Amerika noch Engeland verlaten Berlijn De oprichting van West- Duitsland Communistiche partij achter Maarschalk Tito DONDERDAG 1 JULI 194S 39ste JAARGANG No. 11429 Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Iloofdredactear: TH. WILMEE KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs £0.30 p. w., 1.30 p. tnnd., 3.90 p. kwart. Franco p. p. f 4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes 1.50 Ons onderwijs MINISTER Gielen heeft onlangs een commissie geïnstalleerd, wier taak het zal zijn een onderzoek te doen naar de eisen, die gesteld moe ten worden aan de verschillende ty pen van onderwijsinstellingen, om voor de jeugd mogelijkheden te scheppen zich te ontwikkelen, over eenkomstig de structuur van hun per soonlijkheid. De minister van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen merkte bij deze gelegenheid op, oat het streven der overheid ten behoeve van het algemeen welzijn gericht móet zijn op de bundeling van de krachten, welke de samenleving fcan opbrengen. Hierbij geldt het devies: de juiste man op de juiste plaats, waarbij echter als gebiedende eis komt, dat de juiste plaats, iri dit geval de juiste school, voor de juiste man mtet worden ge zocht. Ook aan de soöale rechtvaar digheid, zo voegde de minister hier aan toe, is de overheil een dergelijk onderzoek verplicht t<n einde de in telligente krachten, trots het finan cieel onvermogen vanhun ouders, de gelegenheid te bieden zich de plaats te verwerven, waaroi zij uit hoofde vai hun capaciteiten aanspraak mo gen maken. pit hetgeen in ons klad over onder wijs is geschreven kal worden beslo- tea, dat wij de insteÜng van boven bedoelde commissie van harte toe juichen. yVij doen dat vooral in het vertrou- wm, dat in deze comnissie ook zeer enstige aandacht zal worden ge- scionken aan de vraag, welke eisen er zullen moeten worden gesteld aan dez.g. volksschool de school, waar de leerlingen direct worden „afge leerd" voor het leven; van waaruit deteerlingen hun arbeid in de maat- scllppij gaan verrichten. jog niet voldoende aandacht is o.i. gejijd aan dit zéér belangrijke type va onze onderwijsinstellingen, dat be emd is voor het grootste gedeelte va ons volk. inister Gielen ontplooit echter ee grote activiteit voor de hervor- mjg van het onderwijs, opdat het beotwoorde aan de inzichten, aan de velangens, aan de eisen van deze tijd. ij kunnen tevreden zijn over deze m ster. ij kunnen tevreden zijn over al ..-ze ministers", n.l. de ministers uit d'-K.V.P., met de door allen hoog gyaardeerde minister-president Beel ad het hoofd! yij kunnen tevreden zijn over ..ie ministers", zoals de P. v. d. A. his over de hare! Maar wij voe ger aan toe, dat wij óók waardering hi>en voor ministers van de P. v. d. f., met name voor 'n minister Dés! Ibndag naar de Bircht te Leiden e propagandisten van de K.V.P. wken met grote toewijding. Coï- rqen waardig. In Leiden moeten wkveel waardering en veel respect htpen voor wat door bestuur cn le de* van „Dr. Schaepman" werdt ge- di. ij. die niet direct aan de propa- g£a in grote kring meewerken, kipen echter niet volstaan met uhgen van waardering zonder meer. ij moeten dat werk steunen, lnancieel. ji moreel. preel o.a. door blijk te geven van hi meeleven en Zondag a.s. te be- zden de grote bijeenkomst op de B?ht te Leiden. indagmiddag om 3 uur daar pre set I deze oude historische plaats zui lenreken over de betekenis der veiezing op de d.a.v. Woensdag 7 Jujmr. J. H- v. .Maarseveen, minis- tesan Justitie, en de heer M. P. van deWejjden, -lid van de Tweede Kir. jt muziek, zang en declamatie zal del demonstratie 't moét óók weien een demonstratie! worden orfct. i regeling van deze meeting is ge ste in handen van de plaatselijke Afiing, waarbij de Jongeren en de Prigandaclub Dr. Schaepman zul- leipedewerkcn. Ook worden ver- Wct de afdelingen Hazerswoude, Hcmade, de Kaag, Katwijk. Leider- doiOegstgeest, Oud Ade, Oude We ten, Roelofarendsveen, Rijpwete- rinjStompwijk, Voorschoten, War- mo« Zoeterwoude (Dorp en Hoge RÜ^k.) De toestand te Berlijn Krachtige taal van Marshall en Bevin /^■EORGE MARSHALL, de Amerixaanse minister van Buitenlandse Zaken, heeft gisteren in een bondige, formele verklaring gezegd, dat de Ver. Staten van plan zijn zich te Berlijn te handhaven, ondanks ae Sowjet-blokkade. Marshall kondigde aan, dat het luchttransport tot net uiterste zaljworden opgevoerd, ten einde de voorraden voor de burger bevolking te verzekeren. Hij deelde mede, dat het mogelijk blijkt, door de lucht grotere hoeveelheden aan te voeren, dan aanvankelijk aangenomen werd. Bevin vastbesloten Ook de Britse minister van Buiten landse Zaken, Bevin, heeft gisteren uitdrukking gegeven van Engelands vastberadenheid om in Berlijn te blij ven. De minister verklaarde in het La gerhuis nog altijd bereid te zijn de Berlijnse toestand op een vier-mo- gendheden-basis te bespreker!, maar hij wees er op, dat de voedselvoor ziening op het ogenblik het eerst aan de beurt komt en dat hij deze wenste te verzekeren. Voordat Bevin het Lagerhuis tpe- sprak, zei oud-minister Eden, dat het de Sowjets duidelijk gemaakt diende te worden, dat hoe gaarne En eel ^d ook vriendschap met hen 'wenst, En geland niet bereid is zich te laten in timideren. Ditmaal late men geen bommen op Berlijn vallen, maar le vensmiddelen, zo voegde hij er aan toe. Indien er nog enige twijfel zou bestaan over de houding van de Wes telijke mogendheden, dan gaf Eden in overweging gemeenschappelijk een zeer krachtige nota te zenden aan Moskou, waar ten slotte het centrale punt is en niet naar de Sowjet-com- mandant te Berlijn. Uit de gehele ontwikkeling te Londen blijkt, menvthans vastbesloten is zich niet door Russische dreigementen te la ten afschrikken. „Ondanks de uitdagende handelin gen kan ik niet geloven, dat het Kremlin oorlog wil zeide Eden. Doch eik toegeven van onze zijde zou op dit ogenblik de regering in de S.U. alleen maar sterken in het geloof, dat verdere druk verder toegeven ten ge volge zal hébben, totdat op het laatst een positie moet worden ingenomen, die oorlog onvermijdelijk maakt". LUCHTVERVOER. Te Berlijn wordt per dag volgens deskundigen een duizend ton goede ren door de lucht aangevoerd. Giste ren kwamen op het vliegveld Tempel hof 157 vliegtuigen aan en men ver wacht, dat het aantal toestellen da gelijks zal toenemen. De Amerika nen hebben de Sow jet-bewering te gengesproken, dat de machines ge bruikt zouden worden oiyi industriële installaties uit Berlijn naar het Wes ten over i.e brengen. •Het antwoord, dat Sokolowski gis- Vivond van 7.30 tot 7.45 uur spkt voor de radio Hilver- sul de heer W. J. Andriessen mals onderwerp: „K. V. P. Sole Partij." AAREVING IN GRIEKENLAND. Telhen^ wordt gemeld, dat een zeer istige aardbeving grote scha de hè aangericht in de stad Leukas op heiland Leukas, ten Noorden van >halonia ir. de Ionische Zee. Vons de laatste officiële berich ten drie personen omgekomen en lCfewond. 90 procent der gebou wen Leukaz zijn ingestort. De stadsolking, die zonder onderdak en borlijk voedsel is, heeft om on- middike bijstand verzocht Er is niets tend over de toestand in het middvan het eiland. Tussen Noordzee en Zwarte Zee KANAAL GEPROJECTEERD. Er worden op het ogenblik bespre kingen gevoerd over een verbinding RijnMainDonau. De bedoeling is een trans-Europese verbinding tot stand te brengen waarbij de Noord zee met de Zwarte Zee zal worden verbonden. Hiertoe zou een kanaal van 170 kilometer lengte tussen de Donau en de Main moeten worden gegraven, zo schrijft Het Volk te Brussel. Dit werk zal ongeveer acht jaar duren en aan vijftigduizend ar beiders werk verschaffen. De kósten, die op anderhalf milliard mark wor den geschat, zouden door de landen in midden Europa, die bij een ruimere verbinding tussen de wereldzeeën be lang hebben, worden gedragen. Vandaag, Donderdag, gaat voor de eerste maal een eskader straalvlieg tuigen over de Oceaan. Zes De Ha- villand Vampirevliegtuigen van de Engelse luchtmacht vertrekken van daag van Hampshire naar Canada en de V.S. De Vampires zullen deelne men aan oefeningen van de Amri- kaans'e luchtmacht. teren aan de Amerikanen over de niet blijvende aard van het grensverkeer deed toekomen, beeft in Londen na aanvankelijke opluchting, toorn en teleurstelling gewekt. Het antwoord, dat wij gisteren pu bliceerden, krijgt een rechtstreeks spottend karakter, wanneer Soko lowski zegt, dat hij de „energieke maatregelen ,die de Britten en Ame rikanen genomen hebben om het ver keer door de lucht met de Westelijke zones te onderhouden", ten zeerste waardeert. Onmiddellijk knoopt hij hieraan de opmerking met een waarschuwende ondertoon vast, dat hij hoopt, dat de regels voor de veiligheid in de lucht In acht worden genomen. De Poolse schilder prof. Christo Stefanoff, die als verzetsstrijder in Duitse handen raakte, exposeert de volgende week in Valkenburg (L.) Zijn laatste werk, dat onder de titel „Wapenbroeders" een Pools soldaat van de 1ste pantserdivise met een lid van de Nederlandse B.S. voorstelt in de strijd om de vrijheid van Neder land in de Octoberdagen van 1944( zal aan H.M. de Koningin worden aangeboden ter gelegenheid van Haar 50-jarig regeringsjubileum. De schilder legt de laatsfe hand aan het schilderij. Vandaag conferentie te Frankfort ,^ANDAAG ZULLEN DE DRIE militaire gouverneurs van de Weste lijke bezettingszones van Duitsland aan de minister-presidenten der 'betrokken Duitse landen, te Frankfort bijeengeroepen, mededeling doen van de besluiten der Londense conferentie. Er zal hun een bezettings statuut worden aangeboden, dat de plaats zal innemen van een formeel vredesverdrag, waarover de grote Vier het nog altijd eens moeten wor den. De plannen voor politieke fusie van de drie Westelijke zones zijn gisteren zo goed a?s gereed gekomen tijdens een conferentie van de Britse, Amerikaanse en Franse bevelhebbers,zodat de nieuwe staat West-Duitsland kan worden opgericht. DE DEUR STAAT NOG OPEN De Westelijke geallieerden hou den nog een aanbod in petto om ook de Russische zóne deel te laten nemen aan de Duitse regering, wan neer de Russen daarin toestemmen. Maar deze gaan voort met hun eigen plannen voor het vormen van een concurrerende Duitse regering in hun eigen zóne, die zal verklaren dat zij geheel Duitsland vertegenwoor digt. Aan de Duitse minister-presidenten is opgedragen, om vandaag te verga deren met de geallieerde opperbe velhebbers, om de bepalingen van de geallieerde overeenkomst te verne men. Men zal hun dan mededelen, dat zij vóór 1 September een constitue rende vergadering moeten vormen en dat zij moeten beginnen met het opstellen van een grondwet voor de nieuwe regering. EEN BOM OP DE „QUEEN ELIZABETH"? Een politiepatrouille heeft zich in de haven van New York aan boord van de» „Queen Elizabeth" het 35000 ton grote Britse passagiers schip begeven, nadat er telefo nisch anonieme waarschuwingen wa ren binnen gekomen, dat er zich een tijdbom aan boord van het schip be vond. Verschillende bladen ontvin gen telefoontjes, dat de tijdbom, twin tig uur nadat het schip zee gekozen zou hebben zou ontploffen. Het schip zou Woensdag kort na middernacht vertrekken met 2234 passagiers aan boord onder wie de staatsman Bernard Baruch en de Britse filmster Michael Redgrave. Politie en brandweer bevinden zich thans op het schip en stellen een grondig onderzoek in. STROOMBEPERKING IN SOWJET-ZONE. In de voornaamste steden van de Sowjet-Russische zóne van Duitsland is bevel gegeven het elektriciteitsver bruik te beperken, in verband met de stopzetting van steenkoolleveringen AARZELENDE ITALIAANSE SOCIALISTEN. De Italiaanse socialisten, die naar men verwacht had op het congres te Genua zouden besluiten, of zij met de communisten zouden samengaan of om zouden zwaaien naar een gema tigde socialistische politiek, hebben hedenochtend vroeg een „centrum motie" aanvaard, volgens welke de politieke verantwoordelijkheid ge geven wordt aan het bestuur, dat morgen gekozen zal worden. Voor de centrum-motie stemden 227.609 leden, Voor een samengaan met de communisten 161.556 en voor een gematigde socialistische politiek stemden 141.866. Aan het nieuwe bestuur zijn slechts vage phrases, aldus Reuter als toe komstige richtlijnen gegeven. uit het Westen en technische moei lijkheden in de grote centrale in Sak sen, die met bruinkool werfet. Het onder Sowjet-Russische con trole staande radiostation Leipzig heeft medegedeeld, dat het geduren de veertien dagen negen uren per dag zal moeten sluiten, met ingang van Zondag aanstaande, wegens „dringende herstellingswerkzaamhe den". Voorstellen van graaf Bernadotte Het Arabische blad „Al Misri" heeft publicatie gedaan van een voorstel van tien punten, dat door graaf Ber nadotte aan Joden en Arabieren zou zijn voorgelegd. 2. Dit gebied te verdelen in twee onafhankelijke staten, namelijk een Joodse en een Arabische. 3. Toewijzing aan <3e Joodse staat van alle gebied, als reeds door de V. N. toegewezen, met uitzondering van de woestijn van Negeb, die aan de Arabieren zou komen. De Joden zou den dan geheel Galilea krijgen. 4. De Arabische staat zal de Arabi sche gebieden van Palestina en Transjordanië omvatten. 5. Haifa wordt vrijhaven. Over Jaffa wordt later beslist. 6. Speciaal bestuur voor Jeruzalem onder de V.N. ter waarborging van de Heilige Plaatsen. 7. Joodse en Arabische staat zullen een centraal comité vormen voor be slechting van geschillen tussen bei den. 8. Dit comité zal ook de verdedi ging' en de economische politiek van beide staten coördineren. 9. Eventueel draagt dit comité de kwestie over aan de trustschapsraad. 10. De Joodse staat zal immigratie mogen toestaan op eigen gebied, ech ter met inachtneming van de V.N.- voorschriften wat betreft de verhou ding tot het economische opnemings vermogen. „Al Misri" critiseert dit plan als zijnde „van Britse en Amerikaanse zijde geïnspireerd". De Kominform verlaat Belgrado I^ORT NADAT de Zuidslavische communistische partij de 'beschuldi gingen van de Kominform als zijnde ^gefantaseerde laster" naast zich had neergelegd, verscheen Borba, het orgaan van de partij, met een oproep .tot vorming van een blok van Balkanlanden, waarvan Bulgarije, Alba nië en Zuidslavië deel uit zouden maken. Op het congres van de partij, dat op 21 Juli te Belgrado wordt gehouden, zal deze kwestie worden be sproken. Een „familietwist" Van de in heden en verleden ge voerde politiek van Joego-Slavië zal niet worden afgeweken, aldus het blad. Het blad publiceert het ontwerppro- gram van de partij, dat 21 Juli aan bet vijfde partijcongres zal- worden voorgelegd. Zonder het geschil met de Kominform direct met name te noemen spreekt het program over „een familietwist, eerder dan een on verzoenlijke botsing". „De communis tische partij zal onafgebroken strijden tegen alle pogingen der imperialisten, het socialistisch vaderland der vol ken van Joego-Slavië tot slavernij te brengen". BINNENLAND ALGEMENE ZUIVERINGSRAAD VOOR BEDRIJFSLEVEN. Met ingang van 1 Juli 1948 is in gesteld (nu al!! Red.) een alge» ruene zuiveringsraad voor het be drijfsleven ter behandeling van za ken in eerste aanleg, welke zijn zetel beeft te Amsterdam, en zijn be noemd: tot voorzitter van genoemde raad mr. C. Briël te Haarlem; tot plaatsvervangende voorzitters prof. mr. J. M. van Bemmelen te Lei den, mr. G. A. van Haeften te 's-Gravenhage en mr. dr. G. van Oos ten Slingeland te Rotterdam; tot se cretaris mr. R. Korthals Altes te Am sterdam, tot adjunct-secretarissen mevr. mr. A. A. GroenKorthof te Amsterdam, mej. mr. C. E. van Lies hout te Amsterdam, mr. J. A. S. Hol land te 's-Gravenhagc, J. J. Oostdam ie 's-Gravenhage en M. Spoor te Haarlem; met bepaling, dat de ge noemde personen zitting hebben tot en met 31 December 1948. HOOFDKWARTIER KOMINFORM WORDT VERPLAATST. Het hoofdkwartier van de Komin form zal uit Belgrado verplaatst wor den, zo meldt Reuter. Van betrouw-1* bare zijde- verluidt, dat het in Boe karest gevestigd zal worden. Volgens waarnemers te Londen kan de critiek van de Kominform op Tito voorlopig beschouwd worden als een politieke berisping, doch wanneer het congres van de Joegoslavische com munistische partij, dat over drie we ken te Belgrado gehouden zal wor den, het op het Kominform-commu- niqué gegeven antwoord zou onder steunen zou een meer-rechtstreeks optreden verwacht kunnen worden. PROF. AALBERSE ERNSTIG ZIEK. De gezondheidstoestand van prof. mr. P. J. M. Aalberse, minister van Staat, die op het ogenblik verblijft in pension Eykenburg, alhier, is tenge volge van een hartaanval, van dien aard geworden, dat hem op advies van de behandelende geneesheer, de H.H. Sacramenten der Stervenden zijn toegediend. DE AANSTAANDE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN. Ruim 5.400.000 stemgerechtigden. De Verkiezingsdienst van het A.N. P. deelt mede: Het aantal stemgerechtigden voor de verkiezing van leden der Tweede Kamer, welke verkiezing op 7 Juli aanstaande zal worden gehouden, be draagt voor het gehele land 5.444.785. Ter vergelijking diene, dat voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1946 5.299.927 personen op de kiezerslijsten stonden ingeschreven, voor 1948 dus een toename van meer dan 200.000 kiesgerechtigden. Zaterdagavond j.l. zette de Zeer- Eerwaarde heer H. de Greeve in zijn lichtbaken de actie in ten behoeve van het jeugdwerk in verwoest Groes- beek. Zondagmorgen j.l. werden bij de uitgangen der kerkgebouwen circu laires over deze actie verspreid, waar in deelname aan een opinieonderzoek, tevens prijsvraag, met grote prijzen, werd opgewekt. Wij vestigen de aandacht van onze lezers nog eens op deze actie, waar van de baten geheel zijn ten behoeve van het Jeugdwerk te Groesbeek. Men moet vóór Dinsdag 6 Juli a.s. de aan de circulaire verbonden kaart inzenden naar Kloosterstraat 2 te Groesbeek, daar inzendingen, na 7 Juli ontvangen, niet meer kunnen meetel len bij de verloting der prijzen. DISTRIBUTIENIEUWS NIEUWE BONNEN. VOOR HET TIJDVAK VAN 4 t.m. 17 JULI 1948. Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van: BONNEN VOOR BROOD EN VLEES. 004, 006 vlees 100 gram vlees 005 vlees 300 gram vlees 007-1 brood 800 gram brood (gel dig t.m. 10 Juli). 008-1 brood 200 gr. brood (gel dig t.m. 10 Juli). ALLE BONKAARTEN. 010 algemeen 400 gram brood, of 1 rantsoen vermicelli e.d. 011 algemeen 100 gram bloem. 012 algemeen 500 gram suiker, bo- (inmaak) terh.strooisel enz., of 1000 gram jam, stroop, enz. of 500 gr. versnaperingen. 013 algemeen 250 gram boter of margarine of 200 gr. vet. BONKAARTEN KA, KB, KC 808. 016 algemeen 1 ei 017 algemeen 200 gram kaas of 250 gr. korstl. kaas 018 algemeen 250 gr. boter of mar garine of 200 gr. vet 019 algemeen 50 gram cacao 020 algemeen 200 gram rijst (voor inlevering) 021 algemeen 250 gr. zachte zeep -f- 250 gram soda. b 027 reserve 800 gram brood (gel dig t.m. 10 Juli) b 028, c 030 res 500 gram boter of margarine of 400 gr. vet c 029 reserve 400 gr. brood (gel dig t.m. 10 Juli). BONKAARTEN KD, KE 808. 031 algemeen 1 ei 032 algemeen 100 gram kaas of 125 gr .korstl. kaas 033 algemeen 125 gr. boter of mar- £arine of 100 gr. vet 034 algemeen 100 gram cacao 035 algemeen 200 gram rijst (voor inlevering) 036 algemeen 500 gram zachte zeep -f- 500 gram «oda d 037 reserve 800 gram brood (gel dig t.m. 10 Juli) e 039 reserve 500 gram bloem TABAK- EN VERSNAPERINGEN- KAARTEN ENZ. QA, QB„ QC 808. 75 versn200 gr. versnaperin- gen of 200 gram sui ker boterhamstr. enz., of 400 gr. jam, stroop, enz. 78 versn100 gram versn. of 100 gram suiker, bo- etrhamstrooisel enz. of 200 gram jam, stroop enz. res. e tabak 50 gram scheerzeep of 100 gram scheer- crême of 400 gram snel-scheercrême. BONKAARTEN ZA. ZB ZC. ZD, ZE MD, MF, MH 808. (Bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken). Geldig zijn de bonnen van de strook K. Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. Op Donderdag 8 Juli zullen brood bonnen worden aangewezen op de volgende wijze: Op de a-kaarten 2000 gram, op de b-kaarten 2800 gram, op de c-kaarten 2200 gram, op de d-k:aarten 800 gram en op de e-kaarten bOO gram. Per 14 dagen ontvangt dus de a-groep 3600 gram, de b-groep 6000 gram, de c- groep 4400 gram, de .d-groep 2000 gram en de e-groep 800 gram. De bonnen 020 en 035 algemeen voor 200 gram rijst moeten uiterlijk op Zaterdag 10 Juli bij de detaillist van wie men gewoon was dit artikel te betrekken worden ingeleverd. Zij, die met vacantie zijn, doen er goed aan de bonnen op 7 Juli, wanneer zij in hun woonplaats zijn in verband met de stemming, in te leveren. De bon reserve E tabak voor scheer zeep enz. blijft tot nader aankondi ging geldig. Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag 2 Juli worden gebruikt. Een fioM&Ztie... Men moet zijn fluweel aan de bin nenkant dragen, dat wil zeggen zijn beminnelijkheid bij voorkeur tonen aan hen, met wie men in zyn huis samenleeft. (Joubert).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1