S)e Britten erkennen Nederlands souvereiniteit Zondag begint geldzuivering in West Duitsland to Algemene staking van 1 uur VRIJDAG 18 JUNI 1948 39ste JAARGANG Directeur: C M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WIJLMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" „Geldzuivering' in Duitsland Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs £0.30 p. wn 130 p. mud., £3.90 p. kwart. Franco p. p. f4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes 1.50 Bestrijding van het communisme „OET communisme bestrijden we niet met woorden of met het af zetten van communistische wethou ders (die we tot .martelaren maken en denk om de consequenties van martelaarsbloed!) Dit bestrijden we alleen positief, door de maatschap pelijke structuur zó te wijzigen, dat ten opzichte van alle standen de rechtvaardigheid wordt betracht. Ro me heeft ons hier de weg gewezen." Aldus vangt de „Gazet van Limburg" een artikel aan, waarin het katholieke dagblad van Maastricht fel-anti-com- munistische katholieke werkgevers in de mijnstreek becritiseert om hun houding tegenover de verlangens der mijnwerkers, waarbij het communis me, aldus onze Limburgse collega, „uiteindelijk de lachende derde zal zijn". Zó is het! Door anti-communistisch optreden alléén redden wij de maatschappij niet. En door anti-communistisch op treden, dat eigenlijk niet een com- munisme-bestrijding, maar een com- munisten-bestrijding is, bereiken we zelfs het tegendeel van wat we be ogen! Vóór en bij alles moet vooropstaan, dat wij zijn voor de sociale encyclie ken en deze trachten te maken tot een christelijke daad van rechtvaar digheid en liefde. En bij deze verbetering van de maatschappij moet ieder beginnen met zichzelf, d.w.z. met zijn persoonlijk leven van iedere dag. En er dan naar streven, dat óók in de wetgeving de christelijke daad tot uitdrukking kome. De grootst moge lijke zekerheid, dat dit werkelijk ge schiedt, verwerven we door aan de stembus van 7 Juli onze stem te geven aan de K.V.P. lijst 1. Katholicisme en socialisme ONDER bovenstaande titel lezen we in een verkiezingsorgaan van de partij van de Arbeid, afd. Leiden, „De stem-van de Arbeid," o.m. „In de practijk blijken chris tendom en socialisme wel dege lijk te kunnen samengaan. Het bekende R.K. blad „De Linie" begroette onlangs de P. v. d. A. als waardevolle partner in de goede strijd. Het wordt steeds duidelijker, dat ook katholicisme en socialis me geen onoverbrugbare tegen stellingen behoeven te zijn". Met die verklaring van „De Linie" is men blijkbaar nog al ingenomen. En daarom schenken wij aan de „waardevolle partner in de goede strijd" graag het genoegen van een andere soortgelijke verklaring en wel van niemand minder dan... van de Paus! Schrijvend over het- gematigde so cialisme (en in de P. v. d. A. ten on zent is het gematigd socialisme gere presenteerd) verklaarde Z. H. Paus Pius XI in „Quadragesimo Anno": „Het valt niet te Ontkennen, dat hun wensen (n.l. die der gematigde socia listen Red.) de rechtmatige eisen dep christelijke maatschappij-hervormers somtijds sterk nabijkomen." Maar... nu concludere men niet, dat „katholicisme en socialisme (ook al is het gematigd) geen onoverbrug bare tegenstellingen behoeven te zijn". Er is tussen beide stelsels een hemelsbreed verschil, zegtdezelf de Paus in dezelfde encycliek even verder. Wij citeren: „De opvatting, die het socialisme heeft van de maatschappij en van de sociale natuur van de mens, vers.chilt hemelsbreed van de christelijke waar heid. Volgens de leer van het Christen dom toch is de mens, met zijn sociale aanleg, op deze aarde geplaatst om te leven in een maatschappij en on der een door God gesteld ge~ag, al zijn vermogen te ontwikkelen en te ontplooien tot eer en glorie van zijn Schepper, de plichten van zijn bedrijf of van zijn beroep getrouw te ver vullen, en aldus zijn tijdelijk en eeuwig geluk te bewerken. Het socia lisme daarentegen kent deze verhe ven bestemming van de mens en van de maatschappij niet, en bekommert er zich ook niet om, maar meent, dat de menselijke samenleving enkel en alleen is voor de tijdelijke belangen", aldus Quadragesimo Anno. Zowel in de politiek als in het par ticuliere leven kan de een met de an der samenwerken voor bepaalde con crete doelstellingen óók al verschil len beide principieel in levensbe schouwing. Maar: het principiële ver schil blijft! HONGAARSE KINDEREN MOE TEN ZATERDAG VERTREKKEN. Zaterdag zal het eerste kinder transport, dat op 15 December van het vorige jaar in Nederland aan kwam, naar Hongarije terugkeren. De Stichting Hulp-actie voor Hon garije maakt er de pleegouders ern stig op attent, dat geen enkel Hon gaars kind van dit transport in Ne derland mag achterblijven. Alleen aan besmettelijke zieken is uitstel van vertrek verleend. Engelands kentering verzwakt de Republiek ROOT-BRITTANNIë heeft, volgens een woordvoerder van het mi nisterie van buitenlandse zaken, de Nederlandse sovereiniteit over In donesië erkend. Dit betekent, dat Engeland de informele erkenning van de Republiek van September 1947 heeft ingetrokken. Het besluit is geno men op grond van de overeenkomst van de Renville. De erkenning van 1947 hield in, dat Engeland de Republiek als het uitvoerende gezag over Java en Sumatra beschouwde. In aansluiting opxde bekendmaking van gis teren is aan alle Britse diplomatieke missies in Indonesië opdracht gege- ven om niet langer Indonesische paspoorten te erkennen. Welke gevolgen het Britse besluit zal hebben is op dit ogenblik nog niet volledig te over zien. Maar klaarblijkelijk is er een kentering in Londen, welke het Ne derlandse standpunt zeer zal versterken. dat hun voorstel in strijd is met de op de Renville aanvaarde principes. Zij menen zelfs, dat het „een opmer kelijke getrouwheid aan deze begin selen toont". Ook zijn de heren van oordeel, dat zij niets hebben gedaan, dat in strijd is met de regelen, wel ke voor de werkmethoden zijn ge maakt. Zij zijn nog niet van plan het voorstel aanstonds te publiceren, om dat zij het nog steeds als een ver trouwelijk stuk beschouwen. De Nederlands-Oost-Indische fe- gering is evenmin bereid het stuk te publiceren. Ook wil zij niet vertellen om welke speciale redenen zij het voorstel niet in overweging wil ne men. En van de Republiek is voor lopig blijkbaar ook niet te verwach ten dat zij het document openbaar zal maken. Hoe de inhoud ervan is uitgelekt en aan de pers bekend is geworden is nog altijd een raadseL In de Veiligheidsraad De Veiligheidsraad heeft zich gis teren ook weer -eens met Indonesië bezig gehouden. De nodige beschul digingen tegen ons Jand zijn weer losgekomen. De vertegenwoordigers v. India beschuldigden ons er van in Indonesië een politiek van verdelen en heersen te voeren. Nederland heeft volgens hem stukken van de Republiek afgesneden. Hij doelde daaarbij op West-Java en Madoera. De Chinese gedelegeerde wenste aan de Commissie van Drie opdracht te geven voor het houden van „eer lijke" volksstemmingen in die gebie den. De Rus Jacob Malik hield zijn eer ste rede in de Raad. De inhoud daar van Had ook van Gromyko kunnen Izijn. Wat hij zei was een herhaling van alle vroegere Russische beschul digingen. De Commissie van Drie is vol Tens hem op de hand van de Ne derlanders. West-Ja va en Madoera zijn met geweld aan de Republiek ontnomen en met hulp van „gesala rieerde landverraders" wordt ge tracht daar een regering te vestigen. Mr. van Kleffens ontkende, dat de besprekingen te Batavia zijn afge broken. 'Zij zijn slechts tijdelijk op geschort totdat beide partijen nieu we instructies hebben ontvangen. „Het is niet goed, om deze zaak op te blazen. Laten we geen paniek stemming scheppen." DE OPSCHORTING DER ONDERHANDELINGEN. De heren Critchley en Dubois van de Commissie van Drie zijn. het niet eens met de Nederlandse opvatting, Luchtramp in Amerika EEN EN VEERTIG DODEN Een passagiersvliegtuig van de United Airlines is nabij de stad Mount Carmel in de Amerikaanse staat Pennsylvania brandend neer gestort, waarbij de 41 inzittenden om het leven zijn gekomen. Het toe stel vloog van San Diëgo naar New York en had 37 passagiers en een bemanning van vier koppen aan boord. Het verongelukte vliegtuig, een vier-motorige DC Y, is volgens oog getuigen tegen een hoogspannings draad gevlogen en volkomen vernie tigd. Bij het wrak, dat een gedeelte van het omliggende bos in vlammen zette, is geen spoor aangetroffen van de 41 inzittenden. Het toestel was van een type? dat pas onlangs weer in algemene dienst is genomen, nadat het gedurende vier maanden wegens constructiefouten een start verbod was opgelegd. De DC Y- vliegtuigen zijn de grootste, die mo menteel bij het Amerikaanse burger- luchtvaartverkeer in gebruik zijn. Boven Utah is in October eenzelfde vliegtuig in brand gevlogen, waarbij eveneens alle inzittenden het leven lieten. OPEN KAMP VOOR POLITIEKE DELINQUENTEN. Dezer dagen heeft de directeur- generaal voor de bijzondere rechts pleging mr. ter Veer het open kamp „Westvaart" in de Noord Oost-pol der officieel geopend. Tijdens zijn openingsrede wees- de directeur-ge neraal erop, dat dit open kamp in Nederland een novum is. Dit systeem van dé tenuitvoerlegging van de straf is gebaseerd aldus mr. ter Veer op wederzijds vertrouwen. De bedoeling van dit open kahrp is de terugkeer van de geïnterneerden naar de vrije maatschappij geleide lijk voor te bereiden. Het welslagen van deze proef hangt in de eerste plaats van de geïnterneerden zelf af. BENOEMINGEN PRIESTERS H. HART. Benoemd zijn de eerw. heren dr. G. van Iersel S.C.J. tot rector van het Noviciaat „H. Hart" te Asten; G. Gas- seling S.C.J. tot rector van het Groot- Seminarie te Liesbosch-Princenhage; J Jansen S.C.J. tot rector van het Studiehuis „St. Jozef' te Nijmegen- Heer. Zware straf tegen ontvoerders geëist AMERIKAANSE GANGSTER- METHODEN NIET GEZIEN BIJ DE JUSTITIE. Zeven jaar en zes maanden met aftrek van de voorlopige hechtenis eiste de officier van Justitie bij de Rotterdamse Rechtbank gisteren te gen de 33-jarige classificeerder P. v. D., de 49-jarige kooprwan K. van der W. en de 27-jarige matroos H. G. B., allen uit Rotterdam. Zij werden er van beschuldigd de 71-jarige koop man H. van Beek in de avond van 5 Januari uit zijn woning te hebben ontvoerd. Later hadden zij hem be roofd. De heer Van Beek, de enige ge tuige in deze zaak, vertelde, dat twee mannen, die voorgaven recher cheurs te zijn bij de politieke re cherche, afdeling collaboratie, hem 's avonds om zes uur hadden ver zocht even met hen mee te gaan om Een economische schok verwacht IN DE GEWELDIGE BUREAUX vhn de I.G. Farben in Frankfurt wordt de laatste hand gelegd aan de maat regelen »voor de Duitse geldzuivering. Waarschijnlijk zal zij in de nacht van Zaterdag op Zondag beginnen. De Duitse kranten moeten Zaterdagmorgen ruimte openhouden voor een be langrijke verklaring van zes duizend woorden. Het nieuwe geld ligt sinds enkele dagen in de banken van de Westelijke zones. 65 Milliard waardeloos aeld Honderden tonnen oud Duits geld zullen Zondag waardeloos zijn. Men schat dat er in de Britse en Ameri kaanse zone 50 milliard mark in om loop is en in de Franse zone 15 mil liard. De Duitsers mogen waarschijn lijk 50 of 60 mark oud geld voor even vele nieuwe marken inwisselen. La ter kunnen zij nog een kleine som inwisselen en krijgen dan één nieuwe mark voor tien oude. De rest van het geld wordt geblokkeerd totdat beslo ten wordt het definitief af te schrij ven of beschikbaar te stellen voor verschillende politieke doeleinden. Als dit laatste gebeurt, zal ook voor tien oude marken één nieuwe worden gegeven. Men verwacht een hevige economi sche schok als gevolg van de zuive ring. De bezettingsautoriteiten hopen, dv de nadelige gevolgen tegen het einde van het jaar achter de rug zul len zijn en dat er begin 1949 een sta biele verhouding tussen productie, lo- Jhr v. Vredenburch naar Tanger De controle commissie van de in ternationale zone van Tanger heeft in vergadering van 17 Juni benoemd tot administrateur van de interna tionale zóne van Tanger jhr. mr. H. F. L. van Vredenburch. Naar verwacht wordt, zal jhr. van Vredenburch deze post niet voor Augustus of September van dit jaar betrekken. De functie van administrateur voor de zóne van Tanger xs ingesteld bij de conventie van Parijs van 1923. Volgens het statuut van Tanger berustte de souvereiniteit over de stad en het gebied van Tanger bij de sultan van Marokko, wiens verte genwoordiger optrad als voorzitter van de wetgevende vergadering, welker besluiten ten uitvoer werden gelegd door "een administrateur. Na de Duitse doorbraak in het Westen in 1940 namen Spaanse auto riteiten de bevoegdheden van het bestuurslichaam van Tanger in han den. Tanger bleef onder Spaans beheer tot aan het einde van de oorlog. Op 11 October 1945 werd het in ternationaal bestuur over Tanger op nieuw ingesteld, waarbij de Frans man le Fur voorlopig tot administra teur werd gekozen. nen 'en prijzen zal zijn. Maar onder tussen .zullen de Duitsers het niet ge makkelijk hebben. Een Brits deskun dige verklaarde: „Het is ons doel geld even zeldzaam als levensmidde len te maken zodat de mensen weer voor geld gaan werken." Aanvankelijk zullen de kosten van het levensonderhoud aanzienlijk stij gen omdat men niet alle prijzen tot een tiende van de tegenwoordige prij zen kan terugbrengen. Een krant die 15 Pfennig kost kan bijvoorbeeld niet voor minder dan 10 pfennig worden verkocht. In het begin verwacht men grote werkloosheid omdat vooral de kleine werkgevers zonder geld zullen zitten. Voor Duitsers die geld voor hun va- cantie hebben gespaard is de zuive ring een grote slag. Waarschijnlijk zullen zij geen vacantie nemen omdat zij niet voor hun reizen kunnen be talen. De Russen zullen trachten zo spoe dig mogelijk een geldzuivering in hun zone in te voeren. NU WIL SOKOLOFSKY MEEDOEN! Maarschalk Wassily Sokolofs^ky, de Sowjet militaire gouverneur in Duits land, heeft gisteravond verklaard, dat het Sowjet militaire bestuur bereid is mede te werken aan maatregel»- die ten doel hebben dc valutahervorming in Duitsland door alle vier mogend heden te doen plaats hebben. Duitse kringen, die in nauw con tact staan met 't Sowjet militaire be stuur, verklaarden vanavond, dat de gehele Westelijke grens van de Sow jet bezettingszone onmiddellijk her metisch gesloten zal worden, zodra er een afzonderlijke valutahervorming in West-Duitsland wordt ingevoerd. Uno's politiemacht naar Palestina VIJFTIG MAN STBRK Gisteren heeft de UNO besloten om gehoor te geven aan het verzoek van graaf Bernadotte en een geüni formeerde politiemacht van vijftig man naar Palestina te zenden, waar zij moet helpen bij de tenuitvoer legging van' de wapenstilstand. Zaterdag vertrekt de kleine poli tiemacht met een speciaal vliegtuig naar Kaïro. De vijftig manschappen hebben tot dusverre deel uitgemaakt van de politie, welke belast is met de bewaking van het hoofdkwartier van de Uno. Voor het merendeel zijn het Amerikanen. Zij zullen vermoe delijk worden gestationneerd langs de verkeersweg Tel AvivJeru zalem. VELL MAARSCHALK SMUTS IN NEDERLAND. Veldmaarschalk J. Smuts wien heden het eredocto raat van de Leidse Universiteit is aangeboden, arriveerde gisteren op SchiphoL een verklaring af te leggen. Hij stapte in een auto. Onderweg werd hij geslagen en geblinddoekt en ver volgens in een kelder aan de Ba nierstraat te Rotterdam opgesloten. De onverlaten namen hem geld en sieraden af en dwongen hem twee brieven te schrijven aan zijn procu ratiehouder om driehonderdduizend gulden bijeen te brengen en geen hulp in te roepen van de politie. Van der W. en B. gingen met bei de brieven op stap en Van D. bleef bij de heer Van Beek achter. Die begon zoete broodjes te bakken en bood hem een sigaret en zelfs wat te drinken aan. Hij zei, dat zijn godsdienstige overtuiging zich ver zette tegen de manier waarop zij hem hadden behandeld. Voor vijf duizend gulden zou hij hem de vrij heid hergeven. Onder voorwaarde echter dat de politie er buiten zou blijven. s De heer B. accepteerde het aanbod en toen Van der W. en B. onver- richterzake terug kwamen, omdat de orocuratiehouder niet thuis was en Van der W. even weg ging om een kacheltje te halen, voerden Van D. en B- het plan uit. Zij brachten de heer Van B?ek weer naar huis, waar zij vast wat geld zouden krijgen. De afrekening zou later volgen. Daar zat echter rechercheur De Vogel té wachten, die er in slaagde van D. te arresteren. De anderen konden sDoe- dig daarna worden gegrepen. Van D. had bij zijn arrestatie een revol ver bij zich. Dat was het simpele slot van een ontvoeringspldn, dat de officier van justitie de „primeur van Nederland" noemde. De verdachten gaven in het algemeen het tenlaste gelegde toe. Het plan was uitgegaan van Van der WL die veertien maanden in een kamp had gezeten en toen was vrij gesproken. Hij verkeerde in moei lijke financiële omstandigheden. Uitspraak op 29 Juni. Nadat de rechtbank de ontvoering van de heer Van Beek had behan deld, hebben twee verdachten in die zaak, Van der W. en Van D., met de 39-jarige los-werkman A. v. L. nog terecht gestaan wegens een overval in de woning van een nota ris te Rumpt op 25 November van het vorige jaar. Zij hadden het dienstmeisje, dat alleen thuis was, met een revolver in bedwang ge houden en daarna het hele huis doorzocht, maar waren er niet in ge slaagd de kluis te forceren. Zonder buit waren zij vertrokken. Tegen Van der W. eiste de officier twee jaar en zes maanden, tegen Van D. twee jaar met aftrek en te gen Van L. eveneens twee jaar met aftrek. De 40-jarige timmerman H. F. K. uit Alblasserdam, die de tip had gegeven, hoorde een jaar en zes maandentegen zich eisen. Uitspraak ook op 29 Juni. TWEEDE KAMER BELASTINGHEFFINGEN. In de Tweede KamerveVgadering van gistermiddag zijn de beraadsla gingen over het wetsontwerp tot waardering van effecten bij de belas tingheffing heropend in verband met het feit, dat de heer Teulings (K.V. P.) zijn amendement, waarover gis teren gestemd zou worden, na nader overleg met de minister van Finan ciën had teruggenomen en vervan gen door een ander. Volgens dit nieu we amendèment zal de waarde van incourante aandelen, en winstbewij zen in een aan de vermogènsaanwas- belasting onderworpen vennootschap bij welke de belastingplichtige op de tweede peildatum een aanmerkelijk belang had, slechts voor acht-negen- den in aanmerking worden genomen. Nadat de minister van Financiën, de heer Lieftinck, had medegedeeld, dat hij voornemens is een commissie in te stellen, welke zal worden belast met de vaststelling van de begin- en eindwaarde van geheel incouran te aandelen en winstbewijzen, zeide hij van oordeel te zijn, dat een iets ander standpunt moet worden inge nomen ten aanzien van de aandeel houders-eigenaren dan ten opzichte van de aandeelhouders zonder meer. Hij meende, dat het amendement ernstig in aanmerking komt om te worden aanvaard. Het amendement-Hofstra (Arb.) om in art. 5 vast te leggen, dat de waarde van courante effecten wordt bepaald op die volgens de prijscou rant „heffingen ineens", waardoor de reducties .welke in het ontwerp zijn voorgesteld, komen te vervallen, werd verworpen met 41 tegen 22 stemmen. Het amendement-Teulings werd daarna met 41 tegen 22 stemmen aan vaard. Het wetsontwerp werd zon der hoofdelijke stemming goedge keurd. De C.P.N. kreeg aantekening, dat zjj geacht wilde worden te heb ben tegengestemd. Het wetsontwerp tot wijziging van de wet op de vermogensaanwasbe- lasting en vah de wet op de vermo gensheffing ineens gaf nog'aanleiding tot breedvoerige discussies. De heer van den Heuvel (A.R.) zei- de met de bedoeling van de minister te kunnen meegaan, als er fouten in de .wet hersteld moeten worden. De minister dient bereidheid te tonen, kennelijk gebleken fouten te herstel len, of ze in het nadeel van fiscu^ of van contribuabelen zijn. Z.i. dreigt de taxatie onjuist te worden, als het be treft gronden, die door uitmergeling zijn achteruitgegaan. Nadat de heer van der Weijden (K.V.P.) verklaard had zich in verschillende opzichten bij de heer van den Heuvel te kun nen aansluiten, betoogde de heer van der Feltz „(C.H.), dat d1 minister en zijn ambtenaren gefaald hebben vast te stellen wat reële vermogensaan- was was. Men had beter kunnen wer ken met het begrip onoirbare aanwas. De heer Teulings (K.V.P.) ontwikkel de bezwaren tegen de voorgestelde terugwerkende kracht. Nog andere sprekers voerden het woord. Enkele amendementen wer den ingediend. De vergadering is daarop verdaagd tot Vrijdagamiddag. PRIJSCONTROLE. De Leidse Prijscontrole had het druk. Een dertigtal kruideniers te Warmond, Alphen aan den Rijn, Oegstgeest, Leiden en andere plaat sen werd geverbaliseerdwegens overtreding van de prijzenwetten. Vooral bij peulvruchten, siroopwa fels, jam, cichorei en havermout wer den prij so vertredingen aangetroffen. Ook op het gebied van autohuren, adminisfratievoorschriften, electri- sche artikelen, prijsaanduiding en restaurantsbedrijven moesten talrij ke processen-verbaal worden opge maakt. De strijd tot handhaving van het prijspeil is hardnekkig. Op last van de Franse C.G.T. HET DOOR DE COMMUNISTEN beheerste Franse vakverbond C.G.T. heeft voor a.s. Zaterdag in geheel Frankrijk een algemene staking van één uur gelast. Gestaakt zal worden van 1112 uur. Het bestuur van de C.G.T. heeft een communiq ué uitgegeven, waarin wordt gezegd, dat de staking ten doel heeft alle arbeiders in de gelegenheid te stel len hun solidariteit te tonen met de stakers te Clermont Ferrand en uiting te geven* aan hun wens een einde te zien gemaakt aan de agres sie en provocatie van de zijde der regering. Aan de verbonden vak- verenigingen is verzocht, met klem de vrijlating van alle gearresteerde arbeiders te eisen, collecte's ten behoeve van de kameraden te Clermont te organiseren en het onmiddellijk ontslag van de minister van Binnen landse Zaken te eisen. van de staking irrinder streng ge straft zullen worden. In verband hiermede heeft de bond van trans- Tijdens een gisteravond gehouden portarbeiders, waarbij de betrokke- vergadering van vertegenwoordigers nen zijn aangesloten, een verklaring van Londense havenarbeiders is be- uitgegeven, waarin de stakers wordt sloten, de 4 dagen oude staking, aangeraden het werk onmiddellijk waarbij 13.000 havenarbeiders be- te hervatten, trokken zijn en waardoor meer dan 100 schepen liggen te wachten, voort te zetten. Dit besluit zal vandaag op een bijeenkomst van alle stakers moeten worden bekrachtigd. Een hof van appel heeft in een poging om het geschil bij te leggen bekend gemaakt, dat de 11 haven arbeiders, die' weigerden zonder ex tra betaling een lading zinkwit te versjouwen de eigenlijke oorzaak Een HaAAe-ttjA... Beter arm te leven in grove kle ren, dan een groot heer te zijn, die in zijn prachtige graftombe ligt te vergaan. Villon.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1