SeCcidóeGoiVtont De toestand te Berlijn critiek De communistische terreur in Achter-lndië Churchill pleit voor krachige politiek Crisis van Berlijn even erg als die van München MAANDAG 28 JUNI 1948 39ste JAARGANG No. 11426 Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WÏLMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN -DE BURCHT" HET WORDT STEEDS CRITIEKER IN BERLIJN Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert, 20S26, Abonn, 20935 - Abonnementsprijs £0.30 p. £1.30 p. mnd., £3.90 p. kwart. Franco p. p. £4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 De redding van de kinderen 7ATERDAG 19 Juni is een groot transport katholieke Hongaarse kinderen naar Hongarije terugge keerd. Het deed vele pleegouders leed, dat zij het kind, door hen een half jaar verzorgd, nü reeds moesten laten teruggaan naar een land, waar zo veel ellende heerst. Zij hebben •zich, gedreven door onbaatzuchtige offerzin en christelijke liefde, tegen dit besluit van de Nederlandse auto riteiten verzet zich latende leiden door de gedachte, dat we geen ar moe zullen leiden om een mondje meer, en dat we mogen en moeten vertrouwen op de Heer! Maar de regering, overwegende, dat er weer andere Hongaarse kinderen zouden komen en dat ook uit andere landen kinderen in ons land worden ont vangen, en dat er grenzen zijn aan onze mogelijkheden, welke niet kun nen worden overschreden, bleef bij haar besluit, dat bedoelde Hongaar se kinderen op een klein percentage na moesten terugkeren naar htm va derland. En verreweg de meesten zijn toen gegaan. Een Nederlandse Rode Kruis-trein is naar Hongarije vertrokken met dez$ Hongaarse kinderen, met de be doeling weer een nieuw ransport mee te brengen: kinderen van ka tholieke Hongaarse ^ouders, bestemd voor katholieke pleegouders in Ne derland. Maar groot was de teleurstelling, toen Vrijdag j.l. bericht werd, dat deze Rode Kruis-trein leeg terug kwam. Groot de teleurstelling èn de ver ontwaardiging, toen als oorzaak daar van genoemd werd, dat de commu nistische autoritéiten in Hongarije geen katholieke kinderen wilden la ten gaan, klaarblijkelijk als repre saille tegen het Hongaarse Episco paat, dat zich tegen het communis tisch regiem verzet. In Nederland kunnen wij ons zelfs niet verplaatsen in een dergelijke mentaliteit, waarbij men arme, zwak ke kinderen tot slachtoffers maakt van een wraakneming! Het Nederlandse volk zal, voorzo ver mogelijk en voor de christe lijke liefde is ontzaglijk veel moge lijk! blijven helpen het arme zwakke kind uit eigen land en van andere naties. Naast de kerkelijke plicht ten op zichte van de „huisgenoten des ge- loofs" zal de daadwerkelijke liefde van de katholieken uitgaan naar alle kinderen, van welke godsdienst ook of zonder godsdienst. In aansluiting op bovenstaande be schouwing richten wij hier de aan dacht onzer lezers op een Schrijven van onze Bisschop Mgr. J. P. Hui- bers "(gepubliceerd in „Sint Bavo"), waarbij ZijneHoogw. Excellentie aanbeveelt de acie der Verenigde Na ties ten behoeve van de verhonge rende kinderen over de gehele we reld. „Onze eigen kerkelijke plicht om onvermoeid werkzaam te zijn tot le niging van zoveel nood en ellende, mag ons niet verhinderen, deel te nemen aan deze internationale actie. In Lake Succes werd een bood schap ontvangen van Paus Pius XII, die een warme aanbeveling inhield voor de actie der Verenigde Naties ten behoeve van de verhongerde kinderen over de gehele wereld; de boodschap eindigt met deze woorden: „De verenigde inspanning van in ternationale samenwerking en van persoonlijke edelmoedigheid in de gemeenschappelijke zaak voor de redding van deze kleinen, die de hoop van de toekomst zijn en in het bijzonder het voorwerp der liefde van onze Goddelijke Zaligmaker, kan slechts de band der liefde tussen de naties versterken en het werk der rechvaardigheid bevorderen; dat is het werk van de Vrede". Wanneer Katholieken uitgenodigd worden zitting te nemen in een plaat selijk comité, dan houden zij zich niet afzijdig, zo ook de Katholieke organisaties, waarop een beroep wordt gedaan. Aan vanzelfspre kend buitenkerkelijke inzame lingsacties zullen ook de katholie ken weten mee te doen en by te dragen. Moge Nederland naar draagkracht een belangrijk aandeel nemen in deze internationale actie tot redding van millioenen bedreigde kinderlevens". Brits protest tegen Russische blokkade ^•ENERAAL ROBERTSON, de Britse militaire gouverneur in Duits land, heeft Zaterdag de Sowjetbe velhebber, maarschalk Sokolowski, verzocht de blokkade van Berlijn onmiddellijk op te heffen, of de schuld op zich te nemen voor de uithongering van twee millioen Duitsers De Amerikanen hebben geen officieel pr otest ingediend, maar stellen pogin gen in het werk om de moeilijkheden voor de inwoners van Westelijk Berlijn enigermate te verzachten door bepaalde rantsoenen van het leger in distributie te brengen. Amerikaanse vliegtuigen hebben een aanvang gemaakt met de aanvoer van melkpoeder en gecondenseerde melk voor de kleinste kinderen. Zaterdagavond door Amerikaanse militaire politie aangehouden wegens rijden in de Amerikaanse sector van Berlijn. De auto van de maarschalk, een limousine waarin behalve Soko- lofsky zelf nog ander personen ge zeten waren, werd een half uur lang vastgehouden. Daarna werd Soko- lofsky losgelaten op persoonlijke in structie van de Amerikaanse militai re gouverneur, generaal Clay. Generaal Clay deelde een corres pondent mede, dat hij, zodra hij van het incident met Sokolofsky gehoord had, een schriftelijke verontschuldi ging aan de maarschalk had gezon den. Het voedseltransport dóór de lucht zal van vandaag af door de Amerika nen worden geïntensiveerd. Dage lijks zal 300 ton voedsel, ongeveer 6 pet. van hetgeen voor de bevolking nodig is, worden aangevoerd. Hoewel bezuinigingsmaatregelen elkaar nu snel opvolgen, blijft de stad uiter mate rustig. Afgezien van enkele Amerikaanse verkenningswagens, die langs de grens van de Russische sec tor patrouilleerden en van menigten, die om de luidsprekerauto's samen drongen, was er niets in het stads beeld, dat de stijgende spanning kon verraden. Het tram- en ondergrond se verkeer is nu tot het uiterste be perkt. Enkele hoofdstraten uitgezon derd, is West-Berlijn bij het vallen van de avond weer in complete duis ternis gehuld. De voedselrantsoe nen zijn nóg niet verminderd en er wordt vandaag zelfs een extra-rant soen zuid\ruchten verstrekt. De maatregelen, die genomen wer den, treffen ook het geallieerde per soneel. Het moet van Dinsdag af be zuinigen op voedsel, benzine en elec- triciteit. Vooral de vervoersbeperkin- gen zijn van ingrijpende aard. In de clubs zullen nog slechts standaard maaltijden worden klaargemaakt. Het sluitingsuur is vervroegd. Na de tam.ike aanhoudingen van geallieerde personen in de Russi sche sector wordt deze zorgvuldig gemeden. Ook Duitsers uit West-Ber lijn, die zich tot nog toe. vrijelijk in de stad bewogen hebebn mijden thans het Russische gebied uit vrees voor arrestatie wegens het bezit van Westduitse marken. Het Sow jet-verbod om geneesmid delen naar de Westelijke zones te zenden werd opgeheven, toen zij vernamen, dat de Amerikanen de onontbeerlijKe insuline en penicilline eveneens niet meer leverden. De gasproductie in de voorstad waar So- kolowksi zijn kwartieren heeft, ver minderde, omdat zij gas betrekt uit een Westelijke sector. Het wordt waarschijnlijk geacht, dat de communisten de komende da gen zullen trar-hten door middel van stakingen en demonstraties hgt over wegend niet-communistische stadsbe stuur ter zijde te schuiven teneinde een „voorlopige volksvertegenwoor diging", zoals het door het communis tische partijblad genoemd wordt, in te stellen. Het is bekend geworden, dat de Eenheidspartij geheime orders heeft uitgegeven om door middel van de onder communistische leiding staande vakbond een algemene sta king te proclameren. Deze staking zou blijkens de bekend geworden be velen in overeenstemming met de wens van het militaire Sowjetbe- stuur worden afgekondigd. Het wordt" hier uitgesloten geacht, dat een stakingsparool ook in de Weste lijke sectoren, waar de communis ten hun leidende posities in de vak bonden bij de onlangs gehouden ver kiezingen hebben moeten prijsgeven, zou worden opgevolgd. Wel zou een staking het gehele verkeer der stad kunnen verlammen. SOKOLOFSKY AANGEHOUDEN. Maarschalk Sokolofsky, de Sow jet- Russische militaire gouverneur, is EEN OFFICIëLE VERKLARING. Het Britse piinisterie van buiten landse zaken bevestigt in een offi ciële verklaring nogmaals, dat Enge land vastbesloten is in Berlijn te blijven in weerwil van de Russische pogingen de Westelijke sectoren van Berlijn te isoleren. De verklaring spreekt verder categorisch een be richt tegen van het Russische blad „Taegliche Rundschau", dat officiële kringen in Londen duidelijk hadden te kennen gegeven, dat de Britten niet van plan Zijn in Berlijn te blij ven en een evacuatie zouden over wegen. Wilhelm Pieck, voorzitter van de door communisten geleide socialisti sche eenheidspartij, heeft verklaard, dat de Berlijnse crisis „niet zal ein digen alvorens de Westelijke geal lieerden besluiten de stad te verla ten". Mr Earl Warren, de republikeinse gouverneur van Californië, is met algemene stemmen als candidaat voor het vice-presidentschap van de Ver. Staten. Nog geen proces Kravchenko Het befaamde proces wegens smaadschrift, dat de Russische schrij - ver Victor Kravchenko het Parijse communistische weekblad „Los Let tres Frangaises'' heeft aangedaan en dat voor Dinsdag a.sv op de roi van het Parijse Tribunaa. stond, schijnt voorlopig geen doorgang te vinden, meldt de Parijse co-responden: van de „Volkskrant". Naar ons weten is nog geen enkele van de door de Rus sen beloofde getuigen hier aangeko men. De auteur Kra-zu' enko is even min in Parijs gesignaleerd Zelfs de advocaten van beide partijen zijn on vindbaar. Men moet daar wel uit af leiden dat, ófwel het overbelaste Pa- ryse gerechtshof voor dit monster proces voorlopig geen tijd beschik baar heeft, of dat de partijen hun dossiers nog niet verzameld heb ben. De derde mogelijkheid, die men hier oppert, is, dat van hogerhand is ingegrepen. Zoals de zaken op het ogenblik staan, zou Parijs er weinig bij winnen door als tournooi- velt^ tussen Oost en West te dienen. ^E COMMUNISTISCHE terreur i n Achter-lndië heeft hier en daar grote vormen aangenomen en geleid tot geregelde gevechten En gelse troepen hebben de stad Waw op de opstandelingen heroverd. Na een fel gevecht moesten de communisten zich terugtrekken, nadat zij verscheidene gebouwen in brand hadden gestoken. Zaterdag zijn er weer negen' Chinezen vermoord en op twee blanke administrateurs van een plantage is een aanslag gepleegd, welk^ mislukte. Zondag vie len er vier s'achtoffers. De hoofdcommisaris van politie te Penang heeft een dreigbrief ontvan gen van de communistische partij van Malakka, ondertekend door het _,democratisch vrijheidskorps". In de brief staat o.a. „Wij geven u en de regering van Malakika één maand om al onze kameraden op vrij voeten te stellen. Indien zij niet worden vrij gelaten zullen wij korte metten ma ken." Na de commissaris met de #dood te hebben bedreigd, besluit de brief met de uitdaging: Roep al uw politie en troepen in het geweer op dat wij onze krachten kunnen me ten. Engelse strijdkrachten hebben Zondag een gevecht geleverd met verzetslieden, van wie er twee wer den gedood en twee gearresteerd. De botsing onstond, toen een groep rebellen door de politie in een huis ontdekt werd, de deur sloot en het vuur opende. Nederlanders slaags met Londense stakers Zaterdag is een handgemeen ontstaan tussen stakende Lon dense havenarbeiders en de be manning van het Nederlandse „Eemstroom". Verschillende arbeiders waren er namelijk vrijwillig toe over gegaan een gedeelte van de twin tig ton vers spek aan boord van de „Eemstroom" te lossen, toen andere stakers poogden hen dit te beletten, tengevolge waarvan men slaags raakte. Een aantal leden vüi de be manning van het schip voègde zich aan de zijde van de vrijwil ligers doch trok zich spoedig aan boord terug. Het lossen werd hierop gestaakt en de „Eem stroom", welke ook Java-rubber en andere lading aan boord had, vertok Zaterdagavond uit de Londense haven terug naar Am sterdam. TWEE VLIEGTUIGEN IN AMERIKA NEERGESTORT. Bij Blythe (Californië) is een jachttoetstel tegen de vleugel van een bombardementstoestel gebotst, toen de toestellen zich op ongeveer 600 meter hoogte bevonden. Beide vliegtuigen zijn te pletter gevallen. De piloot van de jager alsmede een lid van de bemanning van het an dere vliegtuig hebben zich met hun valscherm kunnen redden. Er zijn drie doden. 1I7INSTON CHURCHILL heeft op een vergadering van de conservatieve partij het woord gevoerd. Over de Berlijnse crisis zei hy: „De criris in Berlijn i§ even ernstig als die van Muenchen in 1938. Wij hopen van har te, dat de vrede zal worden bewaard, maar we moeten thans allen geleerd hebben, dat de veiligheid niet wordt vergroot door toe te geven aan dic tators, of het nu een nazi of een communist is". „Ik kan niet garanderen, aldus zei- de Churchill, dat zelfs een krachtige en resolute houding de gevaren zal af wenden, -welke ons thans bedreigen. Doch ik ben er zeker van, tiat een dergelijke houding niet slechts de beste is doch tevens de enige kans biedt een derde wereldoorlog te voor komen. Wij zullen daarom de rege ring steunen in de houding, welke zij, met al haar toewijding voor de zaak van de vrede, gemeend heeft te moeten aannemen". Het afzien van de titel „Keizer van Indië" door de koning noemde Chur chill „éen droevige gebeurtenis". Birma, aldus Churchill is thans een vreemd land. dat reeds snel aan het afzakken is in een chaos van moord en anarchie, waarvan het enige re sultaat waarschijnlijk een communis tische republiek zal zijn, hetgeen ge vaarlijke strategische voordelen zal opleveren voor de Sowjet-Unie in dit belangrijke deel van de wereld, waar van wij afhangen wat betreft de be voorrading met goederen van vitaal belang, die in de tropen geproduceerd worden en dat gelegen is bij een van onze zeewegen naar Australië en- Nieuw-Zeeland. In Malakka is- de lange arm van het communisme, zonder door het zwakke Britse bestuur gehinderd te worden, een moordcampagne begonnen tegen de Britsche planters en hun vrouwen als onderdeel van het proces van on ze uitwerping, aldus zeide Churchill. Waar ge ook heen kijkt in de'we reld, overal zult ge bemerken hoe zeer de naam en het prestige van Groot-Brittannië in aanzien gedaald zijn sedert de Britse natie, op het ogenblik van haar grootste victorie, plat op haar aangezicht viel. Vlakbij op het vasteland van Euro pa zien wij hoe landen, die veroverd waren, verwoest en geplunderd door de vijand en bevrijd door onze ster ke arm, reeds weer een bloeiend ac tief leven aan hun volk hebben ver schaft. Ik kan i verzekeren, dat een voortduren van de experimenten vol gens de socialistische theorie en van de socialistische ongeschiktheid en ontoereikendheid in de prac'tijk van het besturen, ons niet slechts verlies en schaarste zal brengen, doch ons economisch zal ruïneren: en niet al leen dit, doch ook ontvolkmg van de Britse eilanden op een schaal, door niemand ooit vermoed of voorspeld Londense staking slaat over De havenarbeiders te Liverpool hebben zich Zondagavond op een vergadering solidair verklaard met hun Londense collega's en besloten Maandag het werk neer te leggen. Het was gisteravond nog niet dui delijk, welk effect het besluit op de gezamenlijke havenarbeiders te Li verpool zal hebben. Als allen het werk neerleggen, zullen de gevol gen voor de Britse in- en export on getwijfeld ernstig zijn. Liverpool is na Londen de grootste Britse haven. Het is mogelijk, dat de staking ook overslaat naar Glasgow. Daar verwacht men, dat de arbeiders van daag op een massavergadering zul len beslissen of zij zich bij de stakers zullen voegen. Inmiddels staan meer dan 6000 man van land-, lucht- en zeemacht in Londen gereed om voedselladingen te lossen, indien de staking blijft voortduren. Bij wedstrijden om het kampioen schap van Nederland op de baan over 50 km zonder gangmaker voor amateurs, verreden in het Olympisch Stadion te Amsterdam, werd H. J. Faanhof uit Amsterdam winnaar in de tijd van 1 uur 10 min 16 sec. Faanhof gaat als eerste over de eind streep. ONTSNAPT UIT TSJECHO-SLOWAKIJE. Zondagavond tegen het invallen van de duisternis is een vliegtuig, dat de Tsjechoslowaakse kleuren droeg, in de buurt van Cayeux-Surmer (Frankrijk) geland. Aan boord bevon den zich vier passagiers van wie een vrouw. De drie mannen droegen, toen de politie hen aantrof, burgerkleren, doch schenen in officiersuniform ge weest te^ zijn. Een der mannen, die de politie in het Frans te woord stond, verzocht zo spoedig mogelijk met zijn gezellen naar Dieppe te worden ge bracht om vandaar naar Engeland te kunnen vertrekken. De politie bewaart het stilzwijgen over de identiteit en de verklaringen der betrokken personen. BRAND IN FORDFABIEKEN TE 'ANTWERPEN. Zaterdagavond is een groot ge deelte van de Fordfabrieken te Ant werpen door brand vernield. De brand begon in de ruimte waar de onderdelen en de stoffen voor de bekleding lagen opgeslagen. De schade beloopt verscheidene millioenen frank. Toenemend terrorisme op Java NIEUWE SABOTAGE AAN SPOORLIJNEN. Van de zijde der staatsspoorwegen op Java vernam Aneta, dat er voor dé tweede maal sabotage is gepleegd aan spoorlijnen in West-Java, ditmaal echter zonder dat dit .persoonlijke on gevallen tengevolge heeft gehad. Nauwelijks was de lijn bij Tjikampek na de aldaar veroorzaakte deraille ring, -welke 5 doden en 8 gewonden te„ hersteld, of saboteurs vernielden 200 meter rails West van de Tjikam pek, en nog eens 100 meter rails in de lijn CheribonSemarang. De ver nieling werd tijdig ontdekt en de ochtendtreinen konden worden aan gehouden. Met hard werken gelukte het, beide lijnen nog dezelfde dag te herstellen. Inmiddels meldt Aneta's speciale correspondent, die thans in West-Java een reis maakt langs de gebieden waar ongeregeldheden zijn gemeld, dat volgens mededeling van de poli- tie-autoriteitcn de ingestelde naspeu ringen nog niet hebben geleid tot ar restatie van de daders van de sabota ge en de beschieting nabij Tjikampek. Echter zijn reeds vele verdachten ge arresteerd. Men hoort in West-Java veelal de naam noemen van luit. kolo nel Oesman Soemintra als coördina tor tussen de extremistische groepen. In politiekringen verklaarde men, dat de benden goed bewapend zijn, o.a. met automatische wapenen, ver plaatsbare artillerie en mortieren. Deze benden zijn moeilijk op te spo ren, omdat hun tactiek is, slechts in kleine eenheden bijeen te blijven. Toch zijn van verschillende benden reeds tal van kopstukken gearres teerd. Volgens deze politieautoritei ten is de bevolking in West-Java thans bevreesd voor een oplaaiing der pogingen tot intimidatie. EGYPTE TREKT VERLOVEN IN. Het Egyptische ministerie van bui tenlandse zaken heeft de verloven der diplomatieke vertegenwoordigers in het buitenland ingetrokken „in ver -band met de huidige internationale toestand". MGR. HALL BEZOEKT NEDERLAND. Mgr. Frederick Hall van de fathers van Mill Hill, die de Nederlander nfgr. N. Stam opvolgt als apostolisch vicaris van Kisumu (Afrika) brengt momenteel een bezoek aan Neder land, waar hij om. de naaste ver wanten van de Nederlands-» Kisumu- missionarissen zal ontmoeten. In de kapel van hét St. Joseph Missiehuis te Roosendaal droeg mgr. Hall, die Zon dag 20 Juni te Mill Hill door kardi naal Griffin, aartsbisschop van West minster, tot bisschop is gewijd, gister, morgen een pontificale Hoogmis op. Talrijke genodigden woonden deze plechtigheid bij, onder wie minister Gielen met echtgenote, burgemeester Freijters en de wethouders der ge meente, de heer Tiebackx, consul van België, en vele reguliere en seculiere geestelijken^ Tijdens de receptie kwamen velen de nieuwe bisschop hun gelukwensen aanbieden. NIEUWE APOSTOLISCH VICARIS. Uit Rome is bericht ontvangen dat Z.H. de Paus heeft benoemd tot apostolisch vicaris der nieuwe missie prefectuur Sintang op Borneo pater L. van Kessel, geboortig uit Vlijmen. De nieuwe apostolische prefect is 36 jaar oud. STOFFELIJKE RESlEN VAN NED. EN BELG. ILLEGALEN NAAR NAAR LAATSTE RUSTPLAATS OVERGEBRACHT. Met indrukwekkend eerbetoon zijn Zaterdagmiddag van Maastricht naar Eysden overgebracht de urnen met de as van 8 Nederlandse en Belgische illegalen, die 9 October 1943 bij Utrecht wegens illegaal werk door de Duitsers wafen gefusilleerd. Aande Belgische grens te Eysden heeft de commissaris der Koningin mr. dr. F. Houben de kisten met de asurnen van de Belgische illegale werkers persoonlijk over de grens ge bracht cn hen 'overgedragen aan de Belgische autoriteiten. Nadat de commissaris der Koningin een korte toespraak had gehouden werden de asurnen van de Eysdense illegalen (graaf de Liedekerke en de heren A. en H. Smeets) naar het ge meentehuis van Eysden gebracht waar zij in een chapel ardente zijn geplaatst. Zondag defileerden hon derden langs deze rouwkapel. Naar wij vernemen zal Dinsdag a.s. in het bijzijn ook van Nederlandse militaire autoriteiten de plechtige bijzetting geschieden van de stoffelijke resten van de Nederlandse kapitein N. Erckens, die in de oorlogsjaren te Luik woonachtig was. Hedenmorgen vond te Eysden de bijzetting plaats van de Eysdense slachtoffers. £m t'caWieltje Men moet niet te hoog aanslaan het gezond verstand van hen, die menen, de wijsheid in pacht te hebben.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1