S)e CeidóeSoii^atit PER RAKET NAAR DE MAAN Vrijdag moeten de wapens rusten in het H. Land Anders moet Veiligheidsraad ingrijpen Gottwald volgt Benesj op De besprekingen in het „Chateau d'Ardennes" Ministers lieten zich niet uit Aandrang tot verhoging van de pensioen-grens Zal Bidault het pleit winnen Het Franse kabinet met „Londen" verzoend - WOENSDAG 9 JUNI 1948 39ste JAARGANG Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WIL MER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN .DE BURCHT" Dat li gemakkelijker dan naar da maan lopen. Maar het is nog gemakkelijker naar het Don-Bosco huis te lopen (en wat In de bus te gooien. Dank U I) Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs £0.30 p. w., 130 p. mnd., £3.90 p. kwart. Franco p. p. £4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes 1.50 {"■RAAF BERNADOTTE, de bemiddelaar Van de Uno in ^Palestina, heeft de Joden en Arabieren voorgesteld om het vuren op alle fronten te staken met ingang van Vrijdag 11 Juni, om zes uur 'sochtends. Van dat ogenblik af moeten de wapenen vier weken lang rusten. Bernadotte ver wachtte antwoorden van beide partijen uiterlijk Woensdag om 12 uur 's middags. Wanneer de voorwaarden door Joden en Arabieren tijdig wor den aanvaard, zal aan beide partijen definitieve bevestiging gedaan wor den niet later dan Woensdag 18.00 g.m.t. Wanneer de voorstellen worden verworpen of slechts voorwaardelijk aanvaard, zal Bernadotte geen verder overleg plegen doch aan de Veilighe idsraad rapport uitbrengen. De Vei ligheidsraad zal dan verder moeten besluiten. n II BERNADOTTE'S ASSISTENTEN Geen militair voordeel In het schrijven aan Trygve Lie, de secretaris-generaal van de V.N.. waarin hij van zijn voorstellen me dedeling deed, verklaarde Bernadotte, dat hij aan beide partijen heeft uit eengezet, de bedoeling te hebben tot een zodanige toepassing van het be stand, dat geen der partijen tijdens het bestand of als gevolg ervar. mili tair voordeel zal verkrijgen. „Hiertoe heb ik de resolutie op bepaalde wijze geïnterpreteerd en zekere beslissin gen genomen wat betreft de toepas sing ervan, als volgt samengevat: Geen "militair personeel zal gedu rende het bestand binnengebracht worden in een der Arabische staten of ergens in Palestina. De bemiddelaar zal uitmaken of mannen van weer bare leeftijd zich bevinden onder de immigranten in een zodanig aantal, dat daardoor een van beide partijen militai^ voordeel zou verkrijgen en eventueel hun binnenkomst weigeren toe te staan. Binnengekomen mannen van weerbare leeftijd zullen in kam pen afgezonderd gehouden worden onder toezicht van waarnemers of van de bemiddelaar. De bemiddelaar zal zoveel mogelijk controle uitoefenen op alle immigratie tijdens het be stand. Bewegingen van troepen 'of oorlogsmateriaal van het ene belang hebbende land naar het andere of dichter naar de grenzen van Palestina toe of naar de fronten in Palestina zullen verbonden zijn. Alle fronten zullen „bevroren" worden en er zal geen oorlogsmateriaal mogen worden ingevoerd in het land of het gebied van een der betrokken partijen. Hulpverlening aan de bevolking van beide partijen in stadsgebieden zoals Jeruzalem en Jaffa zal geregeld wor den door het Internationale Rode Kruis, zodanig dat de voorraden op het einde van het bestand niet noe menswaardig groter of kleiner zullen zijn dan bij het begin. Klement Gottwald, de communis tische premier van Tsjecho-SIowakije, zal dr. Edvard Benesj als president opvolgen, zo is heden in betrouwba re kringen te Praag bevestigd. Hieraan wordt toegevoegd, dat Antonin Zapotocky, thans vice-pre mier en vakverenigingsleider, pre mier wordt. De nieuwe Grondwet, die vandaag van kracht wordt, is gisteravond laat door- Gottwald getekend. De nieuw- gekozen Assemblée komt morgen voör de eerste maal zijeen. Zij zal de wet goedkeuren betreffende de ver kiezing van een nieuwe president, a.s. Maandag. TSJECHOSLOWAAKSE GEZANT NEEMT ONTSLAG. Uit Stockholm wordt vernomen, dat de Tsjechoslo waakse gezant al daar, Edward Taborsky, ontslag Iheeft genomen uit protest „tegen de ontoelaatbare toestanden in Tsjecho- SIowakije, die dr. Benesj tot aftre den hebben gedwongen". OMGEKOMEN? Gisteravond is in de omgeving van Aken een Zweeds passagiersvliegtuig, met hoge functionarissen aan boord, brandend neergestort. Gevreesd wordt, dat alle inzittenden zijn om gekomen. In de loop van de nacht meldde A. P., dat een Skymaster van de Scandi navische luchtlijn, die gisteren Oslo verlaten had met bestemming Nicosia (Cyprus) niet is aangekomen. Ver moedelijk had dit vliegtuig een aan tal hoge Zweedse officieren aan boord, die door graaf Bernadotte naar Palestina ontboden waren om te as sisteren bij de uitvoering van de wa penstilstand. De mogelijkheid bestaat, dat'het bij Aken neergestorte vlieg tuig waarover hedennacht geen na dere informaties te verkrijgen waren, de vermiste Skymaster is. GRANAAT IN KOEPEL VAN H. GRAF. In de laatste nacht is een Joodse mortiergranaat ingeslagen in de koe pel van het Heilig Graf in de oude stad van Jeruzalem en maakte er een gat in van dertig centimeter wijdte. Reeds eerder is de koepel door een granaatscherf geraakt. HERDERLIJK SCHRIJVEN VAN KARDINAAL MINDSZENTY. Z. Em. Kardinaal Mindszenty, Aarts bisschop van Esztergom en prins- primaat van Hongarije, heeft een herderlijk, schrijven uitgevaardigd, waarin de betrekkingen tussen Kerk en Staat worden behandeld. De brief spoort alle katholieken aan geen steun te verlenen aan de door de regering "gecontroleerde pers of deze te lezen en niet te luisteren r.aar de door de regering gecontro leerde radiouitzendinge'n. Deze brief van de Kardinaal is een antwoord op de mededelingen in de pers, dat de regering de algehele controle op zich wel nemen van alle katholieke scholen. De brief zegt woordelijk: .Leugen, bedrog en ter reur zijn nooit groter geweest bij enige vroegere catastrophe, die het land getroffen heeft". DE SCHOOLSTRIJD IN HONGARIJE. Volgerfs een communiqué van het ministerie van buitenlandse zaken zijn verscheidene honderden perso nen in het Oost-Hongaarse dorp Hosszoelpaje samengestroomd voor het gebouw, waar de sociaal-demo cratische en communistische partijen een gemeenschappelijke vergadering hielden en hebben zij geprotesteerd tegen het ontwerp betreffende de nationalisatie van de confessionele scholen. De politie heeft vijftien de monstranten aangehouden. STALIN SPEELT VOOR SINTER KLAAS. De Sowjet-Unie heeft besloten de Hongaarse schuld aan oorlogsscha- devergoedingen met ingang van 1 Juli te halveren, aldus is door of ficiële bronnen te Boedapest mede gedeeld. Radio-Boekarest, aldus wordt uit Londen gemeld, heeft bericht, dat de Sowjet-Unie er in toegestemd heeft de Roemeense schadevergoe dingsverplichtingen met de helft te verminderen. Maandag kwamen in het Chateau d'Ardennes de ministers en diplomaten van de Benelux-landen bijeen voor het voeren van besprekingen. ^E PLENAIRE ZITTING van de ministers der Benelux op het Cha teau d'Ardennes is gistermiddag 2 uur geëindigd. De ministers heb ben de maatregelen vastgesteld, die genomen moeten worden, om zo' spoe dig mogelijk tot een economische unie van Nederland en de Belgisch Luxemburgse unie te komen. Zij zijn van mening, dat door de toepassing dezer maatregelen de unie op 1 Januari 1950 werkelijkheid zal kunnen zijn. De ministers zullen op zijn laatst in Januari 1949 nogmaals ver gaderen, ten einde het resultaat van de genomen maatregelen te bespre ken. HET ZWEEDSE ELFTAL, dat hedenavond in het Olympisch Stadion te Amsterdam tegen ons nationale elftal zal uitkomen, arriveerde Maandagavond laat op Schiphol. Hoewel er van officiële zijde al dus „Trouw" een angstvallig stil zwijgen in acht wordt genomen over de besprekingen, in het Chateau d'Ar dennes, krijgt men toch de indruk dat het verloop niet al te vlot is geweest. Naar verluidt, heeft premier Spaak er bij zijn Nederlandse collega's op aangedrongen de economische beper kingen zo spoedig mogelijk te ver- zachten. Van Belgische zijde is men er namelijk van overtuigd, dat de economische unie geen werkelijkheid kan worden zolang in de drie lan den een uiteenlopende economische politiek wordt gevoerd. De gunstige situatie in België is, hoe paradoxaal het ook moge klinken, een van de moeilijkste problemen, waarmede de conferentie te kampen heeft. Over Belgische credieten aan Nederland. De Belgen zijn er zich dan ook van bewust dat pogingen moeten worden gedaan om Nederland tot hetzelfde niveau o{5 te heffen, waartoe zij be reid zouden zijn de export naar Ne derland verder op te voeren. Men staat evenwel huiverig tegenover het denkbeeld om verdere credieten aan Nederland toe te staan. Op de conferentie is bestudeerd hoe Nederland aan dollarcredieten kan worden geholpen, waarbij de Belgi sche vertegenwoordigers te kennen zouden hebben gegeven, dat zij hun medewerking daarvoor willen ver lenen. Het is echter niet mogelijk te weten te kopien hoe men denkt te bereiken. Een van de Belgische afgevaardig den zeide na afloop van de Maandag gevoerde besprekingen, dat een diep gaande studie is gemaakt van de staatshuishoudingen der drie landen en dat men deze studie Dinsdag zou voortzetten. - „Wij bevinden xins nog steeds in het beginstadium en indien er in slagen met hetgee- wij in gedachten hebben, zal het nog ver scheidene maanden duren voordat de resultaten van de besprekingen een concrete vorm aannemen". „Water en vuur". Volgens het Belgische blad Agen ce Economique et Financière staat de poging om de betrekkelijk vrije eco nomie van België en Luxemburg en het dirigisme en controles van Neder, land bij elkaar aan te sluiten gelijk aan een poging om water en vuur met elkaar te vermengen. Er zal eery keuze moeten worden gedaan uit bei de methodes en het blad meent, dat de resultaten van drie jaar proeftijd' wel bewijzen wie de juiste methode heeft gevolgd. Nederland staat voor de keuze of de Benelux of het stel sel der geleide economie Êpjs te ge ven. Als de tekenen niet bedriegen, helt men over tot het laatste. Van de zij de der Nederlandse delegatie is op de conferentie een verklaring afge legd, waarin er op wordt gewezen, dat Nederland de mogelijkheid onder zoekt om zijn economische politiek meer in overeenstemming te brengen met die van België en Luxemburg door de tot dusver gevoerde politiek van import- en exportvergunningen, prijsbeheersing en industriële subsi dies te herzien. Toch belangrijke resultaten? Een van de positieve resultaten, welke tijdens de besprekingèn der ministers van de Beneluxlanden op het Chateau d'Ardennes zijn bereikt, blijkt vólgens „Le Peuple" een over eenkomst tussen Nederland en België! te zijn, op grond waarvan een ge-' meenschappelijk standpunt zal wor den verdedigd tijdens de onderhan delingen te. Frankfort. Deze onder handelingen, welke Donderdag a.s. beginnen, hebben betrekking op de hervatting van het" Rijnvaartverkeer over de Nederlandse en Belgische ha vens. Teneinde het verschil op de Ne derlandse betalingsbalans weg te wer ken zou België voorts' bereid zijn Ne derland te helpen bij het verkrijgen van een extra dollarlening buiten het plan Marshall om. Nederland zou bovendien met alle krachten er naar streven België zoveel mogelijk in goe deren te betalen en hetzou in het bij zonder de uitvoer van kaas en boter naar België verhogen. Tevens blijkt Nederland bereid te zijn er bij de Verenigde Staten op aan te dringen bepaalde producten ni°t in Amerika, doch in België te mogen aanschaffen, en deze <lan in Marshall-dollars te betalen. TWEEDE KAMER In de gistermiddag gehouden ver gadering der Tweede Kamer heeft de heer Burger (Arb.) verlof gevraagd aan de Minister van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen vragen te mogen stellen betreffende het beleid inzake de perszuivering. De Kamer zal hierover heden beslissen. Tito jaagt de zusters uit de ziekenhuizen Ongeveer tweehonderd klooster zusters, werkzaam in 12 ziekenhui zen in Joegoslavië, hebben bevel ge kregen, binnen de vijf uur de instel lingen te verlaten. De uitzetting ging met allerlei plagerijen gepaard. Van regeringswege werd aan de zusters toegezegd, te mogen bjijven indien zij „sluier en ordekleed aflegden en geen verdere betrekkingen meer on derhielden met haar Oversten". Daar de huizen van alle kloostergemeéh- schappen reeds door de regering op geëist waren, konden zij daar geen toevlucht vinden en waren genood zaakt, naar haar familie terug te ke ren. Onder deze zusters waren er, die meer dan veertig jaar van haar le ven gewijd hadden aan de zieken in de Sloveense hospitalen en die nu met een slag dakloos en zonder mid delen van bestaan op straat stonden. In sommige ziekenhuizen protesteer den de patiënten en uitten luide ver wensingen tegen de regeringscom missaris. DE COLUMBIARRIVIER WAST OPNIEUW. Het water van de Columbia heeft opnieuw een hoge stand bereikt als gevolg van een hittegolf in het Noord-Westelijk gebied van de Stille Oceaan, die sneeuw op de bergen doet smelten. De rivier Kootenay, een van de vele zijrivieren van de Columbia, is 350 mijl ten Oosten van Vancouver nabij Preston (Britisch Columbia) buiten haar overs getre den, waardoor ruim 3.000 H.A. land overstroomd werd. Nog twee lijken werden uit het water, dat Vanport overspoelt, opgevist. Deze stad van 18.700 inwoners werd op 30 Mei overstroomd. Het aantal verdronkenen in het gehele overstromingsgebied bedraagt thans 29. 545 personen en gezinnen uit Van- port worden nog vermist. TJET FRANSE KABINET heeft zijn goedkeurig gehecht aan hetgeen op de Londense conferentie over W est-Duitsland is overeengekomen. Vrijdag zal de nationale vergadering er zich mee bezighouden. Het bericht, dat de ministerraad zijn goedkeuring aan de overeenkomst had gehecht, werd bekend, toen de kranten reeds waren verschenen met nieuwe arti kelen over een naderènde kabinet crisis. Nu de Nationale vergadering nog Het communiqué van de minister raad gaf geen bijzonderheden o^er de besprekingen. Er werd slechts gezegd, dat de ministers de overeenkomst grondig hadden bestudeerd. Voorts is bekend gemaakt, dat de overeenkomst Vrijdag en Zaterdag in de nationale vergadering tal worden behandeld. De besprekingen zullen zich bewegen rondom een resolutie van beginselen betreffenle de buiten landse politiek, waarover aan het eind der discussies zal worden gestemd. Dat betekent, dat de regering niet voornemens is, de zaajc dis een kwes tie van vertrouwen te stellen waar mee zij staat of valt. Niettemin komt de regering in een zeer moeilijke positie te verkeren, wanneer de resolutie wordt verwor pen. De storm van critiek op de aanbe velingen van de Londense'conferen tie is wat bedaard. De kranten zowel als de politici lieten gisteren een vriendelijker geluid horen en Bidaults positie scheen sterker dan enige da gen te voren. PAUSELIJK DELEGAAT MGR. DE JONGHE D'ARDOYE IN NEDERLAND. AANGEKOMEN. De Pauselijke Delegaat in Ned.- Indië, mgr. de Jonghe d'Ardoye, is gisteren uit Batavia, na een kort op onthoud in Rome op Schiphol aange komen. Hij werd verwelkomd door de Pau selijke Internuntius, mgr. Paolo Giobbe, en mgr. Willekens, Aposto lisch Vicarius van I atavia. Mgr. de Jonghe zal enige dagen in Nederland verblijven en zich dan naar zijn geboorteland België bege ven om daar enige rust te nemen. VECHTPARTIJ IN ITALIAANSE SENAAT. Een hevige vechtpartij is in de Italiaanse Senaat ontstaan bij de be spreking van het lot der Italiaanse krijgsgevangenen in Sowj et-Rus land, Jóego-Slavië en Albanië. De adjunct-minister van Buitenlandse Zaken Brusasca verklaarde, dat de Sowjet^regering geen gevolg had gegeven aan de stappen van de Ita liaanse ambassadeur, dat Joego-Sla» vië een gelijke houding had aange nomen en dat Albanië had laten wéten, dat het de Italianen, die huiswaarts zouden moeten keren, nodig heeft. Tijdens de daaropvolgende be spreking is de christelijk-denTocra- tische afgevaardigde Bubbio, wiens zoons als vermist in Sowj et-Rusland wordt opgegeven, en die zich bele digd achtte door bepaalde uitlatin gen van "een communistische spre ker, naar de communistische ban ken gelopen. Een algemene vecht partij is daarop gevolgd en de deur waarders hebben de orde moeten herstellen. FOETSJOU DOOR BRAND VERWOEST. Een hevige brand heeft de belang rijke Chinese haven- en hoofdplaats van de provincie Foekien, Foetsjou, verwoest. Meer dan 1.200 huizen zijn in de vlammen opgegaan en 12.000 perso nen zijn dakloos. Het aantal slachtof fers is niet bekend. De schade wordt geraamd op ongeveer 1 millioen Amerikaanse dollars. Een mililoen dollar aan diamant, door Duitsers tijdens de bezetting in Nederland gekocht, keert vandaag in het vaderland terug. Vervolgens heeft de Kamer een aanvang gemaakt met de behande ling van twee wetsontwerpen ver band houdende met de Pensioenwet ten, n.l. een tot nadere vaststelling van de regelingen op het gebied van pensioenen, welke gedurende de vij andelijke bezetting zijn uitgevaardigd, zomede wijziging en aanvulling van enkele artikelen van de pensioenwet 1922 en daarmee samenhangende wet ten en een ander tot wijziging van de pensioenwet voor de Spoorweg ambtenaren 1925. De heer Beernink (C.H.) bepleitte invoering van zuster-pensioen. Wat de verhoging der pensioenmaxima be treft wil de regering niet verder gaan dan 4500, spr. wilde echter het maximum van eigen pensioen bren gen op 5000. Onderwijzers zou hjj in de gelegenheid willen stellen op 60-jarige leeftijd met pensioen te gaan. Dè heer Dassen (K.V.P.) bepleitte een bevredigender regeling 'van de invaliditeits-pensioenen. Verbetering van het invaliditeitspensioen en ver vroegd ouderdomspensioen vond spr. van urgent belang. Het minimum van het invaliditeitspensioen wilde hij verhogen van 50 op 40 in ieder ge- -val voor de gehuwde ambtenaren. Hij betreurde het, dat de minister niet is ingegaan op de aandrang voor de be rekening van het weduwenpensioen als basis te nemen 50 van de pen sioengrondslag. Hij vroeg alsnog in overweging te nemen een verhoging van het maximum van eigen pensioen van 4500 tot 5000. De heer Van Sleen (Arb.) was van oordeel, dat de door deze wet beoog de verbeteringen niet beantwoorden aan de eisen der huidige omstandig heden. Door deze wet wordt nog geen bevredigende toestand geschapen. Z.i. schiet de pensioenwet op een achttal punten te kort. De heer Stapelkamp (A.R.) betoog de o.a., dat vele ambtenaren het slachtoffer zijn geworden van de on leesbaarheid der Pensioenwet. Hfj vroeg nadere overweging van verho ging van het gezins- en invaliditeits pensioen. Het standpunt van zijn frac tie is: dankbaar, maar niet voldaan. Mevrouw Fortanier-de Wit (V.V.D.) pleitte voor verhoging van het mini mum van het invaliditeitspensioen. Het zusterpensioen moet bij de alge hele herziening der Pensioenwet overwogen worden. Spr. verklaarde zich voor pensioennering van onder wijzers op 60-jarige leeftüd en van onderwijzeressen op 55-jarige leeftijd. De heer Smeenk (A.R.) toonde Zich bezorgd, omdat de pensioenfondsen er niet rooskleurig voorstaan. Met het oog op deze moeilijke financiële posi tie drong hij op matiging aan. Verho ging van het maximum voor eigen pensioen tot 5000 is z.i. wel te ver antwoorden. Ook het weduwen- en gezinspensioen behoren in verband daarmede verhoging te ondergaan. De heer Koenen (C.P.N.) wilde we ten, wanneer de commissie tot alge hele herziening der Pensioenwet in gesteld zal worden. Verhoging van het eigen pensioen tot 6000 achtte hü redelijk en verdedigbaar. Mej. Tendeloo (Arb.) vond de pen sioengerechtigde leeftijd voor ambte naressen en onderwijzeressen te hoog. De heer Van Dis (S.G.) wenste spoedige instelling der commissie vöor algehele herziening der pen sioenwet. Hy verklaarde zich voor stander van premievrij pensioen. De Minister van Binnenlandse Za ken, de heer Witteman heeft daarna een begin gemaakt met de beantwoor ding van de sprekers. Hij zal zijn rede heden vervolgen. RANTSOENERING VAN SPREEKTIJD In de gistermiddag gehouden ver gadering der Tweede Kamer heeft de voorzitter medegedeeld, dat met het oog op de vele wetsontwerpen, die nog behandeld moeten worden en de tijd, welke nog beschikbaar is, het zijn bedoeling is de spreektijd te rantsoeneren. De heer Hoogcarspei (CPN) vroeg of het niet aan het wijs beleid der Kamer kon worden overgelaten zich te 'beperken. De voorzitter meende dat de discussies dan toch ongemerkt langer zul1 en worden. De heer Van Sleen (Arb) deed het voorstel voor de behandeling van de pensioenwet wat meer tijd beschikbaar te stel len. In die geest wordt besloten. Het voorstel van de voorzitter is daarna goedgekeurd. TWEE MIJNWERKERS GEDOOD DOOR NEERVALLEND GESTEENTE. Bij het vernieuwen van het ijze ren stutwerk in een steengang in de Domaniale mijn te Kerkrade braken plotseling twee kappen. De houwers J. V. S. en H. O. kwamen onder het neervallende gesteente en werden op slag gedood. Beide slachtoffers waren gehuwd en res pectievelijk vader van één en vijf kinderen. Een koAhMje... Groot doen kan slechts de kleine. (Sirius).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1