S)e CcidteSoti/fca/ttT EXTRA TABAKSRANTSOEN BUIGEN OF BARSTEN Joegoslavische communisten achter Tito EEN BEROEP OP STALIN - Instelling van ondernemingsraden Wordt Berlijn nu in tweeën gesplitst Overeenkomst met de Ver. Staten getekend ZATERDAG 3 JULI 1948 39ste JAARGANG No. 11431 Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAAJtIN OPGENOMEN „DE BURCHT" Dat zou U wel willen I Wij ook, bijna net zoo graag alt een gift voor ona werk. Ons gironr, is 477359. Bui. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. w-, 1.30 p. mnd., 3.90 p. kwart. Franco p. p. 4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 f\P DE SCHEIDINGSLIJN door ^Europa, waar het ijzeren gordijn Oost en West van elkander houdt, wordt een worstelspel gespeeld om te zien wie de sterkste is. Het is geen oorlog, maar de inzet is even goed de vrede in Europa. In Berlijn wordt een oorlog gevoerd zonder kruit en -zonder bloed, maar het le ven van Europa staat op het spel en de gehele wereld volgt met spanning het verloop van deze worsteling. De directe bedoeling van de Rus sische blokkade, welke zogenaamd slechts tijdelijk is, daar zij het ge volg is van louter „technische storin gen" en „noodzakelijke reparaties", is: de Westelijke geallieerden te dwingen, Berlijn te verlaten. Maar het moet thans de Sovjets wel dui delijk zijn, dat het hun op deze ma nier nooit gelukken zal. Zowel Ame rika als Engeland hebben onomwon den verklaard, dat zij Berlijn niet uit zullen gaan, dat zij alles op alles zullen zetten en desnoods geweld zullen riskeren. Bevin heeft in dit opzicht klare wijn geschonken en Marshall is niet achter gebleven. En zij hebben het niet bij woorden ge laten, maar zijn op grote schaal be gonnen met voedsel en zelfs steen kolen aan te voeren door de lucht; de enige weg, die niet „gerepareerd" kan worden en dus ook niet kan worden afgesloten tenzij door oor logshandelingen. Al deze maatregelen, waaruit de vastbeslotenheid der Westelijke ge allieerden blijkt, hebben de 'Ber- lijners dé geruststellende zekerheid gegeven, dat de Westelijke democra tieën hen niet ün de steek zullen la ten. Men heeft daar thans vrijwel al gemeen de overtuiging, dat de Sov jets, hoezeer het bezit van de stad him ook ter harte gaat, niet bereid, zijn er een gewapend conflict voor te riskeren en dat zij niet meer in twij- wel kunnen zijn over de vraag of hun vroegere bondgenoten zo nodig de uiterste middelen zullen gebrui ken om hun positie en de positie van 2 millioen Berlijners te verdedigen. Men kan spreken van een algemeen optimisme, alhoewel het nog niet duidelijk is in welke richting een op lossing voor de huidige verwikkelin gen gevonden zou kunnen worden. De Russen hebben him troeven nog niet uit handen gelegd. Wel zijn ze kennelijk verrast door de technische macht, die de tegenpartij uit alle hoekeri der aarde heeft doen aanruk ken, teneinde de blokkade te pare ren. Men vraagt zich af of dit de Sov jets er toe zal brengen, hun tactiek te wijzigen. Öe motivering der af sluiting „om technische redenen" geeft hun een gemakkelijke gelegen heid om op dit punt de vlag te strij ken, zonder hun prestige althans formeel te verliezen. Naast deze krachtproef is er een andere aan het licht getre den, n.l. de strijd tussen Stalin en Tito. Hier heeft de plotselinge ban bliksem van de Kominform een schel licht geworpen op een zeer ern stige breuk in de machtssfeer van het Kremlin. Belgrado ligt achter het ijzeren gordijn en de wereld wist niets van de spanning tussen de com munistische partij van Joego-Slavië ens de grote centrale te Moskou. De bliksemflits uit Boekarest, waar de Kominform toen bleek te verga deren, zette opeens alles in een fel licht en verraste de wereld volko men. Zij loert thans door de kieren van het ijzeren gordijn om te weten te komen, wat er nu eigenlijk aan de hand is. Het langdradige commu niqué, dat Tito en de zijnen uit de „familie der communistische par tijen" gestoten heeft, zegt ondanks de vele en grote woorden, die er in staan, al heel weinig. Tito wordt een „Trotzkist' genoemd. Dat is wel de ergste beschuldiging, waarmee men een communist kan treffen, maar wat er mee bedoeld wordt is niet be paald duidelijk. Slechts dit éne is wel duidelijk: een Trotzkist vindt vadertje Stalin- als een onverzoenlij ke vijand tegen zich, want een Trotzkist is het blijkbaar niet geheel eens met Stalin en moet dus „geli quideerd" worden. In het vage wordt de „Trotzkist" Tito verweten, dat hij teveel naar het Westen kijkt en meer let op hetgeen de nationale belan gen van Joego-Slavië eisen dan op hetgeen Moskou decreteert. Wat dat is, wordt duidelijk als het juist is, wat een Italiaans blad dezer dagen mededeelde, n.l. dat Tito aan de Westelijke geallieerden het aanbod heeft gedaan, om Triest aan Italië a£ te staan in ruil voor Marshall-hulp. Dan zou het dus zijn, dat Tito voor de aanlokkelijkheden van «het Mar shall-plan is gezwicht, ondanks alle dreigementen van Moskou. De reali teit van de harde dollars en het ver langen naar welvaart zouden het dus gewonnen hebben van de communis tisch doctrine en van de Kermlin- discipilne. Marshall heeft dit bericht tegengesproken, maar het hele ge val is toch een ernstige streep door Moskou's rekening, een geval van insubardinatie, welke grote gevolgen kan hebben voor de volken van de andere satelliet-staten. Wanneer Moskou er niet in slaagt om "'e communistische partij van Joego- ""'avië, welke zich solidair heeft ver- '-^ard met Tito, alsnog te doen bui- -• voor zijn wil, dab wordt het ook voor de anderen duidelijk, dat de macht van Stalin niet zo groot is als men wel meende. Dat is de grote betekenis van het conflict Stalin-Tito. Overigens heeft Tito in de afge lopen jaren voldoende bewezen,, dat hij van zichzelf geen haar beter is dan zijn meester in het Kremlin en valt het niet te verwachten, dat het Joego-Slavische regiem na deze re bellie radicaal zal omzwaaien naar de Westerse mentaliteit. Tito blijft „familie" van Moskou, en de twist is een familie-aangelegenheid. Desal niettemin kunnen familietwisten gro te gevolgen hebben. Hervorming van de afzonder lijke onderneming IN onze beschouwingen over de pu bliekrechtelij ke bedrijfsorganisatie hebben wij meermalen betoogd, dat het voornaamste in de sociale hervor ming is: de hervorming van de afzon derlijke onderneming. Daar moet lig gen de kern van de sociale hervor ming. Omdat de arbeider in de afzon derlijke, onderneming zijn dagelijks werk verricht en daar zoekt voldoe ning en tevredenheid en practische erkenning van de waarde en waardig heid van de door hem gepraesteerde arbeid en van zijn persoonlijkheid. Als Th. Koersen in het Katholiek Staatkundig Maandschrift van 15 Ju ni jl. schrijft, dat het zwaartepunt der bedrijfsorganisatie niet ligt bij de on dernemingsraden, maar by de be- drijfs- en productschappen, dan heeft hij misschien gelijk voor wat betreft de theoriè, maar het psychologische zwaartepunt, het zwaartepunt in de practijk moet ongetwijfeld liggen bij de ondernemingsraden. Wij zijn het veel meer eens met wat Max van Poll schrijft in De Linie van 2 Juli j.l.: Welnu: de verandering van de rechtspositie van de arbeid in de afzonderlijke onderneming, waar door ieder die daarin arbeidt, me de-ondernemer wordt, is zulk een sociaal-economische waarborg voor hogere en rijkere vrijheids ontplooiing. Ze is, zonder over drijving, de inzet van het keer punt der wereldhistorie, dat wij beleven, zonder welker verwer kelijking het Communisme zal triomferen. Daarop moet, ook naar onze zeer stellige overtuiging, de sociale her vorming allereerst gericht zijn: „de verandering van de rechtspositie van de arbeid in de afzonderlijke onder- néming." En met die hervorming moet spoed worden betracht. Ondernemingsraden zullen zijn de gezonde kern van de sociale hervor ming, als zij goed zijn opgezet en goed functioneren. In de ondernemingsra den moeten de werknemers niet te weinig rechten hebben, maar óók niet te veel: het leidersbeginsel met zijn redelijke consequenties moet ten volle tot zijn beleving kunnen'komen. Zo wel bij een tekort als-bij een teveel aan rechten zouden de ondernemings raden economisch en sociaal een ze ker niet begerenswaardig effect heb ben. Nadat wij het bovenstaande haddén geschreven, namen wij kennis van de indiening van een wetsontwerp inza ke de ondernemingsraden (zie hier onder.) Wy komen hierop vanzelf sprekend nader terug. •"PIJDENS EEN MASSALE BETOGING van de communistische partij te Belgrado werd aanhankelijkheid- betuigd aan maarschalk Tito en het centrale comité der partij en voorts besloten een telegram te zen den aan Stalin, waarin verzocht worda „de onjuiste beschuldigingen van de Kominform tegen hun land en maarschalk Tito ongedaan te maken". Stalin wordt gevraagd alles te doen wat in zyn vermogen ligtt om „de waarheid" aan het licht te doen komen. schrijven, dat als volgt way gesteld: „Mijnheer, wij zouden gaarne van u 500 millioen dollar ontvangen. Aan vaardt, mijnheer, enz „Ik geloof dat de Joegoslaven zich inbeelden", zo verklaard Garner in verband hiermede, „dat men even gemakkelijk 500 millioen als 5 mil lioen kan vragen". TAAK EN BEVOEGDHEID Aan de Tweede Kamer is aangebo den het Ontwerp van Wet betref fende „Regelen omtrent Onderne mingsraden". Volgens de bepalingen van dit wetsontwerp moet in elke onderneming, waarin 25 of meer werknemers werkzaam zijn,--een on dernemingsraad worden ingesteld. Deze raad zal tot taak hebben, on der erkenning van de zelfstandige functie van de ondernemer, naar vermogen bij te dragen tot een zo goed mogelijk functionneren der on derneming, o.a. door het bevorderen van een goede verstandhouding en samenwerking in de onderneming. Onverminderd de nadere regelen, v/elke de ondernemingsraad bij zijn reglement omtrent de uitoefening van zijn taak en bevoegdheden kan stellen, worden hem bij dit wetsont werp de volgende bevoegdheden-toe gedacht: Het behandelen van wensen, be zwaren en opmerkingen van het per soneel, voorzover van belang voor de positie van de werknemers; het plegen van overleg inzake het vast stellen Van vacanties, werkroosters e.d.; het houden van toezicht op de naleving van de geldende arbeids voorwaarden'en de voorschriften ter bescherming van de werknemers hygiëne e.d.: het deelnemen in het beheer van instellingen ten behoeve van de werknemers; het adviseren en het doen van voorstellen omtrent maatregelen, die tot verbetering van de technische en economische gang van zaken in de onderneming kunnen bijdragen. Het hoofd van een onderneming is verplicht aan de ondernemings raad alle medewerking te verlenen en in het bijzonder alle inlichtingen te verstrekken, welke de onderne mingsraad behoeft voor de uitoefe ning van bovengenoemde bevoegd heden. Het ondernemingshoofd moet periodiek aan de ondernemingsraad mededeling doen omtrent de econo mische gang van zaken in de onder neming en overleg plegen, alvorens een arbeidsreglement vast te stellen of te wijzigen. De leden van de ondernemingsraad, met uitzondering van de voorzitter, Het Delftse Studentencorps gaat zijn 20ste lustrum vieren. De toe komstige ingenieurs en technici uiten hun vindingrijkheid in de ver sieringen, die zij in de straten aan brengen. Boven een der grachten wordt dit schrikaanjagend monster opgehesen. Foto: A. N. P. - de Wt. worden gekozen aan de hand van candidatenlijsten, opgesteld door de door de bedrijfscommissie daartoe aangegeven organisatie of organisa ties van werknemers. Indien de menstelling van het personeel daar toe aanleiding geeft, bepaalt de be drij fscommissie in hoever eveneens candidatenlijsten kunnen worden in gediend door een aantal werknemers. Het wetsontwerp voorziet ook in de instelling van de reeds hierboven genoemde bedrijfscommissies. Deze worden door de Sociaal-Economische Raad, bedoeld bij de Wet op de be drijfsorganisatie, voor groepen van ondernemingen ingesteld, ter be handeling van aangelegenheden be treffende de ondernemingsraden. De leden van deze commissie worden voor de helft benoemd door de door de Soc. Econ. Raad daartoe aange wezen representatieve organisaties van werkgevers en voor de helft door eveneens door de Soc. Econ. Raad aahgewezen representatieve organi saties van werknemers. De Soc. Ec. Raad stelt regelen omtrent de samen stelling en werkwijze van de bedrijfs- commissies. Met betrekking tot de onderne mingsraden is een belangrijke taak toegekend aan de Soc. Ec. Raad. Afgezien b.v. van wat hierboven reeds genoemd werd kan de S. E. R. andere regelen stellen omtrent de bevoegdheden en samenstelling van de ondernemingsraden. Kominform blijft te Boekarest De maandelijkse publicatie van het Komlnform-bulletin is gisteren te Boekarest uitgekomen met een scher pe veroordeling van de Joegoslavische houding, onder de titel: „Het verraad van de Marxistische revolutie". De koortsachtige activiteit waarmee aan het hoofdkwartier wordt gewerkt, duidt er op, dat de Kominform zijn tenten definitief te Boekarest zal op slaan. Marshall heeft gisteren te Wash ington ontkend, dat Tito Triëst in ruil zou hebben aangeboden voor hulp uit het Marshall-plan. De Joegoslavische regering heeft een formeel protest ingediend bij de Albanese regering over grove en be ledigende daden, die ten doel hebben het aanzien van Joegoslavië omlaag te halen. De regering verklaart, de verantwoordelijkheid niet op zich te kunnen nemen voor de gevolgen, die zouden kunnen voortvloeien uit een herhaling van dergelijke daden. De nota maakt melding van het verbieden van het Joegoslavische communistische blad „Borba" en van de verwijdering van Tito's portret ten van openbare gebouwen in op dracht van het ministerie van Bin nenlandse Zaken. Volgens radio-Bel grado werd het protest aan de Alba nese delegatie te Belgrado overhan digd. De vice-president van de Wereld bank te Londen, Robert Garner, heeft medegedeeld, dat Joego-Slavië de Bank om een lening van 500 mil lioen dollar heeft verzocht in een Sinds het einde van de oorlog kan de Kerk in Japan 9 nieuwe scholen en 48 sociale instellingen stichten. De laatste twee jaren zijn 283 missio narissen in het land gearriveerd, terwijl 10 nieuwe missionerende congregaties er een arbeidsveld ver wierven. Momenteel zijn er 154 ka tholieke sociale instellingen (tehui zen, hospitalen enz.) -in Japan. Voorts zijn sinds het einde van de oorlog 165 katholieke boeken verscherpen, dat is gemiddeld om de vijf dagen een boekwerk. 85 daarvan werden door het St. Paulusgenootschap uit gegeven, 27 door de Salezianen, 20 door de Uitgeverij Enderlee en 33 door andere uitgevers. Een schaduw-kommandantura te Berlijn r\E VERENIGDE STATEN, ENGELAND EN FRANKRIJK, hebben giste- teren in West-Berlijn een „Scha duwkommandantura" opgericht. De ze voorlopige maatregel is niet als officieel door de drie regeringen be krachtigd, maar de algemene verwachting is, dat het bestuur van de Duitse hoofdstad binnenkort in tweeën gesplitst zal worden. De Britse militaire gouverneur in Duitsland, generaal sir Brian Robertson, heeft So- kolowsky een brief doen toekomen, waarin hij zich bereid verklaart hem te ontmoeten teneinde de mogelijkheden te bespreken van heropening van het.verkeer tussen Berlyn en de Westelijke zones. ai%-a -I _i 11 instructies doen toekomen, waarbij olecnts onze Wil LS WötI haar medgedeeld wordt, dat zy voort aan slechts rekening heeft te houden Ned. verliezen in Indië De regering maa£t bekend, dat tot haar leedwezen in de afge lopen week de navolgende ver liezen zijn gerapporteerd: Koninklijk Landmacht: Sóld. M. M. B. Arts, afkomstig uit Mill (N.-B.), gesneuveld 18 Juni 1948. Sold. J. de Hamer, afkomstig uit gem. 's-Heer Arendskerke. Gesneuveld 24 Juni 1948. Sold. N. Hendriks, afkomstig uit Roggel (L.). Gesneuveld 18 Juni 1948. Sold. Ie kl. J. A. Jacobs1, af komstig uit Weert. Gesneuveld 18 Juni 1948. Kon. Marine: heeft in de pe riode van de afgelopen week geen verliezen gerapporteerd. Kon. Ned.-Ind. leger: geen verliezen ontvangen. Z. K. H. Prins Bernhard heeft als voorzitter van de Nationale Demo- bilisatieraad een bezoek gebracht aan het demobilisatiecentrum Van het Koninklyk Ned. Indisch Leger in de kazernes van het K.N.I.L. te Nijmegen. De Prins onderhoudt zich in het hospitaal met de gewonde militairen. Foto: A.N.P. - de Grt. In het kader van de Marshall-hulp ken, mr G. W. C. H. baron van B oetzelaer van Oosterhout en de Am bassadeur der Verenigde Staten, dr. Herman Baruch, te Den Haag de bilaterale overeenkomst tussen Neder land en de Verenigde Staten getekend welke betrekking heeft op het plan- Marshall. Nadat eerst dr Herman B. Baruch en daarna de Nederlandse m inister van buitenlandse zaken de overeenkomst hadden ondertekend, s prak dr Herman Baruch een kort woord, waarin hij de Nederlandse m inister geluk wenste met het a^iten van deze overeenkomst, welke wee r de wederzijdse verstandhouding tussen de beide landen tot uitdrukk ing brengt. Minister baron van Boet- zelaer van Oosterhout noemde dez e ondertekening een historisch ogen blik. De Russische autoriteiten te Ber lijn hebben mevr. Schroder, de waar nemend burgemeester van Berlijn, met Sowj et-Russische verordeningen. Andere voorschriften hebben volgens de Sowjetinstructies geen waarde. Deza mededeling werd gedaan op een bijeenkomst van het Duitse com munistische volkscongres in de Sow- jetzóne, waar één bestuur voor Ber lijn werd geëist. Generaal Clay heeft de verwach ting uitgesproken, dat de Westelijke geallieerden in staat zullen zijn de kolen, welke Berlijn nodig heeft, door de lucht aan te voeren. Berlijn be hoeft minimaal 3000 ton kolen per dag. Het Amerikaanse vliegdekschip Scily zal spoedig uit Norfolk ver trekken om de 36ste gevechtseenheid, een groep van 75 straalvliegtuigen, type F80, naar Europa over te bren gen. De vliegtuigen zijn voor Duits land bestemd. Bij de eenheid zijn 78 officieren en 300 manschappen inge deeld. De vliegtuigen zullen te Glas gow in Schotland gelost worden en van daar vermoedelijk naar Duits land worden doorgevlogen. De bilaterale overeenkomst tussen de V.S. en Nederland aldus de minister verschaft een stevige en definitieve basis voor de deelneming van Nederland in het grootse plan voor het herstel van Europa, wat het gevolg was van een stoutmoedig en edelmoedig initiatief, dat door de minister van buitenlandse zaken der V.S. genomen werd. Zoals in alle opzichten overeen komsten nemen beide partijen zeke re verplichtingen op zich, waarvan enkele verstrekkende gevolgen kun nen hebben. De conventie van de Europese Economische samenwerking en de bilaterale overeenkomst, die voor ons ligt, zijn tastbare bewijzen, dat de landen „van Europa bereid zijn hun aandeel te nemen in een der groot ste economische projecten, die ooit in het brein van de mens is opgeko men. WEDERZIJDSE HULP EN STEUN De bilaterale overeenkomst kan be schouwd worden als een verklaring van Nederlandse zijde tegenover de regering, van de Verenigde Staten, dat Nederland de verplichtingen op zich neemt, aangegaan in het verdrag van 16 April j.l. in zake de Europese qponomische samenwerking. De regering der Verenigde Staten van haar zyde neemt op zich, Neder land bij te staan door zodanige hulp beschikbaar te stellen als door de Nederlandse regering zou kunnen worden verzocht en goedgekeurd door de Verenigde Staten. Nederland verplicht zich die maat regelen te nemen of te handhaven, die nodig zijn om een doelmatig en practisch gebruik van alle hulpbron nen, die het ter beschikking staan, te verzekeren. Voorts zal de Neder landse regering moeten trachten haar munt te stabiliseren, een gezonden wisselkoers in te stellen of te be houden, haar overheidsbegroting in evenwicht te brengen in het alge meen het vertrouwen in haar munt te herstellen of te handhaven. De Neder1 andse regering verplicht zich ook, de overdracht aan de Ver enigde Staten van grondstoffen en materialen, afkomstig uit Nederland te vergemakkelijken, indien de Ver enigde Staten deze grondstoffen en materialen behoeven als gevolg van tekorten in hun eigen hulpbronnen. De inhoud van de bilaterale over eenkomst is voor alle deelnemende landen aan het Europese herstel programma vrijwel gelijkluidend. AMERIKAANSE MILITAIRE STEUN VOOR W.-EUROPA. Tijdens een persconferentie te Washington heeft Marshall verklaard, dat reeds plannen in voorbereiding waren voor besprekingen over de kwestie van militaire steun der V.S. aan de vijf West-Europese landen. De besprekingen over deze kwes tie zullen door de ambassadeurs worden gevoerd. Het ministerie van buitenlandse zaken overlegt thans met Engeland, Frankrijk en de drie Benelux-landen over een definitieve datum voor het begin van deze be sprekingen. Zondag naar de Burcht te Leiden Morgenmiddag om 3 uur. Sprekers zijn: Dr. ALBERING, Secretaris der K.V.P. M. P. v Lid i d. WEIJDEN, an de Tweede Kamer. £en (coAAzltje.... Niet op te vallen is het eerste ge bod van goede manieren. (Julius Langbelm).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1