S)eCeki6e(SoWiawX Militaire veiligheidsraad voor West-Duitsland Het Beheers-instituut doet een boekje open President Benesj is gisteren afgetreden DINSDAG 8 JUNI 1948 39ste JAARGANG No. 11409 Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. "WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" Wat gebeurde er bij het Beheers-instituut? Bur, Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. w., f 1.30 p. mnd., f3.90 p. kwart. Franco p. p. f4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 LONDENSE BESLUITEN In een uitvoerig communiqué over de zes landenconferentie te Londen wordt medegedeeld, dat besloten is tot stappen „van vitaal belang in de richting van de economiscl|e wed eropbouw van West-Europa in deel genootschap met een herboren, dem ocratisch Duitsland". Er zal geen sprake zijn van een algeheel terug trekken der geallieerde bezettings troepen voordat de vrede in Europa 'gewaarborgd is. De betrokken re geringen zullen overleg plegeh, wan neer een van haar van mening zal zijn, dat er gevaar bestaat voor heropleving van de Duise militaire macht of het aanvaarden door Duits land van een agressieve politiek. Een afschrift van het communiqué is. toegezonden aan de Sovjet-rege ring, als de vierde bezettende mo gendheid in Duitsland. Aanbevelingen aan de betrokken landen In-het communiqué zijn de bijzon derheden opgenomen over de aanbe velingen die eenstemmig zijn aange nomen door de delegaties van Enge land, Frankrijk, de Verenigde Sta ten, België, Nederland en Luxem burg. Overeenstemming is bereikt over het volgende: ln Internationale controle van het Ruhrgebied door een lichaam, dat is samengesteld uit vertegenwoor digers van de zes mogendheden en Duitsland. Duitse vertegen woordigers zullen voorlopig wor den gekozen door de betrokken "bezettende mogendheden. 2. Instelling van een constituerende vergadering voor West-Duitsland. De militaire gouverneurs van de drie Westelijke bezettingszones van Duitsland zullen een verga dering bijeenroepen van de minis ters-presidenten van de Duitse Staten in hun zone. De ministers presidenten van* de Duitse Staten in hun zone. De ministers-presi denten zullen gemachtigd wor den een constituerende vergade ring voor geheel West-Duitsland bijeen te roepen, die tot taaek heeft de Grondwet voor een toe komstige West-Duitse regering voor te bereiden. 3 De vorming van een militaire veiligheidsraad voor de Westelijke zones van Duitsland geduren de de periode, dat Duitsland be zet is. Als de bezetting van Duitsland be ëindigd is, zal, zo zijn de zes landen overeengekomen, in het Westen een systeem van controle en toezicht op de industrie worden gehandhaafd ter waarborging van de ontwapening en de-militarisatie. De aanbevelingen houden speciale voorzieningen in voor een nauw con tact tussen de militaire gouverneurs en de vertegenwoordigers der landen van de Benelux in Duitsland betref fende aangelegenheden, die de be langen van de Beneluxlanden raken. Bovendien zat de Beneluxvertegen- woordigers volledig gelegenheid worden gegeven om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling in de Westelijke zones. EINDE VAN IEDERE SAMEN WERKING, ZEGT MOSKOU. Volgens Reuter melden „Duitse politieke kringen, in nauw contact met het militaire Sovjet-bestuur", dat de Sovjetbevelhebber in Duits land, maarschalk Sokolofsky, en zijn voornaamste adviseurs naar aanlei ding van het Londense communiqué over de toekomst van Duitsland ver gaderd hebben en tot de slotsom zijn gekomen, dat „de besluiten van Lon den alle vroegere overeenkomsten aangaande Duitsland te niet hebben gedaan, zodat, samenwerking tussen de vier mogendheden te dezer zaken voortaan onmogelijk is." Men verklaart voorts, dat een in krachtige termen vervatte weigering om de betrokken besluiten te erken nen in de komende vier en twintig uur, hetzij te Moskou of te Londen zal worden bekend gemaakt. Zondagmiddag heeft veldmaar schalk Montgomery te Portsmouth een gedenkteken onthuld, ter her innering aan de mannen, die deelge nomen hebben aan de invasie van Normandië, vier jaar geleden. PARIJS IS ONTEVREDEN. De aanbevelingen, op de Londense conferentie- gedaan aan de regerin gen van Engeland, Amerika, Frank rijk, België, Nederland en Luxem burg hebben het de Franse regering zeer moeilijk gemaakt. Het plan voor een constituerende vergadering in West-Duitsland en voor een interna tionale controle op het Ruhrgebied is in Parijs met vijandigheid ontvangen. De regering moet het hoofd bieden aan grote beroering, maar meent te gen de moeilijkheden opgewassen te zijn. Zowel van links als van rechts staat zij bloot aan zware aanvallen. De oppositie spruit voort uit het feit, dat millioenen Fransen van mening zijn, dat Frankrijk en de an dere buurlanden van West-Duitsland oiflroldoende beschermd worden. Het plap van de Londense confe rentie betekent volgens hen, dat Frankrijk en Benelux altijd door Amerika, Engeland en de Duitse ver tegenwoordiger kunnen worden over stemd. Wat de Fransen nog meer een doorn in het oog is, is het gevoel, dat Duitsland uiteindelijk de positie van bemiddelaar tussen de continentale geallieerden en de Angelsaksische geallieerden zal innemen en een be slissende stem zal hebben bij de be paling van de toekomst van het Ruhrgebied. Morgen beslissing voor Palestina Enkele minuten nadat de Veilig heidsraad Maandag bijeengekomen was, werd een rapport ontvangen van de bemiddelaar der V. N., graaf Folke Bernadotte, waarin hij de ver wachting uitsprak over het „succes of de mislukking" van zijn onderhan delingen te kunnen rapporteren. Graaf Bernadotte stelde de Raad voor, de discussies over de wapen stilstand tot 9 Juni, wanneer hij ver wachtte Verslag uit te brengen, op te schorten. De vergadering werd daarop verdaagd. De Egyptische premier, Nokrasjy Pasja, heeft Maandagavond mede gedeeld, dat het antwoord van de Arabische' Staten op de wapenstil- standsvoorstellen der V. N. Woens dagochtend aan graaf Bernadotte zal worden overhandigd. De verlaging der Marshall-hulp AM. REGERING IS OPTIMISTISC^ De Amerikaanse regering gaat voort met aankopen en verschepen van goederen voor het herstel van Europa, daar zij de opvatting hul digt, dat de Senaat de vermindering van de toewijzing van de fondsen voor het ERP niet goed zal keuren. Senator Arthur Vandenberg zal de strijd om toewijzing van het volle dige bedrag leiden. Een van zijn ar gumenten is, dat Rusland de vruch ten zou plukken van een misluk king van «het programma. Als de senaat het bedrag weer op de oorspronkelijke grootte brengt, zal er via een conferentie van com missies van het Huis van Afgevaar digden en Senaat worden getracht een oplossing van de moeilijkheden te. vinden. H.M. de Koningin heeft Maandag middag een bezoek gebracht aan Tiel èn omliggende gemeenten. H. M. de Koningin arriveert aan het stadhuis te Tiel, waar Zij een bespreking had met de burgemeester van Tiel en omliggende gemeenten. Naast H.M. de Koningin de burgemeester van Tiel. Foto A.N.P.-v.d:W. Centrale Bank voor Oöst-Duitsland TEGENZET VAN DE SOVJETS TEGENOVER DE „BANK DER DUITSE STATEN". De Duitse Economische Commissie voor de Sovjetbezettingszóne, voor gezeten door een vooraanstaand com munist, Heinrich Rau, oud-strijder in de Spaanse burgeroorlog, heeft mede gedeeld, dat op 1 Juni aen centrale bank is opgericht, die de naam draagt van „Duitse Bank van Uitgifte en Betalingen". Dezg maatregel betekent de laatste phase in de Sovjetpolitiek van natio nalisatie en centralisatie der bankin stellingen en kan eveneens - be schouwd worden als de eerste tegen zet der Russen, tegenover de „Bank der Duitse Staten" van de Engels- Amerikaanse zone. Men weet, dat alle grote bankin stellingen in de Sovjetzone genatio naliseerd werden. In heel de Oost- zóne blijven nog slechts een zestien tal kleine private banken over, die van weinig betekenis zijn. De nationalisatie werd gevolgd door een concentratie van alle be staande instellingen in een reeks nieuwe organisaties. Te Berlijn wordt het monopolie van het bankwezen uit geoefend door de „Berliner Stadt Kontor" die in de vroegere hoofdstad van het Reich over 21 filialen be schikt. De operaties met de door de Rus- sen gevorderde industriële onderne mingen geschieden te Berlijn door tussenkomst van de „Garantie und Kredietbank Berlin". In elk in de vijf Staten der zóne worden dergelijke operaties door het „Institut der russi- scher Aktiengesellschaften und Han déls gesellschaften" verricht. In elke Staat werd eveneens een „Landesbank" opgericht. Deze vijf „Landes" (Staats)banken tellen thans 500 filialen. De oprichting van een „Duitse Bank voor Uitgifte en Betalingen" drijft deze politiek van concentratie en centralisatie nog verder door, daar deze een bankinstelling beoogt te zijn voor de hele zóne. Het centraliserend karakter van de ze laatste maatregel wordt aange toond door de manier waarop het ka pitaal van 100 millioen Reichsmark bijeengebracht werd. Terwijl in de andere zónes van Duitsland het ka pitaal van de Bank der Duitse Sta ten geheel en al samengesteld was uit stortingen der verschillende Staten, nemen in de Sovjetzóne de centrale economische organisaties er een veel groter aandeel in dan de verschillen de Staten. 25 millioen RM worden gestort door het Centraal Bestuur der Financiën, dat rechtstreeks afhangt van de Duitse Economische Commis sie, en 30 verdere millioenen door de Centrale Besturen van Planvorming, van de Machines en de Electrotech- niek, de Land- en Bosbouweconomie, de Handel en de Voedselvoorziening, het Verkeer en de Post en Telegrafie. Het aandeel der verschillende Staten bedraagt slechte 45 millioen. 15 voor Saksen, 10 vo:r Saksen-Anhalt. 8 voor Thüringen, 7 voor Brandenburg en 5 voor Mecklenburg-Pommeren. In de geallieerde kringen van Ber lijn wordt opgemerkt, dat de statuten van de nieuwe Bank haar nog niet toelaten, munten te slaan. Daarin meent men nog een kleine kans te zien, dat de Russen bereid zulen zijn, mede te werken aan een intergeal- lieerde hervorming van de Dqitse munt. Naar men weet, gingen er in het begin van dit jaar herhaaldelijk ge ruchten op, dat de Russen van plan ware neen dubbele munt in te voe ren in hun zóne: de „Arbeitsmark", bestemd voor binnenlands verkeer, en een „Handelsmark", die voor de buitenlandse uitwisselingen zou die nen. NIEUWS UIT INDIE Mohammed Hatta uitgenodigd TOT NIEUWE BESPREKINGEN TE BATAVIA. Mohammed Hatt, de Republikein se premier, heeft van dr. Van Mook een uitnodiging gekregen om te Ba tavia te komen om nieuwe bespre kingen te voeren. De Nederlands- Indische regering had bij een vorige gelegenheid al medegedeeld, dat zij de sfeer van de betrekkingen met de Republiek wilde verbeteren. Gis teravond was het antwoord van de Republikeinse regering nog niet be kend. DE BENELUX-CONFERENTIE OP HET CHATEAU D ARDENNES Nederlandse, Belgische en Luxem- burgerse ministers nemen deel aan de besprekingen, welke op het in de nabijheid van Dinant gelegen prach tige Chauteau d'Ardennes, sedert Zaterdagavond worden gevoerd. Het is niet te verwachten, dat de ze conferentie onmiddellijke resulta ten zal opleveren. De ambtenaren- deskundigen der drie landen werden gisteravond verwacht. Het Nederlandse Beheersinstituut is een instelling met ruim 2.000 man personeel, die met behulp van tien duizenden beheerders, bestuurders, en bewindvoeders, alle voorkomende administratiebehandelingen heeft verricht over vermogens tot een to- taa,' van circa 2 milliard gulden. Van de liquide middelen was per ul timo 1947 een bedrag van f 230.530.489 afgestort bij 's Rijks schatkist. Dit blijkt uit het verslag van de werkzaamheden van „het Ned. Beheersinstiuut in het jaar 1947. De imkrimping van het apparaat in de provincie voltrok zich op de voet als in het vorige jaarverslag geprojecteerd en daarmede gepaard is op grotere schaal, ingezet het overbrengen van vermogens uit „vreeihd beheer'' in zogenaamd „eigen beheer" Hetzelfde geschied de, veel meer dan reeds in 1946, voor een aantal landverradelijke en vijandelijke organisaties en derga"ij- ke vermogens van afwijkende aard. Weerstand ondervonden van Beheerders Het heeft de opmerkzaamheid ge trokken, dat de maatregelen van concentratie en vereenvoudiging in de kringen van de beheerders zelf soms tamelijk wat weerstand ver wekten. Zeer in het algemeen is de indruk echter tot dusverre, dat de ingezette liquidatie van het beheers- apparaat .reacties heeft gewekt, wel ke bij een wat minder na-oorlogs aandoende geprikkeldheid hadden behoren uit te blijven. Het hoeft wel nauwelijks gezegd, dat op de inge slagen weg zal worden voortgegaan Schreieder buiten vervolging gesteld De procureur-fiscaal bij het bij zonder Gerechtshof te s-Gravenhage heeft de vooral door het z.g. „Eng land Spiel" bekende Kriminal Di- rektor Jozeph Schreieder buiten ver volging gesteld. Omtrent de motive ring van deze buitenvervolgingstel- ling verneemt het A. N. P. nog het volgende: Het „England Spiel" was, voor wat de betrokkene Duitse ambtenaren betreft, een knap stuk contra spionnage werk. Van door Schreieder gepleegde oorlogsmis drijven is niets gebleken. De nieuwe grondwet heeft hij niet getekend II7AT DE LAATSTE WEKEN voorzien werd, is thans werkelijkheid ge- worden; president Benesj vanTsjecho-Slowakije is gisteren afgetre den. In een brief aan minister-president Gottwald schrijft Benesj, dat ZÜn dokters hem hebben aanbevolen, zijn taak neer te leggen. Politieke redenen noemt hij niet. Maar uit het feit dat hij aftreedt vóór hy de nieu we grondwet heeft ondertekend ,kan gemakkelijk worden afgeleid, dat de jongste gebeurtenissen in het land van grote invloed zijn geweest op zijn besluit. kreeg een studiebeurs voor de uni versiteit van Praag en studeerde la ter verder in Frankrijk, Duitsland en Engeland. Hij verdiende zijn kost door free lance-journalistiek en het geven van lessen. Een harde werker, voor wie een dag van vijftien uur 'gewoon was. Hij leefde eenvoudig en deed nogal aan sport: een goed voetballer en tennisser. In de eerste wereldoor log zag hij een kans, .zijn land te be vrijden van het juk van de Habsbur- gers. Met levensgevaar reisde hij on der valse naam rond en op vals pas poort. Eén doel: de vrijheid van zijn land. In 1916 gaf hij de stoot tot de vorming van het eerste moderne Tsje chische leger, dat aan de zijde van de Geallieerden streed. Dit was in Frankrijk. In 1919, samen niet Tho mas Masaryk, smeedde hij de gren zen van Tsjecho-Slowakije. Masaryk werd president, Benesj minister van Buitenlandse Zaken. Zij schiepen een der bloeiendste democratieën van F.uropa. In 1936 trad l^asaryk af en werd Benesj president. Hij bevorder de een intensieve industrialisatie en een levendig diplomatiek verkeer. Drie jaar later kwam München. Be nesj trad af en ging weer in balling schap. Toen de porlog uitbrak her groepeerde hij zijn kabinet in Londen. In 1943 sloot hij te Moskou een ver drag van wederzijdse bijstand. Op 15 Mei 1945 keerde hij als overwinnaar in Praag terug. Op de verjaardag der onafhankelijkheid werd hij tot presi dent gekozen. Na de verkiezingen van 1946 wees Benesj de leider der communistische partij Gottwald aan om een nieuwe regering te vormen. Op diens dreigend advies en onder steeds groeiende pressie aanvaardde Benesj in Februari 1948 tijdens de communistische staatsgreep het ontslag van twaalf gematigde minis ters. Op 27 Februari, de dag waarop Gottwald de eed aflegde verliet de president het kasteel Hradschany te Praag. Hij is er niet meer terugge- keerd. Afscheidsbrief aan Nat. Vergadering In eeru buitengewone vergadering van her kabinet. Maandagmiddag, heeft Clement Gottwald, het volgen de schrijven van president Benesj voorgelezen: „Mijnheer de minister-president. Op 4 Mei j 1. heb ik u mijn definitief besluit, de functie van president neer te leggen, medegedeeld. Wij bespra ken toen mijn besluit in verband met de problemen van de gehele politie ke situatie. Ik deelde u ook mede, dat mijn dokters mij eveneens aanbevo len hadden af te treden met het oog op mijn gezondheidstoestand. Refe rerende aan dat gesprek, verzoek ik u de Nationale Vergadering mededeling te doen van mijn besluit en haar te vragen zo vriendelijk te willen zijn kennis te nemen van het neerleggen door mij van de verantwoordelijke functie, waarmede zij mij op 19 Juni 1946 eenstemmig vereerde. Ik dank de Vergadering voor haar vertrouwen. Ik dank het volk voor zijn vertrou wen en toegenegenheid, welke im mer.een grote steun voor mij hebben betekend en welke ik geprobeerd heb niet te beschamen. Ik wens mijn dier bare medeburgers, hun verantwoor delijke vertegenwoordigers en hun regering toe, dat de republiek ge spaard moge blijven van alle ram pen, en dat allen mogen leven en werken in verdraagzaamheid, liefde en vergevingsgezindheid. Late men de anderen vrijheid gunnen en zelf vrijheid genieten. Ik vertrouw op de goede genius van ons volk en op een schone toekomst voor onze dierbare republiek." NA DERTIG JAAR VRIJHEIDSSTRIJD. Eduard Benesj was het tiende kind van een arm landbouwersgezin. Hij zo vaak als zakelijke overwegingen dit medebrengen. Het bovenstaande beoogt intussen stellig niet, het gros der beheerders met de zoeven be doelden óver een kam te scheren. De behoefte bestaat integendeel, om, juist in dit verband, een woord van grote waardering uit te spreken voor de vele Nederlanders, die, naast drukke eigen werkzaamheden en te gen als regel geringe geldelijke ver goeding reeds jarenlang als beheer der, bestuurder, bewindvoerder met animo een ondankbare arbeid heb ben verricht, zonder welke het vol komen onmogelijk zou zijn geweest de overheidstaak in deze uit te voe ren. Behalve door organisatorische her ziening is een drastische beperking van het apparaat ingeluid door het liquideren van bepaalde onderdelen van het werk zelf, zoals b.v. de af wikkeling der roerende goederen, de vereffening van het Duits-vijandelijk vermogen en de versnelde opheffing van beheren over landverraderlij k -ap UB a uappjooA ajjB Ha •uafouuoA ze politiek moet een ding niet uit het oog worden verloren, namelijk, dat een beperking van werkzaamheden nu eenmaal medebrengt, dat bepaal de incidentele zaken niet altijd meer, ook nog na jaren, afdoende zullen kunnen worden onderzocht. Als voorbeeld noemt het verslag het on derzoek naar meubelstukken. Het is duidelijk, dat dit ten behoeve van zaken uit het ver1 eden niet meer zal kunnen blijven reconstrueren, laat staan herstellen, en dat ook het hoofdkantoor de brieven van alle vasthoudende ontevredenen niet te eeuwige dage zal kunnen blijven be antwoorden of naar elk vermist meubelstuk een opsporingsonderzoek laten instellen. De liquidatie verliep in hoofdzaak volgens de verwachting: medio 1947 waren de reeds vrijgelaten politieke delinquenten goeddeels weder van het nodige voorzien. In het alge meen kan worden aangenomen, dat alle sinds 1947 vrijgelaten politieke delinquenten practisch dus alle niet zware gevallen aan het no dige waren geholpen. De liquidatie der resterende voorraden geschiedde in het algemeen in publieke veiling. Experimenten om daarbij aan oor logsslachtoffers voorrang te verle nen, bleken niet wel uitvoerbaar te zijn en evenmin de belangstelling van het publiek te hebben. Het aan tal opslagplaatsen daalde van 1 Juli tot 31 December 1947 van 100 tot 35. Uit het verslag blijkt verder o.irr., dat het aantal onder beheer gestel de land- en tuinbouwbedrijven, voor zover vallende onder beheer van de provinciale voedselcommissarissen, in de verslagperiode terugliep van plm. 3500 tot plm. 1200. In het vorige verslag was een globale schatting gegeven, uitko mend op een totaal bedrag aan ge administreerd vermogen van 2 mil liard gulden. Dit totale bedrag blijkt nu 1.96 milliard te belopen. Klachten weerlegd. Aan het jaarverslag is als aan hangsel toegevoegd een beschouwing over enige door het publiek geuite klachten, in het bijzonder omtrent het beheer over land verraderlijk vermogen. „Volstaan wordt slechts aldus dit aanhangsel met twee illustratieve voorbeelden van de wijze, waarop beschuldigingen wer den geuit, die bij een wat rustiger beschouwing van de voor een ieder beschikbare gegevens achterwege zouden zijn gebleven". Deze voor beelden betreffen de behandeling van het wetsontwerp 503 door de Tweede Kamer. Vele klachten houden verband met de gewijzigde instelling tegen over de Duitsers en de Nederlandse politieke misdadigers. „Er kan niet ernstig genoeg op aangedrongen worden zo zegt het aanhangsel dat critici zich, alvo rens hun mening te vormen, voor ogen houden: enerzijds, dat een groot aantal voor de betrokkenen onbevredigende zaken niet het ge volg zijn van de zucht van het be heersinstituut om deze mensen te benadelen, maar van bepaalde maat regelen, die het verplicht is uit te voeren, en anderzijds, dat er zich onder de vrijgelaten delinquenten een grote groep rancuneuze elemen ten bevindt, op wier losse bewerin gen men niet zonder nader onder zoek de naam van een aantal amb tenaren met een verdienstelijke con duitestaat door het slijk behoort te halen".. Van beide groepen van gevallen worden enige voorbeelden genoemd. De directie van het beheersinstituut wijst tenslotte als absurd van de hand beschuldigingen van onhoffe lijkheid, waarmede bijvoorbeeld Duitsers en landverraders bij hun verzoeken om bemiddeling ten hoofdkantore zouden worden be handeld. Zen fcoM&Ztje... Zelfs de derde erfgenaam beleeft geen vreugde aan goederen,, die op onrechtmatige wijze zijn verkregen. (Latijns spreekwoord).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1