delen van de wereld gezonden aan de vierjarige Eliane de Feyter, die ongeneeslijk ziek ligt in een ziekenhuis in het Belgische Brugge. Het verzoek Elia et te a ge- (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Gemldeld heeft de Nederlander vorig jaar 39 liter fris drank gedronken, een stijging ten op- opge- miljoen Utei dustrie zo frisse geluiden doken op in de nieuw jaarsrede van de heer E. van Steeden. directeur van the Coca-Cola export cor poration. Desondanks voorzag de heer Van Steeden een somber 1968, als ge volg van de herhaaldelijke en zware be lastingheffingen. Het zal opnieuw tot stijgende prijzen leiden, aldus de heer Van Steeden. Om de moeilijkheden te benadrukken, wees hij tenslotte op het feit, dat in zeven jaar tijd vijfhonderd kleinere limonadefabrieken him poorten sluiten. Geen krant ontvangen? Bel 6.00-7.00 ui speciale koerier wordt u de alsnog gebracht. Waar agentschap pen z|)n gevestigd wendi tot de agent r 33839 en per sich SAIGON (Reuter - A.P.). Het Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken probeert ophelde ring te krijgen over de verklaring van de Noordvietnamese minister van Buitenlandse Zaken, Ngoejen Doey Trinh, dat zijn land bereid is tot onderhandelingen wanneer de Amerikanen onvoorwaardelijk de bombardementen op Noord- Vietnam staken. Eerder was Hanoi nooit verder gegaan te verklaren dat bij het stoppen van de bom bardementen onderhandelingen tot de mogelijkheden zouden behoren. Hoe Amerika zijn inlichtingen wil in winnen is niet bekend gemaakt. Wel kon uit de mededelingen van onderminister Carl Bartch worden opgemaakt dat Amerika niet al te veel belang hechtte aan de verklaring uit Hanoi. De Noord vietnamese minister van Buitenlandse Zaken heeft trouwens ook verklaard dat zijn land vastbesloten blijft de „Ame rikaanse aggressors te verslaan". De jongste Amerikaanse verklaring over het beëindigen van de bombarde menten werd in september door presi dent Johnson afgelegd. Hij verklaarde toen dat Amerika „bereid is onmiddellijk de bombardementen te staken als dit zal lelden tot snelle produktieve besprekin gen". Maar hij voegde er evenwel aan toe: „We moeten er wel zeker van kun nen zijn dat Noord-Vietnam tijdens de onderhandelingen geen voordeel zal trekken uit de bombardementspauze". Vannacht en vanmorgen vroeg heeft de Amerikaanse basis bij Da Nang onder Vietkongvuur gelegen. Bij een raketaan- val die tien minuten duurde werden 21 Amerikaanse vliegtuigen vernield of be schadigd. Een aantal Zuidvietnamese militairen kwam om het leven, enkele Amerikanen werden gewond. Ameri kaanse vliegtuigen hebben vanmorgen de Noordvietnamese hoofdstad Hanoi gebombardeerd. Drie toestellen werden neergehaald, zo deelde het Noordvietna- SAN ANTONIO (AP) President son heeft Arthus M. Okun, een 39- ge econoom benoemd tot opvolger Gardner Ackley als voorzitter van raad van economische adviseurs. Okun is de jongste die ooit op deze post be noemd is. (ADVERTENTIE) morgen voordeel nootjestoffees 250 gram 85 69 LONDEN (Reuter) In de eerste week van de huidige griepepidemie in Engeland zijn 101 mensen aan deze ziekte overleden, zo heeft het Britse mi nisterie tan Volksgezondheid meege deeld. Dit cijfer betrof de week die op 22 december eindigde. Begrafenisondernemers in Coventry hebben meegedeeld dat als gevolg van de epidemie voor begrafenissen een wachttijd geld van negen dagen. Twee ziekenhuisafdelingen zijn gesloten om dat verpleegsters besmet waren geraakt. zij nder betreffende politieauto een remspoor had getuigen gehoord zijn dan de twee bij het ongeval betrokken politiemannen en geen andere getuigen van het ongeval met naam en adres zijn genoteerd. Kapitein bij zijn boof(je) model op de achtergrond. Op de voorgrond de kapitein van tandarts: „Ik heb dorst"' KAAPSTA1) (A.P. - Reuter). Philip Blaiberg, de Zuidafri- kaanse tandarts, op wie het hart van een 24-jarige niet-hlanke fabrieksarbeider, ('live Haupt, is overgebracht, maakt het buitengewoon goed, zo heeft het Groote Sohuurziekenhuis mee gedeeld. Hij is bij kennis. Zijn eerste woorden waren: „Ik heb dorst" en „Groeten aan mijn Blaiberg ia volkomen geïsoleerd, om de kansen op een of ander* Infectie zo klein mogelijk te houden. Hij ligt ln een pas gereed gekomen vleugel van het ziekenhuis en er wordt dag en nacht gewaakt, mede om nieuws gierigen op een afstand te houden. Zijn vrouw verblijft ook ln het zie kenhuis, maar mag hem nog niet De operatie hteft de apartheldsperike- len, althans voor een tijd, terzijde gezet. Er zijn geen officiële bezwaren gehoord over de transplantatie van een „gekleurd" hart in een „blank" Cllve Haupt waa pas drie maanden gehuwd, toen hij de hersenbloeding kreeg, waaraan hU tenslotte overleed. Zijn vrouw, Dorothy Haupt, waa te overstuur om toestemming tot de transplantatie te geven. Deze la ten slotte gegeven door de moeder van Cllve. Later beeft Dorothy de toe stemming alsnog gegeven: „Het is fijn te weten dat zijn hart iemand ln leven houdt".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1