S)e £cid6e6ou/fcattt Een offensief in plaats van wapenstilstand Amerikaans Huis verlaagt Marshall-hulp Anjers gratis Soedirman rinkelt met de sabel ZATERDAG 5 JUNI 1948 39ste JAARGANG Directeur: C. M. VAN HAMERS VELD Hoofdredacteur: TH. W1UMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" Wilde zwijnen in de Leidsche Hout! De autoriteiten onderzoeken of dit ook verband houdt met de steun- actie aan het Don-Boscohuis. U weet wel giro 230414. Ad.. Bar. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. eb Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs 10.30 p. w., £130 p. mnd-, 3.90 p. kwart. Franco p. p. 4.65 - Advert.! 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 4.50 DE PALESTIJNSE KNOOP *een grandioze verwarring. Zel den zal er een strijd geweest zjjn, die de wereld zozeer ter harte gaat en desondanks onvermijdelijk en wel haast onstuitbaar is gebleken. De hele Christenheid verzet zich tegen het denkbeeld, dat in Jeruza lem de H. Plaatsen worderj gebom bardeerd en is toch machteloos om de twee strijders uit enkander .te ha len. De internationale draden, welke de wereld over het Midden-Oosten heeft gespannen, zyn tot een onont warbare kluwen in elkaar gedraaid. Het zijn niet slechts twee volken, die elkaar het bezit van een stuk grond betwisten; het is een hele we reld, die in zichzelf verdeeld is en in zijn verscheurdheid geen uitweg kan vindefl. De Verenigde Naties hebben de knoop trachten door te hakken door „ieder het zijne te geven", maar de Arabieren zeiden: „Daarmee geven jullie aan een ander wat ons alleen toekomt". En zij weigerden de uit spraak van de Ver. Naties te aan vaarden, wat zij ongestraft konden doen, omdat de V.N. hadden nagela ten om een sanctie achter hun be sluit t# plaatsen, bang als zij waren om een Russisch leger te moeten dulden op dit grondgebied. „Wij krijgen die kerels nooit weer weg zei Amerika. Intussen liet de manda taris, Engeland, die was aangesteld om de orde te bewaren, zijn taak in de steek; hij had er genoeg van. De Joden namen alvast het een en ander wat hun krachtens het verdelings plan niet toekwam, o.a. Jaffa, dat Arabisch was, waarmee zij aan de Arabieren een welkome' aanleiding gaven om te spreken van Joodse agressie, waartegen de Palestijnse Arabieren de hulp van hun buiten landse broeders konden inroepen. De Veiligheidsraad werd in de" zaak gemengd en besloot na veel vij ven en zessen, eens te gaan infor meren, hoe het nu eigenlijk zat daar in Palestina. Hadden nu de Joden de Arabièren aangevallen, of hadden de Arabieren de Joden aangevallen? Ondanks alle bewéringen en on danks alle beloften om de H. Plaat sen te ontzien, was Jeruzalem het ergste mikpunt van de kanonnen. Het dreigde het Joodse Stalingrad te worden. Eindelijk kwam de Veiligheidsraad tot een kloek besluit en beval, dat het uit moest zijn. Een wapenstil stand van vier weken werd bevolen. Beide partijen nampn hèt aan. Er wordt nog steeds gevochten. WIJ KUNNEN het niemand kwalijk nemen, wanneer het hem lichte lijk duizelt bij al deze verwarring. De zaak is deze, dat de Jpden zo wel als de Arabieren de wapenstil stand in principe hebben aanvaard, maar allerlei voorwaarden hebben gesteld. De voórwaarden van de Jo den zijn onaannemelijk voor de Ara bieren, die van de Arabieren zijn niet te aanvaarden door de Joden. Om nu de wapenstilstand niet tot een was sen neus te maken, heeft de Veilig heidsraad erin toegestemd, dat aan de gestelde termijn niet de hand be hoeft te worden gehouden, maar dat de aanvangstermijn nader zal wor den vastgesteld in overleg met de of ficieel aangestelde bemiddelaar der V.N., graaf Bernadotte, de voorzit ter van het Zweedse Rode Kruis. Deze probeert thans de voorwaar den van beide partijen zo goed mo gelijk met elkaar in overeenstem ming te brengen, waarna dan een be gin kan worden gemaakt met de werkelijke uitvoering van de wapen stilstand. Is deze eenmaal een feit, dan zal het zeer moeilijk zijn om de strijd we?r opnieuw aan te vatten, ook al geldt de wapenstilstand slechts voor vier weken? Wij willen de capaciteiten van graaf Bernadotte.niet onderschatten en vertrouwen, dat hij in die vier weken aangenomen, dat het hem lukt de wapenstilstand in practijk te brengen de Joden en Arabie ren kan bewegen, om langs andere meer vredelievende wegen een oplos sing voor hun moeilijkheden te zoe ken. Maar eerlijk gezegd, kunnen wij dat nauwelijks geloven. Het probleem is niet van vandaag of gisteren; reeds jaren en jaren is men eraan aan 't dokteren.'De enige uitkomst lijkt, dat de Ver. Naties eenvoudig hun wil opleggen en het verdelingsplan doorzetten. Daarbij zal Jeruzalem onder neutraal be wind moeten worden gesteld, waar door de Heilige Stad laten we 't hopen zal-ophouden een twist appel te zijn tussen Joden en Ara bieren. Deze oplossing staat er thans gun stiger voor dan voorheen, omdat er een aanmerkelijke tegemoetkoming is ontstaan tussen de standpunten en opvattingen van' Engeland en Ame rika. De Arabieren zullen daarbij een veer moeten laten: zij zullen hun as piraties van een één en onverdeeld Palestina moeten prijsgeven. Maar eens zal er tenslotte toch een drage lijke vrede moeten komen en voor dit'primaire doel moet veel wijken. DE PALESTIJNSE PUZZLE Het eerste zeegevecht voor de kust vrijwilligers voor verde diging van heilige plaatsen De Romeinse delegatie van het be heer der Heilige Plaatsen in Pales tina heeft meegedeeld, dat te Rome een recruteringscentrum voor vrij willigers ter verdediging van de Hei lige Plaatsen en van religieuze, lief dadige en culturele instellingen dor Katholieke Kerk. in Palestina is ge opend. De aan t& werven strijd macht zou uitsluitend een bescher mende taak krijgen. Het staatssecre tariaat van het Vaticaan is van een én ander op de hoogte gesteld. Ten Vaticane is verklaard niets van het plan af te weten. In be trouwbare Vaticaanse' kringen ge looft men niet, dat deze ontkenning betekent, dat het Vaticaan het plan afkeurt, doch dat het zich met de stilstand schijnt heel anders te zullen uitpakken dan verwacht kon worden. In plaats van met vechten op te houden heeft het Egyptische opperbevel althans volgens het Arabische -tfeekblad „AdVbar el jom" bevel gegeven tot een offensief "door land-, zee- en lucht strijdkrachten, te beginnen Zaterdagmorgen om 4 uur. Als inleiding daar toe verschenen gisteren vier Egyptische oorlogsschepen aan de kust in de nabijheid van Tel Aviv voor een landingspoging. Na een strijd van drie uren moest hetEgyptische eskader zich evenwel terugtrekken. Dit was het eerste zee-gevecht sinds het uitbreken der vijandelijkheden in Palestina. Een overzicht van de fronten Aan de hand van de laatste be richten uit Joodse en Arabische bron geeft Reuter het volgende overzicht van de fronten in Palestina: Zuidelijk front: De Joden omsin gelden enige Egyptische pantser strijdkrachten te Isdoed, 32 km. ten Zuiden van Tel Aviv, waarna zij overgingen tot een artillerie- en luchtbombardement. De Iraakse strijdkrachten zouden op één plaats 12 km van Tel Aviv verwijderd zijn. Centraal front: Van het strijdto neel in Jeruzalem, noch van de strijd om Latroen zijn nadere be richten bekend. Noordoostelijk front: De Joden zijn Jen in binnengedrongen, waar een strijd vafï huis tot huis werd gele verd, terwijl Joodse artillerie het centrum van de stad beschoot. Volgens het Iraakse legerbericht zijn 5.000 Joden op de vlucht ge jaagd nadat zij voor de poorten van Jenin waren verslagen. Zij lieten, aldus dit bericht, 580 doden adhter. Voorts werdéi> duizend Joden ge wond en een groot aantal krijgsge vangen gemaakt. immigratie-verbod is het struikelblok. De Veiligheidsraad zal Maandag bijeenkomen ter bespreking van een boodschap Van de bemiddelaar der N., graaf Folke Bernadotte, vol gens welke de immigratiekwestie het struikelblok vormt op de we'g naar een bestand in Palestina. Slechts de interpretatie van uitdrukkingen „militaire personeel" en „mannen van weerbare leeftijd" zou een. overeenkomst tussen par tijen in de weg staan. De kernvraag is, of gedurende de tijd van de wapenstilstand mannen die de leeftijd hebben om soldaat te zijn, in het Joodse deel van Pales tina mogen binnenkomen, op voor waarde. dat zij in die periode niet gemobiliseerd worden of militaire opleiding ontvangen. ANJERDAG* Z. K. H. Prins 'Bernhard heeft op Paleis Soestdijk een persconferentie gegeven in ver band met de dit jaar ter gelegenheid van zijn verjaardag te houden Anjes- dag. Wij zien hier de heer Mulder, directeur van het Prins Bernhard Fonds tijdens de persconferentie, ter wijl de Prins aandachtig luistert. finland krijgt lening van sovjet-unie. Finland heeft een Sowjet aanbod aanvaard voor een lening-ten bedra ge van ruim dertien millioen gulden tegen twee procent rente, terug tc betalen in een andere valuta dan de dollar. Deze lening volgt na het kwijt schelden van de helft der resteren- vorming van de strijdmacht niet will de herstelbetalingen, die Finland inlaten daar het mogelijk is, dat po- aan de Sowjet-Unie verschuldigd is. litieke betekenis aan het plan wordt Volgende maand zijn er verkiezin- toegekend. gen in Finland. Verlaging bedraagt 25 procent LIET AMERIKAANSE Huis van Afgevaardigden heeft gisterdh het voor stel van zyn begrotingscommissie om de hulp aan het buitenland voor het komende jaar te verlagen van 6 inilliard op 533 millioen tot 5 mil liard 980 millioen dollar en dit «laatste bedrag te verdelen over 15 in- plaats van 12 maanden in behandeling genomen.' een ondersteuningsplan worden ge degradeerd, zei minister Marshal^ prinses elizabeth. ziet blijde gebeurtenis tegemoet. Omstreeks midden-October ver wacht de Britse kroonprinses Eliza beth moeder te worden. Het kind zal eventueel na Elizabeth in aanmer king komen voor bestijging van de *Britse troon. achste eeuwfeest van een Hongaars bedevaartsoord Op 5 en 6 Juni zal in tegenwoor digheid van de Kardinaal-Primaat van Hongarije, zeven bisschoppen, talrijke abten, prelaten en een ont zaglijk aantal geestelijken en leken te Mariagyüd het 800-jarig bestaan worden gevierd van dit oudste en geliefste bedevaarsoord van Honga rije, Tegelijk met deze luisterrijke herdenkingzal aldaar het jaarlijkse nationale Maria-Congres worden ge houden. Daar het ministerie van Verkeer g<een enkele ajctra trein ter beschik king wilde stellen, zujlen de tien duizenden pelgrims ditmaal te voet, per rijwiel, te paard of per wagen de tocht naar het genade-oord ma- ken. Sommige processies zullen da genlang onderweg zijn. Een amendement van de Republi keinse afgevaardigde Dirksen om 5 milliard 980 millioen dollar toe te kennen voor 12 en niet voor 15 maan den werd verworpen met 148 tegen 113 stemmen. Dat kwam practisch neer op een verlaging van de bui tenlandse hulp met meer dan een milliard dollar. marshall is er niet over te spreken. Als vermindering van de fondsen voor het plan van Marshall doorgaat, (de Senaat moet de vermindering ook nog goedkeuren) zal het gehele programma van een herstelplan tot gisteren. Hij waarschuwde er voor, dat een dergelijke wijziging in geheel West- Europa „een zeer ernstige politieke reactie" teweeg zou brengen. Een verslaggever, die aan Marshall commentaar vroeg op de verminde ring van de gelden van. ERP, sprak over „enige verlaging". De minister van buitenlandse zakén herhaalde daarop de woorden „enige verlaging". Toen lachte hij kort en scherp, als of hij tot uiting wilde laten komen, dat hij de vermindering geweldig groot vond. Voor Prins Bernhard fonds Dezer dagen zal de postbode bij u een langwerpige groen-witte kaart in 'de bus v werpen. Bij nadere be schouwing zult u zien, dat in deze kaart zes anjers zo zijn gestanst, dat ze met een lichte druk van uw duim tot zes afzonderlijke papieren bloe men worden. Deze anjers zijn voor u bestemd. U behoeft er niets voor te betalen en als uw gezin geen zes leden telt, kunt d een groter gezin er mee verblijden. En drie anjers kunt u, evenals in Juni 1940, toen de witte anjer tot een waar symbool van onze vry- heidswil werd, dragen op de ver jaardag van Prins Bernard, op Dins dag 29 Juni. Siert de anjer u als zinnebeeld van onze vrijheid,zij is niet volledig zonder het rood-wit- blauwe lintje, dat precies om de groene steel past. Deze wimpel kunt u krijgen bij uw kruidenier, uw bakker, uw ban ket bakker, uw sigarenwinkelier of ffw bloemist. Het bedrag, dat u in de offerbus, die bij uw winkelier ge reed staat, werpt, zal al naar ge lang uw draagkracht het bedrag zijn, dat u de vrijheid waard is. Dit is het thema, dat voor Anjer dag 1948 is gesteld. Natuurlijk kunt u ook voor het Prins Bernardfonds gelden storten. U kunt dit doen door overschrijving op de bankrekening van bet fonds bij de Ned. Handelmaatschappij of op postrekening 500900. In de witte zaa.1 van het paleis Soestdijk leidde Prins Bernard de actie voor Anjerdag in. Hij ontving hier een groot aantal persvertegen woordigers, die hij nogmaals de doelstellingen van het fonds uiteen zette. De winkeliersorganisaties, die bij LUITENANT-GENERAAL D. VAN VOORSTEVEKINK ONDERSCHEE DEN. Veldmaarschalk Montgome ry decoreerde Donderdag op het Mi nisterie van Oorlog, te Londeh Luite nant-Generaal D. van Voorst Eve- kink, gedijrende de oorlog comman dant van alle Nederlandse troepen WOLKBREUK IN TURKIJE. Tengevolge van een wolkbreuk-te Ammasia zijn vijfhonderd huizen in- in Engeland, met het insigne 'van de gestort, waarbij drie-en-tachtig per- „Companian of the Order of the sonen om het leven zijn gekomen. I Bath". Twaalf partijen In de 18 kieskringen van Nederland vond Vrijdag 4 Juni de indiening' plaats van de candidatenlijslen der partijen of groepen, die aan de ver kiezingen voor de Tweede Kamer op Woensdag 7 Juli a.s. zullen deelne men. In totaal hebben 12 partijen of groepen van de gelegenheid gebruik gemaakt om candidatenlijsten in te dienen. Tien partijen of groepen heb ben in alle 18 kieskringen van Neder land een lijst ingeleverd. In de kieskringen Arnhem, Nijme gen, Rotterdam, Den Haag, Leiden, Dordrecht, Amsterdam, Haarlefci, Utrecht, Leeuwarden, Groningen en Maastricht heeft voorts de „oude S.D. A.P. Vooruitstrevende Partij voor Wereldregering" een candidatenlijst ingediend, terwijl in de kieskringen Rotterdam en Amsterdam nog een twaalfde partij een lijst met candidd- ten heeft ingeleverd nl. de revohition- nair communistische partij. Bij de verkiezingen voor de Twee de Kamer in 1946 waren er 10 par tijen of groepen die een candidaten- lyst hadden ingedienö. Van deze 10 partijen hebben de Protestantsche Unie, de Bellamy partij en de groep Rodrigues Lopez bij de candidaatstel- ling voor 1948 niet opnieuw lijsten in geleverd, terwijl de lijst Weltei\ de Onafhankelijke Nationale Groep, de Middenstandspartij, de Oude S.D.A.P. Vooruitstrevende Partij voor Wereld regering en de Revolutionair Commu nistische Partij als nieuwe partijen of groeperingen, die aan de verkiezin gen wensen deel te nemen, kunnen worden gekenmerkt. de verkoop van de' rood-wit-blauwe wimpeltjes, die bij de papieren an- iers behoren, medewerken omvatten ruim 50.000 leden. Zij allen hebben zich beschikbaar gesteld om het irerzamelapparaat te vormen. Daar naast hebben - de commissarissen van de Koninginen drie burge meesters der steden Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam zich bereid verklaard het voorzitterschap van de regionale onderafdelingen, de anjerfondsen te aanvaarden. Zij fungeren in die functie als aan voerders van de burgemeesters van hun ressorten om v?n hun kant de actie te doen slagen. Op Maandag 21 Juni a.s. zal de actie grootscheeps worden ingezet., Op 19 Juni, dus enige dagen voor die datum zal minister Gielen via de radio nog een beroep op het Ne derlandse volk doen en als de actie reeds een stuk op weg is, zal mi- nister Drees op 23 Juni hieraan nog enige woorden toevoegen. De opbrengst van-de collecte en de be dragen, die op postgiro en bankre kening in de komende dagen zullen worden gestort, zullen tezamen het bedrag vormen, ,dat het Nederlandse volk de vrijheid waard zal blijken te zijn. Groente naar Duitsland Overeenkomst „zeer binnenkort" Blijkens mededeling van het Cen taal Bureau van de Tuinbouwveilin gen wordt de totstandkoming van een overeenkomst voor groentenlevering aan de Duitse burgerbevolking zeer binnenkort tegemoet gezien. De on derhandelingen zijn in het laatste stadium. Het contract zal lopen tot 1 Mei 1949. Het omvat de levering van 87.500 ton vroege en zomergroente en 112.500 ton late en wintergroente. Het aanbod van Nederland, onder conditie van leveringsplicht, is geba seerd op nauwkeurig onderzoek. Bin nenlandse markt noch export naar andere landen" mag door deze leve ring in gevaar komen. Op de zomer-lijst komen 10.000 ton tomaten en 8000 ton komkommers voor alsmede 10.000 ton andijvie. Van Amerikaanse en Duitse zijde is ver zocht de hoeveelheid andijvie sterk in te krimpen, aangezien dit product in Duitsland onbekend is. Ook de aan geboden hoeveelheid van 35.000 ton koolraap wordt te hoog geacht. De groente is tegen een gemiddel de prijs per ton franco grens aange boden, waarbij rekening met de kost prijs middels een „glijdende schaal" wordt gehouden, zodat de kweker vrijwel onafhankelijk, van het ge teelde product een regelmatige op brengst in geld per oppervlakte-een- heid ontvangen kan. Tot én met 20 Mei werd ruim 12.500 ton groenten naar Duitschland verzonden. gOEDIRMAN, de commandant vyi het Republikeinse leger, gaat drei gementen" gebru^cen. Hij richt zich tot $e regering in Djokja. Wan neer deze zou toegeven aan de Neder Iandse eisen tot opheffing van het Republikeinse leger en de buitenlanse betrekkingen van de Republiek, zo4 dit .voor het leger aanleiding zijn om de zaken in eigen hand te nemen DE REPUBLIEK MOET NEDERLANDSE UITZENDINGEN UIT CANADA.' De verwanten in Nederland van c\, thans reeds vele duizenden Neder landse immigranten in Canada en verder allen, die sedert de bevrijding van ons land door de Canadezen in relatie staan tot Canada, worden her innerd aan de Neder^ndse uitzendin gen van de Canadese-radio^omroep, elke dag van kwart voor zes tot kwart voor- zeven des.' avonds Woensdag ook van "half yijf tot kwart voor vijf op golflengten 16.84 meter en 19.58 meter. MOBILISEREN Ook is hij van oordeel, dat de Re publiek binnenkort volledig moet mobiliseren- om de Nederlandse agreSsie te weren. Volgens zijn zeg gen is het Republikeinse leger bereid om tot het leger van de Verenigde Staten van Indonesië toe te treden. Maar dan' moet dit uitsluitend uit In donesiërs bestaan en mag er geen „vreemd" leger meer in Indonesië zijn. Van Republikeinse zijde is Aneta verteld, dat de Republiek niet van plan is haar buitenlandse betrekkin gen uit te breiden. Hieraan voegde men toe, dat het aannemelijk is, dat de eenmaal vastgestelde politiek niet tot ratificatie van de overeenkomst van Soeripno met de Sovjet-Unie zal leiden. In Soeripno's machtiging is opgenomen, dat zijn handelingen aan ratificate door de Republikeinse re gering onderhevig zijn. MOH. ROEM OVER SOEDIRMAN'S UITLATINGEN. Jji verband met de uitlatingen van de republikeinse generaal Soedirman, dat in de Republiek een algehele bilisatie moet worden uitgevaardigd en dat de T.N.I. onder bepaalde om standigheden „de zaken in eigen hand zou nemen", heeft Moh. Roem, de voorzitter der repub. delegatie voor de onderhandelingen met Neder, land, aan Aneta medegedeeld, dat de repub. regering geen mobilisatie weegt en dat men integendeel juist bezig is met de demobilisatie van de vroegere leden der T.N.I. Degenen daarvan, die uit West-Java afkomstig zijn, zullen naar West-Java worden teruggezonden. AMERIKANEN OVER COMMUNISTISCHE INFILTRATIE IN INDIë. De „Morning Herald" te Sydney publiceert een groot opgemaakt be richt uit Batavia van haar correspon dent in het Verre Oosten, J. Percival, volgens hetwelk Amerikaanse politie ke militaire waarnemers in Indië vèn mening zijn, dat het voortschrijden van het communisme in Centraal Ja va een onderdeel is van het Russische plan, om» Zuid-Oost Azië onder con trole te krijgen. Volgens Percival zijn deze waarnemers van mening, dat het communisme in Indië wordt gefi nancierd vanuit Siam en Australië. JEUGDIGE BELANGSTELLING VOOR STAATSZAKEN, De jeugd van Palembang .toonde grote belang stelling in de staat kundige zp belang rijke gebeurtenis van de installatie van de adviesraad van Zuid-Sumatra. Een koJiA&Üje... Laat u nooit voortjageh, haasten maar leer vlug, flink te werken: over ijling lijdt slechts tot zenuwachtig heid.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1